ProtokóŁ Nr ix/2007Pobieranie 95.34 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar95.34 Kb.
PROTOKÓŁ Nr IX/2007

z IX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się

w dniu 30 sierpnia 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Godzina rozpoczęcia – 1100 .

Godzina zakończenia – 1400.

Przewodniczyła obradom Barbara Jankowska – Przewodnicząca Rady Gminy

w Sobolewie.

Protokolant obrad – Iwona Krupa.

Obecnych – 13. radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli :
1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew,

2. Adam Cieśla – Z-ca Wójta Gminy Sobolew,

3. Grażyna Napora – Skarbnik Gminy Sobolew,

4. Sołtysi z sołectw Gminy Sobolew,

5. Zaproszeni goście.

Załączniki do protokółu stanowią:

1. lista obecności radnych,

2. lista obecności sołtysów,

3. lista obecności zaproszonych gości,

4. podjęte uchwały:

 • uchwała Nr IX/50/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2007 rok,

 • uchwała Nr IX/51/2007 zmieniająca uchwałę Nr III/19/2006 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2007 roku, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,

 • uchwała Nr IX/52/2007 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników,

- uchwała Nr IX/53/2007 w sprawie sprzedaży środków trwałych, • uchwała Nr/IX/54/2007 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.


Pkt – 1
Przewodnicząca obrad dokonała otwarcia IX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie. Powiedziała, że dołoży wszelkich starań by obrady przebiegły sprawnie oraz zgodnie z prawem.

Powitała Radnych, Wójta z osobami współpracującymi, sołtysów oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca stwierdziła quorum.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych, na sali obrad obecnych jest 11 radnych.

W związku z tym uchwały podjęte na sesji mają moc prawną.

Następnie zgodnie z § 33 Statutu Gminy Sobolew wystąpiła z wnioskiem o powołanie sekretarza obrad i zgłosiła kandydaturę radnej Haliny Rudzkiej.

Wniosek i kandydatura zostały poddane pod głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 11. radnych.

głosów ”za” – 11.

głosów “przeciw” – 0.

głosów “wstrzymujących się” – 0.
Na sekretarza obrad jednogłośnie powołano Halinę Rudzką.

Na salę obrad przybyli radni Wiesław Garnek i Adam Zygadło.

Od chwili obecnej na sali obrad uczestniczyło 13. radnych.
Pkt – 2.

Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zgłaszanie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

Zmian do porządku obrad radni nie zgłosili.
Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Gminy będzie obradowała według porządku obrad przedstawionego do publicznej wiadomości, tj:


 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VIII-ej sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się dniu 28 czerwca 2007 roku.

 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na w/w sesji Rady Gminy.

 5. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

 6. Informacja z działalności Rady Powiatu.

 7. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności komisji między sesjami.

 8. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Sobolewie na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2007 rok.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/2006 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2007 roku, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży środków trwałych.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.

 14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

 15. Zamknięcie obrad.


Pkt – 3.

Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zgłaszanie uwag do protokołu Nr VIII/2007 z sesji, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2007 r.

Uwag do protokołu radni nie zgłosili.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek „Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2007 r. w wersji wyłożonej do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Sobolewie”.

W głosowaniu uczestniczyło 13. radnych.
głosów ”za” – 13.

głosów “przeciw” – 0.

głosów “wstrzymujących się” – 0.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Pkt – 4 i 5.
Przewodnicząca udzieliła głosu Wójtowi Gminy. Wójt złożył ustną informację z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na VIII sesji Rady Gminy w Sobolewie w dniu 28 czerwca 2007 r.

Powiedział, że uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenia gminy Sobolew” realizowana jest na bieżąco, obecnie firma Lekaro oraz firma Czystopol złożyły dokumenty do Urzędu Gminy o pozwolenie na wywóz śmieci. Kolejna uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Sobolew, następnie uchwała w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Wójt powiedział, że wczoraj została podpisana umowa wstępna i akt notarialny. Obecnie aby kupić działkę trzeba dwa razy pójść do Notariusza z racji tego, że prawo pierwokupu działki ma Agencja Nieruchomości. Jeśli Agencja Nieruchomości nie zechce kupić działki to kolejny akt notarialny podpiszemy w najbliższych dniach.

Kolejne dwie uchwały dotyczyły zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2007 rok, jedna została już zrealizowana, druga dotycząca dotacji przyznanej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sobolewie jest realizowana na bieżąco w ciągu roku.

Wszystkie uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez Nadzór Prawny w Siedlcach.

Wójt złożył ustną informację z działalności międzysesyjnej. Poinformował, że w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 13.07.2007 r odbył się przetarg

pn. „Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w Sobolewie”,

wpłynęły 4 oferty tj:

 • Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych

Józef Pytel – Miętne na kwotę 1228 935,45 zł brutto,

 • Firma Meliorant w Osiecku na kwotę 1299 520,66 zł brutto,

 • Firma PARSTER Sp. z o.o. z Parczewa na kwotę 1804 971,26 zł brutto,

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MELBUD z Siedlec na kwotę 1599 854,85 zł brutto. Wykonawcą sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami został Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych

Józef Pytel – Miętne na kwotę 1228 935,45 zł brutto.


 • w dniu 26.07.2007 r. odbył się przetarg pn. „Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Sobolew w latach 2007 – 2008”.

wpłynęła jedna oferta


R. Sowiński, J. Sowiński s.c.

Koszt jednodniowego transportu dzieci do i ze szkoły wynosi 758 zł brutto.

Wykonawcą zadania została w/w firma.


 • w dniu 08.08.2007 r. odbył się przetarg pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sobolewie”.

Na przetarg nie wpłynęła żadna oferta.
Na dzień 14 września rozpisany został drugi termin przetargu na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Sobolewie.


 • w dniu 10.08.2007 r. odbył się przetarg pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w SP w Gończycach”.

wpłynęło 6 ofert tj:

 • Fabryka Okien SPECTRUM sp. z o.o. – Lublin

na kwotę 151 911,22 zł brutto,

 • PERFEKT Lubelska Fabryka Okien – Lublin

na kwotę 142 575,30 zł brutto,

 • Zakład Remontowo – Budowlany Stefan Kozłowski – Garwolin

na kwotę 157 625,34 zł brutto,

 • Mega Plast sp. z o.o. – Lublin

na kwotę 159 803,44 zł brutto,

 • MEBELPŁYT” Marzena Grzegorczyk – Radom

na kwotę 169 414,69 zł brutto,

 • Mazowiecka Fabryka Okien Eurodach sp. z o.o. – Komorowo

na kwotę 145 664,39 zł brutto.

Na wykonawcę wybrano firmę PERFEKT Lubelska Fabryka Okien.

Na początku przyszłego tygodnia podpisana zostanie umowa z firmą PERFEKT Lubelska Fabryka Okien na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w SP w Gończycach.


 • w dniu 16.08.2007 r. odbył się przetarg pn. „Wykonanie nawierzchni betonowych (podbudowy) na drodze gminnej we wsi Chotynia i Sobolew”.

Wpłynęło 5 ofert tj:

 • Fedro” – Osieck na kwotę

Chotynia 26 zł/m2 netto

Chotynia 26 zł/m2 netto

Sobolew 26 zł/m2 netto • MAT-BUD Andrzej Matyka – Anielów

Chotynia 24,63 zł/m2 netto

Chotynia 24,63 zł/m2 netto

Sobolew 24,63 zł/m2 netto

 • P.U.H. Marek Bartniczak – Górzno

Chotynia 28,50 zł/m2 netto

Chotynia 28,50 zł/m2 netto

Sobolew 28,50 zł/m2 netto

 • Trans Drog Bogdan Kowalczyk – Sobolew

Chotynia 21,14 zł/m2 netto

Chotynia 21,14 zł/m2 netto

Sobolew 21,14 zł/m2 netto

 • Dromos – Garwolin

Chotynia 24 zł/m2 netto

Chotynia 24 zł/m2 netto

Sobolew 24 zł/m2 netto

Wykonawcą zadania została firma Trans Drog Bogdan Kowalczyk – Sobolew.


 • w dniu 17.08.2007 r. odbył się przetarg pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drodze gminnej we wsi Kaleń Drugi i Ostrożeń Drugi”.

Wpłynęła jedna oferta firmy Dromos z Garwolina na kwotę

Ostrożeń Drugi 37,56 zł/m2 netto - całość 125 023 zł netto

Kaleń Drugi 38,55 zł/m2 netto - całość 152 528,06 zł netto

Wykonawcą zadania została w/w firma.
Ponadto przygotowana została informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2007 roku, którą przekazano Radnym do zapoznania.
W dniach 16 lipca i 14 sierpnia br. odbyła się rada techniczna w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 807. Sprawa drogi nabrała tempa. Droga będzie rozebrana i budowana na nowo. Budowa drogi sprawi, że ruch przez centrum Sobolewa będzie uciążliwy ale Wójt ma nadzieję, że mieszkańcy gminy zrozumieją te utrudnienia gdyż skutkiem tego będzie porządna droga. Wykonane będą odtłuszczenia i odwodnienia drogi, zbudowane zostaną chodniki po obydwu stronach drogi. Zadanie zostanie rozpoczęte w przyszłym roku.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję dot. pkt – 4 i 5.
Radny Kazimierz Paciorek zapytał czy firmy Czystopol i Lekaro zaproponowały jakieś stawki na wywóz śmieci .

Wójt odpowiadając na pytanie powiedział, że nie zna stawki jaką życzy sobie firma Lekaro. Natomiast firma Czystopol proponuje 9 zł za wywóz pełnego pojemnika.
Radny Kazimierz Paciorek zadał także pytanie odnośnie budżetu. Zapytał dlaczego tak dużo pieniędzy zostało wydane na drogi żużlowe.
Wójt wyjaśnił, że drogi żużlowe są bardzo kosztowne, ponieważ na ich poprawkę wychodzi dużo materiału. W przyszłym roku podzielimy pieniądze na wsie i ustalimy limit wydatków na w/w drogi.
Sołtys wsi Kaleń Drugi Waldemar Rudzki prosi by komisja objechała wsie i sprawdziła w jakim stanie są drogi żużlowe, dopiero wtedy może podzielić pieniądze. Nie każda wieś ma tyle samo dróg żużlowych.
Sołtys wsi Kobusy Elżbieta Czechowska powiedziała, że firma EkoLider nie zabrała śmieci z całej wioski. Szefowa firmy powiedziała, że dla ich samochodów drogi w Kobusach są nieprzejezdne.
Waldemar Rudzki sołtys wsi Kaleń Drugi przypomniał, że firma Pana Pytla nadal nie poprawiła drogi w Kaleniu Drugim, którą uszkodziła podczas budowy wodociągu.
Więcej głosu nikt nie zabrał, Przewodnicząca zamknęła dyskusję dotyczącą pkt 4 i 5.
Pkt – 6
Z powodu nieobecności na sesji Rady Gminy Radnego Powiatu Garwolińskiego informacja z działalności Rady Powiatu nie została złożona.
Pkt – 7
Przewodnicząca przystąpiła do realizacji pkt – 7.
Udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Kazimierzowi Paciorek.
Radny Kazimierz Paciorek powiedział, że od ostatniej sesji Rady Gminy posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie było gdyż nie było nagłych wypadków. Komisja nie planowała żadnych komisji gdyż był sezon urlopowy.

Przewodnicząca udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów Wiesławowi Garnek.
Radny Wiesław Garnek powiedział, że Komisja spotkała się raz, omówione zostało wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku oraz sprawy bieżące.
Przewodnicząca udzieliła głosu Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska Halinie Rudzkiej.
Radna Halina Rudzka powiedziała, że ze względu na okres urlopowy Komisja się nie spotkała.
Przewodnicząca udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Rady Gminy.
Radny Marian Lipiec powiedział, że nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji z powodu przerwy urlopowej.
Przewodnicząca poprosiła o złożenie informacji z działalności Komisji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Informację z działalności Komisji złożył Wiceprzewodniczący Ireneusz Wiśnioch, powiedział, że Komisja spotkała się w dniu 24 sierpnia.

Celem spotkania było zlustrowanie stanu przygotowania Szkół Chotynia i Anielów do rozpoczęcia roku szkolnego. Komisja zastała w szkołach trwające przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego.

Drugim tematem posiedzenia Komisji była sprawa zmniejszania się liczby dzieci w szkołach. Przeanalizowano liczebność dzieci oraz sprawy finansowe. Narasta problem budżetowy dotyczący oświaty. Komisja do tej sprawy jeszcze powróci.
Przewodnicząca zapytała czy ktoś chciałby zabrać głos.

Sołtys wsi Anielów Czamara Witold powiedział, że blisko szkoły został wykonany rów przydrożny prosi o zrobienie barierek przy terenie szkoły.
Więcej głosów nikt nie zabierał.
Pkt – 8.
Przewodnicząca udzieliła głosu Andrzejowi Gurzkowskiemu, który w imieniu Kierownika Posterunku Policji w Sobolewie złożył ustną informację dot. bezpieczeństwa na terenie gminy.
Andrzej Gurzkowski zabierając głos powiedział, że od kilku lat liczba przestępstw na terenie naszej gminy maleje. Zwiększa się liczba pijanych kierowców . Maleje liczba kradzieży i kradzieży z włamaniem. Wzrosła liczba wypadków drogowych ale to z racji tego, że przez nasz teren biegnie droga krajowa nr 17 i nie mamy na to wpływu. Wzrosła liczba mandatów dla nieoświetlonych rowerzystów. Jest zbyt duże spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. W marcu br. do naszego Posterunku Policji przybył nowy dzielnicowy Grzegorz Gardziński.

Powiedział także, że jest prośba do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu gdyż w ramach akcji bezpieczne dojście do szkoły należy sprawdzić oznakowanie drogowe w okolicach szkół. Ewentualne braki należy uzupełnić.

Poinformował również, że Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu zaprasza Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na szkolenie .
Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma jakieś pytania.
Radny Marian Lipiec poprosił by policja zwróciła większą uwagę na teren PKP oraz koło Hali Sportowej.
Sołtys wsi Ostrożeń Drugi Jan Pasik powiedział, że samochody wożące żwir jeżdżą zbyt szybko zagraża to bezpieczeństwu mieszkańców, prosi o interwencję policji.
Radny Leszek Urawski zapytał, czy policja prowadzi jakieś działania dotyczące wywożenia śmieci do lasów. Prosi o profilaktyczne działania oraz kontrole.
Mirosław Błachnio sołtys wsi Grabniak powiedział, że nie podjęta została uchwała, która by karała osoby, które nie podpisały umowy na wywóz śmieci. Uważa, że taką uchwałę należy podjąć.
Henryk Pukaluk radny Rady Gminy poinformował, że w Gończycach do gospodarstw zbliża się wściekły lis, który nie boi się ludzi, prosi o interwencje w tej sprawie.
Sołtys wsi Przyłęk Sylwester Papiernik zapytał kto zajmuje się likwidacją lisów ponieważ w jego miejscowości lis zadomowił się w gospodarstwie.
Adam Cieśla zastępca Wójta powiedział, że tego typu zwierzętami zajmuje się Powiatowy Lekarz Weterynarii. Jeśli takie sytuacje się zdarzają prosi by zgłaszać to do Urzędu Gminy.

Możemy zarezerwować 50 tys. w budżecie Gminy na hycla, który wyłapie tą zwierzynę.

Przewodnicząca zapytała czy są jeszcze jakieś pytania.

Więcej pytań nikt nie zadawał.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję dot. pkt-u 8 i przeszła do realizacji następnego punktu porządku obrad.
Pkt – 9.

Skarbnik Gminy Grażyna Napora zabierając głos powiedziała, że w trakcie realizacji budżetu wzrosła kwota wydatków na prace na terenie wokół Urzędu Gminy. Wzrosła kwota przetargu. W budżecie nie zaplanowane zostały środki na rozplantowanie ziemi oraz na likwidację fontanny. Zadanie „Rekultywacja Gminnego Wysypiska Śmieci w miejscowości Krępa” musi być ujęta jako inwestycja.

Powiedziała także, że zwiększyła się kwota wydatków na oświetlenie uliczne. Wykonana została linia napowietrzna w Godziszu i na ul. Podlasie oraz usunięto słup na ul. Maciejowickiej.
Przewodnicząca zapytała czy radni maja pytania.
Radny Henryk Pukaluk powiedział, że nie może być tak, że przetarg wychodzi drożej niż był zaplanowany. W takim przypadku za każdym razem będziemy płacili więcej.

Musimy znać kosztorys zanim przetarg będzie rozstrzygnięty.
Wójt wyjaśniając powiedział, że w ubiegłym roku oddaliśmy kosztorys do Urzędu Marszałkowskiego, żeby móc coś poprawić musielibyśmy zmieniać cały kosztorys.

Radny Henryk Pukaluk zapytał jaka była kwota wyjściowa do przetargu a za jaką przetarg został rozstrzygnięty.
Skarbnik Gminy powiedziała, że planowana kwota przetargu to 77 945 zł a przetarg wygrała kwota 108 580 zł.
Radny Henryk Pukaluk stwierdził, że pieniądze są wydatkowane w sposób niewłaściwy.
Kazimierz Paciorek Radny Rady Gminy zapytał dlaczego zmniejszyła się kwota przeznaczona na straż pożarną, zapytał czy starczy nam pieniędzy do końca roku.
Skarbnik Gminy odpowiadając na pytanie wyjaśniła, że była to tylko zmiana kosmetyczna. Informacja w formie opisowej nie zgadzała się z informacją w formie tabelarycznej. Kwota nie została zmniejszona.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję na w/w temat po czym odczytała treść uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2007 rok.

Zapytała czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos.
Radny Henryk Pukaluk zapytał o pieniądze zaplanowane na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dlaczego je planujemy skoro w tym roku ta inwestycja nie będzie wykonywana.
Grażyna Napora Skarbnik Gminy wyjaśniła, że to są plany na lata 2008 – 2009.
Więcej pytań nikt nie zadał.
W głosowaniu uczestniczyło 13. radnych.

głosów ”za” – 13.

głosów “przeciw” – 0.

głosów “wstrzymujących się” – 0.

W/w uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 10.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/2006 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2007 roku, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso po czym zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.
Radny Ireneusz Wiśnioch zapytał czy możemy działać w uchwale z datą wcześniejszą.

Radca Prawny odpowiedział, że tak, jest to zgodne z prawem.
Przewodnicząca Rady poprosiła aby radca prawny parafował wszystkie projekty uchwał przygotowane na sesję, wtedy unikniemy wszelkich wątpliwości i niejasności.

Więcej pytań nie było.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję na w/w temat.

W głosowaniu uczestniczyło 11. radnych.

Na sali obrad nieobecni byli radni: Wiesław Garnek i Leszek Urawski.

głosów ”za” – 11.

głosów “przeciw” – 0.

głosów “wstrzymujących się” – 0.

W/w uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 11.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników po czym poprosiła o zgłaszanie kandydatów do zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
Radny Pukaluk zapytał czy członkami komisji muszą być radni.
Karol Mikulski Radca Prawny powiedział, że to nie muszą być radni.
Zaproponowano kandydaturę Karola Mikulskiego radcy prawnego na przewodniczącego zespołu.
W głosowaniu uczestniczyło 12. radnych.

Na salę obrad powrócił radny Leszek Urawski.
głosów ”za” – 12.

głosów “przeciw” – 0.

głosów “wstrzymujących się” – 0.
Na przewodniczącego zespołu został wybrany radca prawny Karol Grzegorz Mikulski.
Kolejny kandydat na członka zespołu to zastępca Wójta Adam Cieśla.
W głosowaniu uczestniczyło 12. radnych.
głosów ”za” – 12.

głosów “przeciw” – 0.

głosów “wstrzymujących się” – 0.
Na członka zespołu został wybrany Adam Cieśla zastępca Wójta.

Kolejny kandydat na członka zespołu to Radny Kazimierz Paciorek.
W głosowaniu uczestniczyło 12. radnych.
głosów ”za” – 11.

głosów “przeciw” – 0.

głosów “wstrzymujących się” – 1.
Na członka zespołu wybrany został radny Kazimierz Paciorek.
Przewodnicząca poprosiła o ustalenie terminu zgłaszania kandydatów na ławników.
Radca prawny powiedział, że pierwszy termin zgłaszania kandydatów na ławników minął 30 czerwca br. Nie zgłosił się żaden kandydat. Drugi termin upływa z dniem 31 października br. Zaproponował termin 30 września.
W głosowaniu uczestniczyło 12. radnych.
głosów ”za” – 12.

głosów “przeciw” – 0.

głosów “wstrzymujących się” – 0.
Po wyborze kandydatów do zespołu opiniowania kandydatów na ławników oraz po wyborze terminu na zgłoszenie się kandydatów Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. W sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
W głosowaniu uczestniczyło 12. radnych.

głosów ”za” – 12.

głosów “przeciw” – 0.

głosów “wstrzymujących się” – 0.

W/w uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 12.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży środków trwałych.

Zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.
Radny Henryk Pukaluk zapytał ile sztuk kontenerów mamy na stanie.

Wójt odpowiedział, że 64. ponieważ około 10 kontenerów zostanie na placu, resztę chcemy sprzedać w całości. Cenę kontenerów musi oszacować rzeczoznawca.
Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania.

Więcej głosu nikt nie zabierał.
W głosowaniu uczestniczyło 12. radnych.

głosów ”za” – 12.

głosów “przeciw” – 0.

głosów “wstrzymujących się” – 0.

Uchwała w sprawie sprzedaży środków trwałych została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 13.
Przewodnicząca poprosiła żeby od następnej sesji projekty uchwał dostarczać także sołtysom. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.
Radny Henryk Pukaluk zapytał co było dotychczas napisane w § 16.
Wójt wyjaśniając powiedział, że do tej pory obsługę finansowo-księgową prowadziła Księgowość Gminy. Wójt powiedział także, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa jako oddzielna jednostka budżetowa i z racji tego musieliśmy wprowadzić zmianę w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.
Więcej głosu nikt nie zabrał.
W głosowaniu uczestniczyło 12. radnych.

głosów ”za” – 12.

głosów “przeciw” – 0.

głosów “wstrzymujących się” – 0.

W/w uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
Radny Kazimierz Paciorek zabierając głos powiedział, że w niedzielę 2 września br. w Gończycach odbędą się dożynki Powiatowo – Gminne. W związku z tym serdecznie zaprosił wszystkich obecnych na sali obrad na dożynki oraz poprosił by wioski zrobiły wieńce dożynkowe.
Radny Leszek Urawski poprosił by podać do publicznej wiadomości informację że, firmy Czystopol i Lekaro uzyskały pozwolenie na wywóz śmieci.

Poprosił także by pracownik Gminy zbierał śmieci ze śmietników z centrum Sobolewa.
Sołtys wsi Władysław Gazda powiedział, że problem odnośnie wywożenia śmieci w Sobolewie jest rozwiązany ale taki problem jest w każdej miejscowości.
Radny Pukaluk zapytał w jakiej kwocie można składać wnioski do budżetu Gminy na 2008 rok. Dotychczasowo nie było określonego limitu i w związku z tym niektóre miejscowości nie dostały żadnych pieniędzy.
Adam Cieśla Zastępca Wójta poinformował, że musimy opracować i uchwalić Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategię Rozwoju Gminy. Jest to niezbędne w pozyskiwaniu środków z zewnątrz.
Przewodnicząca powiedziała żeby ok. 10 września spotkały się wszystkie komisje, ponieważ omawiając jeden temat łatwiej jest go zreferować wszystkim członkom komisji.
Radny Henryk Pukaluk nie jest za tym żeby zwoływać wspólne posiedzenie komisji.
Radny Paciorek poparł Radnego Henryka Pukaluka w w/w sprawie, powiedział także, że Przewodniczący Komisji mają możliwość zwoływania wspólnych posiedzeń komisji ale nie muszą tego robić.
Sołtys wsi Kaleń Pierwszy Mirosław Filipowicz powiedział, że wszyscy mieszkańcy jego wsi podpisali umowy z firmą EKOLIDER ale firma ta nie chce odbierać śmieci. Tłumaczy się złą jakością dróg. Sołtys prosi o poprawienie dróg, dosypanie żwiru na drogi. Zimą będzie to poważny problem.
Waldemar Rudzki sołtys wsi Kaleń Drugi zapytał dlaczego wszystkie roboty ziemne wykonywane są bliżej jesieni, zapytał czy nie można tych robót robić latem gdy dzień jest dłuższy i jest ciepło.
Wójt wyjaśniając powiedział, że pieniądze na te roboty są pozyskiwane z zewnątrz i dopóki pieniądze z zewnątrz nie zostaną nam przyznane, nie możemy ruszyć z żadnymi pracami.
Sołtys wsi Anielów Witold Czamara powiedział, że mieszkańcy jego wioski podpisali umowy na wywóz śmieci z firmą Czystopol. Zapytał kiedy mieszkańcy otrzymają pojemniki.
Zastępca Wójta Adam Cieśla wyjaśnił, że firma Czystopol uzupełniła tylko wniosek. Dopiero gdy firma dostanie pozwolenie wtedy pojemniki zostaną dostarczone.
Władysław Gazda sołtys wsi Godzisz powiedział, że w jego wiosce mieszkańcy podpisali umowy z firmą EKOLIDER i tak samo firma nie chce odbierać śmieci.

Prosi także by rozwiązać problem śmieci przy przystankach autobusowych.


Jan Pasik sołtys wsi Ostrożeń Pierwszy zapytał czy Ochotnicza Straż Pożarna sama musi kupić sobie pojemnik oraz kto ma zakupić pojemniki na przystanki autobusowe.
Sołtys wsi Kaleń Drugi Waldemar Rudzki poprosił by zwiększyć kwotę pieniędzy na drogi żużlowe.
Przewodnicząca zapytała czy wszyscy sołtysi otrzymali Statut Stołectwa. Dodała, że jeżeli któryś z sołtysów nie ma Statutu powinien zgłosić się do obsługi Rady Gminy i poprosić o jego ksero.

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady IX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie.

Na tym protokół z obrad sesji zakończono.

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy
Iwona Krupa Barbara Jankowska


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna