ProtokóŁ nr vi/2007 z sesji rady powiatu brzeskiego w dniu 29 marca 2007RPobieranie 56.87 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar56.87 Kb.


PROTOKÓŁ NR VI/2007

Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO

W DNIU 29 MARCA 2007R.
Sesja Rady Powiatu Brzeskiego rozpoczęła się o godzinie 1100 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu , a zakończyła o godzinie 16 05.
Ustawowy skład Rady - 21 radnych

Stan radnych :

Obecnych - 20

Nieobecnych - 1 ( radny J.Golonka) .

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad sesji.

2.Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 22 lutego 2007 r.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego.

5. Informacja o działalności Sejmiku Województwa Opolskiego –referuje J. Śliwa.

6. Informacja o aktualnej sytuacji w BCM.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu – dyrektor A.Podgórny.

10. Problemy i sytuacja osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie pomocy społecznej :

a) dyrektor PCPR w Brzegu p. A. Podgórny,

b) wystąpienia dyrektorów jednostek,

  1. dyskusja .

11. Podjęcie uchwał w sprawie :

  1. zmiany do uchwały Nr XXI/186/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie

ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

dla dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego

b) zamian do budżetu Powiatu na 2007 r.,

c) uzupełnienia składu Rady Społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu,

d) powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

e) powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

f) określenia zdań na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu,

g) przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako

członek zwyczajny,

  1. rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

12. Odpowiedzi Starosty na interpelacje i zapytania radnych.

  1. Wnioski i oświadczenia radnych.

  2. Zamknięcie obrad sesji.Przebieg obrad:
Do pkt.1.

Przewodniczący Rady H. Mazurkiewicz otworzył obrady VI posiedzenia Rady Powiatu Brzeskiego .Przywitał zaproszonych gości i służby Starosty. Stwierdził, że na sali obrad znajduje się 18 radnych, a wiec kworum, przy którym podejmowanie uchwał jest prawomocne. Nieobecni: J.Golonka, A.Kostrzewa, A . Salij.
Do pkt.2.

Przewodniczący Rady H. Mazurkiewicz poddał pod głosowanie protokół z obrad z dnia 22 lutego 2007r., który Rada przyjęła jednogłośnie.
Do pkt. 3

Starosta wniósł o wprowadzenie pod obrady dodatkowego projektu uchwały w sprawie współpracy z Powiatem Horodenka na Ukrainie, który Rada jednogłośnie przyjęła do porządku obrad .

Przewodniczący Rady poinformował radnych że Powiatowy Rzecznik Konsumenta p. M.Bogdan sprawozdanie powinna przedłożyć w pkt. 8, ale ze względu na jej nieobecność z powodu uczestniczenia w rozprawie sądowej zaproponował przeniesienie tego punktu po odpowiedziach Starosty na interpelacje , a więc w pkt. 12 a - być może do tej pory p. M. Bogdan będzie już obecna.

Rada jednogłośnie przyjęła propozycje , a następnie jednogłośnie przyjęła porządek obrad ze zmianami o brzmieniu jak niżej:
1. Otwarcie obrad sesji.

2.Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 22 lutego 2007 r.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego.

5. Informacja o działalności Sejmiku Województwa Opolskiego –referuje J. Śliwa.

6. Informacja o aktualnej sytuacji w BCM.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu – dyrektor A.Podgórny.

9. Problemy i sytuacja osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie pomocy społecznej :

a) dyrektor PCPR w Brzegu p. A. Podgórny,

b) wystąpienia dyrektorów jednostek,

  1. dyskusja .

10. Podjęcie uchwał w sprawie :

  1. zmiany do uchwały Nr XXI/186/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie

ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

dla dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego

b) zamian do budżetu Powiatu na 2007 r.,

c) uzupełnienia składu Rady Społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu,

d) powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

e) powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

f) określenia zdań na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu,

g) przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako

członek zwyczajny,

  1. rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

  2. współpracy z Powiatem Horodenka na Ukrainie .

11. Odpowiedzi Starosty na interpelacje i zapytania radnych.

a) sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad sesji.
O godz. 1130 na salę obrad dotarł radny A. Salij. Stan radnych obecnych – 19.
Do pkt. 4

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego stanowi zał. nr 2 do protokołu. Jednocześnie Starosta wyjaśnił kwestie związane ze zwolnieniem z pracy sanitariuszy w Grodkowie. Poinformował, że po rozmowie z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia p. Kazimierzem Łukawieckim i ponownie zostaną oni zatrudnieni.

W związku z zaistniałą sytuacją związana z sepsą zebrał się sztab kryzysowy. Jesteśmy przygotowani do odbioru szczepionek , ale jeszcze precyzyjnie nie wiemy kiedy ona będzie. Szczepiona będzie młodzież od jedenastego do dziewiętnastego roku życia. Jeżeli jest mniej szczepionek , to szczepimy od najstarszych.

Starosta M. Stefański poinformował, że od następnej sesji w obradach uczestniczyć będą tylko ci naczelnicy, których temat dotyczy.

Radny K. Jakubowski – w związku z pkt. 8 posiedzenia Zarządu P w dniu 15.03.2007r. dotyczącym remontu cząstkowego masą na gorąco drogi Dobrzyń – Michałowice- nie zauważył na tej drodze większych problemów i zaproponował, aby spróbować zwiększyć posiadane środki i przeznaczyć je na drogi Rogalice – Barucice ,Tarnowiec – Roszkowice.

W tej kadencji priorytetami miały być przecież drogi, służba zdrowia i szkolnictwo. Wydanie 100.000 zł na cząstkowe naprawy nie powinno być zmarnowane .
Radny T. Komarnicki poprosił o wyjaśnienie- pkt. 4 lit. b,c,d – czy każdy ten element musi być wykonywany oddzielnie.
Starosta M. Stefański w odpowiedzi stwierdził , że faktycznie są to duże koszty , ale tak musi być. Jeśli chcemy inwestycje to musimy wykonywać projekty. Doszliśmy do wniosku, że robimy Izbę Przyjęć i musimy robić projekty, żeby wejść w program operacyjny .

Radny T. Komarnicki stwierdził, że nie kwestionuje potrzeby , a jedynie pyta , czy można ogłosić przetarg całościowy i kwoty mogłyby się wtedy trochę zmniejszyć.
Starosta M. Stefański w odpowiedzi stwierdził, że wszystkie przetargi do projektów robi Powiatowy Zakład Obsługi Inwestycji i na każdy projekt musi być oddzielny przetarg.
Radny J. Bort zwrócił się z zapytaniem odnośnie przetargu na garaże w Grodkowie , czy jest tam droga dojazdowa. A jeżeli tej drogi nie ma, to może warto ją zrobić i podnieść tym samym wartość garaży.

Starosta M. Stefański w odpowiedzi stwierdził , że drogi dojazdowej nie ma , a resztę trzeba przeanalizować po wstępnym sprawdzeniu.

Wicestarosta R. Jończyk w uzupełnieniu stwierdził, że dojazd mógłby być od strony bloków, ale jest to teren spółdzielni mieszkaniowej. Innej możliwości dojazdu nie ma.
Do pkt. 5

Radna Sejmiku Wojewódzkiego p. Jolanta Malinowska poinformowała, że na ostatniej sesji sejmiku były podejmowane uchwały regulujące pracę jednostek wojewódzkich. Głównym tematem była sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej dotycząca całego województwa. W kraju został powołany zespół ds. zakażeń meningokokowych przy głównym inspektorze sanitarnym w Warszawie. W Opolu również inspektor krajowy spotykał się z wojewódzkimi i powiatowymi inspektorami i były uzgodnione działania. Od 23 – 26 maja w Kamieniu Śląskim odbędzie się Europejski Kongres Odnowy Wsi. Województwo Opolskie jest krajowym leaderem i ma bardzo istotny wpływ na kształtowanie ruchu odnowy wsi. W czasie kongresu będzie podejmowany problem przyszłości odnowy wsi. Radna złożyła na ręce Starosty formularz zgłoszeniowy dla ewentualnych uczestników Kongresu.
Naczelnik PCIEG p. Mariusz Grochowski zwrócił się z prośbą o interwencję , ponieważ wczoraj dowiedzieliśmy się o pewnej sytuacji, która ma miejsce w związku przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest taki priorytet, który się nazywa infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe , działanie rozwój bazy medycznej w regionie i poddziałanie stacjonarna opieka medyczna. Było tam sformułowane takie poddziałanie, z którego chcemy robić termomodernizację i modernizację szpitala. Okazało się , że Zarząd Województwa wyrzucił w ogóle termomodernizację. Zobowiązał się przygotować materiał na sesję Sejmiku Wojewódzkiego i ponownie poprosił o interwencję.
W odpowiedzi radna J. Malinowska stwierdziła, że z tą sprawa nie będziemy czekać do sesji ponieważ będzie ona dopiero 24 kwietnia i skontaktuje się w tej sprawie.
Do pkt. 6

Starosta M. Stefański poinformował, że dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego p. Alicja Cierpiał w związku z aktualną sytuacją zdrowotną w powiecie brzeskim jest niezbędna w swojej placówce i w związku z tym jej udział w sesji jest niemożliwy.
Do pkt. 7

Radny K. Jakubowski ponowił interpelację dotyczącą przewężenia drogi przed urzędem gminy

w Lubszy.
Radny S. Szypuła złożył interpelację dotyczącą katastrofy na drodze krajowej na odcinku od byłej fabryki zeszytów do świateł. W tej chwili są tam koleiny stanowiące zagrożenie szczególnie dla samochodów osobowych. Należałoby to zrobić bardzo szybko i zainterweniować w sprawie.
Radny S. Pietras zwrócił się z zapytaniem , kiedy odbędzie się spotkanie dotyczące problemu drogi w Pępicach. Czy takie spotkanie zostanie zorganizowane z udziałem Starosty, Kierownika Rejonu Dróg , Wójta gminy Skarbimierz oraz inwestora ,czyli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Jest to wniosek z Komisji Budżetowej . Takie spotkanie jest konieczne i do dnia wczorajszego brak informacji co dalej w tej sprawie. Doszedł jeszcze nowy problem tj. przejście z kanalizacją przez kanał w miejscowości Prędocin , w ciągu drogi powiatowej. Radny chętnie wziąłby udział w takim spotkaniu jako słuchacz.
Radny J. Gil powrócił do sprawy przeprawy mostowej przez Odrę. Stwierdził, że nadszedł już najwyższy czas , aby przystąpić do działania i zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie dziś jesteśmy.
Radny F. Smoliński zwrócił się z prośbą , aby wysyłając pisma do sołtysa z gminy Lewin Brzeski wysyłać również informację do wiadomości radnych powiatowych z tego terenu.

O drodze do Jasiony mówiliśmy już wcześniej i były ustalenia , że będzie robiona. Dziwi wiec fakt, że wstrzymano realizację droga Jasiona – Nowa Wieś Mała i nie będzie ona robiona do 2010r.
Do pkt. 8 a

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Do pkt. 9 a

Problemy i sytuację osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie pomocy społecznej przedstawił w formie prezentacji multimedialnej dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Brzegu p. Aleksander Podgórny. ( zał. nr 4 do protokołu).

O godz. 12 10 przewodniczący Rady zarządził przerwę.
Do pkt. 9 b

Obrady wznowiono o godz. 12 25. Na sale obrad dotarł radny A. Kostrzewa . Stan radnych obecnych – 20.

Na sali obrad znajdowało się 17 radnych.

Sytuację osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie pomocy społecznej w swoich placówkach przedstawili :

1. Dyrektor Domu Dziecka w Strzegowie p. Krystyna Hołoszkiewicz

2. Dyrektor Domu Dziecka w Skorogoszczy p. Marzena Kłysz

3. Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu p. Beata Stempniak

4. Prezes Stowarzyszenia „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim p. Robert Laszuk

5. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie p. Jan Strzałkowski

6. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie p. Wanda Szczypel.
O godz. 1400 przewodniczący Rady zarządził przerwę.

Do pkt. 9 c

Obrady wznowiono o godz. 14 30 . Na Sali obrad znajdowało się 16 radnych.
Radny M. Łosiowski zwrócił się z zapytaniem od dyrektorów odwiedzanych placówek tj.

Dom Dziecka Skorogoszcz – problem termomodernizacji – są środki na wkład własny , ale jest prośba , aby ktoś napisał wniosek o środki unijne . Pytanie brzmi – czy wkład własny to 15 czy 20% .
W odpowiedzi M. Grochowski stwierdził, że rozmawiał z Panią Dyrektor i jest to 15%. Pani dyrektor zapewniła, że zgromadzi wkład własny a projekt napiszemy.
Radny M.Łosiowski zauważył , że miejsce gdzie urzęduje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest niedostosowane dla osób niepełnosprawnych . Może należałoby tam zamontować tam windę zwłaszcza , że ma być tam również przeniesiona Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
Starosta M. Stefański stwierdził , że budynek przy ul. Wyszyńskiego będzie dostosowywany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Radny M. Łosiowski – jeśli chodzi o Warsztaty Terapii zajęciowej- wyliczona kwota z algorytmu tj.1.117,83 zł na uczestnika , ale środki te od 7 lat nie uległy zmianie. Należałoby wspomóc te warsztaty.
Wicestarosta R. Jończyk w odpowiedzi stwierdził, że jest to pewien paradoks ponieważ w momencie kiedy tworzone były WTZ to finansowanie było korzystne . Teraz okazuje się , że środki PFRON będą sukcesywnie zmniejszane i stanie się to pewna forma zadania powiatowego. Póki co jest możliwość pozyskiwania środków poprzez pewna formę programów, współpracę z gminami .
Radny S. Szypuła stwierdził, że nie było zgłaszanych kwestii braku pieniędzy na koniec roku. Pieniądze wyliczone zawsze przychodziły. Warsztaty terapii zajęciowej biorą udział w konkursach dla organizacji pozarządowych i otrzymują ok. 10 tysięcy złotych. Problem jest tylko ze zmniejszaniem środków.
Radny A. Kostrzewa stwierdził, że zmniejszanie nie dotyczy jeszcze w tym roku Warsztatów Terapii Zajęciowej , bo pieniądze są przesunięte z innej działalności.
Skarbnik Powiatu I. Krzysztofek odniosła się do kwestii związanej z przekazywaniem środków pod koniec roku budżetowego, a jest to związane z wykorzystaniem rezerw budżetowych.
Przewodniczący Rady H. Mazurkiewicz stwierdził, że bardzo wzorowo są prowadzone wszystkie placówki, które wizytowane były przez radnych.
Radny T. Komarnicki stwierdził, że bardzo często jest tak , że dzieci w normalnych domach takich warunków nie mają. Musimy pamiętać , że o tak wspaniałe warunki dbają ludzie i należy zadbać o system motywacji i nagradzania.
Radny S. Szypuła stwierdził, że domem dziecka na miarę XXI wieku jest Strzegów .Dom nie powinien być gigantem , a dzieci nie mogą być anonimowe. Na ten dom było kilka anonimowych skarg, w których mowa była o tym , że dzieciom z domu dziecka żyło się dobrze.

Ale wszystkie placówki maja bardzo operatywne dyrektorki.

Jednocześnie radny zwrócił się do Starosty o rozważenie możliwości zatrudnienie dodatkowo 1 osoby w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie .Jest tam nieduże zatrudnienie, ale bardzo duże obciążenie.
Przewodniczący rady H. Mazurkiewicz zaproponował, aby wszyscy radni udali się na ul. Kamienną i zobaczyli jak niesamowite postępy robią ludzie niepełnosprawni.

Do pkt. 10 a

Na sali obrad znajdowało się 17 radnych.

Starosta zgodnie z sugestiami komisji , które przeanalizowały na swoich posiedzeniach projekt uchwały zaproponował zmianę do projektu poprzez wprowadzenie opłaty w wysokości 15% stawki podstawowej dla robót prowadzonych w związku z budową kanalizacji sanitarnej.

Radny Jj.Gil zwrócił uwagę radnych na fakt ponoszenia kosztów przez mieszkańców powiatu jeśli Rada nie uwzględni w uchwale znacznych ulg i zaproponował, aby ona była jeszcze większa niż zaproponował Zarząd.

Starosta oświadczył, że rozumie problem jednak należy realizować zadania powiatu, a w tym utrzymanie dróg więc do budżetu powiatu powinny wpływać jednak jakieś dochody, a zaproponowany procent opłat w stosunku do stawki podstawowej jest wartością optymalną.

Ponieważ radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę w zapisie projektu , który Rada przyjęła jednogłośnie, a następnie poddał pod glosowanie treść całej uchwały, w wyniku którego Rada podjęła uchwałę nr VI / 36 / 07 15 głosami „za” przy 2 głosach wstrzymujących się, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 10 b

Ponieważ radni zapoznali się z projektem uchwały i nie zgłosili uwag do projektu przewodniczący Rady poddał jego treść pod głosowanie, w wyniku którego Rada podjęła jednogłośnie uchwałę nr VI / 37 / 07, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Do pkt. 10 c

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady H.Mazurkiewicz, poinformował o propozycji K. Rewizyjnej do składu Rady Społecznej p. K. Jakubowskiego , Komisji Zdrowia p. A. Salija ponieważ jest możliwość poszerzenia składu Rady Społecznej o dwie osoby. Rada przyjęła propozycję 16 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym. Przewodniczący poinformował również wprowadzeniu do składu Rady Społecznej BCM pana Walentego Oliwę wytypowanego przez Radę Gminy Skarbimierz .

Ponieważ radni zapoznali się z projektem uchwały i nie zgłosili uwag do projektu przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego treść pod głosowanie, w wyniku którego Rada podjęła uchwałę nr VI / 38 / 07 16 głosami „za” przy 1głosie wstrzymującym się, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 10 d

Ponieważ radni zapoznali się z projektem uchwały i nie zgłosili uwag do projektu przewodniczący Rady poddał jego treść pod głosowanie, w wyniku którego Rada podjęła jednogłośnie uchwałę nr VI / 39 / 07, stanowiącą załącznik nr ... do niniejszego protokołu.
Do pkt. 10 e

Ponieważ radni zapoznali się z projektem uchwały i nie zgłosili uwag do projektu przewodniczący Rady poddał jego treść pod głosowanie, w wyniku którego Rada podjęła jednogłośnie uchwałę nr VI / 40 / 07, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 10 f

Ponieważ radni zapoznali się z projektem uchwały i nie zgłosili uwag do projektu przewodniczący Rady poddał jego treść pod głosowanie, w wyniku którego Rada podjęła uchwałę nr VI / 41 / 07 - 16 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym się, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 10 g

Ponieważ radni zapoznali się z projektem uchwały i nie zgłosili uwag do projektu przewodniczący Rady poddał jego treść pod głosowanie, w wyniku którego Rada podjęła jednogłośnie uchwałę nr VI / 42 / 07, stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Do pkt. 10 h

Ponieważ radni zapoznali się z projektem uchwały i nie zgłosili uwag do projektu przewodniczący Rady poddał jego treść pod głosowanie, w wyniku którego Rada podjęła jednogłośnie uchwałę nr VI / 43 / 07, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Do pkt. 10 i

Projekt uchwały zgodnie z treścią uzasadnienia przedstawił Starosta M. Stefański.

Ponieważ radni zapoznali się z projektem uchwały i nie zgłosili uwag do projektu przewodniczący Rady poddał jego treść pod głosowanie, w wyniku którego Rada podjęła jednogłośnie uchwałę nr VI / 44 / 07, stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.


Do pkt. 11

Starosta M. Stefański w odpowiedzi radnemu K. Jakubowskiemu stwierdził , że inwestycja będzie w 2008r. To przewężenie jest zrobione po to, żeby tam spowolnić ruch.
Starosta M. Stefański w odpowiedzi radnemu S. Szypule stwierdził, że będziemy interweniowali u p. Pustelnika. Wszystko związane jest oczywiście z przeprawa mostową, ponieważ żadna droga nie wytrzyma takiego naporu samochodów. Droga jest błyskawicznie rozjeżdżana.
Starosta M. Stefański w odpowiedzi radnemu S. Pietrasowi stwierdził, że chętnie się spotka i jest do dyspozycji.

Radny S. Pietras stwierdził, że sprawa przerzutu ścieków przez kanał w Prędocinie też mogłaby być rozpatrzona.

Starosta M. Stefański w odpowiedzi radnemu J. Gilowi stwierdził, że faktycznie o przeprawie mostowej mówi się od kilkunastu lat. Niestety nie mamy posła z naszego terenu, który sprawę mógłby priorytetowo pilotować. Wykorzystany został moment , kiedy wiceminister finansów Adam Pęzioł był w Brzegu i poproszony został o pomoc w tej sprawie. Stwierdził, że udzieli pomocy , ale trzeba wpłynąć na ministra Polaczka i zawieść memorandum. Minister Kłosowski próbuje uzgodnić spotkanie z ministrem Polaczkiem po Świętach Wielkanocnych.

Jest to inwestycja olbrzymia i ponadregionalna. Pewnym sukcesem będzie już fakt znalezienia pieniędzy na projekt, który może kosztować nawet kilka milionów. Będą prowadzone rozmowy z posłami, którzy będą potrzebni do lobbingu ponieważ przeprawa mostowa musi się znaleźć w zerowym budżecie.
Starosta M. Stefański poinformował , że na spotkaniu podsumowującym objazd marszałka i wojewody po wszystkich powiatach , p. Marszałek stwierdził, że Rada Powiatu w Brzegu jest bardzo merytoryczna i wie czego chce. Chodzi oczywiście o przeprawę mostową. Z uznaniem wyrażał się również o Powiatowym Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej .
Starosta M. Stefański w odpowiedzi radnemu F. Smolińskiemu Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych stwierdził, że nie wie skąd taka odpowiedz. Nigdy nie używamy stwierdzenia , że droga będzie robiona w 2010r. Będą na tej drodze wykonywane roboty bieżące.

Starosta M. Stefański stwierdził jednoznacznie, że radny powiatowy taką informację powinien otrzymywać.

Kierownik S. Kowalski stwierdził, że pismo otrzymała p. Burmistrz Lewina Brzeskiego i przesłała je dalej wg właściwości.

Starosta S. Stefański zapewnił, że sprawa zostanie wyjaśniona , a radni z terenu, którego sprawa dotyczy winni być powiadamiani pisemnie.
Do pkt 11 a

Ponieważ na salę obrad nie dotarła p. M.Bogdan, a Rada uznała że zapoznała się z treścią sprawozdania tak wiec Przewodniczący Rady H. Mazurkiewicz poddał treść sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów pod głosowanie, które Rada przyjęła jednogłośnie (zał. nr 13 do protokołu).

Do pkt. 12
Radny S. Szypuła w związku z przeniesieniem poradni psychologiczno – pedagogicznej i wydziału oświaty do budynku internatu zauważył, że nikt nie mówi o fatalnym stanie , w którym znajduje się dach. Mówi się o zmianie sposobu użytkowania. Dach był łatany i bez remontu dachu szkoda w tym budynku robić czegokolwiek. Służby starosty powinny pójść i zobaczyć ten dach.

Stwierdził, że już jest czas , aby 6 ha pola po byłym gospodarstwie rolnym w Żłobiźnie sprzedać jako działki budowlane. Można byłoby zarobić naprawdę dobre pieniądze.

Nieobecność naczelników Wydziałów na sesji radny uznał za kuriozum. Stwierdził, że powinni być choćby na początku sesji do pkt. interpelacje i zapytania radnych.

Radny stwierdził, że fatalnie wygląda przed nową siedziba starostwa brak jednej płytki u podstawy schodów przy wejściu.
W odpowiedzi Starosta M. Stefański stwierdził, że na razie dach przy ul. Wyszyńskiego będzie łatany i realizowany on będzie przez ekipę mieszkającą w internacie. Ten budynek jest planowany do termomodernizacji .W sierpniu planowana jest przeprowadzka poradni , wiec budynek musi być przygotowany .

Inwentaryzacja , jeżeli chodzi o Żłobiznę została zrobiona i faktycznie jest 6 ha. Starosta M. Stefański podziękował za ten sygnał i stwierdził , że do tematu trzeba się przygotować.

Starosta stwierdził , że naczelnicy mogliby być na początku sesji , ale niejednokrotnie widzimy, że się nudzą. Sprawa zostanie przeanalizowana.

Sprawa płytki zostanie załatwiona.
Radny T. Komarnicki zwrócił się z prośbą , aby radni wystąpili z apelem do wójtów i burmistrzów naszego powiatu, aby spróbowali pomoc w stworzeniu komunikacji w naszym powiecie. Na dzień dzisiejszy PKS jako firma monopolistyczna nie spełnia zapotrzebowania społeczeństwa, jeżeli chodzi o dowożenie ludzi i uczniów do szkół. Taki problem komunikowali dyrektorzy szkół , który powoduje , że uczniowie wybierają szkoły spoza powiatu brzeskiego.
Radny A. Salij poruszył problem objazdu z Wrocławia do Warszawy. Zaproponował, aby przy tablicy informacyjnej „zalecany objazd do Warszawy” był napis kierunek Warszawa . Wtedy część kierowców pojechałaby inną trasą. Jednocześnie radny zaproponował , aby puścić ruch przy skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Jagiełły w prawo przez ul. Wrocławską. To mogłoby odciążyć centrum i skrzyżowanie ze Skarbimierzem.

Radny stwierdził , że powinniśmy składać swoje wnioski usprawniające ruch kołowy osobom kompetentnym . Może coś dobrego by z tego wyniknęło.

Radny S. Szypuła stwierdził, że ulica Wrocławska została zbudowana na miękkim gruncie i puszczenie tam ruchu nie jest możliwe.
Starosta M. Stefańskie stwierdził , że rozwiązaniem jest nowa przeprawa mostowa.
Przewodniczący Rady H. Mazurkiewicz złożył wniosek o ustawienie fotoradarów przy ulicy Oławskiej .
Do pkt. 13

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący Rady H. Mazurkiewicz o godzinie 16 05 uznał obrady VI posiedzenia Rady Powiatu Brzeskiego za zamknięte.
Protokołowały:

R. Kawarska

I. Wasilewska©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna