ProtokóŁ Nr X/2015Pobieranie 155.46 Kb.
Strona1/4
Data04.05.2016
Rozmiar155.46 Kb.
  1   2   3   4


PROTOKÓŁ Nr X/2015

z sesji Rady Miejskiej w Złoczewie odbytej w dniu 12 maja 2015 roku w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Sesję rozpoczęto o godz. 1003.

W sesji udział wzięło 14 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowi quorum.

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Jadwiga Sobańska – Burmistrz Miasta.

2. Czesław Pędzik – zastępca Burmistrza.

3. Danuta Pilarska – Skarbnik Miasta.

4. Maria Popłonikowska – radca prawny Urzędu.

5. Wiktor Płóciennik – kierownik referatu rozwoju, spraw komunalnych i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Złoczewie.

6. Kierownicy zakładów pracy.

7. Sołtysi sołectw.

8. Mieszkańcy miasta.

Radni obecni:

1. Wieczorek Jerzy 2. Kowalczyk Henryk Ryszard

3. Żarnecka Halina Stanisława 4. Konieczny Andrzej

5. Kobyłt Bogusława Maria 6. Drzazga Dominik Piotr

7. Tomczyńska Dorota 8. Bilski Mirosław

9. Obrzud Krystyna 10. Dobras Leszek Józef

11. Tomaszewska Elżbieta 12. Wasilewski Tadeusz Stanisław

13. Grzelak Krystyna Elżbieta 14. Sosin HalinaRadni nieobecni:

1. Owczarek Józef StanisławAd. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie Andrzej Konieczny, powitał wszystkich przybyłych, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad X sesji.

1. Otwarcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie porządku obrad X sesji;

- przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie za 2014 rok

- wystąpienie dyrektora Ośrodka Pana Bogdana Dawidziaka

- dyskusja

- podjęcie uchwały.

6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Złoczewie za 2014 rok

- wystąpienie kierownika Ośrodka Pani Aleksandry Kowalskiej

- dyskusja

- podjęcie uchwały.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok

- wystąpienie kierownika Ośrodka Pani Aleksandry Kowalskiej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2015 rok,

- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulicy Opłotki,

- uzupełnienia składu Kapituły Odznaki p.n. „Zasłużony dla Ziemi Złoczewskiej”,

- przystąpienia Gminy Złoczew do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA WIELUŃSKA”,

- wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynku nr 16 przy ul. Starowieluńskiej, stanowiącym własność Gminy na rzecz najemców wraz z oddaniem udziału w gruncie w użytkowanie wieczyste,

- opłaty targowej na terenie Gminy Złoczew,

- zmieniająca uchwałę NR I/3/14 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Złoczewie i ustalenia liczby ich członków,

- zmieniająca Uchwałę NR I/4/14 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Złoczewie,

- uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Złoczew na lata 2014-2032.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?

Głos zabrał radny Mirosław Bilski i powiedział, że wnioskuje o wycofanie z punktu 8 „Podjęcie uchwał w sprawie” projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynku nr 16 przy ul. Starowieluńskiej, stanowiącym własność Gminy na rzecz najemców wraz z oddaniem udziału w gruncie w użytkowanie wieczyste. Chciałby ten punkt przenieść jeszcze raz na komisję, żeby to jeszcze raz przedyskutować i na następnej sesji podjąć uchwałę.

Głos zabrał radny Jerzy Wieczorek i zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Informacja dotycząca zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Gminę Złoczew w 2015 roku”. Prosił o to już na poprzedniej sesji.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie ma sprawy.

Przewodniczący obrad zapytał, czy są jeszcze uwagi? Ponieważ nie było poddał pod głosowanie wniosek radnego Bilskiego. Radni wniosek przyjęli jednogłośnie.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego Wieczorka. Radni wniosek przyjęli jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie.

1. Otwarcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie porządku obrad X sesji;

- przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Informacja dotycząca zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Gminę Złoczew w 2015 roku.

5. Interpelacje radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie za 2014 rok

- wystąpienie dyrektora Ośrodka Pana Bogdana Dawidziaka

- dyskusja

- podjęcie uchwały.

7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Złoczewie za 2014 rok

- wystąpienie kierownika Ośrodka Pani Aleksandry Kowalskiej

- dyskusja

- podjęcie uchwały.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok

- wystąpienie kierownika Ośrodka Pani Aleksandry Kowalskiej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2015 rok,

- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulicy Opłotki,

- uzupełnienia składu Kapituły Odznaki p.n. „Zasłużony dla Ziemi Złoczewskiej”,

- przystąpienia Gminy Złoczew do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA WIELUŃSKA”,

- zmieniająca uchwałę NR I/3/14 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Złoczewie i ustalenia liczby ich członków,

- zmieniająca Uchwałę NR I/4/14 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Złoczewie,

- uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Złoczew na lata 2014-2032.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej. Zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Miejskiej?

Protokół został przyjęty przez radnych jednogłośnie.Ad. 2.

Na sekretarza obrad przewodniczący zaproponował radną Dorotę Tomczyńską i zapytał, czy wyraża zgodę?

Radna wyraziła zgodę i została jednogłośnie zatwierdzona przez radnych.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poprosił Panią Burmistrz o przedstawienie informacji ze swej działalności w okresie między sesjami.Pani Burmistrz zaczęła są informację od zieleni i porządków. Pielęgnacją i utrzymaniem porządku na terenie Gminy zajmuje się Miejska Spółka Komunalna. Ponieważ prezes nie ma specjalisty od ogrodnictwa Kwiaciarnia Studio Rosa z siedzibą w Sieradzu oraz pracownicy zatrudnieni w Gminie w ramach prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych zajmują się nasadzeniem kwiatów i krzewów. W momencie, kiedy będzie w Miejskiej Spółce przeszkolony pracownik, to Miejska Spółka Komunalna zajmie się już całością. Wykonano przebudowę zieleni na rabatach przy ul. Szerokiej, na skrzyżowaniu ul. Kościelnej z Lututowską, nasadzono kwiaty jednoroczne w kwietnikach i na bieżąco jest odchwaszczanie, nawożenie, opryski, cięcia żywopłotów itd., a Miejska Spółka rozpoczęła koszenie trawy w parkach. Ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres od 1 lipca do końca grudnia 2016 r. Rozstrzygnięcie w czerwcu. Na terenie Gminy Złoczew realizowane są prace społecznie użyteczne dla 6 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a jednocześnie co jest wymogiem obligatoryjnym korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie od marca do września br. Podpisane zostały 3 umowy na realizację staży finansowanych ze środków funduszu pracy we wszystkich jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy jak do tej pory, zainteresowane, a jednocześnie spełniające wymagane przez Urząd Pracy kryteria, osoby bezrobotne mają szansę na skorzystanie z możliwych, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Wczoraj odbyło się posiedzenie rady zatrudnienia, zmieniają się kryteria. Staże są realizowane w Miejskim Ośrodku Kultury, w Bibliotece, w ZEAS-ie, w Spółce Komunalnej. Gmina podpisała umowę o organizację finansowania robót publicznych dla 3 osób na 6 miesięcy. W chwili obecnej oczekujemy na informację w związku ze złożonymi przez nas następnymi wnioskami. W maju będziemy wnioskować o miejsca stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sieradzkim”, który jest finansowany ze środków funduszy europejskich. W ramach projektu na staż mogą być skierowani bezrobotni w wieku od 18-29 lat, którzy są zarejestrowani jako bezrobotni. Program wspiera przechodzenie młodych ludzi z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Jeśli idzie o informację dotyczącą gospodarowania nieruchomościami, chodzi o złożenie wniosku najemcy lokalu przy ul. Lututowskiej 2 o wykup zajmowanego lokalu został sporządzony operat szacunkowy. Prowadzone są prace geodezyjne związane z ustaleniem przebiegu granic między drogą we wsi Grójec Mały a nieruchomościami, które stanowią własność Pani Kariny Łyga, Pana Andrzeja Kałuży. Informacja o pracach geodety zostanie przedstawiona na następnej sesji. Trwają prace drogowe na drogach gminnych i ulicach lokalnych. Czasami jest problem, że jest np. masa, którą można wykorzystać do załatania dziur, tu myśli np. o Broszkach, ale popada deszcz i pomimo tego, że jest akurat surowiec dostępny, to jak jest mokro w tych dziurach, to nie można załatać, jak wczoraj było ładnie, to akurat nie było surowca. W momencie, kiedy te dwie okoliczności zaistnieją jednocześnie, to prace się rozpoczną. Destruktem była naprawiona ulica Łąkowa, żwirem w Czarnej, równiarką na terenie sołectw, kruszywem na terenie sołectwa Uników, chodzi o Jaryszek, ustawiono znaki na terenie sołectwa Uników, przycięto gałęzie również w Unikowie, a poza tym na bieżąco będą naprawiane drogi. We współpracy z placówkami oświatowymi przygotowano dwa projekty na doposażenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Broszkach, Unikowie, Stolcu, drugi projekt na utworzenie ogródka dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu w Złoczewie. Złożyliśmy kilka wniosków o dofinansowanie małych inicjatyw do Fundacji ”Energia z serca”. Do 15 kwietnia zostało przygotowane i przedłożone sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014”. Przygotowany jest projekt na rewaloryzację parku przypałacowego. W tej chwili malowane są okna zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. 7 maja odbył się Gminny Zarząd OSP, gdzie m.in. była omawiana kwestia przeglądu orkiestr dętych, który będzie miał miejsce 7 czerwca w naszej Gminie. 13 czerwca Towarzystwo Przyjaciół Złoczewa obchodzi swoje 40-to lecie. Pracujemy nad projektem przeorganizowania parku pamięci. Trzeba by tam postawić nową formę obelisku z nazwiskami osób, które we wrześniu 1939 r. straciły życie. Jest to dosyć trudne, gdyż nie wszystkie osoby są znane z imienia i nazwiska. Były również prowadzone rozmowy, żeby park spełniał formę wychowawczą, dydaktyczną, patriotyczną. Tam jest połączona historia i z 1939 r. i są tam również pamiątki męczeństwa Polaków na Wschodzie, czyli katyńskie mówiąc ogólnie. Myślimy o tablicach informacyjnych. Zgłosiła się Kancelaria Prawna mecenasa Iwaszkiewicza z propozycją bezpłatnej obsługi społeczeństwa. Propozycja umowy została skonsultowana z Panią mecenas i znajduje się tam sporo nieścisłości i punktów, które budzą poważne zastrzeżenia. Zasadniczy to ten, że porad prawnych udzielaliby studenci, a najbardziej zaniepokoił punkt, że Kancelaria nie brałaby odpowiedzialności za to, że jeżeli udzielona porada prawna skutkowałaby negatywnymi jakimiś konsekwencjami. Na to trudno się zgodzić, bo jakkolwiek jest to bezpłatne, ale jakość jest istotna, szczególnie przed wyzwaniami, jakie przed naszą Gminą staną. Trwa przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji realizowanej w ramach ZOF. Otwarcie ofert jutro. Był przesunięty termin, co też budziło pewną ciekawość. Ten przetarg obejmuje dokumentację techniczną zarówno w zakresie dróg na terenie ZOF, i oczyszczalnię, i kanalizację, i stację uzdatniania wody i te wszystkie projekty są w jednym przetargu. Jest to projekt partnerski i wszystkie wątpliwości, informacje są uzgadniane i konsultowane z partnerami. Oczekujemy na dokumenty z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, bo złożyliśmy wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia projektu ze względu na jego szeroki zakres i skomplikowany charakter. Poza tym ZOF jest przyszłościowym projektem, bo przecież nie kończy się działalność na projekcie sfinansowanym w głównej mierze przez Ministerstwo, bo to jest początek drogi do dalszego rozwoju obszaru funkcjonalnego. Prowadziliśmy rozmowy na wniosek Gminy Lututów, bo Gmina Lututów chce przystąpić do naszego projektu, wójt złożył deklarację przystąpienia do ZOF, bo wiadomo, że nie będą już beneficjentami tego projektu, ale chodzi o to, że w następnym rozdaniu w RPO my składamy wniosek o uwzględnienie w kryteriach dodatkowej punktacji dla wnioskodawców, którzy są w tych obszarach funkcjonalnych. Myślimy o konferencji, którą chcemy połączyć z wprowadzeniem Gminy Lututów do ZOF i mamy nadzieję, że uda się to połączyć z prezentacją ogólną przez Kopalnię projektu zagospodarowania złoża, który ma być gotowy lada moment. Miała informację, że w czerwcu. Została nawiązana współpraca samorządów wzdłuż drogi S8, chodzi o wykorzystanie możliwości jakie płyną z lokalizacji przy S8, o promocję terenów inwestycyjnych. W piątek jest konferencja w Łodzi na ten temat. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego będzie opracowywała taką strategię dla poszczególnych samorządów. Jest opracowywany program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę sieci cieplnej w Złoczewie wraz z przyłączeniem kościoła. Wczoraj odbyła się konferencja, na której podawano zasady, kryteria i możliwości złożenia wniosku do programu „Pomoc techniczna 2014-2020” na przygotowanie projektu rewitalizacji terenów.

Przewodniczący podziękował i otworzył dyskusję.

Głos zabrał radny Jerzy Wieczorek i powiedział, że Pani Burmistrz wspomniała o uroczystościach patriotycznych, o rewitalizacji parku, budowy nowego pomnika. Złoczew jako jedno z nielicznych miast ma kamienie w formie obelisku upamiętniające osoby pomordowane w Katyniu, będące mieszkańcami Złoczewa. Wszędzie w miastach, gdzie jest jakikolwiek pomnik katyński są przeprowadzone piękne uroczystości religijno-patriotyczno-narodowe. Teraz są połączone z rocznicą tragedii smoleńskiej. W związku z tym pytanie, dlaczego w Złoczewie nie ma organizowanych takich uroczystości, ma na myśli ogólne. Być może coś takiego było w liceum. Dlaczego w Złoczewie to nie jest robione? 13 kwietnia jest obchodzona rocznica mordu katyńskiego, 10 kwietnia tragedii smoleńskiej, dlaczego nie ma połączonych wspólnie tych uroczystości i nie jest to przekazywane zwłaszcza młodzieży?

Głos zabrała Pani Burmistrz i powiedziała, że nie widzi przeszkód, żeby Pan radny zaproponował jakąś formę takich uroczystości, weźmiemy ją pod uwagę, radni się odniosą. Będziemy pracować nad przeorganizowaniem, nadaniu temu miejscu takiej właściwej oprawy. Ten park przylega do zdewastowanej budowli, która ujemnie wpływa na kierunek tego miejsca i uważa, że to miejsce powinno być naprawdę estetyczne i pouczające samo w sobie. Zaprasza do pracy nad projektem, potrzebujemy projektanta, który by zorganizował tą przestrzeń i estetycznie i tak, żeby pełniła swoją funkcję i rekreacyjną i patriotyczną, mówiła już o tym. Projekt płyty granitowej z nazwiskami jest i rozmawiała z Urzędem Wojewódzkim i kontaktowała się z Panią Łukomską, która jest Kustoszem Pamięci Narodowej i jeśli państwo mają jakiegoś projektanta, który podjąłby się tego, to bardzo prosi o kontakt i pomoc.

Głos zabrała radna Bogusława Kobyłt i zapytała, czy coś już wiadomo na temat dróg Kościelna, Sieradzka, Lututowska bo wie, że jest to zgłoszone wyżej? Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na odpowiedź.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że ona też czeka. Ta kwestia miała być przedmiotem obrad Trybunału Konstytucyjnego 22 kwietnia, zostało przełożone na 26 maja i wszyscy będziemy czekać na decyzję.

Głos zabrał radny Jerzy Wieczorek i powiedział, że nawiązując do wypowiedzi Pani Burmistrz popiera to jako mieszkaniec i bardzo się cieszy, że będzie taki pomnik.

Ponieważ nie było więcej pytań, przewodniczący przeszedł do następnego punktu porządku i poprosił Pana Wiktora Płóciennika o zabranie głosu.Ad.4.

Informację dotyczącą zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Gminę Złoczew w 2015 roku przedstawił kierownik referatu rozwoju, spraw komunalnych i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Złoczewie Wiktor Płóciennik.Najbardziej znanym i sztandarowym projektem jest Złoczewski Obszar Funkcjonalny. W tej chwili jesteśmy na etapie końcowym przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin otwarcia ofert przypada jutro, jeżeli nie będzie innych okoliczności, ma na myśli pytania wykonawców, to jutro otworzymy oferty, będzie już znana cena. Miejmy nadzieję, że zmieścimy się w naszym kosztorysie, który przygotowaliśmy w ramach projektu, będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą i wykonawca przystąpi do projektowania i wykonywania dokumentacji technicznej. Być może dotarły już informacje, że po terenach przyszłej strefy oraz drogi łączącej krążyli geodeci. To jest prawda. W ramach oszczędności czasu, postanowiliśmy pewien zakres wydzielić i wykonać wcześniej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zgodziło się na to w związku z czym w poprzednich miesiącach rozstrzygnęliśmy zapytanie ofertowe i wybraliśmy firmę geodezyjną, która wykonała mapę do celów projektowych. Chodzi o to, żeby zaoszczędzić około dwóch miesięcy dla tych inwestycji najbardziej ważnych, czyli tych, które znajdują się w rdzeniu Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego tak, aby po rozstrzygnięciu postępowania i podpisania umowy, projektant mógł przystąpić do projektowania, a nie czekać na mapy do celów projektowych. Wystąpiliśmy do Ministerstwa o przedłużenie terminu realizacji projektu. W trakcie realizacji Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego pojawiły się prośby nowych samorządów o przyłączenie. Co o samo przyłączenie to jest sprawa otwarta, natomiast co do wykorzystania pieniędzy z tej puli z Ministerstwa to jest poza dyskusją, tu już się nic nie może zmienić, nie może wejść żaden beneficjent. Druga sprawa to rozbudowa naszego systemu ciepłowniczego. Jeszcze w ubiegłym roku liczne osoby zgłosiły, czy do naszej Spółki, która jest operatorem deklaracje dotyczące przyłączenia się do sieci ciepłowniczej, z terenu centrum Złoczewa. Mamy około 20% rezerwy mocy w ciepłowni i możemy ją wykorzystać do przyłączenia podmiotów, natomiast zaczęliśmy prace nad zaplanowaniem przebiegu nowej sieci tak, aby projektant mógł się do tego odnieść, natomiast w międzyczasie pojawiła się pewna zmiana ponieważ padła deklaracja ze strony kościoła w Złoczewie, że też jest zainteresowany przyłączeniem do sieci ciepłowniczej. Są to duże obiekty i w związku z tym moc musiała być jeszcze raz przeliczona i stanęliśmy przed dylematem, że jeśli spełnimy to życzenie, przyłączymy nowych odbiorców, to właściwie skonsumujemy w całości tą rezerwę mocy, którą posiadamy. To jest możliwe w tej chwili, ale musimy myśleć o przyszłości i dalszej rozbudowie sieci i dlatego podjęliśmy decyzję, że równolegle z programem funkcjonalno-użytkowym dotyczącym samej sieci ciepłowniczej napiszemy program dla zwiększenia mocy źródła ciepła o dodatkowy jeden megawat. Teraz mamy 2,8Mg. Docelowo chcemy mieć 3,8Mg i to na najbliższe kilka lat powinno wystarczyć. Postępujemy tak samo jak podczas pierwszego etapu, czyli szukamy pieniędzy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi również na zasadzie dotacji jak tylko będziemy mieć opracowany program funkcjonalno-użytkowy, co powinno mieć miejsce najpóźniej do końca maja. Przystąpimy do pisania wniosku i złożymy go w Funduszu jeśli oczywiście będzie pozytywna decyzja i Wysoka Rada zaakceptuje projekt, wtedy będziemy mogli przystąpić do realizacji i ogłosić postępowanie przetargowe na dalszą rozbudowę sieci cieplnej. Trzecim elementem jest rewitalizacja centrum Złoczewa. Obecna perspektywa unijna to chyba ostatni moment na skorzystanie ze środków na rewitalizację. Ona jest prowadzona trochę inaczej niż w poprzedniej perspektywie, chodzi o taką prawdziwą rewitalizację nie tylko związaną z twardą infrastrukturą techniczną, w tej chwili nacisk bardziej jest kładziony na elementy związane z ludźmi, czyli nie tylko elewacje, drogi, chodniki, również mówiąc w uproszczeniu wypełnić tą przestrzeń życiem. To jest też dobry projekt np. na rewitalizację parku, o którym była wcześniej mowa. W tej chwili jest ogłoszony konkurs przez Ministerstwo Infrastruktury na działanie wspierające dla samorządów na wykonanie dokumentacji projektowej. Po analizie stwierdziliśmy, że prawdopodobnie będziemy w stanie złożyć ten wniosek, mamy na to czas do końca czerwca. Jest to program pilotażowy i Ministerstwo zapowiada, że około 20 samorządów z całej Polski dostanie dofinansowanie. Z pozostałych rzeczy szykujemy drogę w miejscowości Stolec dofinansowaną miejmy nadzieję ze środków Urzędu Marszałkowskiego i to jest w zasadzie plan na rok 2015.

Przewodniczący podziękował i zapytał, czy są pytania?

Głos zabrała radna Bogusława Kobyłt i zapytała kierownika, czy tą wypowiedź mógłby przelać na papier i potem przekazać radnym?

Pan Płóciennik odpowiedział, że jeśli takie jest życzenie to spróbuje to zrobić.

Radny Dominik Drzazga zapytał, co się stanie jeżeli jutro nie zostanie złożona żadna oferta do przetargu i do kiedy zwrócono się do Ministerstwa o przedłużenie terminu?

Wiktor Płóciennik odpowiedział, że jeśli nie zostanie złożona żadna oferta, to zgodnie z prawem będziemy musieli unieważnić przetarg i ze względu na to, że jest to drugie postępowanie możemy przystąpić do negocjacji z oferentami jeśli jakichś znajdziemy w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Zapytania, które do nas wpływają świadczą o tym, że zainteresowanie jest. Termin to jest nasz wniosek, nieoficjalnie wiemy, że Ministerstwo się do niego przychyli z tego względu, że nie tylko my składamy prośbę o przesunięcie terminu, zdecydowana większość samorządów, które mają te programy w ramach projektu składają takie wnioski, w tej chwili do końca sierpnia i tym to się skończy. Czy potem będzie możliwe jeszcze przesunięcie nie wie. Sierpień powinien nam wystarczyć.

Głos zabrał radny Jerzy Wieczorek i zapytał, czy nie grozi to upadkiem strefy inwestycyjnej z tego względu, że zawsze podkreślane było przez Panią Burmistrz, że najważniejszą osobą, która niby to prowadzi jest Pan Grabarczyk, który podał się do dymisji? Również wszystko wskazuje na to, że PSL będzie odsunięty od rządu? Pytanie podobne, jak zadała mu Pani Burmistrz w debacie radiowej? Jak wyobraża sobie współpracę z ugrupowaniem, do którego czuje jak wiadomo wstręt? Pan przedstawił inwestycje dotyczące zadań przewidzianych na 2015 rok. Ma przed sobą tabelę nr 6 do projektu uchwały z 31 marca i jest tam tylko transport i łączność związane z budową drogi w Stolcu, administracja publiczna to się praktycznie łączy z wydatkowaniem na Złoczewski Obszar Funkcjonalny, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura, ochrona dziedzictwa narodowego i praktycznie to jest wszystko. Gdyby nie obszar funkcjonalny praktycznie inwestycji jak na ten budżet, na zapowiadane sukcesy Pani Burmistrz to jest bardzo mało. W planie wieloletnim do 2018 roku są zamrożone spłaty wszystkich kredytów.

  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna