Protokół nr xiv/2007 z sesji Rady Miasta Pionki odbytej w dnia 24. 04. 2007r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta Aleja Jana Pawła II 15Pobieranie 222.55 Kb.
Strona1/5
Data06.05.2016
Rozmiar222.55 Kb.
  1   2   3   4   5


Protokół nr XIV/2007

z sesji Rady Miasta Pionki odbytej w dnia 24.04.2007r.

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta Aleja Jana Pawła II 15

Czas rozpoczęcia sesji godz. 1000.


Przewodniczący Rady Miasta K. Sokołowski- Otwieram XIV sesję Rady Miasta Pionki. Witam wszystkich przybyłych zaproszonych na sesję Rady Miasta gości. W obradach uczestniczy 21 radnych . Obrady są prawomocne.

Przedstawiam porządek obrad:
 1. Omówienie wykonania budżetu miasta za rok 2006:

  1. informacja burmistrza o wykonaniu budżetu miasta za 2006r.

  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu,

  3. przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej dotyczącego wykonania budżetu miasta wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium,

  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

  5. dyskusja nad wykonaniem budżetu,

  6. głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium za 2006 rok.

 2. Informacja Burmistrza m. Pionki w okresie między sesjami.

 3. Debata i podjęcie uchwał .

 4. Informacja przewodniczących z prac Komisji Problemowych.

 5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

 6. Sprawy różne.

 7. Wolne wnioski.

Czy są jakieś uwagi do porządku obrad?


Burmistrz Miasta Pionki R. Zawodnik- Chciałbym pod obrady dzisiejszej sesji wprowadzić trzy projekty uchwał nr 10, 11 i 13.

W projekcie uchwały nr 10 jest autopoprawka do uchwały, która była podjęta na ostatniej sesji w sprawie PIONKI - TUR.

Projekt uchwały nr 11 jest w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Miasta Pionki nr XX/224/2004 z dnia 30.03.2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części miasta Pionki.

Projekt uchwały nr 13 jest w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007r.


Radna J.. Klich- Proszę o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzenie pod obrady punktu nr 2 o następującej treści : Rozpatrzenie skargi Dariusza Dolegi o naruszenie praworządności przez Burmistrza Miasta Pionki i podjęcie uchwały w/w sprawie. Proponujemy następujące podpunkty:

 1. informacja Komisji Rewizyjnej

 2. przedłożenie projektu uchwały Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna przygotowała taki projekt uchwały wnoszę aby nadać jej

nr 15.
Przewodniczący Rady Miasta K. Sokołowski- Do porządku obrad chciałbym wnieść jeszcze dwa projekty uchwał tj. uchwała nr 12, wnioskodawca jest radny Jan Siek w sprawie zmiany statutu Gminy Miasta Pionki. Projekt uchwały nr 14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II i III kwartał 2007r.

Przegłosujemy proponowane zmiany w porządku obrad sesji .
Kto jest za wprowadzeniem uchwały nr 10 - 18

Kto jest przeciw - 1

Kto się wstrzymał - 0

Projekt uchwały nr 10 został wprowadzony do porządku obrad.

Kto jest za wprowadzeniem uchwały nr 11 - 19

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.


Kto jest za wprowadzeniem uchwały nr 13 - 19

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Projekt uchwały nr 13 został wprowadzony do porządku obrad.


Kto jest zmianą porządku obrad wprowadzoną przez J. Klich - 19

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Zmiana została wprowadzona do porządku obrad.


Kto jest za wprowadzeniem uchwały nr 12 - 18

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.

Kto jest za wprowadzeniem uchwały nr 14 - 19

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.


Kto jest za porządkiem obrad wraz z przegłosowanymi poprawkami - 19

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Porządek obrad został zatwierdzony.Przewodniczący Rady Miasta K. Sokołowski- Przed przystąpieniem do porządku obrad pozwolę sobie udzielić głosu radnemu powiatowemu Zbigniewowi Belowskiemu.
Radny powiatowy Z. Belowski- Wczoraj byłem świadkiem wypadku na ulicy Radomskiej. Na posiedzeniu Komisji zgłosiłem pewną propozycję , która będzie rozpatrywana przez Radę Powiatu, a mianowicie chcemy poddać dyskusji temat instalacji foto radaru na drogach powiatowych , które przebiegają przez Pionki. Stacje radarowe , może ostudzą niektórych kierowców. Wczoraj podnieśliśmy wzrost punktu procentowego dla pracowników administracji szkół średnich z 3 na 4 zł. Jest to wysoki skok.

Mam jeszcze jedną rzecz, która z punktu widzenia Starostwa Powiatowego w Radomiu bardzo bulwersująca. Dlatego chciałem w tej sprawie zwrócić się do Pana Burmistrza o wyjaśnienie tej kwestii. Pośrednio , bo to ja tak traktuję dotyczy mojej osoby, ale bezpośrednio dotyczy mojej funkcji jaką pełnię i pewnych działań, które Starostwo odbiera w określony sposób.

W Pionkach odbyły się mistrzostwa Woogi Boogi , Starostwo a mianowicie Pan Górak otrzymał w dniu poprzedzającym mistrzostwo telefon od kobiety, która mówiła, że się bardzo cieszymy że Pan do nas przyjedzie na Woogi Boogi, ale bardzo prosimy, żeby w delegacji Starostwa nie było Pana Belowskiego. To są fakty. Starosta powiedział, że Pan Burmistrz w delacji nie życzy sobie obecności Pana Belowskiego. Powiem szczerze mnie osobiście to nie dotyka, bo jestem odporny ale dotknęło mnie jako osobę z wyboru również tak jak Państwo dotknęło to bardzo Pana Starostę, który powiedział wprost : Pan wice przewodniczący będzie główną osobą w tej delegacji, jeżeli nie zostanie potraktowany zgodnie z zasadami my opuścimy salę. Tak żeśmy uczynili wszyscy trzej. Ja , Pan Starosta Górak i Pan Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych. W związku z powyższym chce powiedź wprost ja nie jestem piękny i nie muszę się nikomu podobać, natomiast oczekuję , traktowania takiego jak ja traktuję ludzi z szacunkiem. Każda sprawa w relacji miasto Pionki a Powiat Radomski będzie przeze mnie Państwu meldowana i mówiona wprost co niniejszym to czynię. W związku z powyższym bardzo proszę Pana Burmistrza o zajęcie się tą sprawą, ponieważ ona wywołała niesmak ogromny w Starostwie. Nie dobrze to wpływa na relacje miedzy nami. Chcę powiedzieć jedno ze swojej strony . W żadnym stopniu tego typu uszczypliwości , wyrazy niechęci nie miało do tej pory miejsca. Chcę wspomnieć , że na uroczystościach na ulicy Zwoleńskiej Starostwo Powiatowe również było pominięte i niezauważone, ale są to już szczegóły. Ja pod wpływem takich sytuacji nie zmienię swojego stanowiska i będę z całym oddaniem pracować na rzecz społeczności lokalnej i będę robił wszystko co jest możliwe do zrobienia na poziomie Starostwa.

Jako wieloletni dyrektor instytucji samorządowej mogę powiedzieć krótko, gdyby nastąpiło tutaj przekroczenie kompetencji instytucji kultury, to w takim przypadku nie wahałbym się i zastosowałbym paragraf 52. Natomiast jeżeli miało to miejsce za zgodą Pana Burmistrza, to nie mam nic do dodania.


Radny Powiatowy Henryk Rybak- Zwrócono się do nas z pytaniem o te nieszczęsne podatki, które niezbyt zostały określone. Wzrost podatków

o 100 %jest to dużo a w tym przypadku jest bardzo dużo. Weźcie Państwo pod uwagę potencjalnych wyborców, którzy wnoszą tego typu zastrzeżenie. Są oni naszymi wyborcami.

Na poprzedniej sesji Rady zadano mi pytanie o służbę zdrowia. Jaka jest kondycja naszej pionkowskiej służby zdrowia. Nie mieliśmy na ten temat dokładnej wiedzy , ponieważ wszystkie wyniki dotyczące budżetu miały być złożone 30 marca. Teraz taką wiedzę posiadamy. Oczywiście nie jest najlepiej. Ten deficyt ZOZ , szpitali jest wyższy niż był przewidywany. Mamy to wyjaśnić z czego to wynika. Są pewne przekroczenia . My nieoficjalnie dowiedzieliśmy się że przekroczenie tego budżetu wynika z dzierżawy karetek pogotowia ratunkowego. Wyszliśmy z propozycją, żeby taką karetkę Starostwo zakupiło. Taka decyzja jest rozpatrzona, ale chcemy do współpracy wciągnąć również miasto Pionki, że może w budżecie wygospodarujecie jakąś kwotę . Dla informacji powiem, że dobra karetka kosztuje 350.000zł . Do tej naszej propozycji próbujemy wciągnąć Gminę Pionki. Ten problem dotyczy również gminy.

Następna kwestia jaka padła na Radzie Powiatu jest to sprawa windy w szpitalu. Wymogi unijne wymagają tego, jeżeli taka jednostka ma istnieć.

Co Starostwo robi na rzecz lokalnego rozwoju? W tej chwili udało się umieścić w planie finansowym realizacje inwestycji dotycząca dokończenia drogi od Sokołów do Jedlini. W szkolnictwie- budowa sali gimnastycznej przy LO.
Burmistrz Miasta R. Zawodnik- Partycypujemy w zakupie trzech samochodów dla Policji. jeśli chodzi o karetkę pogotowia, to w budżecie na ten rok, na ten cel miasto środków nie posiada.

Jeśli chodzi o wypowiedź Pana Belowskiego, to o ile mi wiadomo Pani dyrektor MOK zaproszenia na Woogi Boogi wysyłała do Starostwa imienne. To oznacza, że takie zaproszenie imienne nie jest transferowane bez uzgodnienia z gospodarzem. Każdy kto się obraca w sferach politycznych i kulturalno towarzyskich ma świadomość tego , że imienne zaproszenie nie jest transferowane. O ile mi wiadomo MOK nie wystosował imiennego zaproszenia dla Pana wice przewodniczącego Rady . Dla mnie ta sprawa jest kuriozalna. Dlatego nie rozumiem tutaj nieporozumień. O ile mi wiadomo Pan Osiński , którego ja osobiście zapraszałem i prosiłem go, że gdybym nie zdążył na uroczystości, ze w moim imieniu pełnił funkcję gospodarza tej całej uroczystości. Panu Staroście zdrowie nie dopisała i powiadomił mnie, że w jego imieniu przybędzie wice Starosta. Sprawa obecności Pana wice Starosty była uzgodniona.. Natomiast o ile mi wiadomo Pana obecność nie była ustalona. Pan nie miał imiennego zaproszenia i nie może się Pan w żaden sposób czuć poszkodowany.

Chcę przeprosić za niezręczności przy pomniku wczoraj i mnie również było bardzo przykro , że moje służby nie przygotowały wykazu osób, które uczestniczyły przy pomniku . Jest mi z tego powodu bardzo przykro. W tej sprawie dzwoniłem do pana Starosty z przeprosinami .

Ja wydałem polecenie Pani dyrektor MOK , aby ograniczyła obecność Pana Belowskiego w Domu Kultury, ponieważ moim zdaniem przeszkadza on w pracy. Tak jak niegdyś przesiadywał po cztery godziny dziennie Pan Dolega w Domu Kultury . Nie sądzę, żeby to wymagało takiej konsultacji Komisji Oświaty. Tam jest dużo zadań do zrobienia i Pani dyrektor musi być skupiona na zadań , które ma do zrealizowania.Następną sprawa, ja mam prawo w sytuacjach honorowych i towarzyskich uczestniczyć, bądź nie uczestniczyć . Mam takie prawo jako człowiek. Przekazałem swoim pracownikom, że tam gdzie oficjalnie będzie występował Pan Belowski , czy Pan Jan Siek mnie tam nie będzie. Nie mam takiej ochoty i tyle. Mam takie prawo.
Radny D. Dolega- Chcę Panie Burmistrzu publicznie powiedzieć, że nie przystoi Burmistrzowi Miasta Pionki okłamywać radnych i publiczność. Opowiada Pan bzdury , że przesiadywałem w MOK. Są to bzdury. Żyje Pan w jakimś innym świecie. Wymyśla Pan cuda i te cuda wprowadza Pan w życie. Jest mi przykro z tego powodu . Burmistrzem można zostać, ale klasę trzeba mieć. Burmistrz Janeczek miał tę klasę i łatwiej nam się współpracowało. Jeżeli ma mi Pan coś zarzucić to proszę przedstawiać prawdę.
Radny Powiatowy Zbigniew Belowski- Jest w zwyczaju przyjęte, że to instytucja ustala skład delegacji . Nie będę tego tematu komentował. Chcę powiedź rzecz jedną , która mnie bardziej dotknęła dotyczy mnie to bezpośrednio. Ja od wielu lat jak Państwo wiecie podejmuje pewne działania w charakterze społecznym na bazie organizacji poza rządowych, które wcześniej jak Pan Burmistrz został Burmistrzem obejmowały na szeroką skalę działania związane z rozwojem turystyki. Zdarzyło mi się w życiu , że prowadziliśmy z tu obecnym Panem Pawłem Szwedem działania obok poprzedniego Burmistrza a nawet wbrew jemu. Panie Burmistrzu jeżeli nie życzy Pan sobie mojej obecności w pewnych działaniach to musi Pan z nich zrezygnować, bo ja ze swoich nie zrezygnuję. Jeżeli Pan nie życzy sobie obecności na wspólnych posiedzeniach Rady z Panem Janem Siekiem , to nie powinien Pan uczestniczyć w obradach Rady Miasta. Tu powiem wprost ja nie kocham Marka Janeczka, ponieważ „kopnął” mnie w nerki parę razy, ale Pan Janeczek razem ze mną pomimo, że byliśmy w konflikcie potrafimy publicznie występować i zachować się z godnością. Szkoda , że nie zauważam tego teraz . Powiem jeszcze jedną rzecz. 25 lat kierowałem tą instytucją w różnych sytuacjach w kontaktach z różnymi burmistrzami , w bogactwie i w biedzie , w doli i nie doli i Pan wybaczy ale lata mi Pana opinia na ten temat. Powiem brutalnie i po chamsku. Specjalnie , bo ja taki jestem luzak. Będę do Domu Kultury przychodził kiedy będę chciał. Dlatego , że ta instytucja to jest moje dziecko, to 25 lat mojej harówy o której Pan nie ma zielonego pojęcia. Bo Pan sobie wyobraża, że Pan sobie przyszedł i zrobi Pan tu coś. Tyle imprez ile tutaj było różnych , ile było działań przeróżnych o których Pan nie ma zielonego pojęcia, to powiem Panu wprost mnie osobiści jest to obojętne, ale w tym roku jest 50 lecie istnienia tej instytucji i chcę powiedzieć , że 25 lat dyrektorem tej instytucji byłem ja. Pana tu wtedy nie było a dzisiaj Pan próbuje mnie ustawiać w określonej pozycji. Myślę, że ten poziom dyskusji to jest poziom w który ja nie będę wchodził. Zostawiam to Panu i Pana wieczornym rozważaniom.
Radny D. Dolega- Składam wniosek formalny o 10 minut przerwy.
Przewodniczący Rady Miasta K. Sokołowski-
Kto jest za wnioskiem - 12

Kto jest przeciw - 3

Kto się wstrzymał - 4

Wniosek został przyjęty. Przerwa.


Ad.1. Omówienie wykonania budżetu miast za rok 2006:

a/ Informacja Burmistrza o wykonaniu budżetu miasta za 2006r.

Skarbnik Miasta Halina Żak – Uchwalony przez Rade budżet ,po uwzględnieniu zmian w ciągu roku ,przewidywał realizację dochodów w wysokości 53.177.290 zł. /kwota ta jest wyższa o 1,20% od dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej z 29 grudnia 2005r./
  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna