Protokół Nr xx/12 Sesji Rady Gminy Kobylin-Borzymy odbytej w dniu 30 października 2012 rokuPobieranie 63.63 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar63.63 Kb.
Protokół Nr XX/12

Sesji Rady Gminy Kobylin-Borzymy

odbytej w dniu 30 października 2012 roku

Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy przy ul. Głównej 11 pod przewodnictwem Pana Zbigniewa BagińskiegoPrzewodniczącego Rady Gminy. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1000.


W Sesji udział wzięło 13 radnych, na ogólną liczbę 15 tj. 87,7 %.
(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do oryginału protokołu).


Ponadto w sesji udział wzięli:


 1. Wójt Gminy - Pan Wojciech Mojkowski,

 2. Skarbnik Gminy – Pani Helena Sikorska,

 3. Sekretarz – Pan Bogdan Piszczatowski,

 4. Dyrektor Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach – Pan Jan Kierzkowski,

 5. Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wnorach-Kużelach – Pani Genowefa Kamińska,

 6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stypułkach-Święchach – Pani Barbara Wyszkowska,

 7. Radny Powiatowy – Pan Leszek Mężyński

 8. Dyrektor BS w Kobylinie-Borzymach – Pan Jan Średnicki,

 9. Przedstawiciel ODR Szepietowo – Pan Henryk Sikorski,

 10. Kierownik PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem – Pani Izabela Lutostańska,

 11. Pracownik PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem – Pan Adam Sokołowski

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu)
10) Sołtysi – 20 osób

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu).

Obrady XX Sesji Rady Gminy Kobylin-Borzymy otworzył Pan Zbigniew Bagiński – Przewodniczący Rady.

Na początku Przewodniczący dokonał otwarcia sesji i powitał radnych, Pana Wójta oraz zaproszonych gości.

Następnie na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach sesyjnych uczestniczy 13 radnych. Tym samym stwierdził, że jest to wystarczająca liczba do podejmowania prawomocnych uchwał. Przypomniał, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Zatem dzisiejsze uchwały powinny być w ten sposób podjęte.


Następnie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przybyłych na sesję przedstawicieli PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem. Jako pierwszy głos zabrał Pan Adam Sokołowski, który udzielił informacji odnośnie działania KRUS-u, a szczególnie;

- zadania,

- świadczenia,

- składki.

Ponadto Pan Sokołowski poruszył problem jakim są wypadki przy pracy w rolnictwie, zwracając się z apelem o przestrzeganie bezpieczeństwa i rozwagę, aby do tych wypadków dochodziło jak najmniej i aby było jak najbezpieczniej.

Następnie Pani Izabela Lutostańska – Kierownik PT KRUS przedstawiła najważniejsze zmiany dot. działalności KRUS, jakie zaszły w ostatnim czasie lub które mają jeszcze obowiązywać od nowego roku i chodzi tu głównie o zmiany w emeryturach i rentach rolniczych.

Dziękując za zaproszenie i możliwość przekazania pewnych informacji przedstawiciele KRUS opuścili salę konferencyjną.
Przebieg sesji:
Przewodniczący poinformował, że porządek obrad XX sesji Rady Gminy Kobylin-Borzymy został radnym doręczony wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad, po czym zaproponował, aby wprowadzić zmiany porządku dziennego poprzez dodanie punktów: 6a) rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przyjęcia do realizacji projektu ”Daj sobie szansę, wszystko zależy od ciebie” w ramach Priorytetu VII, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz punktu 6d) w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kobylin-Borzymy.

. .Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych


z zapytaniem, czy mają dodatkowe uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad. Radni nie mieli żadnych uwagi zapytań, w związku z czym Przewodniczący przedstawił wszystkim porządek XX sesji Rady Gminy i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W oparciu o wyniki głosowania Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad XX sesji Rady Gminy Kobylin-Borzymy został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym
i przedstawia się następująco:


 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku dziennego.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkół prowadzonych przez Gminę Kobylin-Borzymy.

 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia do realizacji projektu "Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie" w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

b)wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kobylin-Borzymy na rok 2012,

c) uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Kobylin-Borzymy
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok,

d) ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kobylin-Borzymy.

7) Interpelacje i zapytania radnych.

8) Wolne wnioski i informacje.

9) Zamknięcie Sesji.
Do punktu 3:

Przewodniczący zapytał radnych, kto jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy bez odczytywania?

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem protokołu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół przyjęto jednogłośnie.
/informacja o protokole stanowi załącznik nr 4 do protokołu/
Do punktu 4:
Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał i działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Podczas obrad XIX Sesji Rady Gminy Kobylin-Borzymy odbytej dnia 24 sierpnia 2012 roku Rada Gminy podjęła pięć uchwał, które zostały przekazane na merytoryczne stanowiska pracy w celu ich realizacji.

Uchwały te zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zostały w ramach nadzoru przekazane Wojewodzie Podlaskiemu, a uchwała
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku. Ponadto trzy uchwały przesłano do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Podjęte uchwały zostały załączone do zbioru uchwał i przekazane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.Wójt Gminy przedstawił informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym:

       1. Wypłaciliśmy rolnikom zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego na kwotę ok. 120 tys. zł. z dotacji, jaką otrzymaliśmy od Wojewody Podlaskiego.

       2. Ogłoszono przetarg na remont świetlicy w Pszczółczynie, który został unieważniony. Kwoty zaoferowane przez oferentów znacznie przekraczały kwotę, jaką mogliśmy przeznaczyć na to zadanie. Najmniejsza oferta była w granicach 430 tys. zł, natomiast my mieliśmy zabezpieczoną kwotę około 300 tys. zł, w tym dotacja 154 tys. myślę, że dokładanie ponad 250 tys. zł to znacznie za dużo. Raczej przerobimy projekt żeby zmniejszyć niektóre zakresy i wówczas ponownie zostanie ogłoszony przetarg, gdyż inaczej może nam przepaść dotacja w wysokości 154 tys. zł.

       3. Trwa przebudowa, remont i termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach. Przy tym zadaniu było wyszczególnionych 5 zakresów – 4 zostały już zakończone tj. przebudowa wnętrz, remont daszku wejściowego, remont pomieszczeń przedszkolnych, przebudowa, remont, wyposażenie bloku żywieniowego. Pozostało tylko około 1/3 prac związanych z samym dociepleniem tak szacuję.

       4. Uruchomiony został blok żywieniowy. Chęć korzystania ze stołówki zgłosiło ok. 190 osób, koszt bloku to kwota w granicach 265 tys. zł. i najdroższe jest wyposażenie i instalacje, które praktycznie wykonywane są na nowo ( wodnokanalizacyjna, elektryczna, wentylacja itp).

       5. Złożyliśmy wniosek do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi Pszczółczyn – Kurowo, w ramach Narodowego Programy Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek na ten odcinek został złożony po raz trzeci. Dofinansowanie w przypadku jego otrzymania nie jest zbyt atrakcyjne – 30%. Ale to chyba jedyna możliwość otrzymania jakichkolwiek środków.

W tym miejscu powiem że pojawiły się założenia do nowej perspektywy finansowania na lata 2014 - 2020. Otrzymaliśmy zapytanie z Urzędu Marszałkowskiego, z prośbą o wskazanie zadań, jakie Gmina uważałaby za najważniejsze do wykonania w najbliższych latach, które wydawałyby się istotne z punktu widzenia województwa w perspektywie przedmiotowych lat. Ciężko będzie z infrastrukturą drogową, będzie problem z dofinansowywaniem przebudowy dróg gminnych, gdyż za najważniejsze uznawane są : innowacyjna gospodarka, walka z bezrobociem, nowoczesne technologie, oszczędność energii.

       1. Wytyczono i wyrównano równiarką kilka odcinków dróg. W tej chwili równiarka pracuje na drogach naszej Gminy.

       2. Wzięliśmy kredyt w kwocie 400 tys. zł. z Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie prac w Zespole Szkół. Na część prac związanych z termomodernizacją otrzymamy dofinansowanie z NFOŚiGW.

       3. Dzisiaj otrzymaliśmy pismo z WFOŚiGW z informacją, że umorzono nam 75% pożyczki, którą braliśmy na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w wysokości 300 tys. zł., gdzie ¼ była do umorzenia. Te 75 tys. zł. umorzenia musi być przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska. Akurat trwa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół, także przedstawimy faktury z tego zadania.

Do powyższego sprawozdania nie wniesiono pytań i uwag.

W głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania z działalności Wójta udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Do punktu 5:

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych szkół prowadzonych przez Gminę Kobylin-Borzymy za poprzedni rok przedstawili odpowiednio dyrektorzy szkół.

Jako pierwsza informację przedstawiła Pani Genowefa Kamińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wnorach-Kużelach.

Pytań do informacji nie było./Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu/
Następnie swoją informację przedstawiła Pani Barbara Wyszkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stypułkach-Święchach.

Radni nie zadawali pytań i nie zgłaszali uwag./Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu/.
Jako ostatni informację przedstawił Pan Jan Kierzkowski – Dyrektor Zespołu Szkół
w Kobylinie-Borzymach.

Pytań i uwag nie było./Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu/.
Informacje przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.


Do punktu 6a:

Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Przewodniczący. Wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik. Chodzi o projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest współfinansowany ze środków unijnych. Ogólna wartość projektu to kwota 50.000 zł., w tym dofinansowanie 44.750,00 zł, wkład własny Gminy to kwota 5.250,00 zł. Pani Skarbnik dodała, iż projekt jest już realizowany. W projekcie bierze udział 8 kobiet podopiecznych OPS, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne. Panie szkolone są w różnych tematach. Środki na ten cel otrzymaliśmy z Kapitału Ludzkiego.

Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu ”Daj sobie szansę, wszystko zależy od ciebie” w ramach Priorytetu VII, działania 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. .
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XX/103/12

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu ”Daj sobie szansę, wszystko zależy od ciebie” w ramach Priorytetu VII, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

stanowi załącznik nr 8 do protokołu

Do punktu 6b:

Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Przewodniczący. Następnie Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła zmiany do budżetu Gminy Kobylin-Borzymy na 2012 rok. Poinformowała, że zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji celowych, które ostatnio otrzymaliśmy i są to:

- 5.752 zł. – dochody utracone z tyt. podatku od nieruchomości od Parków Narodowych,

- 132 zł. – refundacja kosztów posiedzenia Komisji do podwiększania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli,

- zmniejszenie składki do ZUS zdrowotną od zasiłków stałych – 800 zł. (zadania własne),

- 240 zł. – zwiększenie składki zdrowotnej na zadania zlecone,

- 240 zł. – zmniejszenie składki zdrowotnej przy świadczeniach rodzinnych,

- 886 zł. – rekompensata z tyt. 2% wzrostu składki rentowej,

- 3 zł. – dotacja z tyt. zwiększenia składki rentowej,

- 770 zł. – dotacja z tyt. zwiększenia składki rentowej dla OPS,

- 247 zł. – uzupełnienie wyprawki szkolnej,

- 10.817 zł. – zasiłki okresowe,

- 100 tys. zł. – świadczenia rodzinne,

- 12.668 zł. – zwrot dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych,

- 23.729 zł. – stypendia socjalne,

- 4.100 zł. – dożywianie uczniów,

- 44.750 zł. – projekt OPS-u.
W sumie zwiększenia budżetu wynoszą 206.994,00 zł, a zmniejszenia to kwota 1.040 zł. W sumie budżet zwiększa się o 205.954,00 zł.

Pani Skarbnik dodała, iż kolejne zmiany to przesunięcia w naszym budżecie: zwiększenie o 20 tys. zł. na energię na hydroforniach, gdyż wyczerpał już się limit roczny oraz 120 tys. zł. dotacji dla EDUKATORA.

Radny Mościcki zapytał o kwotę dot. zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż chodzi tutaj o to, że jeżeli np. fryzjerka będzie przyuczała w swoim zakładzie ucznia do zawodu to za ten okres otrzyma zwrot kosztów tej nauki. Nauka może trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XX/104/12

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

stanowi załącznik nr 9 do protokołu

Do punktu 6c:

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu zasad i współpracy Gminy Kobylin-Borzymy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Wyjaśnień udzielił Sekretarz. Poinformował, iż jak co roku do końca listopada należy uchwalić taki program, co wynika z ustawy. U nas od wielu lat program jest powielany, gdyż nie mamy na terenie Gminy takich organizacji, a Program Rada Gminy musi uchwalić.

Pytań odnośnie uchwały nie było, w związku z czym Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie rocznego programu zasad i współpracy Gminy Kobylin-Borzymy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwala została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr XX/105/12

w sprawie uchwalenia rocznego programu zasad i współpracy Gminy Kobylin-Borzymy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

stanowi załącznik nr 10 do protokołuDo punktu 6d:

Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Przewodniczący Rady.

Wyjaśnień udzielił Sekretarz, który poinformował, iż w związku z likwidacją dwóch szkół na terenie naszej gminy należy podjąć taką uchwałę i określić miejscowości, ewentualnie ulice danej miejscowości, która będzie należeć do obwodu danej szkoły W uchwale likwidacyjnej napisane było, że dzieci z tych szkół będą miały zapewniony obowiązek realizacji nauki w Szkole w Kobylinie-Borzymach. Przy wprowadzaniu przez dyrektorów szkół danych do Systemu Informacji Oświatowej zaszło nieporozumienie i dyrektorzy nie wiedzieli, czy mają wykazywać dzieci jako obwodowe, czy nie obwodowe. To jest również związane z tym, że w tym roku wchodzi nowy system informacji oświatowej i te dwa systemy jakby razem funkcjonują. W jednym z systemów wyszło tak, że dyrektor z Kobylina musiał wskazać, że to są jego dzieci jakby obwodowe, a dyrektorzy z Wnor i ze Stypułk wykazują dla dyrektora w Kobylinie, że jego dzieci spełniają obowiązek nauki w tej szkole, stąd również potrzeba podjęcia uchwały. W związku z tym, że szkołą publiczną został tylko Zespół Szkół w Kobylinie-Borzymach w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Księdza Piotra Skargi w Kobylinie-Borzymach i Publiczne Gimnazjum i w związku z tym należy dla tych szkół określić obwody. Tym obwodem dla obu placówek są wszystkie miejscowości położone na terenie Gminy Kobylin-Borzymy.

Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kobylin-Borzymy.


W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XX/106/12

w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kobylin-Borzymystanowi załącznik nr 11 do protokołu


Do punktu 7:

Radny Mościcki zwrócił się do Wójta z prośbą o porozmawianie z Panią Ostrowską odnośnie zakupu działki przy budynku starej szkoły w Kobylinie, gdyż słyszał, że Pani Ostrowska zamierza sprzedać swój grunt.Do punktu 8:

Przewodniczący odczytał informację w sprawie dofinansowania kursu prawa jazdy kat. B (informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu).


Następnie Przewodniczący poinformował, iż do Rady Gminy wpłynął wniosek Pana Eugeniusza Jaworowskiego z Piszczat-Kończan. Pan Jaworowski został zaproszony na dzisiejszą sesję, ale nie przybył. Panowie radni otrzymali przedmiotowy wniosek wraz z opiniami różnych instytucji. Przewodniczący odczytał wniosek (wniosek stanowi załącznik
nr 13).

Radni pytali, co my do tej sprawy mamy?

Przewodniczący wyjaśnił, iż pismo zostało skierowane do Rady Gminy i dlatego radni zostali z nim zapoznani i należy podjąć jakieś stanowisko.

Sekretarz wyjaśnił, iż sprawa ciągnie się od chwili przebudowy drogi w Piszczatach-Kończanach. Sprawa jest nie załatwiona, do tej pory jest rozpatrywana przez Nadzór Budowlany w Wysokiem Mazowieckiem, dwa razy przez Województwo – służby Wojewody i raz sprawa była w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, na którego wyrok nie powołuje się Pan Jaworowski, gdyż nie jest on po myśli Pana Eugeniusza. Wszystkie instytucje rozpatrujące tą sprawę są związane teraz tym wyrokiem i nie można wydać innego rozstrzygnięcia, niż rozstrzygnięcie , które było w tym wyroku. Tylko Sąd wyższej instancji może to rozstrzygnięcie zmienić. W tym momencie sprawa jest ponownie u Inspektora Budowlanego w Wys. Maz. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie opracowywania opinii przez biegłego z zakresu prawa wodnego, zgodnie z nakazem Inspektora Nadzoru Budowlanego, który nakazał taką opinię zrobić. Opinię opracowuje biegły z Województwa Mazowieckiego. Po opracowaniu dokument przekażemy do Inspektora Powiatowego, który dalej podejmie stosowne czynności.

Radny Jaroszewski zapytał, czy ktoś sprawdzał, że te ścieki tam są?

Sekretarz wyjaśnił, iż wielokrotnie był tam Inspektorat Ochrony Środowiska z Łomży i nawet chcieli badać wodę jaka tam płynie, ale w związku, że tego było tak mało, to nie mogli pobrać próbek do badania.

Sekretarz dodał, iż kiedyś pod drogą był przepust, który się załamał i około 1994 r. wymieniono ten przepust i nie można powiedzieć, że ta woda płynie od chwili przebudowy tej drogi w 1997 roku, gdyż my tego przepustu nie przebudowywaliśmy. Został on w tym samym miejscu i o tej samej średnicy i nikt go nie ruszał. Żeby to zobaczyć trzeba byłoby jechać na miejsce i zobaczyć jak wygląda teren. Wójt przygotował Państwu mapki z lokalizacją, jak to wygląda. Jeżeli spadek terenu jest taki, że na 20 – 15 m jest 1 m poziomu różnicy, to woda musi nabrać pędu i gdzieś płynąć.

Przewodniczący dodał, iż Pan Jaworowski oczekuje od Rady, że rada podejmie decyzję w sprawie skierowania tej wody w inne miejsce i takie są oczekiwania Pana Jaworowskiego.

Przewodniczący zapytał, czy radni mają coś w tej sprawie do powiedzenia?

Radni nie zgłosili żadnych uwag i wniosków.

Wójt wyjaśnił, iż sprawa trwa już 5 lat. Projekt przebudowy drogi był robiony w 2006 roku jeszcze przez poprzedniego Wójta. Projekt zakładał wyasfaltowanie drogi przez wieś plus dodatkowo kawałek drogi do pól i kolonistów. Tam zostało utwardzonych około 120 m i to w miejscu, gdzie droga idzie ostro pod górkę. Poprzednio w projekcie było utwardzenie tego odcinka, po bokach wyłożenie korytkami po to, aby woda nie zmywała poboczy i nie zalewała skrzyżowania. Woda spłynąć musi i spływa, ale chodziło o to, aby nie niosła tego urobku z drogi, bo wtedy jakie by tam nie było odwodnienie, to zaraz będzie zamulone. Stąd też był pomysł, aby podciągnąć ten kawałek drogi pod tą górkę i obłożyć ją tymi korytkami. Problem zaczął się w momencie, kiedy była przebudowa drogi i miała być kładziona pierwsza warstwa asfaltu. Wtedy Pan Jaworowski zaczął zgłaszać zastrzeżenia, kiedy to chodziło o zalewanie łąki za stodołą. Wójt przedstawił radnym problem na mapce. Na tej drodze znajduje się przepust usadowiony jeszcze kiedyś przez Gminę, gdzie jest dołączony kawałek rowku. Pomiędzy posesjami powyżej tego przepustu jest coś w rodzaju rowu do którego zlewają się wody z tych posesji i z pól wyżej położonych. Z tego, co mówią mieszkańcy, to ten przepust był tam cały czas i do niego projektant podłączył odwodnienie, krzyżówki z drogą biegnącą w kierunku pól, co było już zaprojektowane pierwotnie. Chodziło o to, że ta woda biegnąca z tej drogi płynąc z tak dużym spadkiem nabierała bardzo dużych prędkości i pierwotnie wlewała się przez wjazd skarżącego. Te rozwiązania zrobiono po to, aby tą wodę wyłapać. Na skrzyżowaniu zaprojektowano dwie studzienki, które zostały wykonane. Faktycznie były zaprojektowane dwie studzienki na tej drodze do pól i woda z tych studzienek miała być przeprowadzona na drugą stronę tej drogi głównej, do trzeciej studzienki, po czym przykanalikiem do wylotu przepustu o którym mówimy, czyli złamany miał być przepływ tej wody. Studzienka miała być zlokalizowana w granicy wjazdu skarżącego i stąd rurociągiem na wylot przepustu. Na etapie budowy okazało się, że miejscu, gdzie miała być zlokalizowana ta rura odpływowa leży światłowód i było tam bardzo mało miejsca na prace, projektant i inspektor nadzoru na miejscu stwierdzili, iż prościej tą wodę już nie przeprowadzać pod tą drogą główną, ale po tej samej stronie drogi głównej ( tj. od pól) przeprowadzić rurą do rowu do wlotu przepustu i tak to zostało wykonane.

Wójt dodał, iż ciągle zarzuca mu się samowolę budowlaną i nie wykonanie prac zgodnie z projektem. Faktycznie zostało to przeniesione na drugą stronę i w pierwotnym projekcie było odprowadzenie tej wody z tych studzienek. Na wjeździe na posesję skarżącego wykopano rów i położono rurę z której woda dalej prowadzona rowem płynie do wylotu przepustu. Być może podczas większych ulew ta woda przekracza to skrzyżowanie i być może wjazdem jej część się tam wleje, ale nie sądzę, że to jest stałe, ponieważ nawet wyprofilowanie asfaltu było takie, aby ta woda wytraciła tą prędkość i spływała do studzienek.

Wójt dodał, iż na samym etapie, kiedy kładziono asfalt proponowałem, aby ten ciek, który jest pomiędzy tymi posesjami jakoś udrożnić. Do podania skierowanego do Ochrony Środowiska w Łomży Pan Jaworowski dołączył decyzje Powiatowego Nadzoru i pismo z Urzędu Marszałkowskiego. Panowie radni otrzymali wyrok Sądu Administracyjnego, który nie krytykuje działalności Wójta i nie podważa podjętych działań Gminy przy tej inwestycji, a jednocześnie nakazuje instytucjom znalezienie takiego rozwiązania, które zaspokoi interes Gminy i mieszkańców uwzględniając interes Pana Jaworowskiego.

Na chwilę obecną jest decyzja Powiatowego Nadzoru, która nakazuje opracowanie przez biegłego z zakresu prawa wodnego rozwiązania tej sytuacji z uwzględnieniem interesu stron, ale też przepisów prawa. Znaleźliśmy takiego biegłego spoza województwa i w ciągu miesiąca, dwóch będzie opinia odnośnie stanu gospodarki tymi wodami, co komu zawinił i co powinien zrobić, gdyż będą tam zaproponowane rozwiązania, które doprowadzą z jednej strony do zgodności z prawem, a drugiej strony do zaspokojenia interesów stron..

Przewodniczący zapytał o stanowisko Rady w tej sprawie, czy Rada zajmuje jakieś stanowisko, czy też nie?

Radni nie zgłosili żadnych opinii i wniosków w sprawie.

Ostatecznie Przewodniczący stwierdził, iż Rada Gminy nie zajmuje stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Wójt rozdał radnym i sołtysom pismo ze Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku z propozycją przeprowadzenia odpłatnych profilaktycznych badań RTG klatki piersiowej mieszkańcom Gminy Kobylin-Borzymy ze względu na wzrost zachorowalności na gruźlicę w woj. podlaskim. Zakład zwraca się z prośbą o zagospodarowanie w budżecie Gminy na 2013 rok środków na sfinansowanie wykonania swoim mieszkańcom proponowanych badań profilaktycznych. Sprawa wygląda tak, że głównie rolnicy dowiadują się głównie o chorobie, jak już jest zaawansowana.

Wójt zapytał radnych, czy ujmować w budżecie jakieś środki na ten cel, czy porozmawiamy o problemie przy najbliższej okazji?


Pani Stypułkowska poinformowała, iż od 01 lipca 2013 roku Gminy mają obowiązek przejąć od właścicieli nieruchomości odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Z tym wiąże się cały cykl prac, które należy wykonać. Do końca czerwca został uchwalony Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, z którym jesteśmy związani. Do końca grudnia Rada Gminy musi podjąć część uchwał. Aby te prace zostały wykonane dobrze Wójt musi powołać zespół, który dostosuje system gospodarki odpadami i wdroży go od lipca następnego roku.. W tym momencie mamy propozycję, aby w skład Zespołu weszło również dwóch radnych i dwóch sołtysów. Po powołaniu Zespołu odbyłoby się posiedzenie celem ustalenia stawek opłat. Pani Stypułkowska poinformowała, iż od 01 października działa już wysypisko w Czerwonym Borze, gdzie muszą również być składowane odpady komunalne z naszej Gminy. Pani Stypułkowska dodała, iż posiada Zarządzenie Burmistrza Zambrowa ze składkami za jaki odpady należy jaką stawkę płacić i to może być również przydatne dla nas przy ustalaniu stawek dla mieszkańców Gminy.

Wójt wyjaśnił, iż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rewolucjonizuje gospodarkę odpadami. Dotąd właściciel posesji był zobowiązany zagospodarować odpady. Teraz obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych mieszkańców Gminy spoczywał będzie na Gminie. Gmina musi odebrać wszystkie odpady bez względu na ich ilość i to po stawce ryczałtowej. To będzie praktycznie drugi podatek przynajmniej porównywalny z dochodami z podatku rolnego przy poprzednich latach. I tu nie może być żadnego zaniżania stawek, system musi się sam finansować. Każda kontrola, która będzie sprawdzała budżet Gminy i zobaczy, że Gmina z subwencji dokłada do zagospodarowania odpadów, zakończy się konsekwencjami dla Gminy zostanie zobowiązana do ustalenia takich składek, które pokryją koszty zagospodarowania odpadów. Cała gospodarka polega na tym, że jak segregujemy odpady to płacimy mniej, a jak nie jest prowadzona segregacja, to jest drożej. Tak jak u nas firmom najtaniej jest zbierać wszystko tak jak jest teraz. Mamy segregować jak najwięcej sortów i mamy określić, co mamy odbierać i ile mamy oddzielić, aby tego odpadu wspólnego było jak najmniej, ponieważ .mamy brać opłaty za ten kosz zmieszanych odpadów, za odpad segregowany nie. Jeżeli właściciel deklaruje, że segreguje, to ma być taniej, a jeżeli nie segreguje to ma być drożej. Już za rok będą nam sprawdzać ile my w stosunku do chyba do 1995 roku proporcjonalnie odzyskujemy z odpowiednich sortów. Jeżeli nie będziemy osiągać odpowiednich poziomów tego odzysku to będziemy płacić karę jako Gmina, ale ta kara ma być wliczona w tą opłatę, to nie może być finansowane z budżetu.

Musimy przede wszystkim pomyśleć jak zrobić opłatę, podstawę opłaty. Ustawa dopuszcza od osoby zamieszkującej posesję, od posesji, od zużycia wody i od m2 mieszkania. W naszym przypadku może być tylko jedna podstawa. Żeby wybrać najtańszy i najprostszy sposób trzeba mieć również świadomość zagrożeń tej ustawy i o tym rozmawiać. To jest naprawdę trudny temat i trzeba o tym mówić.

Pani Stypułkowska przedstawiła jeszcze jakie uchwały musi Rada Gminy podjąć do końca tego roku.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur i osób chętnych do pracy w Zespole do opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

Ostatecznie do Zespołu zostali wybrani:

- Przewodniczący Rady – Zbigniew Bagiński,

- radny Dariusz Mościcki,

- radny Mirosław Dworakowski,

- sołtys Kazimierz Kłoskowski,

- sołtys Marek Mojkowski.

Przewodniczący poinformował, iż mieszkańcy Wnor-Kużel zwrócili się z prośbą, aby zgłosić problem dot. drogi w ich miejscowości, która jest zaorywana i jest przedmiotem sporów sąsiednich. Jest to odcinek długości ok. 1 km i prośba jest o wytyczenie. Mieszkańcy proszą o stanowisko Rady w przedmiotowej sprawie i zapytał, czy Radni wyrażają zgodę na wytyczenie drogi we Wnorach-Kużelach?

Radny Mościcki stwierdził, aby przy najbliższym wytyczaniu zająć się i tą drogą.

Pozostali radni również opowiadali się za wytyczeniem.

Przewodniczący stwierdził, iż Radni wstępnie wyrazili zgodę na wytyczenie drogi we Wnorach-Kużelach.
Głos zabrał radny powiatowy Pan Leszek Mężyński, który poinformował
o toczących się inwestycjach na terenie Powiatu:


  1. Odebrano inwestycje realizowane na terenie Gminy Kobylin-Borzymy. W sumie były to jakby 4 budowy: wykonanie przepustu na Pukajle, budowa mostu w Stypułkach-Święchach, przebudowa drogi Franki-Piaski – Kurzyny,

  2. Na przyszły rok planowana jest przebudowa drogi w Kobylinie-Kuleszkach,

  3. Odbył się drugi przetarg na przebudowę Szpitala Ogólnego w Wys. Maz. Koszt zadania to kwota ok. 30 mln zł.,

  4. Trwają prace remontowe w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie w związku z obchodami 100-lecia założenia szkoły.

Wójt zabrał głos odnośnie przebudowy drogi w Kobylinie-Kuleszkach. Dobrze byłoby, aby podciągnąć przebudowę do krzyżówek prowadzących do Kobylina-Kruszewo. Ponadto trzeba poszerzyć drogę i zrobić parking, gdyż tam jest bardzo często problem z przejazdem.


Kolejno głos zabrał dyrektor BS w Kobylinie-Borzymach, który poinformował, iż na konta rolników wpływają środki z tytułu dopłat ONW i w tej chwili połowa rolników otrzymała pieniądze. Wpłynął również zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Ponadto można składać wnioski o kredyty z dopłatą Agencji.

Pan Dyrektor poinformował, iż w ostatnim czasie do osób posiadających konta w BS rozsyłane są pisma z informacją o zmianach regulaminu dot. obsługi rachunków.


Pan Henryk Sikorski – przedstawiciel ODR Szepietowo poinformował, iż ukazały się stawki dopłat do 1 ha dopłat na 2013 rok, które następnie odczytał. W porównaniu do ubiegłego roku kwoty nieznacznie wzrosły. Od 01 grudnia 2012 roku zaczną wpływać na konta rolników pozostałe dopłaty.


Do punktu 9:

W związku z wyczerpaniem się porządku dziennego Wiceprzewodniczący Rady Gminy dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady XX Sesji Rady Gminy Kobylin-Borzymy o godz. 1315.


Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Bagiński

Protokolant:

Monika Wiśniewska

Kobylin-Borzymy, 30.10.2012 r.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna