Protokół Nr xxvii/2013 z sesji Rady Gminy Turawa w dniu 18. 09. 2013 rPobieranie 33.05 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar33.05 Kb.
Protokół Nr XXVII/2013

z sesji Rady Gminy Turawa w dniu 18.09. 2013 r.

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Turawie.

godz. 900– 1230
w sesji uczestniczyli:

1. Radni wg listy obecności - 15 radnych( jedno spóźnienie)

Przedstawiciele Urzędu Gminy:

1. Waldemar Kampa - Wójt Gminy

2. Sławomir Kubicki - Z-ca Wójta Gminy

3. Maria Zubeil - Skarbnik Gminy

4. Stanisława Brzozowska - Sekretarz Gminy

Kierownicy Referatów:

- P. Dziedzic, R. Kita, B. Jędrychowicz, J. Musielak.
Przewodniczący Rady Gminy Adam Prochota otworzył XXVII sesję Rady Gminy Turawa. Powitał zebranych radnych, obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy
i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż na sali w chwili otwarcia sesji obecnych jest 14 radnych i w związku z tym sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że przed sesją wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto Wójt Gminy Turawa pismem z dnia 11.09.2013 roku na podstawie art. 20 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadził do porządku obrad projekt uchwały


w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

Radni Rady Gminy otrzymali w formie pisemnej dwa przedmiotowe projekty uchwał.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad

z wniesionymi poprawkami.


W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało - 14 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -0.

 1. Sprawy regulaminowe.

- stwierdzenie quorum,

-przedstawienie porządku obrad,

-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


 1. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

 2. Powołanie Komisji Wnioskowej.

 3. Podjęcie uchwał:

- w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa,

- w sprawie zmiany budżetu w 2013 r.

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmiany statutu Związku Gmin ”Dolna Mała Panew” w Turawie,

- w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłaty za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Turawa za zajęcia świadczone przez te przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej,

- w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 1. Realizacja budżetu za I półrocze 2013 r.

 2. Stan realizacji zaplanowanych inwestycji na 2013 r.

7. Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy.

8. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.

9. Wolne wnioski.

10. Odpowiedź na złożone wnioski.

11. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.

12. Zakończenie i zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że do chwili rozpoczęcia sesji radni nie wnosili uwag do protokołu z ostatniej sesji i w związku z tym protokół uznaje się za przyjęty.

Ad. 2.

Radni otrzymali odpowiedzi na wnioski w formie pisemnej. Nie składali uwag do udzielonych odpowiedzi.Ad. 3.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym powołała Komisję Wnioskową (w głosowaniu brało udział 15 radnych) Za powołaniem Komisji Wnioskowej głosowało – 12 radnych, przeciw. - 0, wstrzymało się -2

- radny Joachim Klotka

- radna Róża Wieczorek.Ad. Podjęcie uchwał:
Radni Rady Gminy na sesji w dniu 18. 09. 2013 r. podjęli następujące uchwały:


 1. Nr XXVII/ 163/2013 w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa. Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy. Komisje nie wnosiły uwag do projektu uchwały. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Do treści uchwały jak również do uzasadnienia przygotowanego przez Komisję Rewizyjną, która wnioskuje o uznanie skargi za nieuzasadnioną, radni nie wnosili uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
  W głosowaniu brało udział 13 radnych( jeden radny opuścił salę obrad). Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Przeciw- 0, wstrzymało się -0.

 2. Nr XXVII/164/2013 w sprawie zmiany budżetu w 2013 r. Projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. Komisje nie wnosiły uwag do projektu uchwały. W związku z powyższym Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy przedstawiła treść uchwały w pełnym brzemieniu. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciu uchwały głosowało 14 radnych. Przeciw- 0, wstrzymało się -0.

 3. Nr XXVII/165/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Pani Skarbnik Gminy omówiła wniesioną do projektu uchwały autopoprawkę,
  a w następnej kolejności przedstawiła projekt uchwały w pełnym brzemieniu. Do projektu uchwały radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -0.

 4. Nr XXVII/166/2013 w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew
  w Turawie. Do projektu uchwały radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw- wstrzymało się -0.

 5. Nr XXVII/167/2013 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłaty za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Turawa za zajęcia świadczone przez te przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej. Projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy. Komisje nie wnosiły uwag. Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały glosowało 14 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -0.

 6. Nr XXVII/168/2013 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Informację z odbytego spotkania w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z Wiceprezydentem Opola przedstawił Przewodniczący Rady Gminy,
  a następnie w powyższej sprawie głos zabrał Wójt Gminy Turawa, który poparł zamiar utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

W podjętej dyskusji radny A. Gallus podejmował sprawę kosztów dzierżawy obiektu na siedzibę Stowarzyszenia i planowanej ilości osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu.

Radny L. Warzecha w swojej wypowiedzi zaznaczył, że mimo nasuwających się obaw Gmina Turawa musi się rozwijać i tym samych należy przystąpić do Stowarzyszenia.

Innych uwag i pytań w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opole radni nie wnosili. Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -0.

Ad 5.

Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2013 r. w formie pisemnej otrzymali radni


w ustawowym terminie. Sprawozdanie analizowane było na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Turawa w dniu 13.09.2013 r.

Skarbnik Gminy Pani M. Zubeil przedstawiła przedmiotowe sprawozdanie po stronie dochodów i wydatków.

W następnej kolejności odczytała wnioski Komisji Rewizyjnej dot. realizacji sprawozdania za I półrocze br.;

W sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy:

- ile i na jaką kwotę wydano decyzji w poszczególnych miejscowościach w 2013 r.

W sprawie obiektów budowlanych:

- ile i na jaka wartość i na jakie obiekty opracowuje się książki,

W sprawie opłaty adiaceckiej:

- w stosunku do ilu miejscowości wszczęto postępowanie w sprawie opłaty adiacenckiej.

Na pytania Komisji Rewizyjnej odpowiedzi udzielili kierownik Ref. Budownictwa i Ref. Gospodarki Nieruchomościami.

Z wyjaśnień kierowników referatów wynikało, że wydano 29 decyzji o warunkach zabudowy: – koszt 10 tyś. zł. Najwięcej decyzji wydano dla miejscowości Turawa- 8, Rzędów- 5, Kotorza W – 4, Bierdzany- 3, ponadto kilka pojedynczych decyzji.

Dokonano przeglądów 37 obiektów, a wykonano książki dla 20 obiektów budowlanych na koszt 22.017 zł.

Kierownik Dziedzic poinformował radnych, że wydano 235 decyzji adiacenkich i referat pracuje nad następnymi.

Natomiast koszt wyłączenia terenów leśnych to kwota ok. 50 tyś. rocznie przez 10 lat. Ogólna kwota wyłączenia terenu 1.436 ha to kwota 325.623.31 zł.

Pani Skarbnik Gminy odpowiadając na pytanie radnych podała kwotę za zajęcie pasa drogowego w I półroczu br. – 35.197, 00 zł.

Innych uwag i pytań do realizacji budżetu za I półrocze radni nie wnosili.

Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy przedstawiła opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu na temat realizacji przedłożonego przez Wójta Gminy Turawa sprawozdania
z realizacji budżetu za I półrocze 2013 r.

Do przedstawionej opinii radni Rady Gminy Turawa nie wnosili uwag.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych, przeciw -0, wstrzymało się -0.

Ad. 6.


Informacje o realizacji zaplanowanych inwestycji radni otrzymali w formie pisemnej. Temat omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy. Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag.

Ad. 7.


Informację o Zarządzeniach Wójta Gminy Turawa w sprawie zmiany budżetu Gminy miedzy sesjami przedstawiła Pani M. Zubeil, Skarbnik Gminy. Do przedstawionej informacji radni nie wnosili uwag. Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.


Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym pisma, jakie wpłynęły do biura Rady Gminy miedzy sesjami:

Pismo z dnia 3.09.2013 r. ( do Komisji Rewizyjnej) w sprawie odpowiedzi na skargę rozpatrzoną przez Radę Gminy Turawa uchwałę Nr XXVI/161/2013 r. z dnia 8 sierpnia br. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo w pełnym brzmieniu, w którym to skarżący wnosi o ponowne rozpatrzenie skargi.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował radnym, aby powyższe pismo przekazać do Komisji Rewizyjnej, która zbada czy skarżący wnosi nowe elementy do przedmiotowej skargi. Rada Gminy zajmie się sprawą na kolejnej sesji Rady Gminy po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej.

Radni Rady Gminy Turawa przegłosowali wniosek Przewodniczącego Rady Gminy.

W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za powyżej przedstawionym tokiem zbadania odwołania od skargi głosowało – 12 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się -6.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że nie zgadza się liczba głosujących, ale nie ma to wpływu na wynik głosowania.

Pismo z dnia 12. 08. 2013 r. P.P w Węgrach w sprawie zwiększenia budżetu na prace kanalizacyjne, wynikłe z powodu awarii. Sprawa została uregulowana podjętą na dzisiejszej sesji uchwałą w sprawie zmiany budżetu w 2013 r.

Ad 9. WOLNE WNIOSKIRadny L. Warzecha w spr. wystąpienia do Powiatowego Rejonu Dróg o uzupełnienie asfaltu na drodze powiatowej w Zakrzowie Turawskim ul. Główna.

Radny poinformował zebranych, że zamierza złożyć wniosek w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XI/76/2007 z dnia 18.12.2007 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, gdzie będzie wnioskował o zniesienie par. 2 tj. opłaty adiacenckiej. Po przeprowadzonej dyskusji radny zrezygnował ze złożenia wniosku w tej sprawie oświadczając, iż w przedmiotowej sprawie złoży interpelację.Radni: I. Duda, A. Gallus w spr. postawienia lampy wolnostojącej solarnej na ul. Lipowej koło p. Kaniut. Od wielu lat wnioskowano o tą lampę.

Komisja Ładu i Porządku w sprawie wystąpienia Urzędu Gminy Turawa do Pana Gryszczyka, właściciela nieruchomości o wydanie decyzji rozbiórki budynku w Kadłubie Turawskim ( na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z ul. Opolską). Obiekt nie jest budynkiem zabytkowym.

Radna D. Matysek:

- w sprawie wymiany okien w budynku LZS – wniosek złożony 20.01.11 r. i powtórzony 22.03 oraz 21.06.2013.

- w sprawie zabezpieczenia przed zimą ( smołowanie i wypełnienie ubytków) popękanego asfaltu na ul. Dobrodzieńskiej( tz. Unijnej) złożony 15.09.11r. i powtórzony 27.09.12 r.

- w sprawie bieżącej naprawy dróg gminnych, zgodnie ze złożonym wnioskiem 7.02.2013 r.Radny R. Kogut w sprawie zamontowania lampy na ul. Akacjowej w miejscowości Marszałki.

Radny A. Gallus w swojej wypowiedzi nawiązał do otrzymywanych od dłuższego czasu anonimów, w których wskazywane są nieprawidłowości w Szkole Stowarzyszeniowej


w Węgrach i na fakt braku podejmowana działań przez radnych. Ponadto radny zaznaczył, że członkowie Komisji Rewizyjnej na jednym z posiedzeniu Komisji otrzymali informację od przedstawicieli Urzędu Gminy o planach przeprowadzenia kontroli w przedmiotowej placówki i w związku z tym radny zapytał czy taka kontrola będzie przeprowadzona i czy są już jej wyniki.

Na pytanie radnego odpowiedział udzielił Z-ca Wójta Gminy informując zebranych, że środki przekazane Szkołom Stowarzyszeniowym nie były do tej pory kontrolowane i Wójt Gminy podjął decyzje o przeprowadzeniu we wszystkich tego typu jednostkach kontroli i taka kontrola jest obecnie prowadzona. Nie została jeszcze zakończona, ponieważ są to duże środki do skontrolowania, a kontrolujący obecnie zrobił przerwę w kontroli.

W powyższej sprawie zabrał głos Przewodniczący Rady Gminy stwierdzając, że jest zaskoczony tego typu pytaniem i faktem zajmowania się radnych anonimami. Ponadto oświadczył, że jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia, zaznaczając jednocześnie, że w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające
i z góry przeprosił radnych za ewentualne niedogodności związane z powyższą sprawą.

Pan Wójt Gminy Turawa również ogólnikowo odniósł się do sprawy otrzymywanych anonimów.

W następnej kolejności Z-ca Wójta Pan S. Kubicki przedstawił radnym artykuł ze

„Wspólnoty” nt. Systemów wsparcia procesów zarządzania w JST, gdzie cytowana jest wypowiedź Wójta Gminy Turawa Pan Waldemara Kampy.

Ad. 10 i 11.

Na nieudzielone odpowiedzi radni otrzymają odpowiedź w formie pisemnej.

Komisja Wnioskowa przedstawiła zarejestrowane wnioski. Protokół Komisji Wnioskowej stanowi załącznik do protokołu.

Radni Rady Gminy przyjęli w drodze głosowania zarejestrowane wnioski. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, przeciw -wstrzymało się -0.

Ad. 12

Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXVII sesje Rady Gminy Turawa.Protokół spisała:

K. Ptaszyńska

Przewodniczący

Rady Gminy TurawaAdam Prochota


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna