Protokół Nr xxxi/05 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 10 I 11 marca 2005r w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w OstródziePobieranie 0.52 Mb.
Strona1/14
Data09.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Protokół Nr XXXI/05

z Sesji Rady Gminy Ostróda

odbytej dnia 10 i 11 marca 2005r.

w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Przewodniczący Rady Roman Nowakowski otworzył trzydziesta pierwszą Sesję Rady Gminy Ostróda o godz. 10.00 i po powitaniu Wysokiej Rady, Wójta, Skarbnika, Sekretarza Gminy, Kierowników Referatów Urzędu Gminy, sołtysów z terenu gminy oraz wszystkich przybyłych gości, oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Ostróda, który przedstawia się następująco:


 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 3. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między Sesjami.

 4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programów gospodarczych.

 6. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..

 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo.

 8. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 9. Wolne wnioski i informacje.

 10. Zamknięcie obrad.

Po zapoznaniu z porządkiem obrad XXXI Sesji, zapytał czy są uwagi do porządku obrad.


Radny Wacław Płotka zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 7 „Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo” .

Wniosek uzasadnił w następujący sposób: „ Jest to pewien podstęp, realizowany od tygodni jeśli nie od miesięcy. Dzisiejszy nawet termin odbywa się pod dyktando Kronospanu, konkretnie dyrektora Wakuły, przecież w Mielcu powiedział „najpóźniej dziesiątego uchwała”, ale najważniejsza sprawa, powołuje się tylko na to co usłyszałem w Mielcu od dyrektora Wakuły, uzupełnię swoim doświadczeniem tutaj w dwóch zdaniach.

Gdyby nie długi język sekretarki, która wydała komuś z Tyrowa nazwę firmy, dawno byłoby po uchwale, dosłowny cytat Pana dyrektora Wakuły z Mielca, a więc ja również byłem wprowadzony w błąd podobnie jak mieszkańcy Tyrowa, jedna z mieszkanek zasygnalizowała to, że mówiło się o IKEI, ja też dowiedziałem się od mieszkańca Tyrowa około Bożego Narodzenia, że tam ma być IKEA i daliśmy spokój bo jest to zupełnie inna technologia i sądziłem, że dowiem się w odpowiednim czasie od Pana Wójta, od Pana Przewodniczącego lub kolegi radnego Pana Ślusarczyka, który jest sołtysem i radnym w gminie z Tyrowa, jeden z pierwszych sprzedał Kronospanowi ziemię, agitował kolegów i wszyscy inni , nie wiem co on mówił, ale Tyrowo również mówili o IKEI. Więc wracam do punktu wyjścia, gdyby nie, to jeszcze co zacytowałem od dyrektora Wakuły, może bym tego wniosku nie składał, nie mniej jednak, również kilku kolegów wczoraj na tej zamkniętej Sesji, bo tak te trzy komisje należy traktować, ma potrzebę, zgłaszali potrzebę właśnie odłożenia. Ponieważ ja też się dowiedziałem bardzo późno i nawet nie z ust tych, którzy powinni powiadomić o tym, że jest to Kronospan, dokładnie, wiem kiedy i kto być może jest ta osoba na tej sali, bardzo późno był koniec lutego jak się o tym dowiedziałem, czy gdzieś koło połowy dopiero. W związku z tym pod takie dyktando, mamy jeszcze jakąś umowę podpisać, ponoć, tj. dlatego taki termin, ta umowa byłaby ....
Przewodniczący Rady wtrącił, aby radny wypowiadał się konkretnie.
Radny Wacław Płotka odpowiedział : „ uzasadniam go ,ta umowa proszę posłuchać, z takim podstępem użyta jako wyraz woli byłaby bardzo łatwo zaskarżalna. Poza tym chcę mieć komfort i nawet uporządkować te materiały, które na pewno nie tylko ja sam szukaliśmy. To jest tyle.
Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek radnego W. Płotki pod głosowanie.


Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych.

 • „za” wnioskiem zgłoszonym przez radnego W. Płotkę oddano - 2 głosy,

 • „przeciw” - 12 głosów,

 • „wstrzymujących się” - 1 głos.

W wyniku przeprowadzonego głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez radnego W. Płotkę, w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 7 „Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo” Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek większością głosów upadł.


Radny Wacław Płotka poprosił o podanie wyników, co Przewodniczący Rady uczynił.
Następnie radny Wacław Płotka powiedział : „ czy ktokolwiek z Panów, Pan Wójt, Pan czy ktoś z kolegów radnych, jeśli ma jakąś wiadomość, która dotyczy tego punktu, która nie była brana pod uwagę a jest istotna, dla naszej pracy proszę żeby zgłosił, jeżeli nie, rozumiem, że nie ma takich powodów i będziemy pracowali, ale bardzo bym prosił, gdyby była jakaś formalna wiedza na ten temat”.
Przewodniczący Rady dodał, że będą zgłoszone.
Ad. 2
Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XXX/05 z obrad trzydziestej Sesji, znajduje się na stanowisku d.s. obsługi rady, jak również wyłożony jest do wglądu na dzisiejszej Sesji, po czym zapytał, czy są uwagi do sporządzonego protokołu.
Uwag do protokołu z obrad poprzedniej sesji nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych. • „za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów,

 • „przeciw” - 1 głos,

 • „wstrzymujących się” - 0 głos.

Rada Gminy większością głosów przyjęła protokół Nr XXX/05 z obrad poprzedniej Sesji.


Ad. 3.
W punkcie trzecim porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda, który przedstawił informacje z pracy Wójta w okresie między Sesjami.

Sprawozdanie o pracach w okresie między sesjami - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. 4
Realizując punkt czwarty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.
W trakcie czytanie projektu uchwały z sali obrad wyszedł radny Czesław Majewski, aktualnie w Sesji uczestniczy 14 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych.

 • „za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,

 • „przeciw” - 0 głosów,

 • „wstrzymujących się” - 0 głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rady Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.Uchwała Nr XXXI/151/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 5.

W punkcie piątym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia programów gospodarczych.


Podczas czytania na salę obrad wrócił radny Czesław Majewski. Aktualnie w Sesji uczestniczy 15 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych. • „za” projektem uchwały oddano - 15 głosów,

 • „przeciw” - 0 głosów,

 • „wstrzymujących się” - 0 głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rady Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.


Uchwała Nr XXXI/152/05 w sprawie uchwalenia programów gospodarczych- stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 6.

Kolejny punkt porządku obrad dotyczy projektu uchwały w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych. • „za” projektem uchwały oddano - 15 głosów,

 • „przeciw” - 0 głosów,

 • „wstrzymujących się” - 0 głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rady Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.


Uchwała Nr XXXI/153/05 w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 7.

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo.


W dyskusji głos zabrali:
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Wójtowi, natomiast Radny Wacław Płotka wtrącił : „kto jest autorem tego projektu uchwały, dokładnie, imiennie i proszę niech wtedy autor mówi, lub przynajmniej może kto inny mówić na ten temat, ale kto jest autorem tego projektu, proste pytanie. Dziękuję.
Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda odpowiedział: „ Panie radny dobrze, że wstawałem od razu, bo przecież Pan by usłyszał całą chronologię powstawania tej uchwały.

Wysoka Rado, Szanowni Goście, Panie, Panowie sołtysi. Sytuacja jeżeli chodzi o kwestie dzisiaj podejmowanej uchwały Rady jest w zasadzie bardzo dobrze znana wszystkim tutaj obecnym i myślę, że szerszej opinii publicznej, dlatego, że informacje medialne na ten temat były bardzo intensywnie przekazywane. Ostatnio też postarałem się o to, aby dotarł do Pań i Panów sołtysów na teren wiejski mój list określający aktualny stan rzeczy w tym zakresie. Sprawa jest natury takiej, że w dniu 23.02.2005r. w sposób oficjalny inwestor jakim jest firma Kronospan, reprezentowana przez Pana dyrektora Wakułę, tutaj obecnego złożyła wniosek intencyjny, informujący o tym, że ma zamiar po prostu wybudować zakład produkcji płyt wiórowych, na terenie gminy Ostróda w obrębie miejscowości Tyrowo. Określając oczywiście swoje tutaj parametry, określając też zainwestowanie trzeba powiedzieć, że zakład jest bardzo duży jeżeli chodzi i zainwestowanie jest to rząd wielkości ok. 200 mln Euro, natomiast jeżeli chodzi o obszar zainwestowania, tutaj jeżeli chodzi o zakład tj. to obszar w granicach 70-80 ha . Szczegółowo dopiero plan mógłby pokazać jak by to miało wyglądać i projekt i koncepcja. Ta kwestia, o której tutaj mówię znana mi jest dość wcześniej, natomiast też radni bezpośrednio tutaj na komisjach, na ostatniej sesji i bezpośrednio w pracach komisji pełne informacje oczywiście mają. Z racji bardzo poważnego inwestora, z racji oferowania tutaj bardzo dużej ilości w konsekwencji rozwoju gospodarczego miejsc pracy, bo w samym zakładzie miałoby pracować docelowo 600 osób, natomiast kierując tutaj jakiś mnożnik, który różnie pokazuje, ale padają liczby rzędu wielkości 3-4 tyś osób w obrębie zakładu w całej logistyce i zakładach towarzyszących. Mogę tak mówić, dlatego, że mam po prostu to pokazane na piśmie i mogę tak to mniej więcej podawać. Ze względu na to, że sprawa jest bardzo istotna gospodarczo, bardzo istotna też ze względu na problem jaki boryka nasz region uznałem, że nie można tej kwestii pominąć, nie można całkowicie zlekceważyć inwestora i stąd skierowałem te wszystkie informacje na prace komisji naszej gminy, wcześniej odbywając i w trakcie odbywając szereg konsultacji, szereg spotkań, zbierając szereg opinii na ten temat. Uznałem również też, że sytuacja jaka ma miejsce, tzn. przepychanka medialna powiem wprost, niedoinformowanie, różne poglądy na ten temat mogą tylko i wyłącznie uzdrowić sytuację w drodze podjęcia procedury uchwalenia planu o czym teraz też pokrótce powiem. Można wejść na ścieżkę formalną, proceduralną, prawną i wszystkie kwestie, które są poruszane w trakcie dyskusji, znajdują swoje miejsce w trakcie procedury. Być może jest to, taki moment, że na samym początku procedury, całe te przedsięwzięcie w sensie zmiany planu może absolutnie nie dochodzić do skutku, jeżeli odpowiednie instancje zajmą formalnie i prawnie swój głos w tym zakresie. Dlatego też, ta forma po prostu może sytuacje w znacznym stopniu, diametralnym wyprostować i wprowadzić na ścieżkę merytoryczną. Chcę też powiedzieć, że w takim przypadku gdyby doszło do rozpoczęcia procedury planuje powołanie niezależnych ekspertów w tej dziedzinie, dlatego, że Rada ma cały czas kontrole nad tym procesem i w każdym momencie może ingerować. Interesują nas kwestie przede wszystkim ochrony środowiska, kwestie strategii rozwoju całego regionu i współdziałanie z istniejącymi podmiotami gospodarczymi.

Następnie Wójt zapoznał z działaniami swoimi i Rady, które przedstawił w następujący sposób. Wizyty cztery dwie w Mielcu i dwie w Szczecinku z Panem Przewodniczącym od samego początku, bo kwestia ma duże znaczenie regionalne, poprzez Pana Przewodniczącego na każdym etapie sprawa jest w zasadzie znana. Natomiast w Mielcu z całą Radą, oczywiści od początku też w zasadzie kwestii poinformowane są władze wojewódzkie, mogę powiedzieć tak, że w sposób oficjalny od spotkania tego 22, które miało miejsce bezpośrednio tutaj władze samorządowe. Inwestor praktycznie rzecz biorąc, myślę, że parę słów będzie mógł powiedzieć o sobie, jeżeli Pan dyrektor będzie chciał przedstawić, jest inwestorem znanym nie tylko w Polsce ale i na świecie, więc myślę, że nie było problemu żeby zdobyć tutaj informacje na temat działalności tego inwestora. Chcę tutaj powiedzieć, że prowadziłem rozmowy z firmami Zakłady Mięsne „Morliny”, z Panem Henrykiem Orfingerem Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Dr I. Eris, którego serdecznie witam, przepraszam za niedogodności, ale tak też na początku mówiłem. Witam serdecznie Pana Prezesa Szpaka Członka Zarządu Animex-u, jest obecny, wcześniej mieliśmy kontakt. Na spotkaniu tym, o którym mówiłem z przedstawicielami samorządów, byli również Posłowie i też ważna kwestią myślę jest obecność Posła Żelichowskiego, który dwukrotnie był Ministrem Ochrony Środowiska. Spotkania w Tyrowie, w którym omawiałem z Izbą Gospodarczą, także w Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim i wiele dyskusji protokołowanych tak jak spotkanie w Tyrowie też jest protokołowane i nagrane więc można do protokołu spokojnie wniknąć. Natomiast wiele spotkań i wiele dyskusji jeżeli chodzi o Radę Gminy. Uznałem po komisjach wspólnych, analizując protokoły komisji Rady Gminy, że mam niemalże obowiązek tą uchwałę postawić na obradach sesji. Chcę też powiedzieć od samego początku, że z obiegu dokumentów z tych rozmów z tych negocjacji które wynikają na dzień dzisiejszy bezpośredni sprzeciw na powstanie tej inwestycji, stawiają Zakład „Morliny” S.A. i właściciel tego zakładu Animex, Hotel SPA Dr I. Eris, następnie Żeglarze Ostródzcy, Koło Łowickie „Drwęca”, Tartak w Miłomłynie no i oczywiście Burmistrz Miasta Ostróda, który wczoraj dostarczył stanowisko, w którym wyraźnie przeciwstawia się tej inwestycji. Argumentując oczywiście dość wyraźnie też tą kwestię w swoim piśmie, o którym zostali radni też tutaj poinformowani na wczorajszym spotkaniu. Społeczny Komitet „Zielona Ostróda”, również protest taki tutaj przedstawia, pismo sygnowane jest przez Pana Tadeusza Czyczela. Chcę też powiedzieć, że ubolewam nad atmosferą która wokół tej merytorycznej dyskusji się odbywa, ale myślę, że to zostawię pod ocenę opinii publicznej. Na zakończenie chcę przypomnieć podstawowe kwestie jakie są związane z metodologią uchwalania planu szczegółowego zagospodarowania, aby podkreślić, że po prostu wejście tego problemu tej inwestycji i wprowadzenie w etap uchwalenia, mówię tej każdej innej, bo to nie wiadomo jak ten plan będzie wyglądał, po prostu pokazuje, że jest szereg etapów długotrwałej pracy i konkretnych instytucji, które zajmują się na poszczególnych etapach analizą uzgodnieniami, wydawaniem tez opinii, no i wręcz zaleceniami. W planie miejscowym określa się obowiązkowo: przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu do różnych zasad zagospodarowania, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. W planie miejscowym określa się te rzeczy i szereg , szereg innych, ale nie chcę tutaj, najistotniejsze chcę Państwu zacytować. Procedura sporządzenia planu miejscowego: Wójt po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego kolejno przeprowadza następujące prace i te najistotniejsze chcę podać. Po pierwsze ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Takie ogłoszenie przesyła m. in. do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Sporządza projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Uzyskuje opinie o projekcie planu Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Uzyskuje opinie Wójtów, Burmistrzów Gmin albo Prezydentów Miast granicznych z obszarem objętym planem w zakresie rozmieszczenia inwestycji w celu publicznego, informacji o publicznym znaczeniu lokalnym. Uzyskuje opinie Wojewody, Zarządu Województwa, Zarządu Powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych. Ogłasza w sposób określony w punkcie pierwszym po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusje publiczną nad przyjętym w projekcie planu rozwiązaniami. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu. Plan miejscowy uchwal Rada Gminy po stwierdzeniu jego zgodności ze studium. Są to główne informacje jest ich mnóstwo, jest to długotrwała procedura, także ewentualna decyzja dzisiejsza Rady Gminy praktycznie rzecz biorąc nie ma wpływu na to, czy powstanie ta czy inna inwestycja , czy w ogóle ten teren będzie miał znaczenie przemysłowe, także myślę, że jest to etap procedury, etap prawny formalny, etap poparty szeregiem rodzaju opinii ekspertów, którzy są do tego statutowo, rządowo, instytucjonalnie uprawnieni i muszą spełnić swój obowiązek, niezależnie ja osobiście a również cała Rada, możemy niezależne opinie zlecać, tak samo jak każdy inny który jest tym bardzo mocno zainteresowany. Na tym etapie chciałbym podziękować i myślę, że Przewodniczący poprowadzi dalej dyskusję.
Radny Andrzej Wiczkowski- korzystając z obecności panów, którzy jak gdyby wnieśli na piśmie negatywne opinie co do budowy tego zakładu, mam taki wniosek, żeby bo my tych pism nie widzieliśmy i chciałem poprosić Panów, żeby przedstawili swoje stanowisko.
Henryk Orfinger Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki laboratorium Kosmetyczne Dr I. Eris, która od pewnego czasu jest związana z tym regionem poprzez inwestycję, którą tu prowadzimy. Proces o który Pan pyta, właściwie był inny niż, to co chce powiedzieć teraz, dlatego, że my protestowaliśmy na podstawie właściwie informacji, takich jak mieliśmy wszyscy, ktoś coś powiedział, gdzieś coś usłyszeliśmy, właściwie to był proces połączony z pytaniem, co się dzieje, o co chodzi, dlaczego? Natomiast chcę Państwu powiedzieć dlaczego proszę was abyście głosowali przeciwko uchwaleniu zmianie planu. Przyszliśmy tutaj mniej więcej dwa i pół roku temu. Wtedy to zawarliśmy z władzami gmin umowę, bo ja tak to rozumie, ta umowa jest ustna nie jest pisemna ale jest umowę, której dwie strony miały realizować. Jedna strona inwestor miała przyjść tutaj zbudować obiekt, który nie tylko da pracę jakiejś grupie ludzi, ale który zmieni wizerunek tego rejonu. A druga strona pokazała plan zagospodarowania przestrzennego, który zakładał, że region jest nastawiony na turystykę, ekologię, naturalny rozwój żadnego trudnego, szkodliwego przemysłu. Taka była między nami umowa. Mogę mówić o tym bardzo długo o tym co my robimy, dlaczego, jakie to może mieć skutki. Dziś stawiacie nas w takiej sytuacji, że mówi się słuchajcie już macie ponad 50 % inwestycji, która jest za wami, no to właściwie możemy umowę zmienić, co nas to obchodzi co wy robicie i dlaczego i jakie skutki to będzie dla nas miało. Ja nie chcę wnikać czy „Kronospan” będzie truł bardzo, czy będzie truł trochę, mnie to nie interesuje. Mnie interesuje to, że już dzisiaj na podstawie szumu medialnego, tego co się dzieje w prasie, a i teraz co w telewizji się będzie działo, wali się mój plan. Wali się to co ja chciałem dobudować. Nie wiem czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że Hotel SPA Dr I. Eris, jest nie tylko hotelem, jest magnesem powodującym rozwój tego rejonu. To nie jest nasz pierwszy hotel tego typu, mamy już swoje doświadczenia. Chcecie, pojechać do Krynicy Zdrój, zobaczcie jak to funkcjonuje, porozmawiać z władzami, porozmawiać z ludźmi, zróbcie to i zobaczycie jaki skutek wywiera na otoczenie tego typu obiekt. To jest wizerunek, to jest magnes przyciągający różnych innych inwestorów, to jest działalność która powoduje natychmiastowy wzrost zainteresowania różnego rodzaju drobnymi czynnościami. Ilość kapel góralskich w Krynicy nigdy nie było tylu kapel ile jest dzisiaj, bo tego wymaga turystyka. Spytajcie kierowców taksówek, woźniców, to są ludzie którzy najlepiej nam powiedzą co się stało i co się zmieniło. Kiedyś ci ludzie ciągle narzekali, dzisiaj woźnica dorożki jest zachwycony rozwojem turystyki w Krynicy i to samo zakładałem będzie dotyczyło tego regionu. Podpisaliśmy umowę z Agencją Piaroską, która w ciągu najbliższego roku miała doprowadzić do tego, żeby w kwietniu 2006 roku, w momencie otwarcia hotelu ten rejon był znany, popularny, ceniony żeby ludzie chcieli tu przyjeżdżać. Jak mamy realizować teraz naszą strategie Piaroskie, w sytuacji kiedy rejon widziany jest przez pryzmat awantury o fabrykę. Bo tak to dzisiaj wygląda przez pryzmat zanieczyszczenia środowiska. I tak jak mówię, nieważne jak jest naprawdę, taki dzisiaj budujemy obraz tego rejonu. Czy zmieniamy strategię, przestajemy być regionem turystycznym? Ja mówię że przestajemy, bo ja z tym regionem utożsamiam. Jak widzę nasyp kolejowy, na którym morze powstać wspaniały szlak rowerowy, który przebiega koło planowanej inwestycji, to jak my to mamy realizować? Jeżeli ja w swojej strategii Pijarowskiej chcę założyć stowarzyszenie które to odbuduje, to jak ja mam to odbudowywać? Po prostu spowodujecie, że wszystkie założenia które mieliśmy wezmą w łeb, to znaczy nie uda nam się tego zrealizować, nie mamy warunków ku temu po prostu. I apeluję żebyście zastanowili się dobrze czy warte jest zniszczenie tego co jest przeszłością rejonu dla inwestycji, która może już jest duża ja nie wiem jakie współczynniki są liczone bo z 600 osób na 3000 nie wiem jak się przechodzi. Ja wiem, że gdybym tak liczył to u mnie 120 osób daje dwukrotnie więcej niż fabryka, dlatego, że otoczenie z turystyki to największy pracodawca, nie ma większego. Apeluję na prawdę do Państwa nie zatwierdzajcie tej zmiany, bo samo przystąpienie do zmiany jeszcze niczym nie jest, tak jak powiedział Wójt, ale już uruchamia szum, szum ,który spowoduje, że ten rejon straci znacznie więcej niż zyska. Na prawdę proszę zastanówcie się dobrze, zanim podejmiecie taką decyzję. Dziękuję bardzo.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna