Protokół Nr xxxiv/2006 z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 20. X. 2006rPobieranie 35.06 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar35.06 Kb.
Protokół Nr XXXIV/2006

Z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach

w dniu 20.X.2006r.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej nr 7.

Obrady Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 11-tej i trwały do godz. 14,30

Obrady radnych poprzedzone były mszą św. w intencji żyjących i zmarłych radnych .


Porządek obrad

-----------------------
1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach –sprawy regulaminowe.

2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym-

od 20 września 2006r.3. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad –odpowiedzi w pkt.7

porządku obrad.4. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2007 rok.

5. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w kadencji 2002 -2006.

- praca komisji Rady Miejskiej

- praca legislacyjna Rady Miejskiej

6. Podjęcie uchwał .

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.

8. Wolne wnioski i zapytania .


Ad.1.

Otwarcia XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dokonał Przewodniczący Rady Pan Kulpa Andrzej obejmując jej przewodniczenie. Przewodniczący przywiał wszystkich uczestniczących w obradach Rady.

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności ,w Sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania prawomocnych decyzji.

Protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 20 września 2006r. był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, na stronie internetowej ,na sali obrad, przed sesją.

Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół przyjęto jednogłośnie, bez uwag ( głosowało 20 radnych na stan - 21).


Ad.2.
Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym -od 20 września 2006r przedstawił Burmistrz Krapkowic Pan Piotr Solloch.


 • zatwierdzono kolejny wykaz nieruchomości do sprzedaży

 • wyrażono zgodę dla ZHP na zorganizowanie stanowiska ze zniczami dla harcerzy przy cmentarzu komunalnym w Krapkowicach

 • przejęto na własność gminy Krapkowice drogi wojewódzkie ( 3 Maja ,Żeromskiego , część Ks. Koziołka

 • wyrażono zgodę na wsparcie finansowe Koła Łowieckiego ”Dziczy Gaj” – na zakup bażantów

 • odbył się przetarg na wykonanie drogi na Osiedlu XXX-lecia – wygrała Firma „Wenus” która okazała s się najlepszą i najtańszą

 • unieważniono przetarg na drogę w Żużeli ( droga betonowa z Żużeli do Kamionka )- startowała tylko jedna firma , ale oferta firmy oscylowała na kwotę 800 tyś . zł , która okazała się wyższą niż gmina założyła w budżecie na to zadanie tj . 500 tyś. -UW reaktywuje środki na to zadanie w przyszły roku

 • rozpoczniemy oświetlenie mostu kolejowego ( 24 lampy)

 • Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach otrzymała wyróżnienie „za podjęcie dodatkowego wyzwania realizacji zadań fakultatywnych w ramach „Przejrzysta Polska „

 • spotkaliśmy się z 13 –toma parami małżeńskimi ,obchodzącymi „ Złote Gody”

 • uroczyste święto strażaków OSP odbyło się w Rogowie Opolskim

 • odbyła się ,jak co roku, impreza „krapkowickie pożegnanie lata „

 • uroczyście obchodzono rozpoczęcie roku szkolnego

 • korony z dożynek wiejskich zajęły II i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Koron

 • trwają prace nad budżetem gminy na 2007 rok – subwencja na poziomie zeszłorocznym

 • opracowujemy koncepcję na budownictwo socjalne ( budowa segmentowa mieszkań socjalnych w Krapkowicach)

 • uzbrajamy tereny inwestycyjne na budowę nowych hal –aktualnie budowane są w okolicach POM oraz w kierunku Obrowca ( firmy spedycyjne )

 • gmina stara się o środki finansowe na realizację projektu operacyjnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – pozyskane środki zapewnią realizację zagospodarowania obiektu boiska sportowego w Otmęcie i prowadzenie zajęć z młodzieżą

 • Zespół Artystyczny Pana Szagasza, działający przy KDK zdobył I miejsce( „Złotego Kalosza”) na Festiwalu Piosenki w Lublińcu

 • zakończył się wojewódzki konkurs modelarski – nasi modelarze uzyskali bardzo dobre miejsca I i II ( w juniorach i seniorach )

 • trwają przygotowania do wyborów 2006 - prowadzone są prace na bieżąco zgodnie z kalendarzem wyborczym

Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności między sesyjnej przyjęto bez uwag, jednogłośnie ( głosowało 20 radnych –na stan 21).
Ad.3.
Radni nie złożyli wniosków i zapytań .
Przewodniczący Rady Pan Kulpa złożył informację nt. oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach za 2005 rok.

Burmistrz Krapkowic Pan Piotr Solloch złożył informacje nt. oświadczeń majątkowych pracowników, naczelników Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, kierowników jednostek organizacyjnych gminy wydających decyzje w imieniu Burmistrza.


Wg. powyższych informacji złożone oświadczenia były poprawne, bez istotnych braków, złożone w komplecie i obowiązującym terminie.

Ad.4.
Stawki podatków i opłat lokalnych na 2007 rok .

Zagadnienie omawiano szczegółowo na posiedzeniach komisji Rady w dniach 17 i 18 października 2006r. Komisje wnioskują o nie podwyższanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 rok .


Przewodniczący Rady Pan Kulpa powiedział, że wg. przedstawionych wyliczeń braki w budżecie z tego powodu nie będą wielkie ( 200 tyś.zł.)

Skarbnik Miasta Pan Udo Wesoły - radni mogą pozostawić stawki podatków na poziomie 2006 roku , lecz nie zwalnia to Rady od obowiązku podjęcia uchwał

Projekty uchwał dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 rok zostały odczytane i poddane kolejno pod głosowanie .

Wszystkie uchwały przeszły przy 14 głosach ”za”, 1 głosie „przeciwko”, 5 głosach „wstrzymujących” ( głosowało 20 radnych na stan 21).

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2007 rok uchwalono na poziomie 2006 roku .

Uchwała Nr XXXIV 447)2006- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
Uchwała NrXXXIV(448)2006 -w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportu i zwolnień od tego podatku.
Uchwała Nr XXXIV(449)2006- w sprawie opłaty administracyjnej
Uchwała NrXXXIV(450)2006- w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Uchwała NrXXXIV(451)2006 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i zwolnień od tego podatku.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Kulpa przedstawił projekty uchwał. Projekty uchwał zostały odczytane i poddane pod głosowanie.

-w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII(430)06 z 20.IX.2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI(234)04 Rady Miejskiej z dnia 29.09.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na bieżące finansowanie budżetu gminy .

Uchwała przeszła jednogłośnie – głosowało 20 radnych na stan 21 - UCHWAŁA Nr XXXIV( 452 )2006


- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok .

Skarbnik Miasta - powiedział, że do omówionego projektu uchwały doszedł wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach o zwiększenie dochodów jednostki o otrzymaną darowiznę od Wspólnoty Mieszkaniowej EXODUS w kwocie 50 tyś.zł.

Uchwała przeszła jednogłośnie – głosowało 20 radnych na stan 21 – UCHWAŁA Nr XXXIV(453 )2006
Ad.5.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Kulpa podsumował pracę Rady w kadencji 2002 - 2006 (w załączeniu do protokołu). Przewodniczący stwierdził, że frekwencja radnych w okresie tej kadencji była wręcz wspaniała. Dwóch radnych: Pan Janocha Rudolf i Pan Władysław Maj uczestniczyli na wszystkich 34 sesjach, jakie odbyły się w tej kadencji. Pozostali radni uczestniczyli w 27- 29 sesjach. Radni byli aktywni jeśli ilość zgłoszonych wniosków świadczy o aktywności, ale wcale to nie musi świadczyć o jakości pracy radnego. Znam takich radnych –powiedział przewodniczący –którzy nie złożyli żadnych wniosków, a mieli ogromny wpływ na rozwój miasta.

Przewodniczący podkreślił, że IV kadencja była „okresem żniw”, tego co radni robili w poprzednich kadencjach .Krapkowice są jedynym miastem, które ma wolne moce przerobowe w oczyszczalni ścieków Inne miasta walczą nadal o fundusze na rozbudowę czy też modernizację oczyszczalni zbyt małych albo bardzo „starych”. Krapkowice stały się centrum krapkowickim poprzez wybudowanie wielu supermarketów ,ale nadal istnieją te małe sklepiki .Ceny produktów obniżyły się a nie wzrosły . W Krapkowicach buduje się wiele firm w których zatrudniani są nasi mieszkańcy. Zasługą tej Rady jest również opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego o teren dwóch zjazdów z autostrady . Krapkowice są przygotowane do powstania strefy ekonomicznej .Krapkowice zbudowały więcej mieszkań niż o wiele większe Opole.

Burmistrz Krapkowic Pan Piotr Solloch podkreślił, że 80% mieszkań komunalnych zostało sprzedanych W związku z tym nie dotuje się ZGM.W poprzednich latach były to dotacje : rocznie 500 i 800 tyś. zł. Rocznie dotowaliśmy remonty substancji komunalnej i zwolnienia ZGM z podatków. Obecnie nie dopłacamy do ZGM, otrzymujemy wręcz od ZGM należny podatek .

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili sprawozdania z podsumowania pracy komisji w kadencji za 2002 -2006.

1) Pan Bernard Friedla – Komisja Rewizyjna (sprawozdanie w załączeniu do protokołu)

2) Pan Władysław Martynowski – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (sprawozdanie w załączeniu do protokołu)

3) Pan Adam Wywioł – Komisja Spraw Społecznych (sprawozdanie w załączeniu do protokołu)

4) Pan Teofil Knura – Komisja Gospodarki i Finansów (sprawozdanie w załączeniu do protokołu)

Sprawozdania przyjęto do zatwierdzającej wiadomości.
Burmistrz Krapkowic Pan Solloch - podziękował radnym za bardzo dobrą współpracę. Powiedział, że praca tej Rady była bardzo intensywna, pomimo, że Rada Miejska w Krapkowicach miała mniej Sesji od innych gmin. Niektóre rady miały nawet 50 sesji. Radni Krapkowiccy od 1990 roku spotykali się 139 razy. W każdej z tych sesji uczestniczyłem –powiedział Burmistrz. Pan Solloch podkreślił, że nigdy nie odczuł napastliwego krytykanctwa, czy też złośliwości w tej kadencji ze strony radnych. Podkreślił, że bardzo dobrze współpracowało się z radnymi, za co też bardzo dziękuje.

Starosta Krapkowicki Pan Albert Macha – podziękował za mądre i odważne decyzje podejmowane przez władze w gminie, w której jest mieszkańcem.

Przewodniczący Komisji Rady podziękowali Pani Elżbiecie Skiba kierującej biurem Rady Miejskiej za dotychczasową współpracę i merytoryczną obsługę biura.

Ad.6

Kolejne projekty uchwał, jakie przedstawił do rozpatrzenia Przewodniczący Rady Pan Kulpa to projekty z zakresu gospodarki gruntami i gospodarki komunalnej oraz z zakresu opieki społecznej i oświaty.Projekty uchwał zostały odczytane i kolejno poddane pod głosowanie .
Projekt uchwały - w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego ,za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania - uchwała przeszła jednogłośnie ( głosowało 20 radnych na stan Rady – 21 radnych ) - UCHWAŁA Nr XXXIV(454)2006

Projekt uchwały – w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Krapkowicach imienia Jana Brzechwy – uchwała przeszła jednogłośnie ( głosowało 20 radnych na stan Rady 21 radnych ) – UCHWAŁA NR XXX(455)2006

Projekt uchwały – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej -uchwała przeszła jednogłośnie ( głosowało 20 radnych na stan Rady 21 ) – UCHWAŁA NR (456 ) 2006

Projekt uchwały - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej – uchwała przeszła jednogłośnie ( głosowało 20 radnych na stan Rady 21_ - UCHWAŁA NR (457 ) 2006

Projekt uchwały – w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice oraz planów miejscowych – projekt uchwały został wycofany jednogłośnie ( głosowało 20 radnych na stan Rady 21)

Projekt uchwały – w sprawie podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego na 2006 i 2007 roku - uchwała przeszła jednogłośnie (głosowało 19 radnych na stan Rady 21) UCHWAŁA NR ( 458 ) 2006

Projekt uchwały – w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach – uchwała przeszła jednogłośnie (głosowało 19 radnych na stan Rady 21) UCHWAŁA Nr XXXIV( 459 ) 2006
Projekt uchwały – w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krapkowice – uchwała przeszła jednogłośnie ( głosowało 18 radnych na stan Rady 21 )- UCHWAŁA NR (460 ) 2006
Projekt uchwały - w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużonemu dla Miasta i Gminy Krapkowice „- uchwała przeszła jednogłośnie ( głosowało 20 radnych na stan Rady 21 )-UCHWAŁA NRXXXIV(461 ) 2006

Projekt uchwały – w sprawie zapewnienia w budżetach gminy na lata 2008-2011 środków finansowych na realizację projektu operacyjnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego –uchwała przeszła jednogłośnie ( głosowało 20 radnych na stan Rady 21) – UCWAŁA NR XXXIV(462 ) 2006


Ad.7.
Nie zgłoszono wniosków i zapytań w pkt. 3 porządku obrad.

Ad. 8 .Wolne wnioski
Pani Karwecka – podziękowała Przewodniczącemu Rady za pomoc w wykonaniu i zamontowaniu koszy do gry w piłkę na boisku Warsztatu Terapii Zajęciowej .

Pai Kornaś –podziękowała Burmistrzowi Krapkowic , radnym za zakup samochodu marki „Bus” dla niepełnosprawnych ,za dotychczasową bardzo dobrą współpracę.

Pani Myśluk – w imieniu własnym i środowiska oświatowego podziękowała za działania na rzecz oświaty gminnej, za bardzo dobrą współpracę, szczególne podziękowania skierowane zostały do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu .

Pani Tylkowska dyrektor PSP Nr 1 w Krapkowicach – podziękowała za działania na rzecz oświaty gminnej, szczególnie na rzecz PSP Nr 1 , za wybudowanie sali gimnastycznej .

Pan Chlipała dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach – złożył podziękowania Burmistrzowi Krapkowic, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, sołtysom poszczególnych sołectw za bardzo dobrą współpracę w kadencji 2002- 2006.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Kulpa dokonał zamknięcia XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach , ostatniej sesji w kadencji 2002-2006 .

Przewodniczący Rady podziękował za bardzo dobrą współpracę, życząc kandydującym trafnego wyboru do Rady Miejskiej w kadencji 2006 -2010.


Protokołowała : E. Skiba

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Andrzej Kulpa


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna