ProtokóŁ Nr xxxviii/2005 XXXVIII sesji rady miejskiej w jedliczuPobieranie 125.67 Kb.
Strona1/3
Data10.05.2016
Rozmiar125.67 Kb.
  1   2   3PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2005

XXXVIII sesji RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU

odbytej w dniu 28 października 2005 roku

w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ulicy Rynek 6.

Sesję rozpoczęto o godzinie 920, a zakończono o 1200.
Na ustawowy skład Rady: 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Pan Zbigniew Dusza.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu Pani Jolanta Urbanik.

Protokolant: Pani Barbara Wodzińska.
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście:


 • Burmistrz Gminy - Pan Zbigniew Sanocki,

 • Zastępca Burmistrza Gminy - Pan Piotr Rostek,

 • Skarbnik Gminy - Pani Iwona Sołtys,

 • Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Edward Nowak

 • Przedstawiciel JPGK i M w Jedliczu - Pani Agnieszka Szewczyk,

 • Dyrektor GOSiR w Jedliczu - Pan Bogusław Bargieł,

 • Kierownik GOPS w Jedliczu - Pani Irena Wilusz,

 • Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Jedlicze

 • mieszkańcy Gminy,Porządek obrad sesji:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.

 5. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2004 r. złożonych Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

 6. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2004 r. złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jedliczu.

 7. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 8 września 2005 r.

 8. Rozpatrzenie projektów uchwał i opinii Komisji Rady do spraw:

a/ w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2005 rok,

b/ w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział


w Rzeszowie a Gminą Jedlicze,
c/ w sprawie inwestycji pod nazwą „Informatyzacja Urzędu Gminy w Jedliczu”,
d/ w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2006 rok,

e/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jedlicze,
f/ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata,
g/ w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w drodze przetargu,
h/ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata,
i/ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata,
j/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jedlicze,
k/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jedlicze,
l/ w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/2005 w sprawie określenia limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny


 1. Wolne wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Zakończenie sesji.

Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad


Obrady XXXVIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedliczu otworzył Przewodniczący Rady – Pani Jolanta Urbanik witając radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności radnych Rady Miejskiej w Jedliczu /załącznik Nr 1/ Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad: na skład Rady 15 – radnych, w sesji obecnych było 14 radnych. Nieobecny radny Pan Zbigniew Dusza.


Przewodniczący Rady Pani Jolanta Urbanik przedstawiła projekt porządku obrad /załącznik Nr 2/.
Pan Zbigniew Sanocki – Burmistrz Gminy do przedstawionego porządku obrad zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 8 „Rozpatrzenie projektów uchwał i opinii Komisji Rady do spraw:” 4 projektów uchwał w sprawach:


 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata,
 1. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/2526/2005 w sprawie określenia limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny,
 1. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jedlicze,
 1. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jedlicze,

Za przyjęciem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż


3 lata głosowało 14 radnych.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jedlicze głosowało 14 radnych.
Za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jedlicze głosowało
14 radnych.
Za przyjęciem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVIII/2526/2005 w sprawie określenia limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady Pani Urbanik poinformowała, iż w pkt 8 zgłoszone projekty uchwał otrzymają kolejno ppkt: j, k, l, ł.

Za przyjęciem porządku obrad w przedstawionej wersji głosowało – 14 radnych.


Ad. 2
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Do prac w Komisji Uchwał i Wniosków Rada powołała następujących radnych:


 1. Radnego Panią Krystynę Marć.

 2. Radnego Pana Józefa Michalskiego.

 3. Radnego Pana Piotra Waśko.

Radni zgłoszeni do prac w Komisji Uchwał i Wniosków, zapytani kolejno przez Przewodniczącego Rady, wyrazili zgodę na pracę w Komisji.


Radni jednomyślnie pozytywnie przegłosowali skład Komisji Uchwał i Wniosków /14 – za/.
Ad. 3
Interpelacje i zapytania radnych
W interpelacjach i zapytaniach radnych zabrali głos:
Pani Jolanta Urbanik poinformowała, iż w dniu dzisiejszym na jej ręce radny Pan Tadeusz Jabłoński złożył 3 interpelacje skierowane do Pana Burmistrza z wnioskiem
o odczytanie.

Pani Urbanik odczytała kolejno interpelacje, jak w załączniku Nr 3 (dot. młodych sadzonek drzewek), załączniku Nr 4 (dot. wycinania młodych drzew) i załączniku Nr 5 (dot. rozpoczętej budowy drogi biegnącej od ulicy Mickiewicza w Jedliczu).Ad. 4
Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady
Burmistrz Gminy Pan Zbigniew Sanoki odnosząc się do zgłoszonych interpelacji przez Pana Tadeusza Jabłońskiego poinformował, iż nie są w stanie odpowiedzieć w ciągu
7 dni, ponieważ Gmina Jedlicze nie nadzoruje nadleśnictwa, a nadleśnictwo zajmuje się większością problemów, które Pan Jabłoński przedstawił. W związku z powyższym przekażą to pismo do odpowiednich instytucji.
Z informacją z działalności za okres od ostatniej sesji tj. od dnia 28 września 2005 r. do dnia 27 października 2005 r. /załącznik Nr 6/ zapoznał radnych Pan Zbigniew Sanocki –Burmistrz Gminy.
Uzupełniając powyższą informację Pan Zbigniew Sanocki dodał, że z informacji tej wynika, iż mieszkańcy mogą być w tej chwili spokojni, bo nie będą rozbierać tej kanalizacji. Jednakże Gmina będzie musiała pokryć kwotę około 202.000,- zł na legalizację tego odcinka kanalizacji. Poinformował, iż są już po rozmowach z projektantami i taki projekt zostanie zamówiony i wykonany szybko, natomiast w budżecie Gminy na 2006 rok będzie zarezerwowana kwota 200 tys. zł na pokrycie tego kosztu.
W powyższym punkcie zabrali głos:


 • Radny Pani Apolonia Futyra zapytała jaka działka została sprzedana w trybie bezprzetargowym?
 • Pan Tadeusz Jabłoński zapytał w jaki sposób do tej pory i czy były jakiekolwiek pobierane opłaty od osób tych, gdzie w tej chwili był przeprowadzony jest ten rurociąg
  z odpływami, ta kanalizacja? Zapytał również od kiedy było i zaczęto pobierać pieniądze? Pan Jabłoński zapytał także dlaczego to nie było wcześniej uwidocznione i na mapie nie było popatrzone, że to jest nielegalne? Stwierdził, że tak samo było nielegalne pobieranie pieniędzy. Według Pana Jabłońskiego to pieniądze, które muszą w tej chwili zapłacić ok. 200 tys. zł jest to zaniedbanie od strony JPGK i M względnie Burmistrza.
 • W odpowiedzi na powyższe Pan Zbigniew Sanocki – Burmistrz Gminy poinformował, iż jest tu przedstawiciel JPGK i M, który odpowie na to pytanie. Burmistrz powiedział, iż Pan Jabłoński jest tu wyrocznią, mówiąc, że „jest to zaniedbanie JPGK i M lub Burmistrza”. Pan Sanocki powiedział, że wie, że wszystko co jest złe, to jest Burmistrz. Wyjaśnił, iż sprawa była skierowana do prokuratury i prokuratura tą sprawę umorzyła ze względu na przedawnienie, przyznając jednak rację, że kolektor był wybudowany niezgodnie z zasadami. Gmina ma w tej chwili dokonać legalizacji tego co zostało wykonane w roku 1995. Dodał, że Gmina będzie się starać o zwrot tych kosztów
  200 tys. zł od osób, które dopuściły do tej sytuacji. Na zapytanie „kto dopuścił” odpowiedział, że organy ścigania do tego dojdą, bo sam nie będzie mówił, że to był Iksiński czy Kowalski, czy ktoś inny. Pan Zbigniew Sanocki poinformował, że
  JPGK i M pobierał opłaty za zrzut ścieków ponieważ były umowy podpisane również
  w 1995 roku na ten cel. Mieszkańcy dołączając się do tej kanalizacji, do kolektora głównego, mieli wykonane dokumentacje przyłączeniowe i te dokumentacje zostały zatwierdzone, więc mieszkańcy mają swoje przykanaliki zrobione w sposób legalny i nie są tu nic winni. Pan Sanocki Zbigniew dodał, że mają ścieki i również zrzucają te ścieki, a jaka będzie dalsza kolej rzeczy, to będą na bieżąco w tej sprawie informowani.
 • Zabierając głos Pani Agnieszka Szewczyk – przedstawiciel JPGK i M poinformowała, że kolektor został wybudowany w 1995 roku. Dodała, że był na ten czas Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji. Odnośnie dokumentów i całej dokumentacji w tej sprawie Pani Szewczyk wyjaśniła, że takich dokumentów po prostu nie ma. Pani Agnieszka Szewczyk stwierdziła, że szczegółowych informacji na ten temat, jak to było budowane w 1995 roku, jeśli Pan Jabłoński się zapyta osób, które się wtedy tym zajmowały, to odpowiedzą mu na ten temat. Poinformowała, że mają z mieszkańcami ulicy Armii Krajowej spisane umowy na zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej. Umowy zostały spisane na podstawie protokołów odbiorów przyłączy do kanalizacji sanitarnej.
  Odnośnie kwestii wybudowania głównego kolektora w tych latach Pani Szewczyk powiedziała, że takiej wiedzy nie posiada i dokumentów również w biurze JPGK i M nie ma.
 • Pan Zbigniew Sanocki kierując się do Pana Jabłońskiego powiedział, że nie wie, jak sobie to on wyobraża, żeby Burmistrz sprawdzał czy coś przed 1999 rokiem było wybudowane legalnie czy nielegalnie. Zapytał jak to widzi?
 • Radny Pan Tadeusz Jabłoński odpowiedział, że nie chciał powiedzieć, jak Burmistrz ma to sprawdzać, tylko jest ciekaw na jakiej podstawie były pobierane zaległości, w jaki sposób było przeprowadzane dalej, jeśli główna sieć kanalizacyjna nie była odebrana
  i nie było to w żadnych dokumentach? Zapytał również Panią Szewczyk w jaki sposób odbierała te pieniądze?
 • Odpowiadając na powyższe Pani Agnieszka Szewczyk wyjaśniła Panu Jabłońskiemu, że były spisane umowy na odbiór ścieków. Umowy były spisane na podstawie protokołów odbioru przyłączy kanalizacyjnych. Natomiast odbioru przyłączy dokonywał Pan radny Woźniak, więc jeżeli chce jakiś szczegółowych informacji, jak to robił i na jakiej podstawie to niech zapyta Pana Woźniaka.
 • Ponownie zabierając głos Pan Jabłoński Tadeusz poinformował, że jak robił przyłącz do głównego, to musiał mieć mapkę do głównego tak samo i plany do głównego przyłącza, a tutaj widzi, że nie było planu, tylko był plan do przyłącza głównego, a dalej nie było.

Pan Tadeusz Jabłoński stwierdził, że to nie chodzi o odpowiedź kto to robił, kto dozorował, tylko chodzi o to, kto odbierał i w którym roku Pani Szewczyk odbierała?


 • Przewodniczący Rady Pani Jolanta Urbanik stwierdziła, że dyskusja zaczyna merytorycznie zupełnie się zacierać. Zaproponowała, że jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości i daną sprawę Pan radny Jabłoński chciałby zgłębić tematykę, to może to zrobić w ramach prac Komisji Rewizyjnej. Poprosiła, aby nie decydowali i nie wydawali wyroków przed czasem, bo jak Pan Burmistrz określił, że czynności określające
  w sprawie trwają. Stwierdziła, że jeżeli pytania są istotne i jest to pytanie zadane po raz pierwszy, i nie padła jeszcze odpowiedź na nie, to aby sprecyzowali takie pytanie. Natomiast jeżeli jest to powtarzanie, co powoduje tylko zamieszanie i zatracenie sensowności dyskusji, to Pani Urbanik poprosiła o zaniechanie takich działań.
 • Pani Agnieszka Szewczyk powiedziała, że odbiór przyłączy na ulicy Armii Krajowej był dokonywany na w latach 1995 – 1998 i wszystkich tych odbiorów dokonywał Pan Piotr Woźniak, więc wszelkie pytanie niech kierują do niego.
 • Pan Tadeusz Jabłoński stwierdził, że jeżeli JPGK i M odbierał całą i na siebie przeprowadzał to wszystko, to znaczy, że miał prawo do sprawdzenia całej mapki, czy
  w rzeczywistości są gdziekolwiek, czy nie, jakiekolwiek połączenia legalne, czy nielegalne. Pan Jabłoński stwierdził, że przede wszystkim nie chodzi mu o to kto winien w tej chwili, a jest to suma 200 tys., które mogły być wybudowane dwie drogi.
 • Pani Urbanik przerywając dyskusję powiedziała, że odpowiedź od przedstawiciela
  JPGK i M już padła na jakiej podstawie były pobierane opłaty oraz w jakim okresie i kto dokonywał odbioru czy też zatwierdzał przyłącza kanalików.
 • Radny Pan Józef Michalski powiedział, że należy tu przede wszystkim zadać pytanie skąd ten temat powstał, kto go wywołał? Stwierdził, że nie przyszedł Urząd Nadzoru Budowlanego specjalnie po to żeby sprawdzać, jeżeli nie było takiego sygnału. Dodał, że nie chciałby tego wątka rozwijać, ale sprawa nie była przedstawiona tutaj od początku, a raczej od końca. Pan Michalski stwierdził, że nie jest to akurat moment na dyskusję, więc ma nadzieję, że chyba w wolnych wnioskach można ten temat kontynuować.
 • Pan Zbigniew Sanocki powiedział, że na zapytanie Pana Michalskiego może w skrócie odpowiedzieć Pani Kierownik. Poinformował również Pana Michalskiego, że nie przedstawiał sprawy od końca, tylko przedstawił finał, żeby pokazać jakie koszty Gmina poniesie przez czyjąś głupotę i zaniedbania. Burmistrz dodał, że wydadzą kasę, bo już w projekcie budżetu, który radni 15 listopada dostaną, 200 tys. jest zabukowane, a dziś na sesji przyznają 1.500,- zł na zrobienie dokumentacji i robią, a później będą się zastanawiać kto te pieniądze będzie oddawał. Kierując się do Pana Michalskiego Burmistrz powiedział, że na pewno tego nie odpuszczą, a z drugiej strony uważa, że Komisja Rewizyjna jest tak mocna, tak szybka, że może tą sprawę zbadać. Wniosek może dzisiaj paść, Rada przegłosuje i badać, robić raporty.

Odpowiadając na zapytanie Pani Apolonii Futyry odnośnie zakupu działek w trybie bezprzetargowym Pan Sanocki wyjaśnił, że dotyczy to terenów przy ulicy Zielonej. Była tam sprawa konfliktowa, bo były podzielone tereny, wydzielone działki i w tej chwili tym mieszkańcom sprzedajemy, by je uregulować. Burmistrz powiedział, że odbywało się to Zarządzeniem, a nie przez Radę, ponieważ wartość jest niższa niż Uchwała Rady Miejskiej mówiąca o trybie kto ma podejmować decyzję: Zarządzeniem Burmistrz czy Rada.
Ad. 5
Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2004 r.

złożonych Burmistrzowi Gminy Jedlicze.


Pan Zbigniew Sanocki – Burmistrz Gminy zapoznał radnych z powyższą informacją (załącznik Nr 7) oraz pismem (załącznik Nr 8) Naczelnika Urzędu Skarbowego znak: Pdf 412/416/05 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie analizy 20 oświadczeń majątkowych przekazanych przez Urząd.
Pan Zbigniew Sanocki wyjaśnił, że w większości tych oświadczeniach majątkowych wszędzie przewija się dwie sprawy: współwłasności i miejsca położenia nieruchomości. Były to wątpliwości, które były również wyjaśniane w Urzędach Skarbowych, później po szkoleniach, które się odbyły dla pracowników z Urzędów Skarbowych. Dodał, że szkolenia były prowadzone przez Urząd Wojewódzki, była trochę inna interpretacja i być może dlatego te oświadczenia zostały w taki sposób napisane. Pan Sanocki powiedział, że do 15 listopada wszyscy, których wymienił, będą składać korektę i tą korektę prześlą do Urzędu Skarbowego.

Ad. 6


Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2004 r.

złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jedliczu.

Zabierając głos Przewodniczący Rady Pani Jolanta Urbanik poinformowała, że osobami zobowiązanymi do złożenia oświadczeń majątkowych Przewodniczącemu Rady
w Jedliczu są Pan Burmistrz Gminy Zbigniew Sanocki oraz radni Gminy Jedlicze. na podstawie art. 24 h ust 12 ustawy o samorządzie gminnym również jako podmiot dokonujący analizy oświadczeń jest zobowiązana przedstawić Wysokiej Radzie informację o:


 • osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,

 • nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,

 • działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

Pani Jolanta Urbanik poinformowała, że oświadczenie majątkowe Pana Burmistrza Zbigniewa Sanockiego zostało zanalizowane bez uwag, złożone prawidłowo zarówno pod względem formalnym, jak i pod względem materialnym. Natomiast pewne uchybienia,


w większości o charakterze formalnym zdarzały się w oświadczeniach majątkowych radnych. Pani Urbanik powiedziała, że wszyscy radni do dnia dzisiejszego złożyli już korekty eliminując stwierdzone nieprawidłowości. Pani Jolanta Urbanik zapoznała zebranych
z pismem (załącznik Nr 9) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie z dnia 22 września 2005 r. znak: Pdf 214/345/05 odnośnie nieprawidłowości w poszczególnych oświadczeniach.

Odnośnie swojego oświadczenia majątkowego Pani Jolanta Urbanik poinformowała, że składa Wojewodzie Podkarpackiemu. Pani Urbanik powiedziała, że zdarzyło się jej potknięcie, a mianowicie w części A pkt VIII oświadczenia wykazała przychód, określając jako brutto kwotę, natomiast winno być, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazany dochód, stricte, taki jak na zeznaniu. Dodała, że sugerowała się, tak, jak i radni, tym, aby wykazać kwotę brutto, aby nikt nie zarzucił, że pomniejsza jakiekolwiek kwoty wykazane w oświadczeniu majątkowym. Pani Jolanta Urbanik poinformowała, że również zaszła taka sytuacja, o której dowiedziała się dopiero z pisma Wojewody, iż jej oświadczenie zostało przesłane do Wojewody dnia 4 maja, czyli z uchybieniem terminu, a oświadczenie złożone było w terminie 2 – go maja. Dodała, że jest to potknięcie, jednakowoż w związku z tym wyjaśnienia, co do kwestii tej sprawy poczyni.

Pani Urbanik podziękowała wszystkim radnym za dokonanie korekty.


Zabierając głos w powyższym temacie Pani Barbara Wodzińska – pracownik obsługi Biura Rady wyjaśniła, że pismo zostało napisane 2.05 na dyżurze, 3.05 było święto i dlatego 4.05 zostało wysłane pismo wraz z oświadczeniem majątkowym.
Pani Jolanta Urbanik odpowiedziała, że o ile pamięta, to pismo to pisały, jak przyjechała do Urzędu wcześniej. Pani Urbanik stwierdziła, że wyjaśni tą kwestię przesunięcia tych dwóch dni, co do przesłania oświadczenia. Na zakończenie Pani Urbanik podziękowała radnym raz jeszcze za dokonanie korekty, dodając, że czeka ich jeszcze kolejne oświadczenie majątkowe. Stwierdziła, że ta szczegółowa analiza z wyznaczeniem nieprawidłowości i uchybień będzie dla nich wytyczną do złożenia kolejnego oświadczenia
i nie będzie już takich sytuacji, jak zdarzyły się za rok 2004.
Pani Apolonia Futyra stwierdziła, że w roku ubiegłym nie zostały im wytknięte te błędy.
Pan Zbigniew Sanocki potwierdził, że zrobili tak jak w tamtym roku i w roku ubiegłym było przyjęte, i nie było problemu. W międzyczasie były jakieś szkolenia i okazało się, że jest inaczej.
Pani Urbanik Jolanta powiedziała, że nie będzie się wypowiadać za organy dokonujące analizy. Jest zobowiązana wskazać jakie nieprawidłowości zostały ustalone, więc to zrobiła sumiennie, a nawet trochę więcej.

Ad. 7


Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 8 września 2005 r.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego protokołu.
Radni jednomyślnie pozytywnie przyjęli protokół z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 8 września 2005 r. – 14 za.

W obradach sesji nastąpiła przerwa (od godz. 1015 do 1035).


Po wznowieniu obrad sesji radni przystąpili do omawiania kolejnych punktów porządku obrad.
Po przerwie nieobecni:

Radny Pan Tadeusz Leśniak.Radny Pan Ryszard Gawron.


  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna