ProtokóŁ w sprawie rozszerzenia obowiązywania umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Indonezją, Malezją, Filipinami, Singapurem I Tajlandią, państwami członkowskimi Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo – WschodniejPobieranie 29.99 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar29.99 Kb.
PROTOKÓŁ
w sprawie rozszerzenia obowiązywania umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Indonezją, Malezją, Filipinami, Singapurem i Tajlandią, państwami członkowskimi Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo – Wschodniej, na Brunei Darussalam

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


z jednej strony,
RZĄD REPUBLIKI INDONEZJI,
RZĄD MALEZJI,
RZĄD REPUBLIKI FILIPIN,
RZĄD REPUBLIKI SINGAPURU,
RZĄD KRóLESTWA TAJLANDII,
i
RZĄD BRUNEI DARUSSALAM,
z drugiej strony,
uwzględniając umowę o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Indonezją, Malezją, Filipinami, Singapurem i Tajlandią, państwami członkowskimi Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo - Wschodniej, podpisaną dnia 7 marca 1980 roku w Kuala Lumpur, zwaną dalej „Umową”,
a także mając na uwadze, co następuje:
Brunei Darussalam jako nowy członek Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo - Wschodniej złożył wniosek o przystąpienie do Umowy,
POSTANOWILI rozszerzyć obowiązywanie Umowy na Brunei Darussalam i w tym celu powołali jako swoich pełnomocników:
RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH:
Peter BARRY,
Urzędujący Przewodniczący Rady Wspólnot Europejskich,
Minister Spraw Zagranicznych Irlandii;
Wilhelm HAFERKAMP,
Wiceprzewodniczący Komisji Wspólnot Europejskich;
RZĄD REPUBLIKI INDONEZJI:
Prof. Dr MOCHTAR KUSUMAATMADJA,
Minister Spraw Zagranicznych;
RZĄD MALEZJI:
TENGKU AHMAD RITHAUDDEEN,
Minister Spraw Zagranicznych;
RZĄD REPUBLIKI FILIPIN:
Arturo M. TOLENTINO,
Minister Spraw Zagranicznych;
RZĄD REPUBLIKI SINGAPURU:
S. DHANABALAN,
Minister Spraw Zagranicznych;
RZĄD KRóLESTWA TAJLANDII:
GŁÓWNY MARSZAŁEK LOTNICTWA Siddhi Savetsila,
Minister Spraw Zagranicznych;
RZĄD BRUNEI DARUSSALAM:
Książe MOHAMED BOLKIAH,
Minister Spraw Zagranicznych;
którzy, po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za należyte i sporządzone w właściwej formie,
UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
Na mocy postanowień niniejszego Protokołu Brunei Darussalam przystępuje do Umowy.

Artykuł 2
Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w niniejszym Protokole, postanowienia Umowy wraz z Protokołem dotyczącym artykułu 1 Umowy stosuje się do Brunei Darussalam.
Artykuł 3
W odniesieniu do Brunei Darussalam, okres wstępny stosowania Umowy wygasa w tym samym dniu co w odniesieniu do pozostałych Umawiających się Stron.
Artykuł 4
Niniejszy Protokół sporządzono w ośmiu egzemplarzach w językach duńskim, niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim, greckim i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.


Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρωτόκολλο.


In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.


In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.
Udfærdiget i Dublin, den femtende november nitten hundrede og fireogfirs.

Geschehen zu Dublin am fünfzehnten November neunzehnhundertvierundachtzig.

Έγινε στο Δουβλίνο, στις δεκαπέντε Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα.

Done at Dublin, this fifteenth day of November in the year one thousand nine hundred and eighty - four.

Fait à Dublin, le quinze novembre mil neuf cent quatre – vingt - quatre.

Fatto a Dublino, addì quindici novembre millenovecentottantaquattro.

Gedaan te Dublin, de vijftiende november negentienhonderd vierentachtig.

For Rådet for De europæiske Fællesskaber


Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

W imieniu Rządu Republiki Indonezji


W imieniu Rządu MalezjiW imieniu Rządu Republiki Filipin

W imieniu Rządu Republiki SingapuruW imieniu Rządu Królestwa Tajlandii

W imieniu Rządu Brunei Darussalam

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna