Protokół z obrad I części Walnego Zgromadzenia Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej członków mieszkających na osiedlu „St. Staszica” cz. A oraz „St. Staszica” cz. B I „Bol. Prusa” z dnia 20 maja 2015 rPobieranie 116.67 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar116.67 Kb.
  1   2   3


Protokół

z obrad I części Walnego Zgromadzenia

Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

członków mieszkających na osiedlu „St. Staszica” cz. A oraz „St. Staszica” cz. B i „Bol. Prusa”

z dnia 20 maja 2015 r.
W zebraniu udział wzięli:

 1. Członkowie Spółdzielni w Pruszkowie według listy obecności – 138 osób,

 2. Pan Jan Starzyński – Prezydent Miasta Pruszkowa,

 3. Pan Andrzej Królikowski - Wiceprezydent Miasta Pruszkowa,

 4. Pan Krzysztof Rymuza – Wicestarosta Miasta Pruszkowa,

 5. Zarząd PSM,

 6. Pani Kazimiera Wichrowska - Radca prawny,

 7. Pani Emilia Wiśniewska – Adwokat.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:

a/Mandatowo-Skrutacyjnej

b/Wnioskowej

5. Sprawozdanie Zarządu PSM za 2014 rok.

6. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PSM z działalności w kadencji 2014/2015.

8. Informacja Rady Nadzorczej PSM o przeprowadzonej pełnej lustracji z działalności Spółdzielni za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

9. Wybory do Rady Nadzorczej PSM.

10. Podjęcie Uchwał w n/w sprawach:

Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PSM z działalności za rok 2014,

Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014,

Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PSM z działalności w kadencji 2014/2015,

Uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2014,

Uchwała Nr 5 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014 rok,

Uchwała Nr 6 w sprawie kontynuowania prowadzenia działalności społecznej
i oświatowo-kulturalnej w 2015 r.,

Uchwała Nr 7 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,

Uchwała Nr 8 w sprawie rozwiązania umowy ustanawiającej na rzecz PSM prawo użytkowania wieczystego działek gruntu w Osiedlu „Bol. Prusa”
w Pruszkowie – uchwała dotyczy działek nr ewid. 403 i 343/6 obręb 20 stanowiących parkingi wzdłuż ul. Wokulskiego,

Uchwała Nr 9 w sprawie rozwiązania umowy ustanawiającej na rzecz PSM prawo użytkowania wieczystego działek gruntu w Osiedlu „Wyględówek”
w Pruszkowie – uchwała dotyczy działki nr 69/1 obręb 24 stanowiącej pas drogi publicznej przy ul. Pasażerskiej.

11. Wnioski.

12. Dyskusja i sprawy różne.

13. Ogłoszenie wyników głosowania dotyczących wyboru do Rady Nadzorczej PSM.

14. Zamknięcie obrad. 1. Otwarcie obrad

Pierwszą część Walnego Zgromadzenia w dniu 20 maja 2015 r. otworzył Pan Czesław Bedyński – członek Rady Nadzorczej PSM w kadencji 2014/2015.
Powitał zaproszonych gości: Prezydenta Miasta Pruszkowa – Pana Jana Starzyńskiego, członków zamieszkałych na terenie osiedla „St. Staszica” cz. A oraz „St. Staszica” cz. B
i „Bol. Prusa”, Zarząd PSM: Prezesa Dariusza Grubka, Wiceprezesa Mieczysława Kaniewskiego, Wiceprezes Bożennę Milczarek.
Następnie powiedział, że każdy członek został pisemnie poinformowany o terminie zebrania. Informacja o zebraniu była również umieszczona na stronie internetowej PSM oraz wywieszona na klatkach schodowych. W zawiadomieniu był podany porządek zebrania oraz informacja, że: członkowie mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad, materiały są wyłożone w biurze Zarządu PSM oraz
w Administracjach Osiedlowych od dnia 5 maja br., członkowie mogą być obecni i brać osobisty udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia oraz, że członek otrzyma mandat w momencie podpisywania listy obecności po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem. Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej należało składać do dnia 05.05.2015 r. zgodnie z zasadami podanymi w paragrafie 120 ust. 6 i 8 Statutu PSM.
Następnie poinformował, że zebranie jest utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Na zebraniu jest obecnych dwóch prawników, Pani mec. Emilia Wiśniewska i Pani mec. Kazimiera Wichrowska, które czuwają nad prawidłowym przebiegiem obrad. Ze względu na dużą liczbę członków Spółdzielni Walne Zgromadzenie zostało podzielone na dwie części. Druga część zebrania odbędzie się w dn. 21.05.2015 r. Każde z zebrań cząstkowych przebiega według tego samego scenariusza i omawiany jest ten sam porządek obrad. 1. Przedstawienie porządku obrad

Pan Czesław Bedyński poinformował, że do Zarządu wpłynęło pięć spraw z prośbą mieszkańców o przedstawienie ich na Walnym Zgromadzeniu. Dwie sprawy spełniły wymogi prawne i zostały zakwalifikowane jako uchwały i umieszczono je w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Projekty tych uchwał zostaną przedstawione w punkcie 10 porządku obrad, jako uchwała nr 10 i uchwała nr 11.


Projekt uchwały nr 10 dotyczy wprowadzenia zmian w statucie PSM w § 128, natomiast projekt uchwały nr 11 dotyczy zmiany § 67, skreślenia § 68 ust. 1 pkt 4 oraz skreślenia § 101 ust. 10 statutu PSM.
Stanowisko Zarządu wraz z opinią prawną dotyczącą powyższych uchwał zostanie przedstawione przed poddaniem uchwał pod głosowanie.
Ponadto poinformował, że pozostałe trzy sprawy nie mogły być uznane jako projekty uchwał, ponieważ nie spełniły kryteriów. Zostały zakwalifikowane jako wnioski i zostaną omówione w porządku obrad w punkcie 11. Są to następujące wnioski:


 1. wniosek złożony przez Pana Marka Pilaszka zam. w Pruszkowie przy ul. Woj. Polskiego 31 m. 25, w sprawie zatrudnienia w PSM i oferty wynajmu I piętra Domu Kultury przy ul. Hubala 5,

 2. wniosek złożony przez Panią Grażynę Tatarską zam. w Pruszkowie przy ul. Lipowej 10 m. 6, dotyczący tematów jak wyżej (wnioski zostały połączone do wspólnego rozpoznania),

 3. wniosek złożony przez Panią Grażynę Tatarską dotyczący wyboru do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej, wprowadzenia funkcji męża zaufania
  i nowego sposobu wyboru Zarządu.

Następnie Pan Czesław Bedyński odczytał porządek obrad Walnego Zebrania uzupełniony


o projekty w/w dwóch uchwał.


  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna