ProtokóŁ z obrad VII walnego zjazdu oddziału sitpchem w Cieszynie w dniu 28. 06. 2010Pobieranie 40.96 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar40.96 Kb.
PROTOKÓŁ Z OBRAD VII WALNEGO ZJAZDU

ODDZIAŁU SITPChem w Cieszynie w dniu 28.06.2010.

 1. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddziału SITPChem Józef Kozieł i przywitał zaproszonych gości : Burmistrza Miasta Cieszyna Bogdana Ficka , Członka Zarządu Głównego ,Prezesa Odziału SITPChem Gliwice Jerzego Kropiwnickiego, Elżbietę Jargus, Prezesa Oddziału SITPChem Oświęcim Adama Tarniowy, Dyrektora Rady Federacji Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Bielsku Białej Edward Thena.

 2. Prezes Zarządu Oddziału SITPChem Józef Kozieł poinformował, że w trakcie kadencji dwóch Członków odeszło z naszego grona: Ryszard Bałandziuk – Członek Komisji Rewizyjnej i Członek SITPChem Alojzy Smierna. Uczczenie pamięci minutą ciszy.

 3. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień; Prezes SITPChem mgr.inż.Józef Kozieł poinformował, że :

 • Kazimierze Tyczkowskiej została przyznana godność Członka Honorowego, która nadana zostanie na Walnym Zjeździe SITPChem w Toruniu.

Wyróżnienia i odznaki z rąk Prezesa Zarządu SITPChem Oddział Cieszyn Józefa Kozieła i Jerzego Kropiwnickiego otrzymali:

 • Antoni Cuber otrzymał medal 80-lecia SITPChem nadany przez Zarząd Główny .

 • Marek Machała otrzymał honorową odznakę SITPChem

 • Tadeusz Twardzik otrzymał honorową odznakę SITPChem

 • Złota odznaką honorową NOT została wyróżniona Teresa Wałga

 • Srebrną odznaką honorową NOT został wyróżniony Jerzy Klimczak

 • Prezes SITPChem wręczył legitymacje członkowskie następującym osobom: Witold Kubicki, Wiesław Upława, Piotr Tarnowski, Michał Ludwikowski.

 • Dyplom uznania za efektywną i solidna pracę we władzach Zarządu SITPChem O /Cieszyn w latach 2006- 2010 otrzymali: Tyczkowska Kazimiera, Bielach Wiesława,Bałandziuk Lucyna,Wałga Teresa,Gruszka Stanisław, Klimczak Jerzy, Machała Marek, Twardzik Tadeusz, Tyczkowski Jacek, Hławiczka Stanisław, Witold Wieczorek, Loter Tomasz.

 1. Prezes Zarządu Oddziału SITPChem zaproponował na Przewodniczącego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego Jerzego Klimczaka , na Wiceprzewodniczącego Gabrielę Staszkiewicz, na sekretarza Stanisławę Bębenek. Zaproponowane osoby wyraziły zgodę i zebranie jednogłośnie przyjęło propozycję.

 2. Prowadzenie obrad objął wybrany Przewodniczący Jerzy Klimczak.

 3. Jerzy Klimczak zaproponował uczenie minutą ciszy zmarłych Członków SITPChem

 4. Jerzy Klimczak odczytał porządek obrad.

 5. Zebranie jednogłośnie przyjęło zaproponowany porządek obrad zał. Nr 1- do niniejszego protokołu.

 6. Przewodniczący zebrania zaproponował następujący skład Komisji Mandatowo- Wyborczej: Lucyna Bałandziuk, Tomasz Loter, Marek Machała . Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponował: Stanisława Hławiczkę, Teresę Wałgę, Barbarę Gruszkę. Zebranie jednogłośnie zatwierdziło skład Komisji.

 7. Przewodnicząca Komisji Mandatowo Wyborczej Lucyna Bałandziuk na podstawie listy obecności ogłosiła, że na godzinę 14,30 tj. w pierwszym terminie nie było kuorum. Na podstawie art. 7p.2 Ordynacji wyborczej, o godzinie 14 ,50 w drugim terminie zebranie jest prawomocne: Organizacja zrzesza 112 członków na 110 płacących składki jest 46 członków obecnych. Lista obecności- zał. Nr2 do niniejszego protokołu.

 8. Uchwalenie Regulaminów . Jednogłośnie przyjęto wniosek Jerzego Klimczaka , by nie czytać Regulaminów , które każdy Członek otrzymał w materiałach na zebranie oraz zamieszcone SA na stronie internetowej Oddziału SITPChem. Zebranie przy jednym wstrzymującym głosie przyjęło Regulamin Obrad Walnego Zjazdu Oddziału zał.Nr 3, Ordynacji Wyborczej zał.Nr 4, Zarządu Oddziału zał. Nr5, Komisji Rewizyjnej zał.Nr6, Sądu Koleżeńskiego zał.Nr7 .

 9. Sprawozdanie Zarządu Oddziału SITPChem za lata 2006 – 2010 przedstawił Prezes Zarządu SITPChem Józef Kozieł. Prezes przedstawił krótko historię cieszyńskiego Oddziału SITPChem .Przypomniał kto w kadencji 2006-2010. zasiadał we Władzach Oddziału , we Władzach Naczelnych oraz międzynarodowych- FATIPEC. Omówił szczegółowo następujące sprawy:

 • Członkostwo w SITPChem na przestrzeni 1998-2010

 • Seminaria

 • Wycieczki techniczne

 • Imprezy , spotkania okolicznościowe i zebrania.

 • Swoją pracę jako Członek Zarządu Głównego w ramach międzynarodowej federacji FATIPEC, gdzie wraz z Członkiem Zarządu Głównego Jerzym Kropiwnickim działał na rzecz integracji, współpracy naukowej. Ta współpraca jest niezbędna i bardzo pożyteczna.

 • Stronę internetową Stowarzyszenia Oddział Cieszyn- www.sitpechemcieszyn.pl

Dziękując wszystkim za pracę na rzecz SITPChem Prezes zaapelował o twórczą krytykę i propozycje , pomysły do dalszej działalności. Raport z działalności Oddziału SITPChem w zał. Nr 8 do niniejszego protokołu .

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła Teresa Wałga . Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi SITPChem VI kadencji. Sprawozdanie zał. Nr 9.

 2. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Zał. Nr 10 przedstawił Stanisław Hławiczka.

 3. Wystąpienia Gości

 • Członek Zarządu Głównego Jerzy Kropiwnicki złożył gratulacje na ręce Józefa Kozieła i nadmienił, że mają swoją drukarnię, co pozwala im funkcjonować finansowo, stworzyli redakcję Chemik Light, którą tworzą studenci i w ten sposób mają zamiar dotrzeć do szkół. Pogratulował ponad 50-lecia istnienia stowarzyszenia cieszyńskiego.

 • Burmistrz Miasta Cieszyna Bogdan Ficek podziękował za zaproszenie i pogratulował Jóżefowi Koziełowi doskonałych wyników pracy stowarzyszenia . Jednocześnie zachęcił uczestników obrad , poprzez materiały promocyjne do udziału w dalszych obchodach 1200-lecia miasta Cieszyna.

 • Szef SITPChem Oddziału Oświęcim złożył gratulacje i podziękował za współpracę wręczając wydane książki z okazji 60-lecia istnienia SITPChem Oświęcim.

 • Stanisław Gruszka złożył krótkie sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej. Po podsumowaniu kadencji Komisja składa sprawozdanie na Zjeździe Krajowym.

 1. Wobec wyczerpania głosów w dyskusji nad sprawozdaniami Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku głosowania zebranie udzieliło absolutorium przy dwóch głosach wstrzymujących się.

 2. Przerwa techniczna, w której głos zabrali:

 • Stanisław Gruszka- w czasie ostatniej kadencji odeszło kilku członków SITPChem. Jednym z nich był nieodżałowany kolega Ś|p Ryszard Bałandziuk. Tak się stało, że na cmentarzu w dniu pochówku nikt nie zabrał głosu i myślę, że to wymaga naprawy. Chciałem dziś wspomnieć, że Ryszard rozpoczął pracę w latach 70-tych. 35 lat temu zaprosiłem go do współpracy. Rysiek pracował do końca swoich dni .Był wybitnym specjalistą w zakresie farb proszkowych. Kierował rozrastającym się wydziałem farb proszkowych. Był naszym kolegą , działaczem, przez wiele lat skarbnikiem a ostatnio w Komisji Rewizyjnej. Był człowiekiem nietuzinkowym, uwielbiał muzykę i ubarwiał nasze różne okazjonalne spotkania. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

 • Bernard Wesoły- ku pamięci nie tylko Ryśka z którym miałem przyjemność przez wiele lat współpracować, lecz także Rudolfa Cieńciały - Ci Panowie tworzyli zręby tej fabryki. Dobrze było by ufundować jakieś tablice na terenie zakładu, byśmy o nich nie zapomnieli, było by to dobrą praktyką na przyszłość , przecież na tej sali jest wiele znamienitych osobistości.

 • Pan Kropiwnicki proponuje, by ktoś napisał wspomnienie o tych osobach, to wtedy zostanie wydrukowane w czasopiśmie Chemik.

 1. Otwarcie list kandydatów do Zarządu Oddziału SITPChem. Jerzy Klimczak zaproponował w imieniu ustępującego Zarządu następujące osoby: Jerzego Klimczaka, Kazimierę Tyczkowską ,Jacka Nagórniewicza, Lucynę Bałandziuk, Gabrielę Staszkiewicz. W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Jacek Tyczkowski zaproponował Stanisława Gruszkę, który wyraził zgodę. Teresa Wałga zgłosiła Tadeusza Twardzika, który wyraził zgodę. Stanisław Gruszka zgłosił Józefa Kozieła, który wyraził zgodę. Józef Kozieł zgłosił Barbarę Gruszkę, która wyraziła zgodę. Marek Machała zgłosił Tomasza Lotera, który wyraził zgodę. Kazimiera Krzyżowska zgłosiła Wiesławę Bielach, która wyraziła zgodę. Bernard Wesoły zgłosił Wiesława Upławę, który wyraził zgodę. Stanisław Hławiczka zgłosił formalny wniosek o zamknięcie listy kandydatów. W wyniku głosowania przy 26 głosach za i 17 przeciw zamknięto listę kandydatów.

 2. Otwarcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Jerzy Klimczak w imieniu ustępującego Zarządu zaproponował następujące osoby: Jacka Tyczkowskiego, który wyraził zgodę, Teresę Wałga ,która wyraziła zgodę, Elżbietę Sułek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Lucyna Bałandziuk zgłosiła Witolda Wieczorka, który wyraził zgodę. Przewodniczący obrad Jerzy Klimczak złożył wniosek o zamkniecie listy kandydatów. W wyniku głosowania Walne Zebranie jednogłośnie zamknęło listę kandydatów.

 3. Otwarcie listy kandydatów do Sadu Koleżeńskiego. Jerzy Klimczak w imieniu ustępującego Zarządu zaproponował Stanisława Hławiczkę, który wyraził zgodę. Wiesława Bielach zaproponowała Bernarda Andrzejewskiego, który nie wyraził zgody. Lucyna Bałandziuk zaproponowała Andrzeja Jurkiewicza, który wyraził zgodę. Lucyna Bałandziuk zaproponowała Marię Sitarz, która nie wyraziła zgody. Kazimiera Tyczkowska zaproponowała Krystynę Pawliczek, która nie wyraziła zgody. Wiesław Upława zaproponował Dariusza Hanusa, który nie wyraził zgody. Kazimiera Tyczkowska zaproponowała Katarzynę Połom, która wyraziła zgodę. Elżbieta Sułek zaproponowała Monikę Gajewską- Moszumańską , która nie wyraziła zgody. Renata Micek zaproponowała Mariannę Kania, która wyraziła zgodę. Na wniosek Przewodniczącego zebrania, przy 2 głosach wstrzymujących się zamknięto listę kandydatów.

 4. Otwarcie listy kandydatów na Delagatów na Walny Zjazd SITPChem. Ustępujący Zarząd zgłasza Kazimierę Tyczkowską i Jerzego Klimczaka , którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Wiesława Bielach zgłosiła Marka Machałę, który wyraził zgodę. Tadeusz Twardzik zaproponował Tomasza Lotera, który wyraził zgodę. Na wniosek Józefa Kozieła w wyniku głosowania jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.

 5. Otwarcie listy kandydatów na Delegatów do Rady Federacji NOT . Jerzy Klimczak zaproponował Kazimierę Tyczkowską, która wyraziła zgodę i Witolda Wieczorka, który wyraził zgodę. Józef Kozieł zaproponował Barbarę Gruszkę, która wyraziła zgodę. Jerzy Klimczak zaproponował Andrzeja Kubika, który nie wyraził zgody, Lucynę Bałandziuk , która wyraziła zgodę. Na wniosek Przewodniczącego obrad w wyniku głosowania jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.

 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Jerzy Klimczak zaproponował Marię Kwasowską, Arkadiusza Grzybka, Mariana Wierzgonia, którzy wyrazili zgodę. Gabriela Staszkiewicz zaproponowała Krystiana Stuchlika. Wobec braku innych kandydatur zarządzono glosowanie. Przy jednym głosie wstrzymującym wybrano do Komisji Skrutacyjnej w/ w osoby.

 7. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania. W tym czasie :

 • Przewodniczący obrad i Jacek Tyczkowski przypomnieli zasady głosowania.

 • Przewodniczący obrad zaapelował o zgłaszanie nowych pomysłów do realizacji przez Zarząd w kolejnej kadencji .

 • Jerzy Kropiwnicki podzielił się swoim doświadczeniem. Opowiedział o programie zwanym „Ścieżki ludzkiego myślenia”. Tematyka wykładów różnorodna, rozwój pojęcie liczby, tajemnice skrzypiec stradivariusa, żeglowanie, trzecia kultura, żywność genetycznie modyfikowana i inne . Wykładali profesorowie z różnych dziedzin; matematyka, historia, (Zalewski, Torbil) podróżnicy Bielicki, Skalmierski- profesor automatyk, Tomiałojć, wnuk prof. Talmierskiego, Anna Wiechatek. Zachęcił do wypracowania pewnej tradycji , która przyciągnie ludzi.

 1. Wybory .

 2. Przerwa na lunch.

 3. Wznowienie obrad o godzinie 17 ⁴⁵ .

 4. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Maria Kwasowska ogłosiła wyniki wyborów.

Do Zarządu Oddziału SITPChem w Cieszynie na kadencję 2010-2014 wybrani zostali:

1.Tyczkowska Kazimiera

2. Bielach Wiesława

3. Kozieł Józef

4. Gruszka Stanisław

5. Klimczak Jerzy

6. Bałandziuk Lucyna

7. Nagórniewicz Jacek

8. Twardzik Tadeusz

9. Machała MarekDo Komisji Rewizyjnej SITPChem w Cieszynie na kadencję 2010-2014 wybrani zostali:

1.Tyczkowski Jacek

2.Wałga Teresa

3. Wieczorek Witold


Do Sądu Koleżeńskiego SITPChem w Cieszynie na kadencję 2010-2014 wybrani zostali:

1.Hławiczka Stanisław

2.Kania Marianna

3.Jurkiewicz AndrzejNa Delegatów na Walny Zjazd SITPChem na kadencję 2010-2014 wybrani zostali:

1. Tyczkowska Kazimiera

2. Klimczak Jerzy


 1. Loter Tomasz


Na Delegatów do Rady Federacji NOT na kadencję 2010-2014 wybrani zostali:

1. Tyczkowska Kazimiera

2. Bałandziuk Lucyna

3. Wieczorek Witold

Protokół z wyborów zał. Nr 11 do niniejszego protokołu.


 1. Przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków Stanisław Hławiczka odczytał projekt 7 uchwał. W dyskusji zabrali głos:

 • Wiesław Upława zaproponował, by zobowiązać obecny Zarząd do podjęcia działań w ramach działalności gospodarczej.

 • Jerzy Klimczak przypomniał, że SITPChem Oddział Cieszyn ma zarejestrowana działalność gospodarczą i wcześniej prowadzono aktywną działalność np. w zakresie szkoleń. Nowy Zarząd będzie pracował nad sprawą pozyskania środków finansowych na bieżącą działalność. W poprzednich latach firma wspierała finansowo stowarzyszenie. Teraz jest inaczej, trudniej. W wyniku głosowania VII Walny Zjazd SITPChem Oddział Cieszyn jednogłośnie przyjął Uchwały od 1- do 7. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków zał. Nr 12.

 1. Losowanie nagród przygotowanych przez ustępujący Zarząd. Nagrody wylosowali: Małgorzata Bandarewicz, Jerzy Klimczak, Elżbieta Sułek, Stanisław Gruszka , Jacek Tyczkowski, Maria Ludwikowska, Gajewska- Moszumańska Monika, Renata Karolewska, Tadeusz Twardzik , Lucyna Bałandziuk, Wiesław Upława, Sitarz Maria. Marian Wierzgoń, Krzyżowska Kazimiera, Bernard Andrzejewski, Stanisława Bębenek, Jecek Nagórniewicz, Renata Micek, Danuta Magierek, Bolesław Lose, Krystyna Pawliczek, Bolesław Sikora, bernard Wesoły, Dariusz Hanus, Barbara Gruszka, Stanisław Hławiczka, Andrzej Jurkiewicz, Witold Wieczorek, Witold Kubicki, Arkadiusz Grzybek, Antoni Cuber, Krystian Stuchlik, Teresa Wałga, Gabriela Staszkiewicz.

 2. Wolne wnioski: Teresa Wałga poinformowała, że zaproszony na dzisiejszy zjazd Poseł Ziemi Cieszyńskiej Stanisław Kopeć niestety nie przyjedzie. Jednak telefonicznie przekazał pozdrowienia i życzenia owocnych obrad.

 3. Przewodniczący obrad Jerzy Klimczak podziękował wszystkim za udział w zebraniu i wyraził nadzieję, że te „gorsze” lata dla tego typu działalności dla SITPChem Oddział Cieszyn będą jednak pozytywne.

 4. Na tym VII Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Cieszynie zakończono.

Załączniki:

1.Porządek obrad

2.Lista obecności

3.Regulamin Obrad Walnego Zjazdu

4.Ordynacja wyborcza

5.Regulamin Zarządu Oddziału

6.Regulamin Komisji rewizyjnej

7. Regulamin Sadu Koleżeńskiego

8. Raport z działalności Zarządu VI kadencji Oddziału SITPChem Cieszyn

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

10.Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

11. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów do władz VII kadencji.

12.Protokół Komisji Uchwał i Wniosków .

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

VII Walnego Zjazdu Oddziału Siechem w Cieszynie

w dniu 28. 06. 2010 r.

Uchwała nr 1:

Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Cieszynie po wysłuchaniu referatu sprawozdawczego z działalności Oddziału w kadencji 2006-2010, protokołu Komisji Rewizyjnej, protokołu Sądu Koleżeńskiego oraz dyskusji pozytywnie ocenia działalność Zarządu Oddziału.

Uchwała nr 2:

Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Cieszynie zobowiązuje nowo wybrany Zarząd do realizacji programu seminariów, szkoleń, wycieczek i innych form aktywności na rzecz rozwoju nauki i techniki, w celu rozszerzenia wiedzy technicznej a także innych form, w tym imprez i wycieczek dla członków SITPChem.

Uchwała nr 3:

Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Cieszynie zobowiązuje nowo wybrany Zarząd do opracowania wspomnień o kol. Rudolfie Cieńciale oraz kol. Ryszardzie Bałandziuku i posłanie ich do Redakcji „Chemik” z prośbą o wydrukowanie.

Uchwała nr 4:

Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Cieszynie zobowiązuje nowo wybrany Zarząd do opracowania i umieszczenia na stronie internetowej Oddziału SITPChem w Cieszynie wspomnień o kol. Rudolfie Cienciale oraz kol. Ryszardzie Bałandziuku.

Uchwała nr 5:

Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Cieszynie zobowiązuje nowo wybrany Zarząd do opracowania historii Oddziału SITPChem w Cieszynie za okres 1980 – 2010 i przesłanie go do Zarządu Głównego SITPChem w celu umieszczenia jej w publikacji „Karty historii przemysłu chemicznego w Polsce”.

Uchwała nr 6:

Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Cieszynie zobowiązuje nowo wybrany Zarząd do bieżącej, aktywnej współpracy z władzami centralnymi SITPChem, NOT, oraz Europejską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FATIPEC.

Uchwała nr 7:

Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Cieszynie wyraża podziękowanie instytucjom i firmom współpracującym za wspieranie działalności stowarzyszeniowej.Za zgodność©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna