Protokół z Ogólnego Zebrania Mieszkańcow Osiedla KomorówPobieranie 16.85 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.85 Kb.
Protokół z Ogólnego Zebrania Mieszkańcow

Osiedla Komorów
z dnia 24 września 2012r.
Obecni: Wójt Gminy Michałowice, 5 członków Zarządu z Komorowa, mieszkańcy.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Komorów Agnieszka Kaczorowska-Budek powitała przybyłych do komorowskiej szkoły gości, w tym wójta Gminy Michałowice p. Krzysztofa Grabkę.
Następnie przedstawiła porządek obrad:
1. Wybory (uzupełniające) 2 członków do Zarządu.

a) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Zarządu Osiedla Komorów

b) wybór komisji wyborczej (5 osób)

c) wybory uzupełniające do Zarządu Osiedla Komorów.

2. Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą budżet Zarządu Osiedla Komorów na 2013 rok.

3. Wolne wnioski.


Przewodnicząca zarządziłą głosowanie nad przedstawionym porządkiem, który został przyjęty przez aklamację i poinformowała zebranych o złożonych mandatach na jej ręce przez pięciu byłych członków Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) -Marta Lewin, Maria Walter-Kochel, Grzegorz Tyszko, Jerzy Cichecki, Tadeusz Sztec w związku z utworzeniem nowego Osiedla Granica.

Dokonano wyboru Komisji Wyborczej (przewodniczący Michał Jeżewski, Marek Biskot, Hanna Kalczuk-Brzeska, Maria Niedzińska, Tomasz Łoziński).

Następnie przyjęto jednomyślnie Uchwałę Nr 1/2012 (załącznik 1) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów 5 członków Zarządu Osiedla Komorów (mieszkańców Granicy).
Przystąpiono do wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Komorów – zgodnie z nowym statutem Zarząd Osiedla Komorów powinien liczyć 7 członków.

Zgłoszono dwie kandydatury. Pan Michał Jeżewski zaproponował panią Hannę Barlak. Elżbieta Wyżycka zgłosiła panią Elżbietę Raczkowską.

Obie kandydatki dokonały autoprezentacji. Ich krótkie notki biograficzne widniały również w rozdawanych ulotkach.

Następnie pan wójt zaproponował zebranym wzięcie udziału w ankiecie dotyczącej zmiany Ustawy z dn. 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego („Janosikowe“).

Przewodniczący komisji wyborczej zarządził głosowanie w sprawie wyboru dwóch nowych członków Zarządu.

Osoby uprawnione do głosowania otrzymały karty do głosowania.

Uprawnionych do udziału w wyborach jest w osiedlu Komorów 3017 osób. Do głosowania przystąpiły 23 osoby obecne na zebraniu.

Po podliczeniu kart, Komisja ustaliła na ich podstawie, następujące wyniki głosowania:

oddano kart do głosowania: 23, w tym ważnych: 23.

Pani Hanna Barlak otrzymała 23 głosy.

Pani Elżbieta Raczkowska otrzymała 22 głosy. (załącznik-protokół wyborczy)

Przewodnicząca Zarządu podziękowała i pogratulowała wyboru obu paniom.


Następnie przewodnicząca przystąpiła do prezentacji rozdziału środków budżetowych przekazanych osiedlu przez Radę Gminy Michałowice na 2013 rok.

Projekt budżetu został podzielony na 3 części:

- dotacje

- imprezy

- pozostałe wydatki.
Przedstawiciele ZHR opowiedzieli o sposobie wydatkowania proponowanej dla nich dotacji. Pani Małgorzata Brykalska w imieniu Stowarzyszenia chorych na chorobę Parkinsona również poinformowała na jaki cel są wydatkowane będą pieniądze z proponowanej dotacji. Głos zabrała również pani Hanna Dąbrowska, która sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w Komorowie (dożywianie, sterylizacja, szukanie opiekunów dla bezdomnych kotów i psów). Powiedziała, że mieszkańcy powinni zgłaszać przypadki dotyczące bezdomnych zwierząt do Wydziału Ochrony Środowiska w UG.

Pan Jan Borzymowski mówił nt. zagrożenia dla ptaków, wiewiórek ze strony wygłodniałych, bezdomnych kotów.

W trakcie omawiania budżetu na sali zapanowała dyskusja dotycząca poszczególnych składowych.

Pan Tomasz Łoziński mówił, że ZHR powinno mieć większe wsparcie ze strony kościoła. Zadał pytanie dlaczego ZHR otrzymuje dotację (1000 zł), a inne organizacje – nie. Np. wolontariat szkolny nie otrzymał żadnej dotacji.

Pani Małgorzata Brykalska odpowiedziała, że nie było takich sygnałów do Zarządu ze strony młodzieży, opiekunów.

Pani radna Aurelia Zalewska zaproponowała, aby zwiększyć dotacje dla ZHR i organizacji sportowych do 2000 zł.

Pani Agnieszka Biskot sprzeciwiła się, aby przeznaczać 1500 zł na nagrody w II edycji Konkursu na najpiękniejszy ogród, tłumacząc, że najważniejsza jest satysfakcja wzięcia udziału w konkursie, a nie nagrody.

Elżbieta Wyżycka, Agnieszka Kaczorowska-Budek, a także wójt, bronili idei nagród.


Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Nr 2/2012 (załącznik 2) w sprawie upoważnienia ZOK do rozdysponowania środków budżetowych przekazanych osiedlu przez Radę Gminy Michałowice.
W wyniku głosowania budżet (załącznik 3) został uchwalony:

21 głosów ZA, O głosów PRZECIW, 1 głos wstrzymujący się.


Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie i udział w zebraniu.

Protokołowała Przewodnicząca Zarządu OsiedlaKomorów

Elżbieta Wyżycka


Agnieszka Kaczorowska-Budek

Komorów, 27.09.2012 r.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna