Protokół z otwartego posiedzenia Komitetu Matematyki pan w dniu 17 września 2013 roku w posiedzeniu uczestniczyło 17 członów Komitetu, 3 osoby usprawiedliwiły swoją nieobecnośćPobieranie 13.74 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar13.74 Kb.
Protokół z otwartego posiedzenia Komitetu Matematyki PAN

w dniu 17 września 2013 roku
W posiedzeniu uczestniczyło 17 członów Komitetu, 3 osoby usprawiedliwiły swoją nieobecność.
Porządek posiedzenia:


  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz omówienie spraw bieżących Komitetu - referuje przewodniczący KM.
  1. Informacje statystyczne nt. skuteczności nowych procedur uzyskiwania stopni naukowych (ref. prof. dr hab. Adam Jakubowski).
  1. Dlaczego warto wspierać statystykę stosowaną (ref. dr hab. Małgorzata Bogdan).
  1. Blaski i cienie kategoryzacji (ref. prof. Paweł Strzelecki).
  1. Ustalenie terminu następnego zebrania plenarnego KM PAN.Ad. 1.

Prof. Wiesław Pleśniak otworzył posiedzenie i przywitał przybyłych członków KM PAN oraz gości a także ogólnie omówił zadania i cele Komitetu.


Ad. 2.

Prof. Adam Jakubowski przedstawił i skomentował dane dotyczące przewodów habilitacyjnych i profesorskich po nowelizacji ustawy o stopniach i tytule naukowym

z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.).

W dyskusji głos zabrali prof. Feliks Przytycki i prof. Paweł Strzelecki.

Następnie prof. Adam Jakubowski omówił najważniejsze wydarzenia i prace związane z Rokiem Statystyki 2013:

- Sesja Specjalna „Prawdopodobieństwo i statystyka dla nauki i technologii”, 5 czerwca, WMiI UMK;

- Inauguracja obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki 2013, pod auspicjami KM PAN (organizacja: Komisja Statystyki KM PAN, przewodnicząca: prof. Teresa Ledwina);

- Dyskusja nt. statystyka jako dyscyplina matematyczna;

- Dyskusja nt. matematyka stosowana (ew. zastosowania matematyki) jako dyscyplina matematyczna.
Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku 1.
W dyskusji głos zabrali: prof. prof. Kazimierz Goebel, Stefan Jackowski, Stanisław Kwapień, Wacław Marzantowicz, Feliks Przytycki, Krzysztof Szajowski, Wiesław Pleśniak, Jerzy Zabczyk. Dyskusja nad matematyką stosowaną będzie kontynuowana na następnym posiedzeniu Komitetu.

Ad. 3.

Dr hab. Małgorzata Bogdan omówiła zadania współczesnej statystyki i uzasadniła dlaczego warto promować statystykę stosowaną. Patrz Załącznik 2.


W dyskusji głos zabrali: prof. prof. Stefan Jackowski, Adam Jakubowski, Janina Kotus, Stanisław Kwapień, Wacław Marzantowicz, Tadeusz Nadzieja, Ryszard Rudnicki.
Ad.4.

Prof. Paweł Strzelecki omówił blaski i cienie oceny parametrycznej jednostek naukowych (2013). Odniósł się do kategoryzacji jednostek naukowych na podstawie:

- ustawy o finansowaniu nauki z dnia 30.04.2010 r. ,

- komunikatu MNiSW dla PAP, 16.08.2013 r.,

- stanowiska KRASP i Prezydium PAN wg. Gazety Prawnej z 14.08.2013 r.

Patrz Załącznik 3.


W dyskusji głos zabrali: prof. prof. Stefan Jackowski, Sławomir Kołodziej, Stanisław Kwapień, Wacław Marzantowicz, Krzysztof Szajowski, Maciej P. Wojtkowski.
Ad. 5.

Prof. Wiesław Pleśniak poinformował, że termin następnego posiedzenia zostanie ustalony przez Prezydium i przekazany członkom Komitetu pocztą e-mailową.Następnie prof. Wiesław Pleśniak podziękował zebranym i zamknął posiedzenie.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna