Protokół z pierwszego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał LudzkiPobieranie 28.26 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar28.26 Kb.
Protokół

z pierwszego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki
W dniu 9 listopada 2007 roku w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Podkomitetu oraz ich zastępcy a także zaproszeni goście łącznie w liczbie 29 osób, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli:

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego


Joanna Urbanowicz Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM)

Anna Mlost Kierownik Zespołu Programowania, Monitoringu i Ewaluacji PO KL Departament Polityki Regionalnej UMWM

Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

Andrzej Martynuska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Jadwiga Pauli Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Adam Potocki Wicestarosta Chrzanowki

Jerzy Kasprzyk Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie

Jerzy Wałęga Wójt Gminy Moszczenica

Teresa Brągiel Sekretarz Urzędu Gminy Moszczenica

Maria Malinowska Dyrektor Urzędu Gminy i Miasta Miechów

Krzysztof Świerczek Burmistrz Gminy i Miasta Miechów

Jacek Ostrowski Naczelnik Wydziału Wspierania Zarządzania Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Andrzej Markiewicz II Małopolski Wicekurator Oświaty

Witold Sochacki Forum Związków Zawodowych

Wojciech Grzeszek Przewodniczący NSZZ „Solidarność”

Jerzy Smoła Zastępca Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”
Jerzy Wrzecionek Małopolski Związek Pracodawców

Eugeniusz Batko Małopolski Związek Pracodawców

Piotr Tengowski Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Waldemar Piwowarczyk Koordynator Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie

Ewa Chromniak Animatorka i Trenerka akredytowana Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie

Hubert Kaszyński Sekretarz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Dorota Siatka Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Krzysztof Lipski Dyrektor Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji

Dominika Nowak Dyrektor ds. finansów, Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Jakub Piecuch Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEUAdam Juszkiewicz profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
Na wstępie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Roman Ciepiela – Przewodniczący Podkomitetu przywitał wszystkich zebranych, a następnie rozpoczął wręczanie nominacji członkom Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ich zastępcom.


 1. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Podkomitetu porządku obrad został on jednogłośnie przyjęty przez uczestników posiedzenia. Dokonano zmiany punktu 10 – Głosowanie w sprawie rekomendowania Planów Działań z uwagi na fakt, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO KL) oraz Komitet Monitorujący PO KL podjęły decyzję, że pierwsze Plany Działań (na lata 2007-2008) wyjątkowo nie będą rekomendowane przez Podkomitety Monitorujące PO KL (lecz w celu przyspieszenia prac przez Komitet Monitorujący PO KL). W związku z tym pkt 10 otrzymał brzmienie – Dyskusja w sprawie Planów Działań na lata 2007-2008.
 1. Zgodnie z pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Podkomitetu przedstawił cele oraz główne założenia PO KL ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych warunków panujących w województwie małopolskim. Ponad to Wicemarszałek zwrócił uwagę na problem ograniczonej redystrybucji środków w ramach PO KL. Małopolska jako region o stosunkowo niskim bezrobociu wymaga zwiększenia nakładów na Priorytet VII i IX kosztem Priorytetu VI. Szczególnej interwencji wymaga tzw. „ściana wschodnia” województwa, gdzie występuje największe bezrobocie przy najwyższym odsetku osób korzystających z pomocy społecznej. Następnie głos zabrała P. Joanna Urbanowicz Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM jako Przedstawicielka Instytucji Pośredniczącej PO KL w Małopolsce. Pani J. Urbanowicz przedstawiła podstawy prawne PO KL, działania i poddziałania w ramach priorytetów komponentu regionalnego PO KL, grupy docelowe, schemat wdrażania, oraz zadania Instytucji Pośredniczącej PO KL. Podkreśliła, iż Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał przesunięć środków z działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie na 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz z działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich na 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
 1. Przewodniczący Podkomitetu po omówieniu koncepcji funkcjonowania Podkomitetu Monitorującego PO KL (zadania, skład i ogólne zasady funkcjonowania) otworzył dyskusję na temat Regulaminu Pracy Podkomitetu. Zgłoszono następujące uwagi:
 1. P. Roman Ciepiela – propozycja usunięcia oczywistej pomyłki w §1 ust. 2 (zamiana 2013 na 2015).
 1. P. Andrzej Martynuska – propozycja usunięcia oczywistej pomyłki w §7 ust. 4 (w treści powinno znajdować się odwołanie do ust. 3).
 1. P. prof. Dr hab. Adam Juszkiewicz – propozycja usunięcia w §3 ust.2 pkt a) drugiego zdania z uwagi na powtórzenie tej samej treści w §7 ust.2.
 1. P. Dominika Nowak – propozycja przedłużenia terminu nadesłania dokumentów będących przedmiotem obrad (§7 ust. 3). Po dyskusji postanowiono nie uwzględniać przedmiotowej propozycji.
 1. P. Jerzy Wrzecionek – zgłoszono wątpliwości, co do formuły, iż przy liczeniu głosów nie uwzględnia się głosów osób wstrzymujących się §4 ust.4) oraz do §7 ust.4 – zwoływanie w uzasadnionych przypadkach posiedzeń Podkomitetu bez zachowania terminów z ust.3. Przewodniczący zwrócił uwagę, iż zapis §4 ust.4 jest standartowy oraz zapewnił, że formuła z §7 ust.4 nie będzie nadużywana.
 1. P. Andrzej Martynuska – zgodził się z P. J.Wrzecionkiem w kwestii liczenia głosów i zasugerował potrzebę opracowania innego systemu przyjmowania uchwał. Po dyskusji zdecydowano się na pozostawienie zaproponowanego w Regulaminie trybu głosowania bez zmian. Pan Andrzej Martynuska zaproponował także doprecyzowanie §2 poprzez dopisanie w treści osób, które mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Podkomitetu. Kolejna uwaga dotyczyła §5 ust.1 - zaproponowano dopisanie, iż decyzje Podkomitetu podejmowane w „trybie obiegowym” będą mieć formę uchwał. W §5 ust.2 pojawiła się wątpliwość, co do trybu zgłaszania zastrzeżeń do projektów uchwał (czy jeśli członek nie przesłał uwag to się zgadza czy np. nie otrzymał wiadomości). Do powyższego ustępu proponuje się zastosowanie §4. Prośba o doprecyzowanie zapisu w §9, wprowadzenie ust.2 w brzmieniu: „Projekt protokołu jest przesyłany do członków posiedzenia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty posiedzenia.”. Treść ust. 2 stałaby się ust.3.
 1. P. Ewa Chromniak – zgodziła się ze stwierdzeniem Przewodniczącego, który podsumował, iż w posiedzeniu może brać udział: sam członek, zastępca członka, członek oraz jego zastępca, zawsze jednak z prawem do jednego głosu.
 1. P. Piotr Tengowski – propozycja zmiany §10 tak, aby możliwe było uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu w przypadku, gdy dojazd do miejsca posiedzenia Podkomitetu przekracza 100 km. Przewodniczący poinformował, że nie ma przeszkód formalnych w tym względzie, lecz jest problem techniczny i zobowiązał się do rozpoznania możliwości uwzględnienia powyższej uwagi. W związku z tym postanowiono wykreślić z §10 słowa: „ani zwrotu kosztów dojazdu”.
 1. P. Jerzy Wałęga – propozycja skrócenia terminu zgłoszenia nieobecności w posiedzeniu określonego w §2 ust.3. Po dyskusji postanowiono podtrzymać pierwotny zapis.
 1. Po dyskusji przyjęto jednomyślnie Regulamin Pracy PKM PO KL z przedyskutowanymi poprawkami (załącznik nr 2). Przewodniczący zaproponował otwarcie dyskusji na temat PO KL, wobec braku komentarzy zarządził przerwę.
 1. Przerwa
 1. Po przerwie głos zabrała P. Joanna Urbanowicz, która zaprezentowała Plany Działań na lata 2007 –2008 tj.; typy projektów, grupy docelowe, terminy naborów projektów konkursowych, wybrane przykłady projektów systemowych, typy realizowanych operacji (projektów), kryteria strategiczne, kontraktację środków. Podkreślona została idea – „od wykształcenia do zatrudnienia” - jaka przyświecała przy opracowywaniu Szczegółowego Opisu Priorytetów. Uwagę zwrócono również na konstruktywną rolę partnerstw oraz tworzenie różnego typu obserwatoriów. P. Andrzej Martynuska – omówił harmonogram ogłaszania konkursów w latach 2007 – 2008.W trakcie prezentacji ww. kwestii pojawiły się następujące uwagi:
 1. P. Ewa Chromniak zadała pytanie czy w kwotach proponowanych na lata 2007-2008 ujęte są również projekty systemowe, czy istnieją przyjęte proporcje podziału alokacji na działania pomiędzy p. systemowe i konkursowe. P. Andrzej Martynuska wyjaśnił, że ustalonych z góry stałych proporcji w tej kwestii nie ma.
 1. P. Piotr Tengowski – zgłosił zastrzeżenie, co do zastosowania w nazwie projektu systemowego pojęcia „coaching” jako słowa niepolskiego i zaapelował o unikanie tego typu słów w przyszłości.
 1. P. W. Piwowarczyk – zapytał, z czego wynika różnica w zaprezentowanych w Planach Działań kwotach w planie finansowym oraz harmonogramie ogłaszania konkursów. P. Joanna Urbanowicz - poinformowała, że w planie finansowym w Planach Działań ujęte są wydatki na lata 2007 i 2008, natomiast w harmonogramie otwierania konkursów pojawiają się kwoty kontraktacji przeznaczone na konkurs.
 1. P. Andrzej Martynuska – propozycja przygotowania na kolejne posiedzenia PKM PO KL ujednoliconej tabeli finansowej zawierającej dane dotyczące wysokości środków na projekty konkursowe oraz systemowe na tle ogółu środków. Dyrektor Andrzej Martynuska omówił terminy ogłaszania konkursów w latach 2007 – 2008.
 1. P. prof. Dr hab. Adam Juszkiewicz – zapytał do kogo będą skierowane stypendia dla doktorantów. P. Joanna Urbanowicz wyjaśniła, iż wsparcie stypendialne będzie skierowane bezpośrednio dla studentów studiów doktoranckich kierunków wyspecyfikowanych w Regionalnej Strategii Innowacji. Przewodniczący zaznaczył, że proces przyznawania stypendiów będzie obsługiwany przez nową jednostkę wojewódzką – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Doceniając wieloletnie doświadczenie uczelni w zakresie przyznawania stypendiów uznano potrzebę konsultacji ze środowiskiem akademickim w tej kwestii.
 1. P. Ewa Chromniak – zgłosiła wątpliwości, co do logiki wprowadzenia w działaniu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich, w którym maksymalna kwota dofinansowania projektów wynosi 50 tys., jako kryterium strategicznego kryterium premiującego projekty, których grupami docelowymi będą mieszkańcy kilku gmin (co najmniej 2). Do powyższej uwagi przychyliła się P. Maria Malinowska. Dyrektor Joanna Urbanowicz zapewniła, że kwestia ta zostanie ponownie przeanalizowana. PKM PO KL rekomendował usunięcie ww. kryterium.
 1. P. prof. Dr hab. Adam Juszkiewicz – zapytał czy w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego projekty będą mogły składać szkoły wyższe. Przewodniczący wyjaśnił, iż projekty w ramach tego działania są przede wszystkim skierowane do szkół i placówek oświatowych, co wyklucza szkoły wyższe. Natomiast nie ma przeszkód, aby uczelnie wyższe mogły realizować takie projekty na rzecz szkoły lub placówki oświatowej. W ten sposób projekt mógłby być realizowany w ramach partnerstwa.
 1. P. Piotr Tengowski – zwrócił uwagę na potencjał szkolnictwa zawodowego i wskazał potrzebę współpracy pomiędzy szkolnictwem zawodowym a uczelniami wyższymi.
 1. P. Waldemar Piwowarczyk oraz P. Maria Malinowska – podnieśli kwestię horyzontu czasowego dla wsparcia na rzecz przedszkoli argumentując, że okres realizacji projektów 3 letni jest stanowczo za krótki w ww. przypadku. Przewodniczący wyjaśnił, że trzyletni okres realizacji wynika z zastosowania zasady n+3. Jedynie niektóre projekty systemowe np. Obserwatoria realizowane będą przez cały okres programowania. Dyrektor Andrzej Martynuska zwrócił uwagę na fakt, iż pieniądze unijne to początek pewnej inicjatywy, która po pewnym okresie powinna się samofinansować.
 1. P. Ewa Chromniak – zapytała, w których działaniach, poddziałaniach wymagany będzie wkład własny JST. Dyrektor A. Martynuska wyjaśnił, że ewentualny wkład własny zawsze jest wyszczególniony w planie finansowym.
 1. P. Andrzej Martynuska zaprezentował system wdrażania PO KL: ogłaszania konkursów, terminy naboru projektów, naboru projektów, oceny projektów, negocjacji, procedury odwoławczej w ramach PO KL. Po wystąpieniu Dyrektora Andrzeja Matynuski P. Ewa Chromniak – zadała pytanie dotyczące zabezpieczeń. Dyrektor Andrzej Martynuska wyjaśnił, iż przy dofinansowaniu nieprzekraczającym 1 mln zł wymagane jest złożenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 1. Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący podziękował uczestnikom za uwagę oraz poinformował, że następne posiedzenie Podkomitetu odbędzie się na przełomie lutego i marca 2008 roku.

Na tym posiedzenie PKM PO KL zakończono.


Protokołowały:

Anna Litwin

Małgorzata Jazgar-Patryn

Przewodniczący Podkomitetu PO KL


Roman Ciepiela

..........................................

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna