Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w dniu 11 kwietnia 2011 rPobieranie 19.21 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.21 Kb.
Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

w dniu 11 kwietnia 2011 r.

Na posiedzeniu obecni byli: 1. Adam Hajduk - Starosta Powiatu Raciborskiego, Przewodniczący Związku,

 2. Mirosław Lenk - Prezydent Miasta Racibórz,

 3. Damian Mrowiec - Starosta Powiatu Rybnickiego,

 4. Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnik,

 5. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory.

Zaproszone osoby:

 1. Adam Wawoczny - Dyrektor Biura Związku,


Porządek obrad:

 1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Informacja nt. bieżących i podjętych działaniach w ramach projektu „Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

 4. Informacja o podejmowanych dalszych działaniach w związku z umieszczeniem projektu „Ku nowoczesnej administracji…” na liście rankingowej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 5. Informacja o realizacji partnerskiego projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” (lider projektu - Śląska Organizacja Turystyczna) w ramach RPO WSL 2007-2013.

 6. Prezentacja pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nt. aktualizacji PRS.

 7. Omówienie kierunków działań Związku na najbliższe 2 lata.

 8. Sprawy bieżące.

 9. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.

 10. Zakończenie obrad.


Ad. 1) i 2)

Przewodniczący Związku Adam Hajduk powitał Zebranych na posiedzeniu Zarządu. Stwierdził, iż liczba Członków Zarządu obecnych na spotkaniu jest wystarczająca do zapewnienia jego prawomocności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Nie zgłoszono żadnych uwag do tak sformułowanego porządku obrad i przyjęto go jednogłośnie.


Ad. 3) i 4)

Przewodniczący poprosił Dyrektora Biura o przedstawienie informacji nt. bieżących i podjętych działań w ramach projektu „Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”, a następnie o przedstawienie informacji o podejmowanych działaniach w związku z umieszczeniem projektu „Ku nowoczesnej administracji…” na liście rankingowej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu postanowili aby koordynatorem obu projektów został Dyrektor Biura Związku, i tak na ½ etatu w projekcie „Ku nowoczesnej administracji…” w ramach stosownego przesunięcia etatowego, zaś w projekcie „Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” na odrębną umowę zlecenie na cały okres realizacji zadania. Z-ca Prezydenta Miasta Rybnika Ewa Ryszka podkreśliła, że angażowanie innych osób do koordynacji i tak wymusi na Dyrektorze Biura ciągłe zaangażowanie w projekty i ich nadzór oraz koordynację. Przewodniczący Zarządu zaproponował także, aby obsada pozostałych stanowisk do realizacji obu w/w projektów odbywała się najpierw poprzez wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników Biura angażując ich etatowo poprzez dokonanie stosownych przesunięć na ich dotychczasowych stanowiskach, a w dalszej kolejności poprzez ogłoszenie konkursu wśród wszystkich Członków Związku. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Biura wyłoni następnie najkorzystniejsze oferty.Ad. 5)

W kolejnym punkcie Przewodniczący Związku Pan Adam Hajduk poprosił Dyrektora Biura Pana Adama Wawocznego o zaprezentowanie informacji o realizacji partnerskiego projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” (lider projektu - Śląska Organizacja Turystyczna) w ramach RPO WSL 2007-2013. Dyrektor Biura poinformował, iż niebawem nastąpi dostawa wyposażenia PIT (Punktów Informacji Turystycznej). Obecnie podpisywane są aneksy do niektórych umów partnerskich z poszczególnymi beneficjentami oraz na bieżąco prowadzone są spotkania grupy roboczej partnerów subregionalnych mające na celu przygotowanie i wdrożenie systemu informacji turystycznej.

Prezydent Mirosław Lenk złożył wniosek o przygotowanie, a następnie przesłanie Członkom Zarządu za pośrednictwem poczty e-mail informacji o lokalizacji i rodzaju punktów w Subregionie Zachodnim i sposobu zatrudniania w nich osób do obsługi. Wniosek został zaakceptowany i przyjęty przez Zarząd.


Ad. 6)

Przewodniczący Zarządu Adam Hajduk zapoznał zebranych z treścią pisma Urzędu Marszałkowskiego nr R.R.II.I.431.2.8.2011.TKo z dnia 22 marca 2011r., w sprawie realizacji PRS, szczególnie zaś zwrócił uwagę na zawarte w nim daty na złożenie pozostałych projektów, ich oceny i podpisania umów o dofinansowanie. Zebrani otrzymali kopię przedmiotowego pisma. Przewodniczący Zarządu Adam Hajduk i Członek Zarządu Mirosław Lenk zaproponowali sporządzenie przez Biuro Związku pisma do Marszałka Województwa Śląskiego z wnioskiem o przekazanie dla Subregionu Zachodniego środków stanowiących oszczędności i niewykorzystaną cześć alokacji z pozostałych subregionów z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów w analogicznych priorytetach i działaniach PRS RPO WSL w naszym subregionie. Pomysł został zaakceptowany i przyjęty przez Zarząd.


Ad. 7)

W punkcie dotyczącym omówienia kierunków działań Związku na najbliższe 2 lata Przewodniczący Zarządu zaproponował przeniesienie debaty na kolejne posiedzenie Zarządu z uwagi na nieobecność w dniu dzisiejszym 3 Członków Zarządu. Zaproponował także, aby zorganizować wyjazdowe posiedzenie Walnego Zgromadzenia Związku połączone z konferencją nt. prowadzonych przez Biuro Związku projektów. Podczas Zgromadzenia w obecności wszystkich Członków Związku będzie można podjąć kluczowe decyzje w sprawie kierunków działalności Związku na kolejne lata. Zebrani postanowili o przeniesieniu tego tematu na kolejne posiedzenie Zarządu.


Ad. 8)

W dalszej części głos zabrał Członek Zarządu Damian Mrowiec proponując wpisanie do zadań Związku działalności ekologicznej w związku z potrzebami w tym zakresie i możliwościami pozyskiwania środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach. Członkowie Zarządu zaproponowali przeniesienie tego tematu na kolejne posiedzenie Zarządu.

Następnie Dyrektor Biura Związku przedstawił potrzebę dodruku materiałów promocyjnych Związku w postaci map rowerowych, na których wykonanie można ubiegać się o środki w Śląskiej Organizacji Turystycznej (ŚOT) w ramach konkursu dla partnerów - członków tej organizacji. Zarząd wyraził aprobatę na zaangażowanie z budżetu Związku kwoty 20 tys. zł. Przewodniczący Adam Hajduk polecił Dyrektorowi Biura Związku przedstawienie Zarządowi na kolejnym posiedzeniu propozycji materiałów do wykonania.

W dalszej części Członkowie Zarządu podjęli dyskusję dotyczącą transportu zbiorowego w Subregionie. Członek Zarządu Damian Mrowiec zaproponował zaproszenie prezesa KZKGOP p. Urbańczyka w celu przedstawienia stosowanych przez KZKGOP rozwiązań. Członek Zarządu Mirosław Lenk i Przewodniczący Zarządu Adam Hajduk zaproponowali zaproszenie pozostałych organizatorów transportu z Subregionu. Tematem ewentualnego spotkania będzie między innymi kwestia dopłat samorządów do deficytowych połączeń komunikacji zbiorowej. Sprawa ta zostanie ponownie przedyskutowana na kolejnym posiedzeniu Zarządu, gdzie podejmie się decyzję w sprawie ewentualnego zaproszenia przedstawicieli organizatorów transportu zbiorowego.

W sprawach bieżących Dyrektor Biura Związku przedstawił także temat przerwanej przez autostradę A1 ścieżki rowerowej prowadzącej na górę Ramża na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny odczytując pismo MOSiR w Czerwionce-Leszczynach. Dyrektor poinformował o treści pism otrzymanych przez zarządcę w/w ścieżki, zapoznał Zebranych z dokumentacją fotograficzną oraz deklaracją MOSiR w Czerwionce-Leszczynach o dokonaniu niezbędnych inwestycji koniecznych do przywrócenia przerwanego szlaku rowerowego. Członkowie Zarządu wyrazili stanowisko poparcia dla odtworzenia przerwanej ścieżki rowerowej i w tym celu do podjęcia działań przez Biuro Związku.
Ad. 9)

Termin kolejnego posiedzenia Zarządu wyznaczono na 13 maja 2011 roku na godz. 9.00 w Biurze Związku z Rybniku.


Ad. 10)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Związku Pan Adam Hajduk zakończył i zamknął obrady.


Protokołował:


Adam Wawoczny

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku


Adam Hajduk

Racibórz, 11 kwietnia 2011 r.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna