ProtokóŁ z Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 listopada 2005 r. Proponowany porządek obradPobieranie 57.11 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar57.11 Kb.


PROTOKÓŁ

z Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 25 listopada 2005 r.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

5. Wręczenie nagród w konkursie „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla

człowieka i środowiska naturalnego”.

6. Podjęcie Uchwał

7. Realizacja wniosków

8. Sprawy różne:

- w tym wolne wnioski i zapytania
Ad. punktu 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie P. Cezary Wnuk. Przywitał przybyłych na Sesję radnych, sołtysów, zaproszonych gości i przedstawicieli prasy.


Ad. punktu 2

P. Andrzej Siarna zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz dodatkowych zmian w budżecie w zakresie dochodów.


Odbyło się głosowanie nad wnioskiem P. Andrzeja Siarny:

za – 14 głosów


Odbyło się głosowanie nad porządkiem obrad:

za – 14 głosów


Ad. punktu 3

Do komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujące kandydatury:

1. Tadeusz Jędrasik

2. Jan Babik

3. Andrzej Wardak
Odbyło się głosowanie nad zaproponowanym składem Komisji

Uchwał i Wniosków:

za – 14 głosów
Ad. punktu 4

Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniej Sesji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.


Ad. punktu 5

Na posiedzenie przybyli P. Magdalena Kacprzak – inspektor prewencji placówki terenowej KRUS w Wołominie oraz P. Przemysław Różański – inspektor prewencji w oddziale KRUS w Warszawie.


P. Różański poinformował, że konkurs ma na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa pracy wśród rolników i ich rodzin, a także uświadamianie istniejących zagrożeń w przypadku nie przestrzegania określonych zasad. Organizatorami konkurs są Oddział Regionalny KRUS w Warszawie, Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Mazowiecka Izba Rolnicza, Oddział Okręgowy PZU w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a ponadto konkurs wspierany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmę z Jaktorowa.

Laureatami konkursu zostali:

- 1 miejsce: Barbara i Zdzisław Jabłeccy z Zawad;

- 2 drugie miejsca: Małgorzata i Jerzy Sadowscy z Emilianowa

Alina i Roman Dąbrowscy z Wiktorowa

Laureatom konkursu wręczono nagrody.


Ad. punktu 6

P. Jan Babik odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatu do EKG.


Odbyło się głosowanie nad Uchwałą:

za – 14 głosów


P. Jan Babik odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatu do gazometrii.
Odbyło się głosowanie nad Uchwałą:

za – 14 głosów


P. Jan Babik odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup analizatora moczu.
Odbyło się głosowanie nad Uchwałą:

za – 14 głosów


P. Jan Babik odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaopiniowanych przez Radę Społeczną SPZ ZOZ w Radzyminie zmian do planu finansowo-rzeczowego na rok 2005.
Odbyło się głosowanie nad Uchwałą:

za – 14 głosów


P. Jan Babik odczytał uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (ul. Sowy).
Odbyło się głosowanie nad Uchwałą:

za – 14 głosów


P. Jan Babik odczytał uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miny Radzymin (ul. Wilgi).
Odbyło się głosowanie nad Uchwałą:

za – 14 głosów

P. Jan Babik odczytał uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radzymin.
P. Grzegorz Koza zapytał, na czym będą polegały zmiany ciągów komunikacyjnych. Czy odstępuje się od pierwotnie ustalonych dróg, gdyż ten teren był już w opracowaniu.
P. Wanda Lisiecka poinformowała, że w planie zatwierdzonym w 1998 roku teren ten jest przeznaczony na cele inne niż rolnicze tj. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i usługi, a także jest opracowany układ komunikacyjny. Głównym elementem jest droga główna Strzelców Grodzieńskich, która miała tworzyć ciąg komunikacyjny tj. przedłużenie drogi wojewódzkiej i posiada parametry drogi głównej w liniach rozgraniczających od 22 do 30 m szerokości. Prowadzona jest korespondencja z Urzędem Wojewódzkim, ponieważ droga wstępnie była zaszeregowana jako droga wojewódzka, ale Marszałek z tej drogi rezygnuje, gdyż nie ma środków na jej wykup i urządzenie. Podobnie jest ze Starostwem Powiatu, które również nie chce przejąć tej drogi, więc prawdopodobnie ta droga będzie we władaniu gminy, a co jest z tym związane wykup i urządzenie będzie po stronie gminy. Trzeba się będzie zastanowić, czy szerokość tej drogi do 30 m jest niezbędna. Jest także złożony wniosek o wykup projektowanej drogi od ulicy Armii Krajowej, co wiązałoby się ze znacznymi kosztami ze strony gminy. Gmina chciałaby znaczną część dróg z planu wyjąć, aby zmniejszyć wartość tego obszaru pod kątem wykupu dróg wyznaczonych w planie.
P. Grzegorz Koza stwierdził, że przebieg drogi do ul. Reymonta jest prawdopodobnie ustalony.
P. Zbigniew Piotrowski poinformował, że zorganizował spotkanie z mieszkańcami projektowanej ul. Strzelców Grodzieńskich w celu uregulowania i wybudowania ulicy zgodnie z ówczesnymi zamierzeniami. Nieuregulowane stany prawne nieruchomości sparaliżowały jednak możliwość porozumienia zbiorczego, stąd ta sprawa jest w zawieszeniu. Poczyniono pewne propozycje mieszkańcom, które w większości zostały przyjęte, gdyż chodziło o to, aby pozyskać teren nieodpłatnie pod urządzenie tej ulicy w zamian oferując ułożenie mediów oraz kompleksowe wykonanie ulicy. Drugą kwestią, dlaczego rozpoczęto procedurę przekwalifikowania drogi z wojewódzkiej na powiatową lub gminną, był paraliż decyzyjny w sprawie przyłączy energetycznych na rogu planowanej ul. Strzelców Grodzieńskich i Konopnickiej, gdyż nie jest uregulowany stan prawny. W związku z tym gmina chce przejąć tę ulicę i rozpocząć rozmowy z właścicielami nieruchomości zarówno od strony ul. Konstytucji 3 Maja jak i ul. Konopnickiej, i powoli tę drogę urządzać. Ponadto parametry drogi gminnej umożliwiają mniej represyjne urządzanie szerokości drogi, gdyż nie musi to być arteria o szerokości 30 m, tylko ma być ona funkcjonalna i perspektywiczna, ponieważ ten kwartał Radzymina będzie najbardziej dynamicznie rozwijającym się miejscem budownictwa wielorodzinnego.
Odbyło się głosowanie nad Uchwałą:

za – 14 głosów


P. Jan Babik odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany w Uchwale Nr 223/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 września 2004 r. dotyczącej planu rozwoju lokalnego gminy Radzymin na lata 2004 – 2006.

P. Grzegorz Koza stwierdził, że są pewne niespójności w niektórych pozycjach, np. są zwiększone środki na salę sportową oraz na remont i wyposażenie miejskiej biblioteki, a także na adaptację budynku kina.


Skarbnik Gminy poinformowała, że jest to błąd techniczny wynikający z przepisywania.
P. Marek Chrustowski zapytał, dlaczego z wieloletniego planu została wykreślona droga przez wieś Cegielnia. W tej chwili w drodze są położone wszystkie media, więc powinna być wykonana kompleksowo.

P. Andrzej Siarna poinformował, że w momencie ogłoszenia środków ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego podjęto uchwałę, w której wyznaczono określone drogi do modernizacji z tego programu. Trzeba było zabezpieczyć na ten cel udział własny w wysokości 15% i te środki miały być zabezpieczone z kredytu. Potem okazało się, że trzeba było zabezpieczyć pełne środki na dane zadanie inwestycyjne. Stąd środki zostały przesunięte, jako zabezpieczenie, na drogę w Ciemnem i kanalizację. Jeśli tylko pojawi się jakaś możliwość pozyskania środków na pewno droga w Cegielni zostanie wykonana.


Odbyło się głosowanie nad uchwałą:

za – 12 głosów

przeciw - 1 głos

wstrzym. - 1 głos


P. Jan Babik odczytał uchwałę w sprawie zmian budżetu na 2005 rok.
P. Grzegorz Koza zapytał, czy dotację od Ministra Kultury gmina otrzyma w tym roku, czy w transzach. Odnośnie zatrudnienia 2 osób w Urzędzie w bieżącym roku, czy zatrudnienie w gminie jest limitowane, czy nie i czy Burmistrz nie powinien się mieścić w ogólnej kwocie przewidzianej na wynagrodzenia.
Skarbnik Gminy poinformowała, że dotacja od Ministra Kultury i Sztuki będzie przekazana do końca roku w postaci jednej transzy na kwotę 1000 000 zł i 300 000 zł na modernizację biblioteki. Dotacja musi być wykorzystana w tym roku, a jeśli nie zostanie wykorzystana to trzeba będzie zwrócić środki.

Jeśli chodzi o limit pracowników, to zatrudnieni w tym roku pracownicy mieszczą się w limicie określonym w regulaminie zatrudniania Urzędu. Do tej pory gminę w zakresie informatyki obsługiwała firma, a obecnie robi to jedna osoba, ponadto była także potrzeba zatrudnienia pracownika do OC.


Burmistrz Piotrowski poinformował, że Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie wyraża zgody, aby obsługę informatyczną Urzędu realizowała firma, gdyż firma nie ma certyfikatu bezpieczeństwa. W związku z tym zatrudniono informatyka, który posiada taki certyfikat, gdyż jest on jedną z niewielu osób w Urzędzie, która ma dostęp do bardzo ważnych informacji.
P. Grzegorz Koza zapytał, czy zatrudnienie tych dwóch osób przekroczy limit zatrudnienia.
Skarbnik Gminy poinformowała, że wakat na te dwa stanowiska był utworzony w ciągu roku, a od nowego roku jest już zaplanowane wynagrodzenie dla tych osób.

Odbyło się głosowanie nad Uchwałą:

za – 13 głosów

wstrzym. - 1 głos


P. Jan Babik odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 34 obręb 05-05 położonej w Radzyminie przy ul. Wołomińskiej 3 na rzecz Radzymińskiego Klubu Sportowego „Mazur” w Radzyminie.
P. Grzegorz Koza zapytał, dlaczego użyczenie jest na 20 lat, a nie na inny okres czasu.
P. Tadeusz Jędrasik poinformował, że Zarząd Klubu wystąpił do gminy o użyczenie bezterminowe. Ale w przypadku wypowiedzenia użyczenia przy określonym czasie obowiązuje okres wypowiedzenia, a przy użyczeniu bezterminowym nie ma okresu wypowiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad Uchwałą:

za – 14 głosów


P. Jan Babik odczytał uchwałę w sprawie udzielenia osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności tych nieruchomości.
P. Grzegorz Koza zapytał, na czym polega zmiana pomiędzy uchwałą z roku 2002, a obecnie przygotowaną.
P. Teresa Przesmycka poinformowała, że zmienia się tylko podstawa prawna, gdyż nastąpiła zmiana ustawy o przekształceniu. Bonifikata jest w tej samej wysokości tj. 80%.
Odbyło się głosowanie nad Uchwałą:

za – 14 głosów


P. Jan Babik odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy lokali użytkowych usytuowanych w budynku przy ul. Komunalnej 2 w Radzyminie.
Odbyło się głosowanie nad Uchwałą:

za – 14 głosów


P. Jan Babk odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Arciechów gmina Radzymin oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 32 stanowiącej własność gminy Radzymin.
Odbyło się głosowanie nad Uchwałą:

za – 14 głosów


P. Jan Babik odczytał uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Odbyło się głosowanie nad Uchwałą:

za – 14 głosów


Ad. punktu 7

P. Jadwiga Szubierajska stwierdziła, że na poprzedniej Sesji pytała, kiedy będzie wykonane oświetlenie przystanku autobusowego przy drodze krajowej w Nadmie i otrzymała odpowiedź, że projekt techniczny oświetlenia jest w trakcie realizacji. Zapytała, jak długo jeszcze trzeba będzie czekać na wykonanie tego oświetlenia.


P. Maria Niegowska poinformowała, że trwają prace projektowe i uzgodnieniowe. Linia jest już wrysowana i dokumentacja została złożona na ZUD. Wydanie zgody ZUD na poprowadzenie linii w tej wersji, która została przedstawiona zostało ograniczone ze względu na brak właściciela działki, po której ta linia przechodzi. Jest to w poboczu drogi krajowej na odcinku od ul. Ceglanej do ul. Pólko. Geodeta na ZUD-zie ma jeszcze rozpatrzyć sprawę, gdyż być może są to grunty nadleśnictwa.
P. Andrzej Siarna odczytał pismo od firmy WAMEL w sprawie oświetlenia przy drodze krajowej w Nadmie.
P. Marek Chrustowski poinformował, że na poprzedniej Sesji prosił o wyrównanie nawierzchni na wiaduktach, a położono nakładkę na całej drodze wojewódzkiej we wsi Ciemne, za co bardzo dziękuje.
Ad. punktu 8

P. Andrzej Siarna przedstawił informację z pracy gminy i Burmistrzów w okresie miedzy Sesjami.

- Trwa wykonanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Słupno: ul. Norwida, Asnyka i przyległe, Szkolna i przyległe. Termin zakończenia przedłuża się ze względu na brak zgód od właścicieli terenów, po których projektowana jest sieć wodociągowa.

- Trwają roboty budowlane budynku komunalnego w Radzyminie;

- Zakończono budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Załubicach;

- Przystąpiono do rozbudowy i modernizacji budynku Szpitala;

- Trwają prace projektowe kanalizacji w ulicach: Komunalnej, Słonecznej, Letniej wraz z projaktami drogowymi w tych ulicach;

- Trwają prace projektowe dla sieci wodociągowej we wsi Łosie i Nadma;

- Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej we wsi Dybów;

- Ogłoszony został przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Mokre – termin otwarcia ofert 12.XII;

- Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej do Zakładów Pralniczych ALBA w Słupnie. Zarząd Funduszu Ochrony Środowiska przyznał dotację w formie pożyczki na ten cel w kwocie 610 000 zł;

- Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji projektowo-konserwatorskiej dotyczącej remontu budynku dawnego administratora na terenie parku dworskiego w Radzyminie;

- Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie ogrodzenia zabytkowego parku w Radzyminie;

- Rozpoczęto prace remontowe budynku kina, w trakcie przygotowania jest wstępne studium wykonalności projektu do Funduszu Spójności;

- Opracowano wnioski do programów unijnych;

- Wybudowano przewody wodociągowe w bocznych drogach gminnych od ulic: Maczka, Ogrodowej, Waltera i Bieszczadzkiej;

- Wykonano projekty przewodów wodociągowych także dla bocznych dróg gminnych w Radzyminie i Słupnie zgodnie ze złożonymi wnioskami do budżetu na 2005 rok.;

- Oświetlenie drogowe w Myszyńcu – projekt jest na ZUD-zie, w najbliższych dniach zostanie odebrany i zostanie rozpoczęta inwestycja.

- Targowisko – w trakcie ukończenia jest projekt pawilonów handlowych. Jeśli warunki pogodowe pozwolą to do Bożego Narodzenia gmina wyleje płytę, na której powstanie 25 pawilonów (za pawilon koszty pokrywałby handlujący);

- Odbyły się rozmowy w sprawie budowy ronda przy ul. Weteranów. Starostwo złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o środki na tę inwestycję i wspólnie z Gminą oraz firmą COC-COLA chciałoby przystąpić do budowy tego ronda;

- Odbyto rozmowy ze Starostą w sprawie dróg powiatowych na terenie gminy Radzymin. Stan techniczny tych dróg budzi wiele zastrzeżeń, ale są dwie drogi, których stan jest bardzo zły, tj. droga Zawady – Zwierzyniec i droga przez wieś Emilianów. Starostwo pozytywnie zaakceptowało te inwestycji do realizacji w przyszłym roku.

- Na ul. POW ułożono kable i fundamenty do budowy oświetlenia drogowego;

- Wybudowano oświetlenie drogowe w Słupnie na ul. Sadowej, w Sierakowie przy ul. Wołodyjowskiego i w drodze bez nazwy;

- Zamontowano oprawy oświetlenia drogowego w ilości 5 sztuk w Nowym Jankowie;

- Przebudowano linię energetyczną w rejonie ul. Żeligowskiego;

- Oświetlenie drogowe we wsi Emilianów;

– Została zawarta umowa na dobudowę oświetlenia drogowego we wsi Mokre;

- Budowa kolektora odwadniającego w ul. Lubomirskiego;

- Przeprowadzono akcję sprzątania świata;

- Budowa drogi przez grunty rolne we wsi Emilianów – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego;

- Wykonano 300mb chodnika w Słupnie oraz kontynuowana jest budowa chodnika w Sierakowie;

- w ramach współpracy z Marszałkiem Sejmiku Województwa Mazowieckiego został wykonany chodnik przy ul. Konstytucji 3 Maja i Wołomińskiej oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi przez wieś Ciemne;

- Wykonano nawierzchnię z tłucznia betonowego na ul. Legionów w Radzyminie;

- Wykonano naprawy cząstkowe na drodze we wsi Nowe Mokre i na ul. Ogrodowej. Przerobiono specjalnym młynem 1170 ton betonów, część materiału została już wykorzystana, a reszta leży w zapasie na wypadek trudnych, doraźnych sytuacji;

- Wykonano remont elewacji budynku Urzędu. Trwają prace przy wykonaniu wejścia. Wykonano osuszenie i izolację poziomu budynku Urzędu;

- Wykonano bariery zabezpieczające na drodze do Zawad;

- Wykonano obsadzenie jesienne rabat na terenie miasta, mogił na Cmentarzu Poległych i w miejscach pamięci;

Prace wykonywane przez pracowników interwencyjnych:

- zakończono prace elewacyjne w szkole w Nadmie;

- wykonano płotki zabezpieczające przy tujach na Starym Rynku;

- wykonano chodnik w Słupnie przy skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Żeromskiego;

- wykonano wycinkę drzew w Arciechowie i Emilianowie;

- bieżące utrzymywanie trawników;

- prace porządkowe na terenie miasta;

- wykonano podesty z terakoty przy drzwiach wejściowych oraz barierki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupnie;

- wykonanie napraw cząstkowych na drodze we wsi Nowe Mokre i na ul. Ogrodowej;

- ułożenie płyt ażurowych na skarpie w Rejentówce;

- przygotowanie i zainstalowanie słupków do ogrodzenia boksów rowerowych w szkole w Załubicach;

- malowanie szatni RKS Mazur;

- regulacja zasuw na ul. Gościniec w Słupnie;

- przygotowanie do obsadzenia jesiennego kwietników w parku miejskim i na grobach;

- wykonanie i ustawienie tablic ogłoszeniowych dla sołtysów;

- likwidacja fundamentów w pasie drogi ul. Wiejskiej;

- naprawa znaków drogowych;

- wykonywana jest podbudowa na ul. Jasnej;

- naprawa i ustawienie wiaty przystankowej w Zawadach.Fundusz Ochrony Środowiska pozytywnie zakwalifikował wniosek na budowę kanalizacji w Radzyminie w kwocie 1 050 000 zł.
Przewodniczący Rady przedstawił informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2004 rok. Poinformował, że w dniu dzisiejszym przyszło także pismo z Urzędu Skarbowego zawierające analizę oświadczeń majątkowych radnych za lata 2002-2004. Analizując oświadczenia majątkowe nie brał pod uwagę drobnych nieścisłości dotyczących np. powierzchni budynków, czy niewypełnionych rubryk i według niego 80% radnych złożyło prawidłowe oświadczenia. Urząd Skarbowy był bardziej szczegółowy i u wszystkich radnych zauważył jakieś nieścisłości np. brak dat, czy formy nabycia i tytułu prawnego wykazanych nieruchomości. Zwrócił się do radnych, aby następne oświadczenia, które mają obowiązek złożyć do 30 kwietnia, były wypełnione zgodnie z instrukcją, którą otrzymają na jednej z najbliższych Sesji.
P. Włodzimierz Stanisławski – Sołtys wsi Nowy Janków – poinformował, że na zebraniu sołeckim w dniu 22.11 mieszkańcy przypomnieli o zagospodarowaniu terenu, który został już skomunalizowany i o który wieś ubiega się, aby zagospodarować go na cele sportowe i plac zabaw. Chciałby, aby Rada na następną Sesję przygotowała uchwałę o dzierżawie tego terenu np. na 10 lat.
P. Marek Chrustowski zapytał, jakie jest stan prawny tej działki?
P. Włodzimierz Stanisławski poinformował, że działka jest własnością gminy.
P. Marianna Chymkowska stwierdziła, że jest do sprzedania działka w Arciechowie i część uzyskanych ze sprzedaży środków można by było przeznaczyć na wyremontowanie 150 m drogi w miejscowości, gdyż droga jest nawieziona miałem betonowym, co powoduje wzbijanie kurzu, gdy przejeżdża samochód. P. Chymkowska poruszyła sprawę ul. Wojciechowskiego, odcinek tej drogi jest w złym stanie, p. Wojciechowski wyremontowałby ją, ale twierdzi, że gmina nie chce wyrazić zgody.
P. Mirosław Filipowicz poinformował, że w dniu jutrzejszym od godziny 12.00 będą się odbywały I ogólnopolskie zawody w łucznictwie klasycznym pod patronatem Burmistrza, które będą trwały do godziny 12.00 w niedzielę. Przez dwa tygodnie poszukiwał sponsorów, ale nie bardzo to się udało i jedynym, który się zgodził jest V-ce Marszałek Sejmu p. Andrzej Lepper, który ufunduje puchary i łuk dla najlepszego zawodnika z Radzymina. Zwrócił się do Rady, aby wyraziła zgodę, żeby te zawody odbyły się pod honorowym patronatem Burmistrza o puchar V-ce Marszałka Sejmu p. Andrzeja Leppera.
P. Stanisław Andrzejewski – Sołtys wsi Nadma Stara – poinformował, że coraz częstszym zjawiskiem w Nadmie jest strzelanie z wiatrówek do ptaków i innej drobnej zwierzyny. Uważa, że istnieje potrzeba informacji odnośnie przepisów regulujących tę kwestię. Zwrócił się do p. Kielak z Referatu Ochrony Środowiska w tej sprawie, ale nie chciała na ten temat rozmawiać. Zapytał, czy może oczekiwać od Gminy przygotowania informacji dla mieszkańców odnośnie przepisów regulujących ten temat.
P. Maria Niegowska poinformowała, że P. Kielak przygotowała informację do wywieszenia, która jest do odebrania w referacie gospodarki komunalnej.
P. Roman Mędrzycki – Sołtys wsi Dybów Folwark – poprosił, aby nawieźć skruszonego betonu na drogę od Zawad do Dybowa.
P. Jadwiga Szubierajska poinformowała, że jest jednocześnie radną i sołtysem, co powoduje pewne oszczędności. Zapytała, czy można by je było przeznaczyć na zakup mikrofonów do szkoły w Nadmie.
P. Andrzej Siarna poinformował, że każdy z Dyrektorów szkół ma w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół §, na którym są środki na zakup pomocy oraz na drobne naprawy i remonty. Jeśli jest taka potrzeba to Dyrektor powinien zwrócić się do kierownika GZEASz i dokonać zakupu.
P. Tadeusz Jędrasik poinformował, że skoro jest organizowany turniej w łucznictwie pod patronatem Burmistrza to puchary zostały już kupione i p. Lepper nie musi kupować dodatkowych pucharów dla zawodników.
P. Filipowicz poinformował, że p. Lepper funduje sprzęt łuczniczy dla najlepszego zawodnika z Radzymina oraz puchary. W zawodach będzie startować cała kadra narodowa min. brązowa medalistka olimpijska i jednocześnie mistrzyni Europy.
P. Andrzej Siarna poinformował, że jeśli ktoś chce, aby patronat nad daną imprezą objął Burmistrz to zwraca się o to pisemnie. Patronat powinien ktoś najpierw przyjąć, a nie powinno to być narzucone.

Burmistrz Piotrowski poinformował, że dwa dni temu dowiedział się o tych zawodach, a jeśli są one jeszcze pod patronatem Burmistrza Radzymina, to chciałby mieć możliwość włączenia się w ich organizację i poszukania sponsorów. Rozumie, że zawody nie będą pod patronatem V-ce Marszałka Sejmu, tylko Marszałek ufunduje nagrodę specjalną, gdyż puchary będą od Burmistrza. Ani Burmistrz, ani Rada nie są kompetentni, aby zabronić komuś ufundowania nagrody. Jeśli gmina występuje o przyjęcie patronatu np. do Prezydenta, czy Wojewody to otrzymuje taką akceptację, aby na zaproszeniach można było umieścić, że uroczystości odbywają się pod takim, czy innym honorowym patronatem.


P. Filipowicz poinformował, że zawody będą się odbywały pod patronatem Burmistrza Radzymina i niczyim innym, natomiast zawodnik z Radzymina będzie miał szansę otrzymania nowego sprzętu łuczniczego.
Burmistrz Piotrowski stwierdził, że chciałby, aby nieupolityczniać zawodów, w których w większej części biorą udział dzieci i młodzież.
P. Marek Chrustowski zgłosił wniosek o uzupełnienie nakładki na ul. Sikorskiego po wykonanej kanalizacji. Ponadto poprosił o zabezpieczenie chodnika w Ciemnem przed rozjeżdżaniem samochodami, albo ewentualnie zamkniecie ujęcia wody. Chodnik jest zaniżony i nagminnie wjeżdżają na niego samochody. Inwestycja jest bardzo ładnie wykonana, ale jak długo będzie służyć mieszkańcom. Poza tym zapytał, czy są przewidziane bony dla Sołtysów w tym roku.
P. Andrzej Siarna poinformował, że Dyrektor Perzanowski zadeklarował ustawienie słupków przy chodniku w Ciemnem.
P. Andrzej Kaza – Sołtys wsi Borki – podziękował za wykonanie drogi powiatowej w Borkach. Droga jest obecnie w bardzo dobrym stanie.
P. Jan Wilczyński poinformował, że zgodnie z warunkami i zakresem robót objętych przetargiem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Cegielnia, wykonawca jest zobowiązany do wykonania nawierzchni asfaltowej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Polnej do ul. Nowej. Do chwili obecnej wykonawca wykonał korytkowanie, ustawił krawężniki oraz wykonał podbudowę tłuczniową pod nawierzchnię asfaltową. Nawierzchnia asfaltowa zostanie położona, gdy zaistnieją odpowiednie warunki atmosferyczne. Na pozostałym odcinku ul. Sikorskiego nawierzchnia zostanie odtworzona w pasie układanej kanalizacji (częściowo już została odtworzona).
P. Grzegorz Koza zapytał, czy nakładka na ul. Weteranów została odebrana, gdyż porównując wykonanie nakładki na ul. Konstytucji 3 Maja, a na ul. Weteranów, to różnica jest szalona – przy studzienkach rewizyjnych zostały położone placki. Odnośnie ronda przy ul. POW, być może jest ono wykonane zgodnie z przepisami, ale niezgodnie z bezpieczeństwem i należałoby się w końcu przyznać, że zostało ono źle wykonane.
P. Andrzej Siarna poinformował, że po wykonaniu nakładki na ul. Weteranów była interwencja ze strony gminy u Starosty. Przedstawiono Staroście uwagi i Starosta zobowiązał się, że będą powycinane kwadraty i na gorąco wyrównane studzienki. Gmina oczekuje na szybkie poprawienie nawierzchni.
P. Włodzimierz Stanisławski poinformował, że składał wniosek o wylepikowanie drogi powiatowej w Nowym Jankowie. Zapytał, czy zostanie to wykonane przed zimą.
P. Jan Wilczyński poinformował, że droga będzie wykonana w przyszłym roku.
P. Jadwiga Szubierajska uważa, że ujęcie wody w Ciemnem nie powinno być zamknięte, tylko powinien być tam wykonany parking. Zbyt wielu ludzi korzysta z tej wody, żeby zamknąć ujęcie.
P. Marek Chrustowski poinformował, że parking jest tam wykonany, tylko trzeba go odwodnić i zabezpieczyć chodnik.
P. Anna Goryszewska – Sołtys wsi Sieraków – poprosiła o tablicę informacyjną dla wsi. Ponadto poruszyła sprawę przystanku autobusowego w Słupnie przy nowym skrzyżowaniu. Jeden z kierowców zwrócił się do członka Rady Sołeckiej, aby przenieść ten przystanek dalej ze względu na niebezpieczeństwo jakie grozi, gdy autobusy się zatrzymują. Kierowcy zatrzymują się na linii ciągłej. Poprosiła, aby zająć się tym tematem i przestawić przystanek dalej w kierunku Słupna.
Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie w godzinach 14.00 – 15.30.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna