Protokół z XXXVIII sesji Rady Dzielnicy XI podgórze Duchackie, która odbyła się 12 listopada 2009 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18. 00 – 19. 30Pobieranie 25.7 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar25.7 Kb.
Protokół z XXXVIII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie,

która odbyła się 12 listopada 2009 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34,

w godz. 18.00 – 19.30

Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie - Bożena Piekarczyk, która po stwierdzeniu, że zgodnie z listą obecności jest quorum pozwalające na podejmowanie uchwał, otworzyła obrady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokołu.


Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad (załącznik nr 2). Do proponowanego porządku obrad zgłoszono poprawki:

- Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej – Rafał Lodziński wniósł o przeniesienie Sprawozdania z działalności Komisji Mieszkaniowej z pkt 12 w miejsce pkt 6, pozostałe pkt ulegają przesunięciu;

- Wiceprzewodniczący Marek Kubla w imieniu Zarządu wniósł o włączenie pod obrady projektu uchwały w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa grzebowiska dla zwierząt domowych na działkach nr 21/5 22/2, 23/4, 23/6, 29/2, 30/2, 31/4, 31/6, 21/4, 22/1, 23/3, 23/5, 29/1, 30/1, 31/3, 31/5 obr.99 jedn. ewid. Podgórze wraz z wjazdem z działek nr 250/5 i 250/6 obr. 99 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Hallera w Krakowie” (druk nr 122_09) jako pkt 4 b;
Przystąpiono do głosowania, w którym za przyjęciem proponowanego porządku obrad z wprowadzonymi zmianami głosowało 14 członków Rady, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Porządek obejmuje następujące punkty:


 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Dzielnicy XI.

 4. Projekt uchwały Zarządu:

   1. projekt uchwały w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI na 2010 rok (druk nr 121_09),

   2. projekt uchwały w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa grzebowiska dla zwierząt domowych na działkach nr 21/5 22/2, 23/4, 23/6, 29/2, 30/2, 31/4, 31/6, 21/4, 22/1, 23/3, 23/5, 29/1, 30/1, 31/3, 31/5 obr.99 jedn. ewid. Podgórze wraz z wjazdem z działek nr 250/5 i 250/6 obr. 99 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Hallera w Krakowie” (druk nr 122_09).

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji:

   1. w sprawie zawarcia umowy najmu dachu z przeznaczeniem na instalację anten nadawczych i stacji bazowej (druk nr 120_09).

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej.

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury.

 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska.

 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Informacji i Łączności z Mieszkańcami.

 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji:

   1. projekt uchwały w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2010 rok (druk nr 119_09).

 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji:

   1. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (druk nr 118_09).

 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

 15. Oświadczenia i komunikaty.

 16. Zamknięcie sesji.


Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Dzielnicy XI.

Rada przyjęła Protokół z XXXVII sesji Rady Dzielnicy XI z dnia 27 października 2009 roku w głosowaniu jawnym 14– głosów „za”, 0 - „przeciw”, 0 - „wstrzymujących się”.


Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu przedstawiła Przewodnicząca Bożena Piekarczyk:

   1. projekt uchwały w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI na 2010 rok (druk nr 121_09) Rada przyjęła bez uwag w głosowaniu jawnym 14 – głosów „za”, 0 - „przeciw”, 0 - „wstrzymujących się” i podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/451/2009 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 12 listopada 2009 roku,

   2. projekt uchwały w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa grzebowiska dla zwierząt domowych na działkach nr 21/5 22/2, 23/4, 23/6, 29/2, 30/2, 31/4, 31/6, 21/4, 22/1, 23/3, 23/5, 29/1, 30/1, 31/3, 31/5 obr.99 jedn. ewid. Podgórze wraz z wjazdem z działek nr 250/5 i 250/6 obr. 99 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Hallera w Krakowie” (druk nr 122_09).

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę na zaopiniowanie projektu przez merytoryczne Komisje.

Po wznowieniu obrad Komisje przedstawiły swoje opinie; Komisja Zieleni i Ochrony środowiska – opinia pozytywna, Komisja Infrastruktury i Inwestycji – opinia pozytywnaRada przystąpiła do głosowania, w którym za proponowanym projektem głosowało 16 członków Rady, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Tym samym Rada podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/452/2009 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 12 listopada 2009 roku.
Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Jaworski. W czasie posiedzenia Komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją i przygotowała projekt uchwały:

  1. projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu dachu z przeznaczeniem na instalację anten nadawczych i stacji bazowej (druk nr 120_09). W dyskusji udzial wzięli: Adam Gorski, Stanisław Jaworski, Marek Kubla, Joanna Symołon. Rada przyjęła projekt uchwały w głosowaniu jawnym 13 – głosów „za”, 0 - „przeciw”, 3 - „wstrzymujące się” i podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/453/2009 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 12 listopada 2009 roku,


Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej przedstawił Przewodniczący Komisji Rafał Lodziński. Komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją.
Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności przedstawiła Przewodnicząca Komisji Marta Smoła. W posiedzeniu Komisji uczestniczył przedstawiciel Policji. Komisja omówiła stan bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy. Zwrócono uwagę na rosnącą ilość włamań do mieszkań, piwnic i drobnych sklepów. Poruszono również kwestię wraku samochodu zaparkowanego na ul. Wysłouchów 30 oraz sprawę lokalu powstałego w pobliżu Przedszkola „Smerfy”. Głos zabrali: Bożena Piekarczyk, Marek Kubla, Adam Górski.
Ad. 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury przedstawił Przewodniczący Komisji Jerzy Pal. W czasie posiedzenia Komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją dot. m.in. dofinansowania remontu pomieszczeń zajmowanych przez MZPiT „Krakowiak”. Sprawa poruszana była już kilkakrotnie. Komisja podtrzymuje stanowisko, że dofinansowanie może być przekazane tylko dla szkoły, w której siedzibę ma zespół.

Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska przedstawił Przewodniczący Komisji Adam Zabdyr. W czasie posiedzenia Komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją dotyczącą m.in. odbiorów robót i zadań Komisji.

Radny Jarosław Kajdański poinformował o dalszych działaniach na rzecz utworzenia parku duchackiego oraz zaprosił na kolejne spotkanie w tej sprawie.


Ad. 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Informacji i Łączności z Mieszkańcami przedstawiła Marta Smoła – Członek Komisji. Komisja omówiła tematy do listopadowo – grudniowego wydania gazety Kurier. Ustalono również terminy emisji gazety w 2010 roku.
Ad. 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji Halina Karlińska. Komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją oraz przygotowała projekt uchwały:

 1. projekt uchwały w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2010 rok (druk nr 119_09) Rada przyjęła bez uwag w głosowaniu jawnym 18 – głosów „za”, 0 - „przeciw”, 0 - „wstrzymujących się” i podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/454/2009 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 12 listopada 2009 roku.


Ad. 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji przedstawił Członek Komisji Adam Górski. W czasie posiedzenia Komisja zapoznała się z bieżąca korespondencją oraz przygotowała projekt uchwały:

 1. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (druk nr 118_09) Rada przyjęła bez uwag w głosowaniu jawnym 17 – głosów „za”, 0 - „przeciw”, 1 - „wstrzymujących się” i podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/455/2009 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 12 listopada 2009 roku.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Marek Kubla poinformował o spotkaniu, z dyrekcją Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, gdzie mogłoby powstać boisko lekkoatletyczne.
Ad. 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Łach. W czasie posiedzenia Komisja omówiła zadania związane z organizowaną Wigilią dla samotnych.
Ad. 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Magdalena Smoła. Do Komisji nie zgłoszono uwag ani wniosków.
Ad. 15. Oświadczenia i komunikaty.

  • Przewodnicząca Rady poinformowała o otrzymanych zaproszeniach;

  • Przewodnicząca Bożena Piekarczyk poprosiła, aby Komisje omawiały wprowadzane zadania z realizatorami;

  • Wiceprzewodniczący Marek Kubla zabrał głos w sprawie harmonogramu posiedzeń Komisji na 2010 rok;

  • Radny Stanisław Jaworski zabrał głos w sprawie remontu ulicy Klonowica oraz budowy przy ulicy Pańskiej;

  • Radny Jerzy Pal poruszył kwestię szkolenia dla Radnych, głos zabrali: Stanisław Jaworski, Wiesław Stachura, Magdalena Smoła.

Ad. 16. Zamknięcie sesji. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych zgłoszeń do dyskusji o godzinie 19.30 Przewodnicząca Bożena Piekarczyk zamknęła obrady XXXVIII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

Protokołowała:

K. Derlaga

Przewodnicząca Rady i Zarządu

Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

Bożena Piekarczyk©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna