Protokół z zebrania Zarządu Osiedla Komorów, Granica w dniu 10 maja 2011 rokuPobieranie 36.73 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar36.73 Kb.
Komorów, 16.05.11

Protokół z zebrania Zarządu Osiedla Komorów, Granica w dniu 10 maja 2011 roku

Zebranie odbyło się w lokalu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, w godz. 19.00 – 22.00.

W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu Osiedla Komorów, Granica (ZOK):

Agnieszka Kaczorowska-Budek (Przewodnicząca)


Marek Biskot
Małgorzata Brykalska
Jerzy Cichecki
Michał Jeżewski
Marta Lewin
Grzegorz Tyszko
Tadeusz Sztec
Maria Walter-Kochel
Elżbieta Wyżycka

oraz czworo (na pięcioro) radnych Gminy Michałowice z okręgu Komorów, Granica:

Ewa Borzymowska,

Hanna Brzeska-Kalczuk,

Przemysław Majtyka,

Aurelia Zalewska.Przebieg zebrania

Przewodnicząca ZOK, p. Agnieszka Kaczorowska-Budek powitała przybyłych. Podziękowała p. Elżbiecie Wyżyckiej za pomoc w przygotowaniu zebrania. Następnie przedstawiła program tematyczny spotkania, a także procedurę i kolejność omawiania poszczególnych tematów.

Pan Michał Jeżewski zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówić Pkt 14.  Kontakt członków Zarządu z Radnymi, reprezentującymi mieszkańców Komorowa i Granicy. P. Michał Jeżewski zaproponował, aby ze strony Radnych była to p. Zalewska, ze strony Zarządu, p. Kaczorowska-Budek.

Pani Ewa Borzymowska oświadczyła, że zawsze jest gotowa do kontaktów i dyskusji w sprawach mieszkańców naszych miejscowości. Pani Aurelia Zalewska dodała, że każdy może spotykać się poszczególnymi osobami. Jednocześnie zadeklarowała, że w miarę potrzeb i możliwości - po uzyskaniu akceptacji Radnych - chętnie pomoże w koordynacji podejmowanych tematów i zadań. Wszyscy Radni poparli Panią Aurelię jako osobę kontaktową Zarządu i Radnych.Pkt 1. Plac Paderewskiego. Pan Marek Biskot przedstawił różne uwarunkowania działań w sprawie placu. Podkreślił sprawę usprawnienia dojazdów do posesji położonych przy placu – teraz dojazdy są tylko od strony placu. Trzeba też uporządkować (urządzić) plac, przystosować teren do bardziej efektywnego wykorzystania przez mieszkańców. Aktualnie jest ogłoszony przez Urząd Gminy konkurs ofert na zagospodarowanie placu.

P. Michał Jeżewski zapytał, czy trzeba coś na tym placu robić? Czy trzeba coś zmieniać? Czy nie może pozostać tak jak jest?

P. Hanna Brzeska-Kalczuk stwierdziła, że mieszkańcy nie chcą wielkich zmian.

P. Aurelia Zalewska – To sami mieszkańcy wywołali temat placu. Ludzie nie są przeciwni, aby coś zrobić. Chcą zmian, ale pod pewnymi warunkami – oświetlenie, usprawnienie komunikacji do przylegających do placu domów. Zdaniem p. Zalewskiej nie należy dostosowywać placu do szczególnych funkcji. Trzeba zachować to co jest, z pewnymi uzupełnieniami: alejki parkowe, ławeczki, oświetlenie. Konieczne jest odwodnienie placu. Na koncepcję i projekt placu przeznaczonych jest 20 tys. zł.

P. Agnieszka Kaczorowska-Budek – Trzeba poczekać na otwarcie ofert na zagospodarowanie placu do 13.05. i potem przyjrzeć się zgłoszonym propozycjom.

P. Michał Jeżewski zachęcał do wypracowania wspólnego stanowiska w omawianej sprawie (aby plac pozostał taki, jaki jest).

P. Aurelia Zalewska – Po wyłonieniu wykonawcy będzie można dyskutować, zgłaszać różne szczegółowe propozycje urządzenia placu.

P. Agnieszka Kaczorowska-Budek powiedziała, że pp. Marta Lewin, Marek Biskot i Michał Jeżewski będą w sprawie placu kontaktować się i współpracować z mieszkańcami, radnymi, gminą.Pkt 2. Modernizacja dróg Komorów, Granica 2011/12. P. Marek Biskot przekazał informację uzyskaną od p. Kawiorskiego (UGM), że rondo Brzozowa/Komorowska będzie wykonane w tym roku.

P. Michał Jeżewski to potwierdził, powołując się na informacje od p. Walendowskiego. Na temat dróg wypowiedzieli się: p. Przemysław Majtyka, p. Hanna Brzeska-Kalczuk, p. Aurelia Zalewska. Radni wyczerpująco przedstawili plany modernizacji dróg w Komorowie i Granicy oraz stopień realizacji tych planów. Podali również koszty projektów i wykonania przewidzianych prac remontowych.

P. Ewa Borzymowska mówiła o rozpoczęciu modernizacji ulicy Sobieskiego i projektowaniu remontu ulicy Mazurskiej.

P. Przemysław Majtyka powiedział o rozpoczęciu projektowania ulic: Dębowej, Sabały, Kochanowskiego, Skośnej w Granicy. Dębowa i Sabały są remontowane w tym roku doraźnie. Ponadto poinformował o wniosku mieszkańców dotyczącym poprawy bezpieczeństwa ruchu na ulicy Pruszkowskiej.

P. Aurelia Zalewska poinformowała o projektowaniu ulicy 3-go Maja, Kredytowej i Kujawskiej w Komorowie oraz Okrężnej w Granicy. Gmina jest w trakcie przetargu na zlecenie projektowania tych ulic. Poinformowała jeszcze, że w trakcie projektowania są ulice Piaskowa i Poprzeczna w Granicy.

P. Ewa Borzymowska i p. Aurelia Zalewska wypowiedziały się na temat odwodnienia. P. Aurelia Zalewska podała, że jest przygotowywana koncepcja odwodnienia Granicy i będą środki na odwodnienie ulicy Długiej.Pkt 3. Modernizacja Alei M. Dąbrowskiej (AMD), konserwacja lip przy Alei, modernizacja centrum Komorowa. P. Michał Jeżewski zapytał o fundusze na modernizację AMD. P. Hanna Brzeska-Kalczuk odpowiedziała, że nie ma na to pieniędzy. Nie będzie modernizacji jeśli powiat tego nie podejmie. Powiat może chcieć oddać drogę gminie, ale gmina jej nie weźmie, bo nie ma pieniędzy. Dla powiatu i gminy korzystnie jest zachować aktualny stan.

P. Aurelia Zalewska – Sprawa ma szanse na rozwiązanie. Należy wypracować ścieżkę uzgodnień gmina – powiat.

P. Marek Biskot - zapytał o możliwość zlikwidowania zawłaszczeń – ogródków i nasadzeń zajmujących pas drogowy oraz o wykup działek od WKD.

P. Aurelia Zalewska – AMD ma 32 m szerokości od WKD do ul. Berylowej. Jest to pas przeznaczony na plac osiedlowy po przesunięciu ogrodzeń do linii budynku starej poczty. Działki WKD i gminna po poczcie są wydzielone.

P. Marek Biskot – proponuje zlikwidować płot, a teren ten odpowiednio uporządkować.

P. Hanna Brzeska-Kalczuk – nie ma pieniędzy na zagospodarowanie tego pasa jezdni.

P. Aurelia Zalewska – uważa, że plac będzie zagospodarowany, gdy rozpocznie się modernizacja.

P. Agnieszka Kaczorowska-Budek – zapytała, czy jest szansa na konserwację starych drzew oraz zasugerowała, żeby nie posypywać tych ulic solą.

P. Aurelia Zalewska – miała być zlecona przez powiat opinia dotycząca drzew, ale została odłożona.

P. Przemysław Majtyka – Aleja Kasztanowa, Aleja Starych Lip i Aleja M. Dąbrowskiej nie będą posypywane solą. Ze względu na fakt, iż są to w większości drogi powiatowe, złożone zostało przez Wójta w Urzędzie Powiatowym stosowne pismo w tej sprawie.

P. Małgorzata Brykalska wyraziła zadowolenie, że nie będzie drogi serwisowej przy AMD, zwróciła też uwagę na zawłaszczenia - chciałaby odzyskać przestrzeń publiczną wzdłuż Alei Marii Dąbrowskiej, od ulicy Waldemara do ulicy Berylowej.

P. Michał Jeżewski zapytał p. A. Zalewską, czy będzie prowadziła sprawę ADM ?

P. Aurelia Zalewska – przyznała, że jest oddana sprawie AMD.

Na prośbę p. Ewy Borzymowskiej, p. Agnieszka Kaczorowska-Budek zaproponowała omówienie poza kolejnością Punktu 8. Pola Komorowskie. Zapytała, czy radni posiadają nowe informacje na ten temat i jakie jest Ich stanowisko w tej sprawie?

P. Ewa Borzymowska – to teren bardzo atrakcyjny dla budownictwa, trzeba wypracować – uzgodnić stanowisko jak urządzić Pola Komorowskie. Należy ustalić szczegółowe warunki do miejscowego planu zagospodarowania, studium już jest.

P. Hanna Brzeska-Kalczuk – w tej sprawie wszyscy są zgodni, nikt nie chce, aby tam postawić markety, czy inne wielkie obiekty. Radni oczekują wsparcia w tej sprawie od lokalnych środowisk („proszą o broń”).

P. Marek Biskot – zamiast Pól Komorowskich rozwijać Reguły.

P. Hanna Brzeska-Kalczuk – Reguły też trzeba chronić, jak rozbuduje się Reguły to tam utkniemy.Pkt 4. Wydzielenie Granicy. P. Jerzy Cichecki zapytał jaki jest aktualny stan tej sprawy?

P. Przemysław Majtyka – złożono w tej sprawie pismo mieszkańców Granicy – ok. 700 podpisów (na ok. 2000 mieszkańców). Będą przygotowane projekty uchwał w tej sprawie. Przeprowadzone zostaną konsultacje z marszałkiem woj. mazowieckiego, konsultacje na poziomie całej gminy i z mieszkańcami Granicy. Na tej podstawie zostanie podjęta uchwala rady gminy – prawdopodobnie na jesieni.

P. Agnieszka Kaczorowska-Budek zapytała, jaki jest cel wydzielenia?

P. Przemysław Majtyka – mieszkańcy Granicy wiele lat temu chcieli się przyłączyć do wiele bogatszego Komorowa – przeciwnikami tej inicjatywy byli: sołtys oraz część Radnych, którzy chcieli przeprowadzić konsultacje społeczne lecz podjęto inną decyzję. Teraz Granica powiększyła się dwukrotnie i powstała inicjatywa oddzielenia się i decydowania samodzielnie o sprawach Granicy.

Wśród osób obecnych na zebraniu zdania w tej sprawie były podzielone:

P. Michał Jeżewski stwierdził, iż jest zwolennikiem, gdyż rozdrobnienie jednostek może spowodować lepsze podejmowanie decyzji dla danej miejscowości.

P. Marek Biskot poinformował, iż włączenie Granicy było inicjatywą ówczesnego radnego Dariusza Korpetta.

P. Przemysław Majtyka stwierdził, iż ścieżka proceduralna w tej sprawie jest dość długa i należy bez emocji poczekać na dalszy przebieg wydarzeń.Pkt 5. Drogi w Granicy. P. Jerzy Cichecki - zapytał o możliwość współfinansowania nowych dróg przez mieszkańców Granicy. P. Przemysław Majtyka – powiedział o zasadzie, że budowa drogi wykonywana jest po kanalizacji, wodociągu i instalacji gazowej. Partnerstwo prywatno-publiczne w przypadku dróg jest nielegalne.

P. Aurelia Zalewska poinformowała o wykonaniu projektów ok. 10 ulic w Granicy, potwierdziła też, że nie można łączyć środków prywatnych i gminnych przy wykonywaniu dróg.

P. Małgorzata Brykalska - Mieszkańcom Komorowa nowi mieszkańcy Granicy zarzucają za niskie nakłady na drogi i na inną infrastrukturę, ale zapominają, że Komorów jest znacznie starszą miejscowością i Komorowianie płacą podatki od dziesiątek lat, a nie od 15, 10 czy zaledwie 5 lat. Wiele razy nowa Granica wyprzedziła stary Komorów w budowie infrastruktury. Kanalizacja jest tu świetnym przykładem, np. w ulicy Sobieskiego, gdzie jest kanalizacja od roku, a nawierzchnia może będzie jeszcze w tym roku. Takich przykładów jest więcej. Przykro, że nowi mieszkańcy nie mają tej świadomości historycznej i nie wiedzą, jak dawniej było, a nie od razu było tak, jak jest teraz w Granicy.

Pkt 6. Zawłaszczanie wspólnych przestrzeni. P. Marek Biskot – uważa, że trzeba zadbać, aby na ulicach wszystko było wspólne, aby nie było ograniczeń w korzystaniu ze wspólnych przestrzeni. Chodzi o likwidację ustawionych kamieni, „prywatnych” ogródków, „prywatnych” parkingów czy komisów samochodowych, innych przeszkód.

P. Agnieszka Kaczorowska-Budek – postuluje wydanie książeczki dla mieszkańców, w której przedstawi się propozycje zasad porządkowych na naszym terenie.

Zastanawiano się nad sposobem usunięcia elementów ograniczających przestrzeń publiczną – kto ma to zrobić? Gmina czy mieszkańcy, którzy te elementy ustawili (kamienie)? Na czyj koszt? Czy jest praktyczna możliwość wyegzekwowania od mieszkańców usunięcia np. kamieni?

P. Aurelia Zalewska – powiedziała, że Zarząd może robić inwentaryzację terenu pod omawianym względem i skierować odpowiedni wniosek do wójta.Pkt 7. Organizacja ruchu.

P. Marek Biskot poruszył sprawę konsultacji w sprawie organizacji ruchu.

P. Hanna Brzeska-Kalczuk – to wójt zlecił opracowanie organizacji ruchu.

P. Michał Jeżewski – były w tej sprawie uwagi Zarządu.

P. Aurelia Zalewska – organizacja ruchu została przyjęta, trzeba się temu jeszcze raz przyjrzeć, pewne rozwiązanie można zmienić. P. Marek Biskot też uważa, że ten plan można trzeba i można poprawić.

P. Hanna Brzeska-Kalczuk – wróciła do tematu broszury dla mieszkańców. Proponuje, aby w tytule broszury nie nazywać Komorowa Miastem – Ogrodem, a napisać, że jest to regulamin mieszkańca Gminy Michałowice. Uważa, iż taki zapis może się kojarzyć z inicjatywą na rzecz powołania Gminy Komorów, w sprawie której zdania wśród mieszkańców są podzielone. Na uwagę p. Agnieszki Kaczorowskiej-Budek, że wielu mieszkańców chce idei miasta – ogrodu, p. Hanna Brzeska-Kalczuk powiedziała, że broszurę z taką nazwą mieszkańcy wyrzucą do kosza, a jak ktoś chce mieszkać w mieście - ogrodzie, to niech mieszka w Podkowie Leśnej.

Pytanie p. Agnieszki Kaczorowskiej-Budek, czy ludzie chcą mieszkać, czy czują się bardziej mieszkańcami, np. Komorowa, czy Gminy Michałowice, pozostało bez odpowiedzi.

P. Małgorzata Brykalska – broszurę można wydać za pieniądze przeznaczone na edukację w budżecie Zarządu lub np. z funduszy przeznaczonych na Program Ochrony Środowiska.Pkt 9. Oświata. P. Maria Walter-Kochel poruszyła temat rozbudowy szkoły w Komorowie. Zwróciła też m.in. uwagę na zaniepokojenie rodziców bezpieczeństwem dzieci (bezpieczne przejście), warunkami żywienia (stołówka), poziomem nauczanie, wyposażeniem szkoły w pomoce dydaktyczne.

P. Przemysław Majtyka – potrzeb inwestycyjnych w oświacie jest wiele. Radni mają tego świadomość i uzgodnili priorytety w tej sprawie. Podjęto decyzję o rozbudowie szkoły w Nowej Wsi („szkoła pęka w szwach, dzieci uczą się na dwie zmiany”) jako najważniejszą. Będą dobudowane 3 sale lekcyjne i pokój nauczycielski. Od roku 2013 rozpocznie się budowa przedszkola w Granicy. W okresie późniejszym planuje się rozbudowę szkoły w Komorowie (2012 - projekt, 2013 - rozbudowa). W szkole w Komorowie na ten rok planowane są certyfikacji dotyczące termomodernizacji niezbędne do wniosku o zewnętrzne dofinansowanie.

P. Aurelia Zalewska – będzie jeden projekt rozbudowy, przygotuje dyrektor szkoły, m.in. dobudowanie widowni w sali sportowej.

P. Hanna Brzeska-Kalczuk – zadeklarowała, że zawsze będzie popierała inicjatywy na rzecz dzieci.Pkt 10. Budynek starej poczty. P. Hanna Brzeska-Kalczuk, P. Przemysław Majtyka – budynek będzie rozebrany, kiedy będzie porządkowany teren przy ulicy.

Pkt 11. Czystość, ekologia, estetyka, reklamy.

P. Małgorzata Brykalska – temat odpadów był omawiany na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej GM. Będzie ustawa o odpadach – odpowiedzialność za odpady ma przejąć gmina. Teraz jest zorganizowana selektywna zbiórka śmieci. Jest kilka takich miejsc – ludzie chętnie tam wyrzucają śmieci. Poinformowała też o sygnałach mieszkańców, że nie podobają Im się miejsca zbiórki odpadów. Ma być w tej sprawie złożone pismo mieszkańców do Zarządu. Powiedziała także, że posiada dowody w postaci zdjęć, na których widać, że palono plastikowe śmiecie na cmentarzu.

P. Przemysław Majtyka – na terenie gminy jest 15 miejsc selektywnej zbiórki śmieci i są one monitorowane. Będą przygotowane tablice z regulaminem zbiórki śmieci. Trudno jest ustalić nowe miejsca na lokalizację pojemników zbiórki odpadów, zawsze może ktoś zaprotestować.

P. Agnieszka Kaczorowska-Budek – dowiedziała się, że p. Piątek z Referatu Ochrony Środowiska GM rozmawiała z proboszczem naszej parafii na temat palenia plastikowych śmieci na cmentarzu, i że czekamy na wynik tej interwencji. W sprawie miejsc zbiórki śmieci zaproponowała rotacyjne ustawianie pojemników - zmianę miejsc ich ustawiania co jakiś czas, np. co roku.

P. Hanna Brzeska-Kalczuk – zaproponowała akcję sprzątanie terenu gminy przez mieszkańców.

P. Przemysław Majtyka – poinformował iż dwa tygodnie wcześniej odbyła się akcja sprzątania lasu i biorą w niej udział głównie mieszkańcy Granicy. Powodów takiej sytuacji pewnie jest wiele.

P. Agnieszka Kaczorowska-Budek stwierdziła, iż powodem niskiej frekwencji mogła być zbyt słaba reklama. Poinformowała, iż Zarząd w kojonych latach chciałby się włączyć w tego typu akcje.

P. Jerzy Cichecki poruszył problem: jak ograniczyć „odstraszające” reklamy?

P. Małgorzata Brykalska – zaproponowała wprowadzenie miejscowego prawa, dotyczącego wielkości reklam. Zapytała, czy jest taka możliwość? Takie pytanie zgłosiła też p. Ewa Wyżycka.

P. Aurelia Zalewska – stwierdziła, że p. Sobol (architekt GM) miał przedstawić uchwałę w tej sprawie. Ustalenia dot. reklam mogą być uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania. Dodała jeszcze, że jest regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Michałowice (www.michalowice.pl).Pkt 12. Centrum Komorowa. a. Budka (sprzedaż warzyw i owoców) w centrum, b. Handel z samochodu na parkingu przed starą pocztą, c. Brak parkingu za głównym budynkiem (ze sklepem Żabka) w centrum Komorowa

P. Hanna Brzeska-Kalczuk – wszyscy jesteśmy przeciwni, ale trudno coś zrobić z jej (budki) lokalizacją, sprzedawca ma zezwolenie.

P. Aurelia Zalewska – wg starostwa budka będzie stała w tym miejscu do czasu modernizacji przestrzeni przy Alei M. Dąbrowskiej.

P. Agnieszka Kaczorowska-Budek – co z parkingiem za głównym budynkiem w centrum Komorowa (rozjeżdżony trawnik)?

P. Hanna Brzeska-Kalczuk – nic nie wiadomo.

P. Małgorzata Brykalska – czy można zlikwidować stoisko handlu obwoźnego (z samochodu) na miejscach parkingowych przed starą pocztą?

P. Hanna Brzeska-Kalczuk – nie widzi takiej możliwości.

P. Agnieszka Kaczorowska Budek – dlaczego ciągle słyszymy, że nic się nie da zrobić? Co w takim razie dalej? P. Agnieszka Kaczorowska-Budek zapytała panią Hannę Brzeską-Kalczuk co zrobiła w tej sprawie przez cztery lata ostatniej kadencji?

P. Hanna Brzeska-Kalczuk – dowiedziałam się, że nic nie można zrobić, bo wszystko jest zgodne z prawem. To teren PKP i tam „sprzedawca z samochodu” wnosi stosowne opłaty.

Pkt 13. Święto Mieszkańców. P. Agnieszka Kaczorowska-Budek - poinformowała o przygotowaniach do ew. Święta Mieszkańców w Komorowie. Proponowany wstępnie termin to 10.09.2011. To dobry termin gdyż w tym dniu imprezę planuje także Stowarzyszeniem Pani Lidii Pilich, więc można połączyć w całość. W tej sprawie zaplanowane jest spotkanie z kierownikiem Referatu Kultury i Spraw Społecznych Gminy Michałowice, p. Romanem Żuchowskim, w dniu 13.05.2011. Celem spotkania jest omówienie organizacji imprezy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.

P. Przemysław Majtyka – poinformował, iż jest przeciwnikiem festynów w obecnej sytuacji budżetowej. Jego zdaniem trzeba oszczędzać na festynach a pieniądze przeznaczać na inne bardziej istotne cele. W budżecie na tego typu imprezy było 450 tys. zł, jednak po interwencji radnych głównie z Komorowa teraz jest o 200 tys. zł mniej.

P. Aurelia Zalewska – zaznaczyła, że nie ma jeszcze przyznanych środków dla osiedla na 2011r. Mimo, że jest stanowisko rady gminy, to środki wskazuje wójt i zatwierdza uchwała rady gminy. Zwróciła też uwagę, że w dn. 10.09 w naszej parafii jest odpust parafialny, sugerowała zastanowienie się, czy można pogodzić te dwie sprawy (odpust, nabożeństwo ze Świętem Mieszkańców).

Radni zapowiedzieli, że w miarę możliwości będą obecni na Święcie Mieszkańców.

P. Agnieszka Kaczorowska-Budek – przewodnicząca ZOK, serdecznie podziękowała Radnym i członkom Zarządu za udział w spotkaniu. Wyraziła przekonanie, że współpraca z Radnymi z naszego terenu będzie się pogłębiała i służyła wspólnemu dobru mieszkańców. Na tym zebranie zakończono.

Protokołował Przewodnicząca ZOKGrzegorz Tyszko Agnieszka Kaczorowska-Budek


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna