Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju i Edukacji Rady Powiatu w Skierniewicach w dniu 24 października 2006 rokuPobieranie 6.25 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar6.25 Kb.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia

Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju i Edukacji

Rady Powiatu w Skierniewicach

w dniu 24 października 2006 roku
Posiedzenie zwołane zostało przez Przewodniczących Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju i Edukacji pismem z dnia 6 października 2006 r., które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu, uczestniczyli Radni, zgodnie z załączoną listą obecności (nieobecni: Seliga Adam, Stankiewicz Jerzy i Marian Stasik).

oraz

Protokolant – Agnieszka Perska – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym


Posiedzeniu Przewodniczyła Pani Krystyna Świderek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, która po powitaniu przybyłych, przedstawiła zaproponowany porządek obrad:


  1. Zapoznanie z projektami uchwał przygotowanymi na kolejną sesję Rady Powiatu

  2. Opracowanie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji

  3. Sprawy różne.


A d. p u n k t u 1.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok. Wyjaśniła, że zarówno dochody jak i wydatki zostają zwiększone o 22 tys. zł, ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego projektu uchwały.


Następnie Radni zapoznali się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON. Uchwałą tą dokonuje się przesunięć środków zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Również do tego projektu Radni nie zgłosili uwag.


A d. p u n k t u 2.
Następnie Komisje opracowały sprawozdania ze swej działalności w roku bieżącym. Sprawozdania te stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
A d. p u n k t u 3.
W związku z brakiem spraw różnych, Prowadząca obrady podziękowała Radnym za udział we wspólnym posiedzeniu i zamknęła obrady Komisji.


Protokolant – Agnieszka Perska


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna