Protokoł Nr 15/2015 z posiedzenia wspólnegoPobieranie 45.42 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar45.42 Kb.
PROTOKOŁ Nr 15/2015

z posiedzenia wspólnego:
 • Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol,

 • Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol,

 • Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol,

w dniu 10 grudnia 2015 r.
W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol wg załączonej listy obecności, (nieobecny Radny Pan Szymon Sowul).

 2. Członkowie Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol
  wg załączonej listy obecności, (obecni wszyscy).

 3. Członkowie Komisji Rolnictwa Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol wg załączonej listy obecności, (obecni wszyscy).

 4. Pan Karol Szrajbert- Wójt Gminy Krasnopol.

 5. Pani Henryka Karycka – Skarbnik Gminy.

 6. Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu – lista obecności nie była sporządzana.

Posiedzenie odbyło się w lokalu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Krasnopolu
w godz. od 1800 do 2015.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Piotr Korsakowski.

Na przewodniczącego wspólnego posiedzenia członkowie wszystkich (trzech) Komisji jednogłośnie wybrali przewodniczącego Rady Gminy - Tadeusza Piotra Korsakowskiego.

Porządek posiedzenia :

I. Analiza odpowiedzi Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnopolu z dnia 19.11.2015 r. udzielonej na pismo Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej dot. funkcjonowania Zespołu Szkół w Krasnopolu.

II. Analiza projektów uchwał i materiałów na XI sesję Rady Gminy Krasnopol:

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata
2016 – 2020.

- opiniuje Komisja Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej

2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnopol na rok 2016.

- opiniuje Komisja Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej

3) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

- opiniuje Komisja Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej

4) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- opiniuje Komisja Roln. Infrastr., Ochrony Środowiska, Turystyki i Gosp. Komun.

5) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 r.

- opiniują Stałe Komisje Rady Gminy

6) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol na 2016 r.

- opiniują Stałe Komisje Rady Gminy.

Do w/w porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt. I.

Analiza odpowiedzi Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnopolu z dnia 19.11.2015 r. udzielonej
na pismo Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej dot. funkcjonowania Zespołu Szkół
w Krasnopolu, w zakresie:

1) harmonogramu pracy kadry kierowniczej, pracowników administracji i obsługi obowiązującego


w okresie od 1.07.2015 r. do 31.08.2015 r.;

2) harmonogramu zajęć logopedycznych w roku szkolnym 2015/2016;

3) informacji o podjętych działaniach zmierzających do poprawy efektów kształcenia, a w szczególności wyników sprawdzianu kl. VI w roku szkolnym 2015/2016;

4) informacji dotyczącej sposobu wynagradzania nauczycieli pełniących funkcję opiekuna wycieczek szkolnych;

5) informacji dotyczącej zajęć prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela

6) informacji dotyczącej wdrożenia elektronicznego dziennika lekcyjnego.


Do pkt. 1)

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Piotr Korsakowski poinformował, iż w związku z zapytaniem Pani Teresy Dargiewicz na IX sesji Rady Gminy dot. problemu odbioru przesyłek w okresie wakacyjnym w Zespole Szkół w Krasnopolu poproszono o harmonogram pracy kadry kierowniczej, pracowników administracji i obsługi obowiązującego w okresie od 1.07.2015 r. do 31.08.2015 r.;

W dalszej części wypowiedzi wskazał, iż część odpowiedzi Pani Dyrektor nie była przedmiotem zapytania. Zwrócił uwagę aby w/w harmonogram był dostępny na stronie internetowej w celu umożliwienia rodzicom uzyskania informacji dot. godzin otwarcia Zespołu Szkół w Krasnopolu.
Do pkt. 2)

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Piotr Korsakowski poinformował, że w uzyskanej odpowiedzi został przedstawiony harmonogram zajęć logopedycznych w roku szkolnym 2015/2016.


Do pkt. 3)

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Piotr Korsakowski poinformował, że została przedstawiona informacja o podjętych działaniach zmierzających do poprawy efektów kształcenia, a w szczególności wyników sprawdzianu kl. VI w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowo przedstawiono programy nauczycieli z trzech przedmiotów.


Do pkt. 4)

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Piotr Korsakowski poinformował, że w odpowiedzi wskazano jedynie Uchwałę Rady Gminy Krasnopol co bez wyjaśnienia czyni tą odpowiedź niepełną. W dyskusji wskazano, że nauczyciel ma czterdziestogodzinny tydzień pracy. Po przekroczeniu 40 godz. pracy nauczycielowi należy się wynagrodzenie za nadgodziny. Normuje to karta nauczyciela i kodeks pracy.

18 godz. dydaktycznych, 2 godz. tzw. karciane (na zajęcia przy tablicy) są godz. opiekuńcze
i wychowawcze. Wskazano że nauczyciel pracuje nie tylko na terenie szkoły ale również w domu przygotowując się do zajęć, sprawdzając prace zeszyty itp..

Wskazano, że w uchwale jest mowa o nauczycielach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymają dnia wolnego przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godz. pracy obliczone jak za godzinę ponadwymiarową.


Do pkt. 5)

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Piotr Korsakowski poinformował, że przedstawiony został wykaz zajęć prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela w roku 2015/2016

Do pkt. 6)

Wskazał, że w informacji dotyczącej wdrożenia elektronicznego dziennika lekcyjnego nie została wskazana konkretna data wdrożenia. Przedstawione zostały czynności związane ze wdrażaniem elektronicznego dziennika lekcyjnego a nie z wdrożeniem w/w dziennika. To w jaki sposób jest wdrażany to wewnętrzna sprawa szkoły. Zadane pytanie miało na celu uzyskania informacji czy już to działa, ewentualnie kiedy zacznie działać. Z uzyskanej informacji nie wynika, że powyższy dziennik uzyskał pełną funkcjonalność.

Wójt Gminy Karol Szrajbert wskazał, że elektroniczny dziennik to system, wymagający uzupełnienia danymi (ucznia, rodzica, planu lekcji itp.). To ogrom aplikacji dydaktycznych, ułatwiający przeprowadzenie testu bądź prowadzenie lekcji.

Do pkt, II.1) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2016 – 2020.

Wniosek Wójta Gminy z 1 grudnia 2015 r. dotyczący projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2016 – 2020 w projekcie uchwały omówił Wójt Gminy Karol Szrajbert. Powyższe materiały radni otrzymali w dniu 2 grudnia 2015 r.

Poinformował, jednocześnie że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna. Budżet


jest zrównoważony. Na następny rok planowana jest inwestycja drogi powiatowej.

W uzupełnieniu dodał, że planowane jest aplikowanie po środki finansowe w celu zakończenia drugiego etapu rozbudowy przedszkola oraz zagospodarowania terenu wokół przedszkola.

W dalszej części wypowiedzi poinformował, że został wyłoniony wykonawca na programy funkcjonalno-użytkowe czyli dokumenty, które będą pozwalały na złożenie wniosku w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Naświetlił problem związany z brakiem wodociągu na terenie gminy Krasnopol.

Poinformował, że została przeprowadzona analiza i w związku z powyższym uwzględniono w projekcie budżetu Gminy Krasnopol na 2016 rok kwotę 20.000 zł na usługi urbanistyczne polegające na zapoczątkowaniu procesu aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnopol, oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnopol.

Radny Pan Mariusz Bagan zgłosił potrzebę położenia progów zwalniających na skrzyżowaniu ulic przy przedszkolu.

Mając na uwadze powyższe Komisja Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2016 – 2020.

Wynik głosowania, przy pełnym 5-cio osobowym składzie Komisji:

- 5 głosów „za”, - 0 głosów „przeciw”, - 0 głosów „wstrzymujących się”.

W związku z wynikiem głosowania projekt uchwały Rady Gminy Krasnopol zostanie przedłożony
na najbliższej sesji Rady Gminy
Do pkt, II.2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnopol na rok 2016.

Wniosek Wójta Gminy z 1 grudnia 2015 r. dotyczący projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnopol na rok 2016 omówił Wójt Gminy Karol Szrajbert. Powyższe materiały radni otrzymali w dniu 2 grudnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Piotr Korsakowski poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna.

Radny Pan Tomasz Huszcza zwrócił uwagę, że kwota 8 tyś. zł przyznawana na stypendia szkolne jest zdecydowanie za niska. Wskazał, że stypendium może być czynnikiem motywującym do nauki nie tylko uczniom najzdolniejszym, ale i mniej zdolnym. Zwracając uwagę na fakt, że w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska na schroniska dla zwierząt przeznaczone jest 60 tyś zł, tj. wielokrotnie więcej niż na stypendia szkolne - zgłosił wniosek o zwiększenie kwoty na stypendia szkolne.

W odpowiedzi Wójt Gminy Karol Szrajbert poinformował, że w celu zmniejszenia wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt przebywających w schronisku, rozpatrywana jest możliwość zmiany sposobu ustalania należności za utrzymanie zwierząt w schronisku poprzez zastąpienie tz. systemu dziennego (opłata dzienna) systemem ryczałtowym. Kwota 60 tyś zł to kwota obligatoryjna przeznaczona na opiekę nad zwierzętami.

Radna Pani Teresa Dargiewicz zaproponowała, aby zastanowić się nad wprowadzeniem podatku od posiadania psów, co po części zwróciłoby koszty związane z utrzymaniem schroniska. Wskazała też że w większości gmin podatek taki jest już wprowadzony.

Radny Pan Tomasz Huszcza zwrócił się z zapytaniem na jakich zasadach wydawane
są pieniądze przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii?

W odpowiedzi Wójt Gminy Karol Szrajbert poinformował, że w chwili obecnej trwają konsultacje społeczne gminnego programu, który będzie obowiązywał na następny rok. Pieniądze wydatkowane na ten cel pochodzą ze sklepów sprzedających alkohol.

Radna Pani Agafia Iwanow zwróciła uwagę, że rodzice mają problem z wydatkowaniem pieniędzy przeznaczonych na stypendium socjalne. Wskazała, że większość rodzin zaopatrzona jest już
w laptopy, komputery, biurka itp. Dzieci ubierane są w oryginalną firmową odzież, buty oraz plecaki.
W związku z tym, że rodzice nie wydatkowali całej kwoty im przeznaczonej, część pieniędzy zwrócono do Ministerstwa. Wskazała, że z budżetu gminy dokładane jest na ten cel 20%.

W dalszej części posiedzenia Wójt Gminy Karol Szrajbert zwrócił uwagę na problem związany


z terminem realizacji zakupów za środki przyznane uczniom w ramach stypendium socjalnego w okresie wakacyjnym, ponieważ decyzja wydawana z gminy obowiązuje na rok szkolny. W związku z tym, że rodzice zgłaszają powyższy problem należy zmienić regulamin w celu umożliwienia wydatkowania pieniędzy w okresie wakacyjnym.

Radny Pan Tomasz Huszcza zaproponował aby zwiększyć kwotę przeznaczoną na stypendium szkolne do 10 tyś. zł.

Wójt Gminy Karol Szrajbert zwrócił uwagę aby wystąpić z zapytaniem do pani Dyrektor Zespołu Szkół o regulamin przyznawania stypendium naukowych. Dodał, że Pani Dyrektor wnioskowała na kwotę
8 tyś. zł. Ewentualne zwiększenie kwoty stypendium rozpatrywane będzie w miarę możliwości w trakcie realizacji budżetu w 2016 r.

W związku z wyjaśnieniami Radny Pan Tomasz Huszcza wycofał wniosek.

Komisja Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej mając na uwadze powyższe pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnopol na rok 2016.

Wynik głosowania, przy pełnym 5-cio osobowym składzie Komisji:

- 5 głosów „za”, - 0 głosów „przeciw”, - 0 głosów „wstrzymujących się”.

W związku z wynikiem głosowania projekt uchwały Rady Gminy Krasnopol zostanie przedłożony


na najbliższej sesji Rady Gminy.

Do pkt, II.3) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Wniosek Wójta Gminy z 1 grudnia 2015 dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym omówił Wójt Gminy Karol Szrajbert. Powyższe materiały radni otrzymali w dniu 2 grudnia 2015 r.

W uzupełnieniu dodał, że podejmując w/w uchwałę stwarza się możliwość rozliczenia faktur


od miesiąca czerwca roku szkolnego poprzedzający rok szkolny, na który wydano decyzje
na stypendium.

Zmian do projektu uchwały nie zgłoszono.

Komisja Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej mając na uwadze powyższe pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Wynik głosowania, przy pełnym 5-cio osobowym składzie Komisji:

- 5 głosów „za”, - 0 głosów „przeciw”, - 0 głosów „wstrzymujących się”.

W związku z wynikiem głosowania projekt uchwały Rady Gminy Krasnopol zostanie przedłożony


na najbliższej sesji Rady Gminy.

Do pkt, II.4) Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług


w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wniosek Wójta Gminy z 1 grudnia 2015 dot. zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu


i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi omówił Wójt Gminy Karol Szrajbert. Powyższe materiały radni otrzymali w dniu 2 grudnia 2015 r.

W uzupełnieniu dodał, że w projekcie uchwały, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO, zostały uszczegółowione zapisy dot. zasad segregowania odpadów komunalnych na poszczególne frakcje oraz ich odbioru.

Zaproponował aby przedyskutować wysokość stawek za odbiór odpadów komunalnych.

Zwrócił też uwagę, że wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi muszą bilansować się z uiszczanymi przez właścicieli nieruchomości opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W chwili obecnej mamy najniższe stawki opłat w powiecie.

Poinformował również, że nie podpisano umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu, który odbył się dwa tygodnie temu, ponieważ kwota oferty była wyższa o 40 tys. zł od kwoty wskazanej w zamówieniu przetargowym. W związku z tym przetarg ogłoszono ponownie.

W toku dyskusji nad częstotliwością odbioru odpadów komunalnych pojawił się problem wysokości opłaty za odbiór odpadów. Wójt zaproponował aby zastanowić się nad sposobem naliczania opłat. Poinformował jednocześnie, że wpłynęła petycja o podjęcie uchwały dotyczącej zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Po przeanalizowaniu powyższego ustalono, aby nie wprowadzać zwolnień z opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Komisja Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki mając na uwadze powyższe wymaganą większością głosów pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójta Gminy.

Wynik głosowania, przy pełnym 5-cio osobowym składzie Komisji:

- 5 głosów „za”, - 0 głosów „przeciw”, - 0 głosów „wstrzymujących się”.

W związku z wynikiem głosowania projekt uchwały Rady Gminy Krasnopol zostanie przedłożony
na najbliższej sesji Rady Gminy.

Do pkt, II.5) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Piotr Korsakowski poinformował, że co roku Rada ustala plan swej pracy. W dalszej części posiedzenia został wypracowany wniosek wspólny Stałych Komisji

Rady Gminy dot. projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Piotr Korsakowski padał pod głosowanie powyższy wniosek.

Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Mając na uwadze powyższe Stałe Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 r.

Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

W związku z wynikiem głosowania projekt uchwały Rady Gminy Krasnopol zostanie przedłożony
na najbliższej sesji Rady Gminy.
Do pkt, II.6) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol na 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Piotr Korsakowski poinformował że co roku stałe Komisje Rady Gminy ustalają plan swej pracy. W dalszej części posiedzenia został wypracowany wniosek wspólny stałych Komisji Rady Gminy dot. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol na 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Piotr Korsakowski padał pod głosowanie powyższy wniosek

Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Mając na uwadze powyższe stałe Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol na 2016 r.

Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

W związku z wynikiem głosowania projekt uchwały Rady Gminy Krasnopol zostanie przedłożony
na najbliższej sesji Rady Gminy

Następnie radna Agafia Iwanow zaapelowała o zakończenie „wojny zaściankowej” z Dyrekcją Szkoły wskazując na fakt, że kierowane pytania nie przynoszą efektów. To szarpanie nerwów i wzajemne oskarżanie się. Naświetliła problem związany z zawirowaniami w systemie oświaty, co negatywnie wpływa na dzieci. Wskazała na brak motywacji do nauki jak również na małe zaangażowania we właściwą współpracę między kierownictwem i kadrą pedagogiczną Zespołu oraz rodzicami celem zapewnienia właściwych warunków i skutecznych metod nauczania.

Wójt Gminy Karol Szrajbert w ramach wyjaśnień podkreślił, że zachowanie organu prowadzącego Zespół Szkół jest prawidłowe, zgodne z posiadanymi kompetencjami. Wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół kierowane były do pani Dyrektor. Kontynuując wypowiedź wskazał, że od czasu wystąpienia do pani Dyrektor z zapytaniem dlaczego są tak słabe wyniki z egzaminu szóstoklasistów w Szkole Podstawowej, zaczęły narastać obiekcje wobec organu prowadzącego. Dodał, że organ prowadzący ma prawo pytać kierownictwo jednostki organizacyjnej Gminy jaką jest Zespół Szkół, jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości do funkcjonowania tej jednostki. Nadmienił jednocześnie, że nie powinno to być odbierane jako atak personalny.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenie wspólne Komisji zakończono.
Protokołowała: Przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy

Anna Olszewska Tadeusz Piotr Korsakowski


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna