Przebudowy drogi gminnejPobieranie 27.72 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar27.72 Kb.


Egz………..

PROJEKT

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ


OBIEKT: Droga gminna nr 030211C miejscowości Wielki Komorsk, Gmina Warlubie
INWESTOR: Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15

86-160 Warlubie


BRANŻA: DROGOWA
KOD CPV: 45233142-6

Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg


NAZWA

OPRACOWANIA: Przebudowa drogi gminnej nr 030211C na terenie miejscowości Wielki Komorsk

WYSZCZEGÓLNIENIE

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

Opracował

mgr inż. Adam MellerŚwiecie, listopad 2015OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej 032011C

w miejscowości Wielki Komorsk
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Komorsk, gmina Warlubie.Przebudowa drogi będzie polegała na:

 • przygotowaniu terenu pod budowę,

 • karczowaniu krzewów,

 • wykonaniu konstrukcji i nawierzchni drogi,

 • regulacji urządzeń obcych, przesunięciu i wymianie słupów en.,

 • wykonaniu zjazdów publicznych i indywidualnych,

 • wyprofilowaniu poboczy przydrożnych,

 • robotach wykończeniowych,

 • oznakowaniu drogi.


Przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest na działkach

Obręb Wielki Komórsk: 165/1, 190, 254/1

Obręb Warlubie: 467

Działki stanowią własność Gminy Warlubie i nie są zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.


Lokalizacja drogi przewidzianej do przebudowy:


Lokalizacja drogi

3. STAN ISTNIEJĄCY
3.1 Układ sytuacyjny

Przewidziana do przebudowy droga gminna pełni funkcję lokalną i stanowi dojazd do gruntów rolnych zlokalizowanych wzdłuż tej drogi oraz okolicznych posesji. Droga biegnie pośród pól uprawnych i zabudowy zagrodowej. Długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 2150 metrów. Na całym odcinku objętym projektem droga posiada nawierzchnię gruntową częściowo utwardzoną kruszywem i gruzem betonowym oraz szlaką. Szerokość jezdni ok. 3,0 – 4,5 m. Pobocza obustronnie gruntowe. Nawierzchnia drogowa jest wyeksploatowana, występują liczne wyboje i zastoiska wody po opadach deszczu. Przebudowa drogi wpłynie na polepszenie komfortu użytkowania i podniesie poziom bezpieczeństwa na drodze.4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE
4.1 Parametry projektowanej drogi

Parametry techniczne

 • kategoria ruchu KR1

 • klasa dróg L („lokalna”)

 • szerokość jezdni 3,5 - 4,0 m

 • szerokość pobocza 0,5 m

 • długość odcinka 2150 m4.3 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430), a także warunków gruntowo-wodnych projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:


 • Warstwa ścieralna z AC11S gr. 4 cm,

 • Warstwa profilowa z AC11W śr. gr. 3 cm,

 • Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr.5 cm,

 • Podbudowa z gruzu betonowego 0/63 mm gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdu: • Warstwa ścieralna z BA 0/12,8 gr. 4 cm,

 • Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm.

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych pokazano w części rysunkowej projektu.


5. Odwodnienie

Obecnie odwodnienie drogi jest odwodnieniem powierzchniowym. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na tereny zielone pasa drogowego. W ramach poprawy odwodnienia projektuje się wykonanie dwóch studni chłonnych.


6. Urządzenia obce

Nie przewiduje się zasadniczych zmian w zakresie infrastruktury podziemnej i naziemnej.

W ramach inwestycji nie przewiduje się wykonywania głębokich wykopów i prowadzenia dużych robót ziemnych. Planowana przebudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nie będzie na takie uzbrojenie negatywnie oddziaływać.

Opracował:mgr inż. Adam Meller

CZĘŚĆ RYSUNKOWA
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna