Przedmiot: Dzieje ustroju I administracji XX w. Kod Ects: 08. 3-xxxx-140Pobieranie 37.12 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar37.12 Kb.

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji XX w.


Kod ECTS: 08.3-xxxx-140

Punkty ECTS: 1

Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia - III rok, spec. archiwistyczna

Liczba godzin: 24

Prowadzący: dr Mariusz Majewski

Rodzaj zajęć: wykład

Forma zakończenia zajęć: zaliczenie


Wykaz tmatów:


 1. Zajęcia wstępne

 2. Przemiany ustrojowe państw europejskich w XX w.

3-4.Administracja współczesna (oprócz Polski)

 1. Ustrój II Rzeczypospolitej

 2. Administracja II Rzeczypospolitej

 3. Ziemie polskie w czasie II wojny światowej

 4. Ustrój Polski Ludowej (1944-1952)

 5. Administracja w Polsce w latach 1944-1952

 6. Ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

 7. Administracja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952-1989)

 8. III RzeczpospolitaLp.

1.


Temat zajęć:

Zajęcia wstępneZakres tematyczny:

 • sprawy organizacji zajęć, warunki uzyskania zaliczenia, literatura przedmiotu

 • tematyka zajęć
Literatura podstawowa:

G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustrojów państw, Warszawa 2001

K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa, Poznań

Grodziski S., Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998

Kamińska K., Gaca A., Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2002

A. Nowakowski, Powszechne dzieje ustroju państw w zarysie: od państwa antycznego do 1991 r., Częstochowa 1998
Literatura pomocnicza:

T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006

Lp.

2.


Temat zajęć:

Przemiany ustrojowe państw europejskich w XX w.


Zakres tematyczny:

 • przemiany ustrojowe w Wielkiej Brytanii

 • ustrój Francji (ewolucja systemu III Republiki; przemiany lat 1940-1944, konstytucja IV Republiki, V Republika)

 • przemiany ustrojowe w Rosji XX w.

 • ustrój państwa niemieckiego w XX w.

 • charakterystyka porównawcza ustrojów państw: Czechosłowacja, Węgry, kraje bałtyckie
Literatura podstawowa:

G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustrojów państw, Warszawa 2001

K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa, Poznań

Grodziski S., Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998

Kamińska K., Gaca A., Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2002

A. Nowakowski, Powszechne dzieje ustroju państw w zarysie: od państwa antycznego do 1991 r., Częstochowa 1998
Literatura pomocnicza:

A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia państwa i prawa – wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002

Lp.

3-4.


Temat zajęć:

Administracja współczesna (oprócz Polski)


Zakres tematyczny:

 • zmiany w stosunkach ustrojowych, społecznych i gospodarczych

 • monarchie i republiki liberalno-demokratyczne

 • reżimy autorytarne

 • administracja państw totalitarnych
Literatura podstawowa:

T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006

G. Górski, Historia administracji, Warszawa 2001


Literatura pomocnicza:

A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia państwa i prawa – wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002

Lp.

5.


Temat zajęć:

Ustrój II Rzeczypospolitej
Zakres tematyczny:

 • przygotowanie i uchwalenie konstytucji (od 1919 r.)

 • ustrój polityczny państwa 1918-1939

 • forma ustrojowa państwa

Literatura podstawowa:

M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2005

J. Bardzach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009

Prawo konstytucyjne, pod red. P. Tulei, Warszawa 1997


Literatura pomocnicza:

K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa, Poznań

Lp.

6.


Temat zajęć:

Administracja II Rzeczypospolitej
Zakres tematyczny:

 • administracja ogólna (zespolona)

 • administracja specjalna

 • samorząd

 • sądy administracyjne

 • organy kontroli administracji

Literatura podstawowa:

T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006

M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2005


Literatura pomocnicza:

K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa, Poznań


Lp.

7.


Temat zajęć:

Ziemie polskie w czasie II wojny światowej
Zakres tematyczny:

 • administracja w okresie wojny obronnej

 • administracja pod okupacją niemiecką

 • administracja pod okupacją sowiecką

 • władze polskie na emigracji

 • Polskie Państwo Podziemne

Literatura podstawowa:

T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006

G. Górski, Historia administracji, Warszawa 2001

G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustrojów państw, Warszawa 2001Literatura pomocnicza:

K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa, Poznań

Lp.

8.


Temat zajęć:

Ustrój Polski Ludowej (1944-1952)Zakres tematyczny:

 • ustrój państwa w okresie przejściowym (konspiracyjne instytucje ustrojowe, podstawy ustrojowe od 1944 r., naczelne organa państwowe)

 • Sejm Ustawodawczy (1947-1952)

 • ustrój Polski według Małej Konstytucji z 19 lutego 1947 r.

 • praktyka ustrojowa

Literatura podstawowa:

M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000

M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2005

J. Bardzach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009Literatura pomocnicza:

K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa, Poznań

Lp.

9.


Temat zajęć:

Administracja w Polsce w latach 1944-1952
Zakres tematyczny:

 • administracja centralna

 • administracja terytorialna i samorząd (podział administracyjny, administracja terytorialna w latach 1944-1950, reforma administracji z 1950 r.)

 • sądownictwo administracyjne i kontrola administracji

Literatura podstawowa:

T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006

G. Górski, Historia administracji, Warszawa 2001

M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2005Literatura pomocnicza:

K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa, Poznań

Lp.

10.


Temat zajęć:

Ustrój konstytucyjny Polskiej Rzeczypospolitej LudowejZakres tematyczny:

 • przygotowanie i uchwalenie nowej ustawy zasadniczej

 • systematyka konstytucji lipcowej

 • nowelizacje i zmiany Konstytucji

 • naczelne zasady ustrojowe

 • reformy ustrojowe 1980-1989

Literatura podstawowa:

M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000

M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2005

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009Literatura pomocnicza:

K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa, Poznań
Lp.

11.


Temat zajęć:

Administracja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952-1989)
Zakres tematyczny:

 • administracja centralna

 • administracja terytorialna

 • sadownictwo i kontrola administracji

Literatura podstawowa:

T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006

G. Górski, Historia administracji, Warszawa 2001

M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2005Literatura pomocnicza:

K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa, Poznań
Lp.

12.


Temat zajęć:

III RzeczpospolitaZakres tematyczny:

 • reformy ustrojowe 1980-1989 (powstanie NSZZ „Slidarność”, stan wojenny, „okrągły stół”, nowe instytucje ustrojowe)

 • Mała Konstytucja z 17 października 1992 r.

 • ustrój polityczny państwa w ustawie zasadniczej z 2 kwietnia 1997 r.

 • administracja rządowa i samorząd terytorialny

Literatura podstawowa:

M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000

M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2005

J. Bardzach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009Literatura pomocnicza:

K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa, Poznań

D III 2-17
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna