Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego. Nauczanie języka polskiego w naszym gimnazjum odbywa się według zmodyfikowanego programu wsiP „ Świat w słowach I obrazach”Pobieranie 38.29 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar38.29 Kb.
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO.
Nauczanie języka polskiego w naszym gimnazjum odbywa się według zmodyfikowanego programu WSiP „ Świat w słowach i obrazach”, zgodnie z podstawą programową z języka polskiego dla gimnazjum. PSO opracował nauczyciel języka polskiego A. Miętka w konsultacji z A. Witkowską.


Cele kształcenia - wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej


skomplikowanej organizacji - werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami
słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.


Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcia w refleksji o literaturze i wartościach; czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości - z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne ważne dla kultury polskiej i światowej.

III. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które służą formułowaniu wypowiedzi; zdobywa wiedzę o różnych odmianach polszczyzny i kształci umiejętność poprawnego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach, pogłębia znajomość etyki mowy i etykiety języka; poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi.
Kompetencje polonistyczne podlegające ocenie.


 • Słuchanie i mówienie.

 • Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury.

 • Tworzenie własnego tekstu.

 • Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku.

 • Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.


Kryteria wymagań na poszczególne oceny.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto wykazuje się wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza podstawę programową.


 • Słuchanie i mówienie:
 • Uczeń potrafi w trakcie zajęć zbudować i wygłosić kilkuminutową wypowiedź poprawną językowo i charakteryzującą się wysokim poziomem merytorycznym.

 • Celnie argumentuje, wykazując się erudycją interdyscyplinarną.

 • Jest laureatem szkolnych konkursów recytatorskich.

 • Wykazuje się umiejętnością głosowej interpretacji tekstu w ramach konkursów zewnętrznych: recytatorskich, krasomówczych
 • Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury. • Samodzielnie i krytycznie analizuje i interpretuje teksty pozaprogramowe, dzieła ikonograficzne, muzyczne.

 • Bezbłędnie odczytuje symbole kulturowe i aluzje literackie wpisane w teksty pozaprogramowe.
 • Tworzenie własnego tekstu. • Podejmuje próby tworzenia wyżej zorganizowanych form wypowiedzi: eseju, recenzji.

 • Tworzy własne teksty i publikuje je w gazetce szkolnej, na stronach internetowych lub w pismach młodzieżowych.

3. Potrafi opracować projekt monograficzny lub badawczy.

4. Podejmuje próby tworzenia własnych tekstów w ramach ogłaszanych konkursów zewnętrznych.

5. Praktyczne posługuje się wiedzą z nauki o języku.

6. Samodzielnie przygotowuje zadania konkursowe lub ciekawe ćwiczenia utrwalające kształcone umiejętności.

7. Samodzielnie wykonuje prezentacje multimedialne będące ciekawą formą pozyskiwania informacji.


IV. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.
1. Zna zasady ortografii i interpunkcji i dokumentuje je bezbłędnym zapisem.

2. Samodzielnie przygotowuje ćwiczenia, krzyżówki, diagramy.

3. Bierze udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach ortograficznych

i zajmuje w nich czołowe miejsca.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji polonistycznych spełnia poniższe wymagania:


 • Słuchanie i mówienie:

1. Buduje logiczne, spójne i poprawne merytorycznie wypowiedzi na określone

tematy.

2. Dyskutuje, polemizuje, przytacza trafne argumenty na uzasadnienie własnego stanowiska.3. Dostrzega problem, zgłasza propozycje rozwiązania, wyciąga wnioski.

4. Wykazuje się bardzo dobrą znajomością wszystkich lektur programowych.

5. Wygłasza z pamięci fragmenty prozy lub poezji, dokonując głosowej interpretacji poprzez odpowiednią barwę głosu i intonację.

6. Samodzielnie i krytycznie analizuje i interpretuje teksty, posługując się terminologią z zakresu teorii literatury.

7. Sprawnie posługuje się wymaganymi programowo formami wypowiedzi: opis, opowiadanie, charakterystyka, streszczenie, sprawozdanie, głos w dyskusji. ·

8. Wygłasza przemówienia, stosując figury retoryczne. ·

9. Stosownie do sytuacji buduje wypowiedzenia mające charakter: perswazji, parafrazy, komentarza.


 • Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury.
 • Płynnie i bezbłędnie czyta, interpretując tekst poprzez właściwą intonację. • Zna środki wyrazu typowe dla różnych dziedzin sztuki i umie odczytać ich funkcje.
 • Potrafi krytycznie odczytać treść przekazów medialnych, w tym reklam.
 • Sprawnie odczytuje informacje zawarte w aktach normatywnych, mapach, tabelach, wykresach.
 • Tworzenie własnego tekstu • Sprawnie redaguje pisemne formy wypowiedzi: notatka, opis, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka, opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, list, dziennik, pamiętnik, streszczenie, rozprawka, wywiad.
 • Wprowadza cytaty i poprawnie je zapisuje.
 • Tworzy wzorcowe teksty użytkowe: ogłoszenia, instrukcje, zawiadomienia, regulaminy, CV, list motywacyjny.
 • Tworzy przypisy i bibliografię.
 • Dokonuje oryginalnego przekładu intersemiotycznego dzieła literackiego, plastycznego i malarskiego.
 • Sprawnie dokonuje różnorodnych operacji na tekście: streszcza, rozwija, dokonuje adaptacji, stylizacji, parafrazy.
 • Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku.
 • Uczeń, tworząc teksty mówione i pisane, sprawnie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę z zakresu: fleksji (części mowy odmienne i nieodmienne, osobliwości w odmianie, funkcje części mowy), składni (zdania, równoważniki, zdania pojedyncze, złożone, wielokrotnie złożone), słowotwórstwa (budowa słowotwórcza wyrazu, złożenia, zestawienia, zrosty, wulgaryzmy, neologizmy, zapożyczenia), frazeologii (rozumie znaczenie związków frazeologicznych, stosuje je w różnych formach wypowiedzi), fonetyki;Uczeń zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne i potwierdza to bezbłędnym zapisem

Jest zwycięzcą szkolnych konkursów ortograficznych.


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji polonistycznych spełnia poniższe wymagania:


 • Słuchanie i mówienie.

1. Słucha uważnie wypowiedzi i potrafi dokonać selekcji przekazywanych informacji.

2. Tworzy poprawne składniowo i merytorycznie wypowiedzi wielozdaniowe.

3. Bierze udział w dyskusji, popierając własne zdanie trafnie dobranymi argumentami.

4. Poprawnie posługuje się wymaganymi programowo formami wypowiedzi.

5. Dobrze zna treści lektur, wykorzystuje konteksty niezbędne do ich interpretacji.6. Bezbłędnie wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy.


 • Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury.
 • Uczeń czyta płynnie i bezbłędnie, ze zrozumieniem.

 • Zna środki wyrazu literatury, teatru, filmu, mediów i umie odczytać ich funkcje.

 • Czyta teksty kultury na poziomie dosłownym, symbolicznym i przenośnym.

 • Dostrzega konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury.

 • Dostrzega wartości wpisane w teksty kultury.
 • Tworzenie własnego tekstu
 • Poprawnie redaguje pisemne formy wypowiedzi: opis, opowiadanie, streszczenie, rozprawka, sprawozdanie, charakterystyka, pamiętnik, wywiad.

 • Tworzy teksty użytkowe: regulamin, list motywacyjny, list otwarty.
 • Umiejętnie dokonuje operacji przekształcenia tekstu: streszcza, rozwija, dokonuje adaptacji i stylizacji.
 • Dokonuje przekładu intersemiotycznego dzieła literackiego plastycznego i muzycznego.
 • Świadomie i sprawnie posługuje się groteską, absurdem, komizmem, patosem tworząc własne teksty.
 • Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku.
 • Uczeń, tworząc własne teksty, sprawnie posługuje się wiedzą z zakresu: fleksji(zna odmienne i nieodmienne części mowy i ich funkcje w zdaniu. składni (stosuje różne rodzaje wypowiedzeń i umie je nazwać). · słowotwórstwa (złożenia, zrosty, zestawienia, neologizmy, zapożyczenia). frazeologii (zna znaczenie powszechnie przyjętych frazeologizmów i poprawnie je stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych). • Zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne, dopuszcza się jeden błąd ortograficzny w tekście dyktanda.

 • Zna mechanizm procesów fonetycznych (upodobnienia, uproszczenia, utrata dźwięczności w wygłosie wyrazu) i dokumentuje to bezbłędnym zapisem.Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji polonistycznych spełnia poniższe wymagania:


 • Słuchanie i mówienie:
 • Słucha uważnie wypowiedzi i dokumentuje to, wskazując główną myśl i odpowiadając na pytania.

 • Zna treść lektur, umie odtworzyć najważniejsze wydarzenia.

 • Buduje krótkie, logiczne wypowiedzi na temat lektury, filmu, różnych problemów codziennego życia, posługując się pojęciami literackimi i kulturowymi.

 • Potrafi określić swoje stanowisko i uzasadnić je.

 • Wygłasza z pamięci fragmenty prozy i poezji.

 • Umie zadawać pytania, znając wartość pytań otwartych i zamkniętych.

 • Odróżnia fakty od opinii.

 • Mówi w sposób zgodny z ogólnopolską normą wymowy.
 • Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury.
 • Potrafi odczytać znaczenie dosłowne i przenośne związków i wyrażeń wpisanych w teksty kultury.

 • Czyta płynnie, ze zrozumieniem.

 • Zauważa i prawidłowo odczytuje intencje nadawcy (manipulację, perswazję).

 • Dostrzega konteksty: biograficzny, historyczny i aksjologiczny i potrafi je wykorzystać do interpretacji tekstów kultury.

 • Zna środki wyrazu właściwe różnym tekstom kultury i umie je nazwać.

 • Odczytuje bliskie mu wartości wpisane w teksty.
 • Tworzenie własnego tekstu.
 • Redaguje krótkie teksty w formach wypowiedzi określonych w podstawie programowej.

 • Przestrzega zasad organizacji tekstu (wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity).

 • Potrafi przekształcić tekst streszczając, rozwijając lub zapisując go w formie planu.


 • Tworzy teksty użytkowe: instrukcje, zawiadomienia, ogłoszenia o pracę, ogłoszenia drobne, podanie, telegram, CV, list prywatny, tekst życzeń.

 • Podejmuje próby przekładu intersemiotycznego dzieł literackich, malarskich i muzycznych.
 • Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku.
 • Uczeń, tworząc różne formy wypowiedzi, posługuje się wiedzą z zakresu: fleksji

( części mowy odmienne i nieodmienne), · składni ( zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące, złożone, równoważniki zdania, wypowiedzenia wielokrotnie złożone), słowotwórstwa (wyrazy podstawowe, pochodne, budowa słowotwórcza wyrazu, zapożyczenia, wulgaryzmy, synonimy, antonimy, homonimy), frazeologii ( zna znaczenie popularnych mitologizmów, wyrażeń i zwrotów zaczerpniętych z Biblii i świadomie stosuje je w swoich wypowiedziach).


 • Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

Zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne, dopuszcza się dwa błędy ortograficzne. Poprawnie przenosi wyrazy.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji polonistycznych spełnia poniższe wymagania:


 • Słuchanie i mówienie.
 • Słucha uważnie krótkiej wypowiedzi i dokumentuje to odpowiedzią na pytanie.

 • Rozumie mowę ciała (język niewerbalny).

 • Samodzielnie buduje jedno lub dwuzdaniowe wypowiedzenia na temat lektur, zjawisk kulturowych, zainteresowań.

 • Wygłasza z pamięci krótkie teksty poetyckie i fragmenty prozy.

 • Zna problematykę lektur i dokumentuje to odpowiadając na pytania.

 • Przy pomocy nauczyciela tworzy wypowiedzenia wielozdaniowe.
 • Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury.
 • Czyta płynnie, aczkolwiek zdarzają się nieliczne błędy.

 • Potrafi odczytać znaczenie dosłowne i symboliczne niektórych wyrażeń i zwrotów.

 • Odczytuje treści przekazów medialnych i innych tekstów kultury.
 • Tworzenie własnego tekstu.

1. Podejmuje próby redagowania tekstów w formach wypowiedzi określonych w podstawie programowej.

2. Zna zasady organizacji tekstu pisanego i stara się je stosować.

3. Potrafi zredagować niektóre teksty użytkowe.

 • Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku. • Uczeń, tworząc własne teksty, posługuje się wiedzą z zakresu: fleksji ( stosuje poprawne formy wyrazów, rozwija tekst, dodając do rzeczowników i czasowników właściwe określenia), składni ( przekształca tekst, tworząc ze zdań pojedynczych- złożone, z równoważników -zdania, z konstrukcji czynnych- bierne), słowotwórstwa (stosuje synonimy, wyrazy nacechowane emocjonalnie).
 • Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

Zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne, dopuszcza się pięć błędów ortograficznych w tekście dyktanda.


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie kompetencji polonistycznych nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
Ze szczegółowymi zasadami PSO z podziałem na poszczególne klasy do podręcznika „ Świat w słowach i obrazach” oraz do podręcznika „ Gramatyka i stylistyka” można zapoznać się na stronie internetowej wydawnictwa WSiP : www.wsip.pl Podane są również kryteria oceny pisemnych i ustnych form wypowiedzi.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna