Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „czyste powietrze” Sp z o o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6Pobieranie 1.1 Mb.
Strona1/32
Data10.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

P
rzedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe

CZYSTE POWIETRZE” Sp. z o.o.50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6

tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52

e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

MIASTA i GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA


Inwestor:

Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Sienkiewicza 6, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka
Wykonawca:

PPW „Czyste Powietrze” Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 6b/6, 50-541 Wrocław

Wrocław, lipiec 2004 r.

Spis treści:

str.

I.Wstęp 5

II.Ogólna charakterystyka miasta i gminy 8

III.Opis stanu istniejącego, źródeł i tendencji przeobrażeń środowiska naturalnego na terenie miasta i gminy wraz z jego oceną 12

IV.Cele polityki ekologicznej miasta i gminy 61

V.Podstawowe instrumenty i narzędzia zarządzania realizacją Programu Ochrony Środowiska 84

VI. Wykorzystane materiały 125Spis załączników

Załącznik 1

Mapa lokalizacyjna gminy


Załącznik 2

Mapa lokalizacyjna emitorów zanieczyszczeń do powietrza

Załącznik 3

Mapa lokalizacyjna głównych ujęć wód podziemnych

Załącznik 4

Mapa występowania surowców naturalnych

Załącznik 5

Mapa lokalizacyjna obszarów przyrodniczo cennych


Streszczenie

Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka opracowany został na mocy art. 17 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa.Program składa się z czterech głównych części:

 • ogólnej charakterystyki miasta i gminy,

 • opisu stanu istniejącego w zakresie środowiska naturalnego i podstawowej infrastruktury komunalnej, oddziałującej bezpośrednio na środowisko,

 • przedstawienia celów polityki ekologicznej miasta i gminy, w tym programu zadań krótkookreso­wych, do 2007 roku i długookresowych tj. do 2011 roku,

 • opisu podstawowych instrumentów zarządzania programem i możliwości finansowania za­dań, wynikających z programu.

Przy opracowaniu Programu Ochrony Środowiska wykorzystano materiały
i informacje dostępne m. in. w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz­twa Dolnośląskiego, Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Śro­dowiska, Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w oparciu o istniejące dokumenty i opracowania z zakresu ochrony środowiska takie jak:

 • II Polityka Ekologiczna Państwa,

 • Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006,

 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010,

 • Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010,

 • Strategia rozwoju energetyki odnawialnej,

 • Narodowa strategia edukacji ekologicznej,

 • Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Województwa Dolnośląskiego,

 • Raporty o stanie środowiska w Województwie Dolnośląskim” – opracowane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,

 • Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłodzkiego.

Program Ochrony Środowiska został opracowany tak, aby mógł stanowić:

 • źródło wiedzy o aktualnym stanie środowiska naturalnego w mieście i gminie,

 • podstawę do podejmowania decyzji o realizacji poszczególnych zadań proekologicznych i starania się o pozyskanie dofinansowania na ich realizację. 1. Wstęp

1.Podstawa formalno - prawna opracowania


Podstawę formalno – prawną „Programu Ochrony Środowiska miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka” opracowywanego przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrożeniowe „Czyste Powietrze” Sp. z o.o. z Wrocławia, na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, stanowi umowa nr 1/04 zawarta w dniu 15.04.2004 r. oraz Ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. wraz aktami prawnymi wyszczególnionymi w rozdz. VI. pkt. 1.

2.Cel i zakres Programu Ochrony Środowiska


Podstawą i przesłaniem do opracowania Programu Ochrony Środowiska jest zrównoważony rozwój tzn. taki rozwój gospodarczy, techniczny i społeczny, który nie powoduje szkód w środowisku naturalnym i nadmiernie nie wyczerpuje jego zasobów. Oznacza to nową filozofię rozwoju globalnego, regionalnego i lokalnego, przeciwstawiającą się wąsko rozumianemu wzrostowi gospodarczemu.

Definicja zrównoważonego rozwoju została określona po raz pierwszy w 1972 roku w Raporcie Brutland „Nasza Wspólna Przyszłość” i w ślad za tym Raportem, w tzw. „Agendzie 21”.

Agenda 21, jeden z dokumentów końcowych konferencji Narodów Zjednoczonych z roku 1992 w Rio de Janeiro, tzw. Szczytu Ziemi, potwierdzona na II Szczycie Ziemi we wrześniu 2002 r. w Johanesburgu, określa program działań na XXI wiek, który zapewni aspiracje rozwojowe obecnego pokolenia z jednoczesnym zapewnieniem praw przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych.

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska, na każdym szczeblu administracyjnym (kraju, regionu, powiatu, gminy), powinno służyć przede wszystkim stworzeniu warunków dla takiego stymulowania procesów rozwoju, aby w jak najmniejszym stopniu zagrażały one środowisku naturalnemu. Konieczne jest w związku z tym, sukcesywne eliminowanie procesów i działań gospodarczych szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, promowanie technologii i działań „przyjaznych środowisku” oraz przyspieszanie procesów rekultywacyjnych i przywracających środowisko do właściwego stanu, wszędzie tam, gdzie nastąpiła jego degradacja. Realizacja tych celów nie może jednak ograniczać tempa wzrostu gospodarczego ani powodować powstania napięć społecznych czy zagrożeń ekonomicznych.

Program Ochrony Środowiska miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka musi, oprócz spełnienia ogólnych założeń, odpowiadać zadaniom sformułowanym w II Polityce Ekologicznej Polski oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz Strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Celem polityki ekologicznej jest wprowadzanie na danym obszarze, w tym przypadku w mieście i gminie, ładu ekologicznego. Postulat ładu ekologicznego odzwierciedla polityka ekologiczna państwa, która stanowi dokument oparty na europejskich zasadach ekorozwoju. Regionalna polityka ekologiczna, w tym także miasta i gminy, musi być odzwierciedleniem celów i zadań, sposobów ich osiągnięcia określonych w polityce ekologicznej państwa, ale w odniesieniu do danej gminy, danego miasta.

Lokalna polityka ekologiczna obszaru powinna więc:


 • opierać się na rzetelnej diagnozie głównych problemów ekologicznych miasta i gminy,

 • wyznaczać priorytety działań w zakresie jakości powietrza atmosferycznego, gospodarki odpadami, ochrony zieleni i obszarów cennych przyrodniczo, gospodarki wodno - ściekowej, ochrony przed hałasem itp.,

 • określać instrumenty i źródła finansowania przedsięwzięć proekologicznych.

Celem, więc opracowanego Programu Ochrony Środowiska jest wskazanie kierunków działań i zadań priorytetowych do realizacji w najbliższym czasie w zakresie ochrony środowiska miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, które będą zgodne z zasadami określonymi w Polityce ekologicznej Państwa, w tym m.in. z zasadą zrównoważonego rozwoju.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna