Przegląd geologiczny badania geologiczne nad wykorzystaniem surowców w programie budowy autostrad konferencja prasowa sekretarza stanu w mośZNil krzysztofa SzamałkaPobieranie 10.67 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar10.67 Kb.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY

Badania geologiczne nad wykorzystaniem surowców w programie budowy autostrad - konferencja prasowa sekretarza stanu w MOŚZNiL Krzysztofa Szamałka
26 czerwca 1997 r. w Sali Kolumnowej gmachu MOŚZNiL odbyła się konferencja prasowa, tematem której były Badania geologiczne nad wykorzystaniem surowców w programie budowy autostrad. Konferencję prowadził główny geolog kraju Krzysztof Szamałek. Z ramienia ministerstwa występował też dyrektor Biura Informacji i Komunikacji Społecznej Jan Kłopotowski. Na sali byli obecni przedstawiciele firm, które realizowały zamówione przez ministerstwo opracowanie Pakiety informacyjne dla złóż surowców miejscowych zlokalizowanych w pobliżu projektowanych autostrad A2 i A4 : Wacław Listkowski - dyrektor Przedsiębiorstwa Geologicznego w Warszawie, Jerzy Bareja prezes Geologiczno-Inżynierskiego Konsorcjum Budowy Autostrad i Tomasz Zapaśnik - prezes Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

We wstępnym przemówieniu K. Szamałek podkreślił znaczenie mającej wejść w życie ustawy, w myśl której część dochodu, jaka powstanie w toku działalności gospodarczej, wykorzystującej zdeponowane wcześniej odpady, będzie zwolniona od podatku dochodowego. Od dochodu podlegającego opodatkowaniu będzie można odliczyć koszty transportu oraz koszty poniesione podczas uzdatniania odpadu. Celem wprowadzenia tej ulgi jest zachęcenie firm budowlanych do wykorzystywania surowców wtórnych. Ma to szczególne znaczenie dla terenów południowej Polski.

Następnie K. Szamałek omówił, wspomniane wcześniej, Pakiety informacyjne... Opracowanie to, sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy surowców budowlanych występujących w odległości 20-50 km od planowanych przebiegów autostrad. Zgromadzono w nim informacje o złożach eksploatowanych, nie eksploatowanych i perspektywicznych. Sporządzono charakterystykę ilościową i jakościową, określono też stan prawny złóż. Ponadto wyszczególniono utwory antropogeniczne, które mogą być przydatne przy budowie autostrad. Pakiety... stanowią źródło informacji dla władz lokalnych służb geologicznych wydających koncesje oraz przyszłych wykonawców autostrad. Dyrektor Kłopotowski dodał, że według danych zawartych w tym opracowaniu w omawianym pasie znajduje się 6,8 mld ton kruszywa naturalnego i kamienia budowlanego, ponad 720 mln ton gruntów antropogenicznych (hałdy) oraz 1,5 mld ton kruszywa naturalnego w obrębie obszarów perspektywicznych. Za pewnia to dobrą bazę surowcową dla projektowanego przedsięwzięcia.

Główny geolog kraju poinformował, że na - zlecenie MOŚZNiL - Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach zrealizuje temat Ocena możliwości wykorzystania zasobów przemysłowych w woj. katowickim dla potrzeb budowy autostrad A1 i A4. Będzie to drugie bardzo ważne opracowanie dotyczące tej budowy.

W informacji dla przedstawicieli prasy zwrócono uwagę na to że w Polsce na hałdach jest złożonych 3,6-3,8 mld ton odpadów mineralnych, pochodzących z eksploatacji węgla kamiennego i rud a także odpadów technologicznych hutnictwa i energetyki i 5 mld ton skał nadkładowych. Projektowana budowa autostrad z pewnością przyczyni się do uszczuplenia tych uciążliwych "zasobów". Likwidacja hałd i składowisk spowoduje odzyskanie terenów, szczególnie potrzebnych w woj. katowickim, które mogą być wykorzystane pod zabudowę lub jako tereny zielone. W dobie bezrobocia korzystne też będzie powstanie nowych miejsc pracy dla osób zatrudnionych przy wybieraniu, transporcie i wzbogacaniu odpadów.

Wśród dziennikarzy wątpliwości budziła jakość stosowanych odpadów - czy nie będą one miały negatywnego wpływu na środowisko? Zostali oni zapewnieni, że wszelkie materiały użyte podczas realizacji projektu będą musiały spełniać warunki polskich norm zarówno technologicznych, jak i ekologicznych. Przewiduje się zagospodarowanie łupków powęglowych (odpadów z górnictwa węgla kamiennego) i żużli (z hutnictwa metali) stosowanych jako kruszywo pod nasypy i pod budowę nawierzchni, popiołów lotnych i żużli z elektrowni węgla kamiennego, które mogą służyć jako wypełniacz mas asfaltowych lub stabilizator gruntów. Materiały te nie będą miały dużego wpływu na otoczenie. Aby zminimalizować szkodliwy wpływ budowy autostrad na otoczenie, w ocenach oddziaływania na środowisko narzucono realizatorom projektu obowiązek utworzenia systemu zbierania wód i przekazywania ich do oczyszczalni.

Magdalena Mizerska


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna