Przemówienie z okazji jubileuszu 25-lecia działalności zzit w „pzl- świdnik” S. APobieranie 21.87 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar21.87 Kb.

Przemówienie z okazji jubileuszu 25-lecia działalności ZZIT w „PZL- Świdnik” S.A


Szanowni Goście, koleżanki i koledzy związkowcy.

W imieniu własnym oraz w imieniu Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w „PZL- Świdnik” S.A, organizatora dzisiejszej uroczystości, mam przyjemność i ogromny zaszczyt powitać wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie. W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się aby uczcić jubileusz XXV - lecia powstania i działalności naszej Organizacji Międzyzakładowej.

Idea powołania do życia nowej organizacji związkowej wyrosła w naszym środowisku technicznym przed 1991 rokiem, ale urzeczywistniła się dopiero w dniu 6 lutego 1991 roku, kiedy to 14-stu odważnych entuzjastów stworzyło grupę inicjatywno-założycielską Związku Zawodowego Związku Inżynierów i Techników w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL- Świdnik”, był to już w tym czasie kolejny - trzeci związek zawodowy w naszym zakładzie.

Powodów do podjęcia takiej decyzji było kilka, ale bezpośrednim i najważniejszym był brak należytej reprezentacji związkowej kadry inżynieryjno-technicznej w naszej firmie.

W dosyć krótkim czasie związek nasz skupił w swoich szeregach większość pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno technicznych.

Komitet Założycielski pokonał wszystkie pojawiające się przeszkody, i w maju 1991 roku odbyła się pierwsza Konferencja Delegatów ZZIT na której wybrano organa statutowe Związku na pierwszą kadencję, a działający do tego czasu Komitet Założycielski został samoistnie rozwiązany.

W 1993 roku nasza organizacja zakładowa wspólnie z organizacją ZZIT z Daewoo Motor Polska powołała Okręg Lubelski Związku, skupiający w swych szeregach organizacje Związku z terenu całego województwa lubelskiego. Założony wówczas Okręg rozwinął swoją działalność stając się w bieżącej kadencji niekwestionowanym liderem pod względem innowacyjności w swoim działaniu.

Po wprowadzonych w 1995 roku zmianach organizacyjnych i wydzieleniu z „PZL-Świdnik” kilku Spółek- córek zmieniła się struktura organizacyjna naszego Związku, który stał się Organizacją Międzyzakładową i w takiej strukturze organizacyjnej funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Jako Organizacja Międzyzakładowa należąca do Okręgu Lubelskiego podlegamy pod Zarząd Krajowy ZZIT poprzez, który należymy do centrali związkowej Forum Związków Zawodowych zrzeszonej w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Równolegle jako Związek Zawodowy Inżynierów i Techników jesteśmy stowarzyszeni z „EUROCADRES” - EUROPEJSKĄ RADĄ PROFESJONALISTÓW i MENEDŻERÓW. Jest to organizacja zrzeszająca związki zawodowe w Europie, w skład których wchodzą pracownicy z wyższym wykształceniem i przeszkoleniem zawodowym w przemyśle lub posiadający odpowiednio uznane doświadczenie w zakresie nauki, techniki lub administracji. EUROCADRES samodzielnie występuje jako podmiot w Europejskim Dialogu Społecznym. Tym samym ma prawo do oceny, korygowania i komentowania projektów przepisów prawnych powstających na szczeblu Komisji Europejskiej, dzięki czemu my, jako jej członkowie mamy bezpośredni wpływ na kształtowanie prawa pracy w Europie.

Po prywatyzacji naszej Spółki w 2010 roku zostaliśmy włączeni do koncernu AgustaWestland, a od początku bieżącego roku jesteśmy częścią koncernu Finmeccanica, który przejął pakiet większościowy akcji naszej firmy.

Powyższe zmiany własnościowe spowodowały konieczność przestawienia sposobu działania naszej organizacji na taki, który sprosta korporacyjnym wyzwaniom koncernu, w którym się znaleźliśmy. Dzięki działaniom przedstawicieli naszej Organizacji Międzyzakładowej uczestniczących w konferencjach Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, po trzech latach walki o należne nam prawa, udało się doprowadzić do rozszerzenia Europejskiej Rady Zakładowej koncernu AgustaWestland o przedstawicieli załogi naszej Spółki.

Uroczyste podpisanie rozszerzenia nastąpiło w Świdniku w dniu 25 lipca 2014 roku, a doniosłość tego wydarzenia charakteryzuje obecność podczas tej ceremonii liderów wszystkich trzech reprezentatywnych polskich central związkowych tj. FZZ, OPZZ i NSZZ „Solidarność”.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do Komitetu o zmniejszonym składzie rozszerzonej Europejskiej Rady Zakładowej koncernu AgustaWestland został wybrany przewodniczący naszej Organizacji Międzyzakładowej.

Przedstawiciele Związku w „PZL-Świdnik” i Spółkach Wydzielonych, od początku jego istnienia aktywnie uczestniczyli i uczestniczą w pracach wszystkich komisji i zespołów problemowych powoływanych wspólnie przez naszego pracodawcę i Związki Zawodowe. Nasi przedstawiciele brali aktywny udział w tworzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL- Świdnik” oraz we wszystkich jego modyfikacjach.

Negocjowaliśmy Pakiet Gwarancji Pracowniczych, który powstał przed prywatyzacją naszej Spółki, a który zagwarantował dodatkowe prawa naszym pracownikom.

W minionych latach wspólnie z kołem zakładowym SIMP organizowaliśmy wyjazdy na wystawy lotnicze do Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii połączone ze zwiedzaniem zakładów lotniczych z którymi utrzymujemy kontakty.

Nasza organizacja Związkowa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich członków

prowadzi również aktywną działalność integracyjno – wypoczynkową organizując dla członków związku i ich rodzin wyjazdy na imprezy typu: spływy kajakowe, grzybobrania, wyjazdy na narty, kuligi, urozmaicone wyjazdy z okazji Dnia Dziecka i cieszące się szczególnie dużym zainteresowaniem wycieczki do ciekawych zakątków Polski i Europy.

Pamiętamy również o seniorach naszego Związku dla których pozyskujemy środki z funduszu socjalnego i z którymi spotykamy się na specjalnie organizowanych imprezach integracyjnych z licznym udziałem aktywnych zawodowo członków związku.

Wiele spotkań integracyjnych i szkoleń organizujemy wspólnie z innymi naszymi organizacjami działającymi w Okręgu Lubelskim przez co mamy najbardziej zintegrowany Okręg w Polsce, w którym nawzajem wymieniamy się doświadczeniem i pomagamy sobie wzajemnie w rozwiązywaniu codziennych problemów związkowych.

ZZIT jest od początku swego istnienia organizacją apolityczną i to założenie jest oparte na jednym z podstawowych zapisów w Statucie związku.

Jak podkreśliła to w swoim ekspoze obecna przewodnicząca FZZ koleżanka Dorota Gardias apolityczność Związków Zawodowych to cnota, której nie można stracić. W opinii nowej Przewodniczącej, bycie przybudówką partii politycznej powoduje, że związek staje się tanim folwarkiem do zbierania głosów wyborczych, a to nie są zadania dla prawdziwych związków zawodowych, które mają bronić coraz częściej łamanych praw pracowniczych, a nie angażować się po stronie którejkolwiek partii politycznej, która po objęciu władzy najczęściej zapomina o swoich zobowiązaniach wobec społeczeństwa.

Dla nowoczesnego związku zawodowego jakim stała się w obecnej kadencji nasza Organizacja Międzyzakładowa szczególnie ważny jest nowy sposób myślenia o Związku, przełamywanie stereotypów i dostosowanie Związku do wyzwań europejskich. Stanowimy Związek ludzi odważnych do mówienia prawdy, a nie bezrefleksyjnego przyjmowania dotychczasowego „status quo” co w ostatnich latach zauważyli pracownicy naszej Spółki licznie przystępując do naszej Organizacji. Dzięki temu spełniamy wszystkie kryteria reprezentatywności.

Jesteśmy związkiem otwartym na dialog ale równocześnie potrafimy, umiejętnie korzystając ze środków masowego przekazu i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, skutecznie występować w obronie interesów pracowników i naszego przedsiębiorstwa czego boleśnie doświadczył poprzedni rząd i poprzedni prezydent RP gdy dokonano politycznego zamiast merytorycznego rozstrzygnięcia przetargu na ś-ce wielozadaniowe dla polskiej armii. Przedstawiciele naszej Organizacji Międzyzakładowej są widoczni nie tylko w zakładzie, powiecie czy województwie lecz także na szczeblu krajowym i międzynarodowym, biorą aktywny udział nie tylko w manifestacjach ale i w pracach Rady Dialogu Społecznego.

Nasza rzetelność w prezentowaniu spraw trudnych oraz nieustępliwość w obronie słusznych praw pracowniczych przyniosły nam uznanie nie tylko wśród pracowników naszej Spółki ale także w kręgach społecznych i politycznych.

Wszystkie tak skrótowo wymienione osiągnięcia są wspólnym naszym sukcesem.

W takim dniu jak dzisiejszy wspominamy miniony czas, związane z nim dokonania i ludzi, którzy tworzyli i tworzą Nasz Związek. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Naszego związku, do członków Grupy Założycielskiej i do członków Klubu Seniora, którzy najlepsze lata swojej kariery zawodowej oddali dla dobra Naszego Związku. Słowa podziękowania kieruję w pierwszym rzędzie do wszystkich członków Związku zaangażowanych w działalność społeczną na rzecz dobra wspólnego jakim jest nasza Organizacja. Jesteśmy dumni z tego, że w ciągu tych lat wspólnym działaniem rozwinęliśmy nasz Związek .Dzięki Waszemu zaangażowaniu i aktywności udało się zrealizować śmiałe plany i zamierzenia, Związek zyskał nowych członków i ciągle się rozwija. Ostatnie lata to powstanie nowych kół związkowych i rozbudowa już istniejących. Wyrażamy nadzieję, że kolejne Jubileusze przeżywane będą z uczuciem całkowitego spełnienia naszych odważnych i innowacyjnych pomysłów na rozwój Związku. Oby każdy rok przynosił pomyślną realizację założonych celów i satysfakcję z ich osiągnięcia.

Szanowni Państwo, zebraliśmy się dzisiaj, aby wspólnie świętować srebrny jubileusz naszej działalności. Jak to już w zwyczaju bywa na srebrny jubileusz oprócz rodziny zaprasza się przyjaciół i kolegów aby razem z nami cieszyli się naszym sukcesem. Dlatego też w gronie zaproszonych gości znaleźli się przewodniczący pozostałych reprezentatywnych organizacji związkowych z naszej Spółki, którym pragnę podziękować za wykazaną solidarność z naszą organizacją związkową w trudnych dla nas chwilach sporu z pracodawcą.

Po 25 latach można nas porównać do małżeństwa z 25 letnim doświadczeniem, które przeżyło wiele trudnych i radosnych sytuacji. Zgromadziło bagaż różnych doświadczeń uzyskanych w drodze szkoleń, negocjacji i rozwiązywania codziennych problemów pracowniczych.

Z okazji naszego jubileuszu, przy wejściu na salę drodzy członkowie związku i zaproszeni goście otrzymaliście w prezencie drobne upominki symbolizujące cele naszej organizacji: parasol ochronny gwarantujący nadzór naszej Organizacji nad przestrzeganiem praw pracowników i portfel symbolizujący walkę o dobra materialne dla naszych członków i całej załogi.

W roku bieżącym tak naprawdę mamy potrójny powód do świętowania, bowiem w naszym regionie przypadają aż trzy jubileusze:

- pierwszym z nich jest nasz srebrny jubileusz 25 lecia powstania i działalności naszej Organizacji,

- drugim jest jubileusz 65 lecia powstania i działalności zakładu w którym działamy – Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL- Świdnik” S.A;

- trzecim z nich jest kolejny jubileusz jakim jest zapomniana już dziewięćdziesiąta piąta rocznica powstania w Lublinie Zakładów Mechanicznych Plage i Laśkiewicz. Była to pierwsza w Polsce fabryka samolotów. W czerwcu tego roku minie 95 lat od wyprodukowania w niej pierwszego w niepodległej Polsce samolotu o czym my jako członkowie związku zrzeszającego kadrę techniczną nie powinniśmy zapominać bo to są nasze korzenie.

Myślę, że wieczorem po zakończeniu części oficjalnej będzie jeszcze dużo czasu, aby powspominać i podyskutować na tematy związkowe. Kilkunasto minutowa prezentacja, która będzie następnym punktem programu, będzie wizualnym uzupełnieniem mojego wystąpienia. Zobaczycie Państwo na niej naszą codzienną działalność.

Dziękując raz jeszcze wszystkim za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju naszego Związku na przestrzeni ostatnich 25 lat chciałbym wyrazić swoją nadzieję, że wspólnie dołożymy wszelkich starań, aby rozwój naszej Organizacji był dynamiczny, nastawiony na realizację potrzeb naszych członków, budujący dobre podstawy dla lepszej wspólnej przyszłości.

Dziękuję wszystkim tu zgromadzonym, że zechcieliście poświęcić swój czas i być teraz tutaj aby cieszyć się i wspólnie z nami świętować piękny jubileusz 25-lecia naszej Organizacji.

Kończąc dziękuję Państwu za wysłuchanie mojego przemówienia i życzę udanego balu.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna