Przetarg pisemny na wybór partnera biletowego na igrzyska XXX olimpiady londyn 2012 I. Opis przedmiotu przetarguPobieranie 41.48 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar41.48 Kb.
PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PARTNERA BILETOWEGO NA IGRZYSKA XXX OLIMPIADY LONDYN 2012

I. Opis przedmiotu przetargu
Polski Komitet Olimpijski (PKOl) - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na partnera biletowego, który przejmie obowiązki zamówienia, zakupu i dystrybucji biletów na Igrzyska XXX Olimpiady Londyn 2010 na terytorium RP według umowy pomiędzy partnerem biletowym (ATR) – Komitetem Organizacyjnym Igrzysk XXX Olimpiady Londyn 2012 (The London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Limited (LOCOG)) i PKOl, zatwierdzoną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) oraz zabezpieczy przygotowanie pakietów turystycznych na okres Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
Szczegółowy opis zakresu obowiązków i usług świadczonych przez partnera biletowego (zwanego dalej również ATR):

 1. ATR powinien być aktywnym partnerem międzynarodowej sprzedaży biletów, inwestującym w programy marketingowe i komunikacyjne promujące Igrzyska w Londynie na swoim terytorium.

 2. ATR powinien zapewnić kibicom ze swojego terytorium oferty obejmujące sprzedaż całych pakietów turystycznych jak również wyłącznie biletów.

 3. ATR zapewnia wyraźny przekaz informacyjny na temat cen biletów i dodatkowych opłat zgodny z zasadami określonymi przez MKOl i LOCOG, przy czym marża ATR nie może przekroczyć 20% ceny biletu ustanowionej przez LOCOG, ale nie więcej niż równowartość £40.

 4. ATR zagwarantuje efektywną obsługę Rodziny Olimpijskiej i innych klientów na terytorium przed, podczas i po Igrzyskach Olimpijskich.

 5. Przed oficjalnym zatwierdzeniem ATR na Igrzyska XXX Olimpiady Londyn 2012 zobowiązany jest on do przedstawienia planu marketingowego (odpowiedzi na kwestionariusz LOCOG);

 6. ATR ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podejmowane przez zatwierdzonych dodatkowych dystrybutorów jak za własne działania i zaniechania, z zastrzeżeniem że nie może wyznaczyć więcej niż 3 dodatkowych dystrybutorów. ATR nie może ograniczyć swojej odpowiedzialności z tego tytułu do winy w wyborze.

 7. Sprzedaż biletów przez ATR jest ograniczona do terytorium RP. ATR nie może aktywnie promować sprzedaży biletów w innych krajach.

 8. ATR będzie mieć obowiązek wykorzystywać oznaczenie ATR Londyn 2012 przekazane do PKOl przez LOCOG po podpisaniu Umowy na Sprzedaż Biletów. LOCOG przekaże również zasady wykorzystania tego oznaczenia, które za każdym razem musi być uprzednio zatwierdzone.

 9. ATR nie może rozpocząć sprzedaży biletów przed otrzymaniem potwierdzenia przydziału i przekazania przez LOCOG.

 10. W przypadku nienależytego realizowania postanowień Umowy na Sprzedaż Biletów przez ATR, wyraża on zgodę na powierzenie realizacji umowy innemu wykonawcy na koszt i ryzyko ATR. Odpowiednie zastosowanie mają przepisy o wykonaniu zastępczym. Zezwolenie sądu na wykonanie zastępcze nie jest wymagane.

 11. ATR zawrze trójstronną umowę z LOCOG i Organizatorem, która zostanie potwierdzona przez MKOl. Umowa określi szczegółowo prawa i obowiązki stron.

II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W przetargu może wziąć udział Uczestnik/Oferent, który spełnia następujące warunki:
 1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem przetargu i przedstawi potwierdzenie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych działających w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

 1. Posiada status Agenta IATA ( International Air Transport Association) i przedstawi dokument potwierdzający tą przynależność. 1. Nie zalega z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 1. Przedstawi aktualne dokumenty, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych z sumą gwarancyjną nie niższą niż 350 000 PLN – 100 000 USD. 1. Udokumentuje dodatni wynik finansowy przez co najmniej 3 ostatnie lata tj. przedstawi sprawozdania finansowe albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie krótszy niż ostatnie trzy lata obrotowe.
 2. Jest podmiotem nieprzerwanie działającym na terytorium RP od co najmniej 5 lat i posiadającym siedzibę na terytorium RP i przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


 3. Posiada minimum 10-osobowy stały zespół biura z wieloletnim doświadczeniem w organizacji wyjazdów grupowych, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki sportowej.

 4. Zatrudnia co najmniej jednego kasjera walutowego do prowadzenia bezpośrednich rozliczeń zagranicznych.

Warunki opisane w pkt. 1 – 8 będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia.

Oferta Uczestnika nie spełniającego któregokolwiek z tych warunków zostanie odrzucona.
III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron.
W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony pisemnie. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wyborze oferty, ewentualnie unieważnieniu postępowania, będą przesyłane również faksem.

Osobą uprawnioną przez Organizatora do kontaktowania się z Uczestnikami jest Pani Marzenna Koszewska, Dyrektor ds. Logistyki Olimpijskiej i Kontaktów Zagranicznych PKOl ( tel: +48 22 5603721 mail: mkoszewska@pkol.pl)IV. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, ale nie mniej niż 10 dni od zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia ATR przez MKOl.
V. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.

 2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się złożenie oferty przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia

 3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Uczestnika muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla jego formy organizacyjnej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty.

 4. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika

 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 6. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych, także złożenie oferty częściowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

 7. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 8. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora.

 9. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert na adres

Polski Komitet Olimpijski

Centrum Olimpijskie w Warszawie, V piętro Recepcja PKOl

Ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

01-531 Warszawa

Oferta na wybór partnera biletowego

Nie otwierać przed terminem 11.10.2010r , godz. 12.00 1. Organizator zwróci niezwłocznie Uczestnikowi ofertę, która została złożona po terminie.

 2. Organizator nie żąda wniesienia wadium.

 3. Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.VI. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11.10.2010r do godz. 12.00 w siedzibie Organizatora w Centrum Olimpijskim, V piętro Recepcja PKOl, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.


Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:Cena - waga: 50%,

Sposób oceny: maksymalizacja

Doświadczenie Uczestnika w realizacji usług będących przedmiotem przetargu – waga 50 %.

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

3. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.

4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Uczestników w zakresie każdego kryterium.

5. Oferta z najkorzystniejszą ceną- rozumiana jako najwyższa cena zaoferowana za powierzenie funkcji ATR, otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą dla ceny, zaś oferta z ceną niższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:


oferta porównywana X waga = liczba punktów

oferta najkorzystniejsza cenowo


6. Kryterium doświadczenia będzie oceniane na podstawie dokumentów przedstawionych przez Uczestnika potwierdzających:

 1. Doświadczenie w obsłudze i organizacji krajowych i zagranicznych imprez, w tym wydarzeń związanych ze sportem;

 2. Rozpoznawalność w środowisku turystycznym i sportowym w kraju i na arenie międzynarodowej;

 3. Wypracowane kontakty i relacje ze środowiskiem korporacyjnym w celu skutecznego pozyskiwania potencjalnych grup kibiców dla tworzenia silnego wsparcia polskich zawodników podczas ich startów w imprezach sportowych rangi mistrzowskiej;

 4. Doświadczenie we współpracy i obsłudze ruchu sportowego i olimpijskiego w kraju i za granicą.

Organizator nie określa rodzaju dokumentów składanych w tym zakresie przez Uczestników, zastrzega jednak, iż nie złożenie dokumentów spowoduje nie przyznanie punktów w tym kryterium.

7. Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez dokonania wyboru.Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn.
VII. Umowa

Wybrany Oferent zobowiązany będzie do zawarcia z Organizatorem Porozumienia o współpracy oraz trójstronnej Umowy na Sprzedaż Biletów z Organizatorem i LOCOG. Wzór porozumienia jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. Treść Umowy na Sprzedaż Biletów będzie udostępniona jedynie Oferentowi, którego oferta została wybrana.

Umowa wchodzi w życie po zatwierdzeniu Wybranego Oferenta przez MKOl.

Załącznik nr 1

WzórOFERTA


    1. Dane dotyczące Oferenta:

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz siedziba albo miejsce zamieszkania i adres ..........................................................................................................................

 2. nr tel./fax ................................................................................................................................

 3. REGON ..................................................................................................................................

 4. NIP .........................................................................................................................................

    1. Składamy ofertę na świadczenie usług partnera biletowego na Igrzyska XXX Olimpiady w Londynie 2012

3. Za powierzenie nam funkcji partnera biletowego oferujemy Organizatorowi kwotę ...................................zł brutto


4. Akceptujemy warunki przetargu i zobowiązujemy się do podpisania porozumienia i Umowy na warunkach zawartych w ogłoszeniu w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora
5. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………


Miejscowość ……….......…………..dnia ………................. .................................................................(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)


____________________________________________________________________________________________________
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna