Przetarg ustny na: wynajem części nieruchomości położonej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 pomieszczenie o powierzchni 10 mPobieranie 8.06 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar8.06 Kb.
O G Ł O S Z E N I E
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku stosownie do Uchwały Rady Powiatu Brzeskiego Nr XII/116/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad zbywania, oddawania w najem dzierżawę, w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładówopieki zdrowotnej utworzonych przez Powiat Brzeski oraz Zarządzenia nr 36/2007 z dn. 4.IX.2007 Dyrektora SPZOZ Brzesko dot. powołania komisji w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę,najem, w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku ogłasza przetarg ustny na: wynajem części nieruchomości położonej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 - pomieszczenie o powierzchni 10 m2 zlokalizowane w suterenach budynku głównego z przeznaczeniem na działalność handlową - produkty przemysłowe odzież, kosmetyki itp.(z wyłącze- niem produktów spożywczych) począwszy - od dnia 1 czerwca 2012r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala.

Oględzin powierzchni przeznaczonej do najmu można dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tel. 014 66 21 430. Ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzesku, na tablicy ogłoszeń SPZOZ w Brzesku oraz na stronie internetowej SPZOZ w Brzesku www.spzoz-brzesko.pl (przetargi).

Spotkanie oferentów i przeprowadzenie przetargu ustnego na zasadzie licytacji ustala się na dzień

7 maja 2012 r. o godz. 11,00 – Sala konferencyjna III p.pok.378.
Wyłoniony oferent zobowiązany jest do przeprowadznia na własny koszt adaptacji pomieszczenia polegajacego na wymianie drzwi, uzupełnieniu ubytków ścian, położeniu posadzki.
Wyjściowa kwota czynszu do licytacji za w/w powierzchnię 150,00 zł netto;

Wysokość kwoty postąpienia w licytacji 30,00 zł.

Oprócz czynszu za najem lokalu najemca będzie ponosił opłaty związane z użytkowaniem lokalu:

- energia elektryczna - ryczałt lub wg zainstalowanego podlicznika;

- opłata ekspoloatacyjna ( woda, kanalizacja, odpady komunalne) - ryczałt, oraz inne których

ponoszenie powstanie w czasie trwania umowy najmu.

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić na konto BOŚ S.A. O/Tarnów nr 08 1540 1203 2053 4286 3676 0001 lub w kasie SP ZOZ w Brzesku najpóźniej w godzinę przed rozpoczęciem licytacji. Zwrot wadium oferentowi, który nie wygrał licytacji nastąpi w terminie 3 dni.
Po rozstrzygnięciu przetargu umowa najmu z wyłonionym oferentem zostanie zawarta od dnia
1 czerwca 2012 r. do dnia 31 maja 2015 r.

Po podpisaniu umowy przez wyłonionego oferenta wadium może być zaliczone na poczet przyszłej kwoty zapłaty. Wpłacona kwota przepada w przypadku odstąpienia wyłonionego oferenta od podpisania umowy w wyznaczonym terminie.

W przypadku ponownego ogłoszenia przetargu na w/w lokal oferent, który odstąpił od podpisania umowy najmu nie będzie mógł przystąpić do tego przetargu ponownie.

Dyrekcja SPZOZ w Brzesku zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia, a także warunków przetargu bez podania przyczyny.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania któregokolwiek z oferentów lub unieważnienia całego przetargu bez podania przyczyny, jak również jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Brzesko, dnia 20 kwietnia 2012 r.


…………………………

Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki

SP ZOZ w Brzesku


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna