Przetargu nieograniczonegoPobieranie 0.92 Mb.
Strona1/8
Data06.05.2016
Rozmiar0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę leków i materiałów opatrunkowych

dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

Znak 3/ZP-N/2012
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 14 000 EURO


I. UWAGI OGÓLNE


  1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz.1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1271) zwaną dalej ustawą.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 i 7 ustawy.

  5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

  6. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

  7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


  1. ZAMAWIAJĄCY


........................................Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach.............................................

..............................................Brzeziny , 73-220 Drawno............................................................

....................................................Powiat Choszczeński ............................................................

NIP: ………594-10-66-525…...........................................................................................……...

tel.: ……….095 768 -10-66...................e-mail biuro@dpsbrzeziny.pl.....................................

faks: ...........095 768 -11-99.........................................................................................................


III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie ..........................Przetarg nieograniczony..................................................................................

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


  1. Przedmiot zamówienia obejmuje :

Dostawę leków i materiałów opatrunkowych dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Sprzedaż i dostawa leków i materiałów opatrunkowych wyszczególnionych w formularzu stanowiącym załącznik 1 do SIWZ sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego. Zapotrzebowania na poszczególne asortymenty ilość, rodzaj będzie składana telefonicznie lub faksem przez Zamawiającego z ustaleniem terminu dostawy na podstawie podpisanych przez lekarza recept i zapotrzebowań. Dostarczony asortyment winien posiadać optymalny termin przydatności do spożycia oraz odpowiadać ilościom i asortymentowi złożonego zamówienia. Dostawa transportem i na koszt dostawcy. W przypadku braku zamawianej pozycji leku Wykonawca we własnym zakresie sprowadzi lek i dostarczy do zamawiającego w terminie nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych. Nie dopuszcza się zamienników zamówionego asortymentu bez zgody Zamawiającego. Na dostarczony asortyment Wykonawca wystawi fakturę VAT z terminem płatności na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca. Faktura w opisie powinna zawierać następujące informacje: Imię, nazwisko oraz PESEL mieszkanki, Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, Brzeziny 1, 73-220 Drawno, NIP 594-10-66-525. W pozycji faktury nazwa towaru należy zamieścić dokładny opis produktu, tj.: nazwa, postać, dawka, ilość sztuk w opakowaniu. Ponadto faktura powinna zawierać informacje dotyczące rozliczenia dla domu pomocy społecznej w rozbiciu na specyfikację odpłatności: - należność pacjenta - refundacja NFZ Każda faktura powinna zawierać podsumowanie: Całość do zapłaty w tym: 1) DPS 2) mieszkaniec.

Ilości poszczególnych asortymentów podane w załączniku Nr 1 nie są obligatoryjne i mogą ulec zmianie ze względu na aktualne potrzeby Zamawiającego. Za zamówienie mniejszej ilości poszczególnych asortymentów ujętych w załączniku Nr 1 zamawiający nie będzie ponosił żadnych skutków prawnych lub finansowych.


UWAGA: Wszystkie pozycje załącznika Nr 1 do niniejszej SIWZ winny być wypełnione. Jeżeli na dzień składania ofert okaże się, iż zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ jakikolwiek lek został wycofany z obrotu zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, lek ten niezależnie od tego czy Wykonawca zaoferuje ten lek i wyceni go zostanie pominięty w ocenie ofert. Oznacza to, iż Zamawiający dokonując oceny ofert nie będzie brał pod uwagę tego leku w odniesieniu do wszystkich Wykonawców, potraktuje tak, jakby nie zamawiał tego leku.

Wykonawca zobowiązany jest przy sporządzaniu oferty przestrzegać cen urzędowych na leki refundowane zakresie wynikającym z Rozporządzeń: Ministra Zdrowia - w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających, oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.


Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

Kod CPV:33.60.00.00 -6– produkty farmaceutyczne, 33.14.00.00- 3 – materiały medyczne

Informacje o możliwości oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


Informacje o składaniu ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna