Przetargu nieograniczonegoPobieranie 0.92 Mb.
Strona2/8
Data06.05.2016
Rozmiar0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


   1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.

   1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1. pkt a-d niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

    1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.   1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ;

  2. oświadczenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.22 ustawy stanowiący załącznik nr 2 SIWZ ,

  3. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 SIWZ,

  4. ksero umowy NFZ w sprawie leków refundowanych, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

  5. koncesja, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zamówienia.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia ....21.01.2013 r... do dnia ....31.12.2013 r..

VIII. JĘZYK POSTĘPOWANIA


Postępowanie jest prowadzone w języku …. polskim …. . Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

IX. WADIUM


........................................................nie wymagalne.....................................................................

   1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI


  1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej.

  2. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy.

  3. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ.

Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres Zamawiającego:

...........................Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, 73-220 Drawno..............................

z dopiskiem: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków i materiałów opatrunkowych dla DPS w Brzezinach”.


  1. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną przekazane za pośrednictwem poczty.

  2. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.

  3. Osobą/mi uprawnioną/ymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest/są:

1. mgr Teresa Mądzielewska – Dyrektor DPS

Telefon: 95-768-10 66

Fax: 95-768-11 99

2. Małgorzata Maciąg – Główny Księgowy

Telefon: 095-768-10 66

Fax: 95-768-11 99   1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


  1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


   1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


  1. Oferta powinna zawierać:

  1. wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty;

  2. wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ;

  1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  2. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

  3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

  4. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

  5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim , pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.

  6. Wymaga się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

  7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

  8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

  9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji.

  10. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.

  11. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

  12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków i materiałów opatrunkowych dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach”.

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.  1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna