Przetargu nieograniczonegoPobieranie 0.92 Mb.
Strona3/8
Data06.05.2016
Rozmiar0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:

…… Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, 73-220 Drawno ……................................

Budynek .......Biura.............., pokój nr …3 - Sekretariat…., nie później niż do dnia...11.01.2013 r.….. do godziny ……1030……

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.


 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

…………… Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, 73-220 Drawno.............................

Budynek ….......Biura..........…., pokój nr …-….,

w dniu …………11.01.2013 r.…….., o godzinie ……1100….


 1. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Otwarcie ofert jest jawne.

 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

 5. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.


   1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI


    1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.

    2. Cena podana przez Wykonawcę może podlegać zmianom przez okres realizacji zamówienia, w przypadku zmian w stawkach podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w roku 2013 lub proponowany asortyment o cenach urzędowych może zmienić cenę tylko w przypadku zmian określonych przez Ministra zdrowia.

    3. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

    4. W przypadku rozbieżności Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy.

    5. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi każdorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

    6. Płatność dokonana zostanie na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca po otrzymaniu przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego.

    7. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.   1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT


1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Cena - 100 %

2. Punkty przyznane w/w kryterium będą liczone wg następującego wzoru:

C of. n.

Cn = ----------------------- x 100

C of. b.

gdzie:


Cn – liczba punktów za kryterium cena

C of. n. cena oferty najniższej

C of. b. – cena oferty badanej
3. Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena stanowić będzie końcową ocenę punktową danej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli identyczne oferty cenowe do złożenia ofert dodatkowych. Termin ich złożenia zostanie określony przez Zamawiającego.   1. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.
   1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY


...........................................................nie wymagalne..................................................................
   1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY


Istotne postanowienia warunków umowy stanowią załącznik nr 4 SIWZ. Zamawiający wymaga stałości cen asortymentu przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem z art. 144 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.:

 • proponowany asortyment o cenach urzędowych może zmienić cenę tylko w przypadku zmian określonych przez Ministra zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w zakresie wynikającym z Rozporządzeń: Ministra Zdrowia - w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających, oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, Ministra Zdrowia - w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, Ministra Zdrowia - w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. Zmianę tych cen dopuszcza się z dniem wejścia w życie odpowiednich rozporządzeń.

 • zmiany cen wynikającej ze zmian stawek podatkowych stopniu wynikającym z tych zmian, oraz w innych nie dających się przewidzieć przed przystąpieniem do składania ofert przypadkach.

 1. Nastąpiła zmiana nazwy handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia.

 2. Wprowadzenia zamienników o takich samych parametrach o ile nie będą droższe niż cena oferowana.

 3. W przypadku wygaśnięcia pozwolenia na sprzedaż lub wycofanie leku z produkcji, na inny o tych samych parametrach i cenie.

 4. Wprowadzenie tańszego zamiennika o takich samych parametrach i niższej cenie.

Podwyższenie cen umownych nie może nastąpić w okresie krótszym niż 3 miesiące od podpisania umowy. Dostawca o zmianie cen winien powiadomić zamawiającego pisemnie z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem wraz z uzasadnieniem dokonanych podwyżek.

1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna