Przetargu nieograniczonegoPobieranie 0.92 Mb.
Strona7/8
Data06.05.2016
Rozmiar0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Razem
Materiały opatrunkowe


Lp

Nazwa materiału opatrunkowego

jm

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

Średnia ilość w 2012 r.

Razem netto

Razem brutto

1

Bandaż elastyczny 10 cm

1 szt


152

Bandaż elastyczny 15 cm

1 szt


153

Igła jednorazowa 12 (100 szt.)

op.


44

Igła jednorazowa 9 (100szt.)

op.


25

Igła jednorazowa 8 (100 szt.)

op.


66

Opaska dziana 4x10

1szt


307

Opaska dziana 4x15

1szt


108

Opaska dziana 4x5

1szt


59

Plaster na tkaninie 5m x 25mm

1szt


1010

Plaster na włóknie 1m x 8 cm

1szt


2011

Plaster z opatrunkiem

1szt


3012

Pojemniki jednorazowe na mocz

1szt


3013

Spirytus salicylowy – 100 g

1 szt.


10014

Strzykawka 2 ml

1szt


515

Strzykawka 10 ml

1szt


1016

Strzykawka 20 ml

1szt


217

Strzykawka 5 ml

1szt


1018

Pojemniki na zużyte igły i strzykawki 0,5 l

1szt


1019

Pojemniki na zużyte igły i strzykawki 1 l

1szt


1520

Pojemniki na zużyte igły i strzykawki 2 l

1szt


521

Woda utleniona 100g

1szt


20


Razem


CENA OFERTOWA BRUTTO

Leki i materiały

............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................)
VAT

Leki i materiały

............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................)
CENA OFERTOWA NETTO
Leki i materiały

............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................)  1. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie …………………………. , nie dłużej jednak niż do dnia …………………………… .

  2. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

  3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

  4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy
    w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr ...... do niniejszej SIWZ.

  5. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

  6. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres ……………. dni od upływu terminu składania ofert.

  7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach.


9. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

10. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) ……………………………………………...............................................................

2) ……………………………………………...............................................................

3) ……………………………………………...............................................................

4) ……………………………………………...............................................................

......................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

……………………………….. Załącznik nr 2 do SIWZ

(nazwa firmy)
............................................................

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna