Przetargu nieograniczonegoPobieranie 0.92 Mb.
Strona8/8
Data06.05.2016
Rozmiar0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

OŚWIADCZENIE

Złożono zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o zamówienie publiczne


Świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego – oświadczam,

że w/w firma:


 1. jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;

 2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 3. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym a także posiada pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia;

 4. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 5. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, ponieważ:

 1. w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie miało miejsca niewykonanie przez naszą firmę zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością;

 2. wobec firmy nie toczy się postępowanie upadłościowe lub nie została ogłoszona upadłość;

 3. firma nie zalega z uiszczeniem podatków i opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub że uzyskała zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego;

 4. nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego, przestępstwa, przekupstwa albo inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

 5. na firmę w ciągu trzech ostatnich lat nie została nałożona kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nie uczciwej konkurencji polegającej na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną;

 6. firma złożyła wymagane oświadczenie i spełnia wymagane inne wymagania określone w ustawie, specyfikacji i istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert.

................................................ ........................................................

(data) (podpis osoby składającej oświadczenie) (podpis osoby składającej oświadczenie)


Załącznik nr 3 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................(nazwa i adres Wykonawcy)
....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................(miejscowość i data)
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OKREŚLONYCH W ART. 22 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ............................................................................................................................................. na Dostawy ………………………….................................................................................……”, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/y, że: 1. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

......................................................................................


(podpis osoby uprawnionej


Załącznik nr 4 SIWZ
WZÓR UMOWY
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu ............................... r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

pomiędzy DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH

reprezentowanym przez:


 1. ......................................................................................................................................

 2. ......................................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a .......................................................................................................................................,

z siedzibą w............ ..........................................................................................................

wpisana do rejstru/ewidencji pod numerem ............................., NIP ...................................... REGON ......................

reprezentowanym przez:

1)........................................................................................................................................

2) ......................................................................................................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

Strony zawierają umowę w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz.1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1271).
§ 1


 1. Przedmiotem Umowy jest Dostawa leków i materiałów opatrunkowych dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach” zgodnie ze złożonym w postępowaniu formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w dostawach sukcesywnych uzgodnionych z Zamawiającym telefonicznie lub faksem – w terminie nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia, w przypadku antybiotyku 3 godzin, w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego godzinach od 7:00 do 15:00.

 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w/w dostaw
  zgodnie z przedłożoną ofertą z dnia ............ 2012 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy.

 3. Świadczenie Wykonawcy obejmuje sprzedaż asortymentu oraz dostarczenie go każdorazowo na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.§ 2

1. Odbiór ilościowy i jakościowy dostarczonych produktów dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego przez jego przedstawiciela, a wszelkie reklamacje wymagają pisemnej adnotacji na dokumencie potwierdzającym dostawę.

2. Zamawiający nie zapłaci za stwierdzone w dostawie braki lub produkty wadliwej jakości.

§ 3


 1. Umowa jest zawarta na okres od dnia 21.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy co do zakresu i ilości dostarczanego asortymentu, w zależności od zapotrzebowania, przez ich zwiększenie lub zmniejszenie do 10 % z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie zostanie przekroczona ogólna wartość wynikająca z oferty cenowej Wykonawcy i stanowiąca wartość umowy.


§ 4

 1. Wynagrodzenie za dostarczony towar za cały okres trwania umowy nie może przekroczyć kwoty ………………. zł brutto (słownie złotych: ………………………) zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

 2. Cena poszczególnych asortymentów towarów została ustalona w wysokości wskazanej w wybranej ofercie o której mowa w § 1, obejmuje podatek VAT, i może ulegać zmianie w okresie obowiązywania umowy.

§ 5

1. Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek Dostawcy, na podstawie faktur VAT.

2. . Termin płatności ustala się na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

3. Za zwłokę w płatnościach Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.


§ 6

   1. Osobą odpowiedzialna za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest: mgr Teresa Mądzielewska – Dyrektor DPS

Małgorzata Maciąg – Główny Księgowy

   1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest ...............................................tel. ..............


§ 7

Dostawca zobowiązuje się do nie przelewania praw i obowiązków z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.


§ 8
   1. Umowa ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia w przypadku jej naruszania przez strony a w szczególności:

- nie realizowania dostaw w terminach umówionych § 1 lub dostarczenie towaru o nienależytej jakości,

-niezapłaceniu za dwie kolejne dostawy.


2. Strona winna rozwiązania umowy zapłaci stronie przeciwnej karę umowną w wysokości 5% szacunkowej wartości zamówienia określonej w § 4 umowy.
3. W przypadku powstania szkody przekraczającej wartość umówionej kary, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek nr …………………………………..§ 10

      1. Strony dopuszczają możliwość zmian niniejszej umowy w sytuacjach i na warunkach określonych w punkcie XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

      2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 11

Do rozstrzygnięcia sporów wynikłych przy realizacji niniejszej umowy właściwy będzie Sąd Rejonowy w ……………………………………..§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz.1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1271).§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Zamawiający: Wykonawca:
.................................... ................................
1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna