Przetargu nieograniczonegoPobieranie 155.29 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar155.29 Kb.


INSTYTUT FARMACEUTYCZNY z siedzibą w Warszawie

01-793 ,ul. Rydygiera 8 ,

REGON : 000044032 , NIP: 525-000-91-28

Telefon : (22) 456-38-50 ; Fax : (22) 456-38-75

Nr sprawy ADZP 240 - 11/16SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA


PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dla zadania pn.

,,Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca:

sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynku nr 16 A/16 B

Instytutu Farmaceutycznego - ADZP 240 – 11/16

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami)

Warszawa, zmiana z dnia 04.04.2016.

ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Farmaceutyczny, ul. Rydygiera 8, 01- 793 Warszawa

NIP: 525-000-91-28; Regon: 0000114056

www.ifarm.eu , tel. 22 456 38 50, fax: 22 456 38 75


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca: sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynku nr 16 A/16 B Instytutu Farmaceutycznego –
ADZP 240-11/16UWAGA: Wykonawcy pobierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” ze strony www.ifarm.eu związani są wszystkimi zmianami treści i wyjaśnieniami do SIWZ, zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego.
Postępowanie nr: ADZP 240 - 11/16

 1. Informacje ogólne


Instytut Farmaceutyczny w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01 – 793 Warszawa zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :„Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca: sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynku nr 16 A/16 B z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz akty wykonawcze do ustawy, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.


Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
II. Opis przedmiotu zamówienia


 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynku nr 16 A/16B Instytutu Farmaceutycznego przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie w okresie 24 miesięcy . Zakres zamówienia obejmuje zakup gazu w ilości około 180 000 m3.

 2. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

 3. Szacunkowa ilość gazu ma zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne, nie stanowi

zobowiązania do jego zakupu. Rzeczywista ilość zakupionego gazu w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego. 1. Kod CPV

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
65200000-5 – Przesył gazu i podobne usługi


 1. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia

 1. Dostawa ma być zrealizowana w terminie 24 miesięcy od daty rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego w ramach nowych warunków sprzedaży od dnia 01.08.2016

 2. Paliwo gazowe będzie dostarczane poprzez istniejącą stację redukcyjno-pomiarową z gazomierzem rotorowym G 25 dla następujących urządzeń gazowych:

- w budynku 16A wytwornica pary c.t./c.w.u – max pobór gazu 34m3/h

- w budynku 16B kocioł wodny c.o/c.w.t. – max pobór gazu 54 m3 /h3 . Warunki poboru są następujące : dostarczany gaz o ciśnieniu nie niższym niż 3 kPa.

Zapotrzebowanie na moc umowną : zmiana mocy z 549 kWh /h na 439 kWh/h, planowane roczne zużycie gazu wyniesie około 90 000 m3, grupa taryfowa W-5.1
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

    1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- b) Wykonawcy winni wykazać posiadanie aktualnie obowiązującej koncesji na obrót paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami prawa;

 • c) Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej winni poświadczyć, że na czas realizacji zamówienia będą mieli/ mają obecnie zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie objętym zamówieniem.

2.Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

3.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których znajduje zastosowanie którakolwiek z przesłanek wskazanych w art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których znajduje zastosowanie przesłanka wskazana w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w Rozdziale VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert.

 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. V.1. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy Ci wykonawcy wspólnie.

 4. Warunek określony w punktach V.2. oraz V.3. winien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

 5. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
  z postępowania oraz odrzuceniem jego oferty.
 1. Opis sposobu przygotowywania ofert
 1. Ofertę należy złożyć na formularzu/wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. Złożona oferta musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 3. Wraz z ofertą Wykonawca przedstawi projekt umowy.

 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną (e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku braku tłumaczeń na język polski Zamawiający uzna, iż oferta nie zawiera wymaganego dokumentu.

 6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką).

 8. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

  1. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

8.2W przypadku podpisywania lub poświadczania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii.

 1. Każdą zapisaną stronę oferty (również załączniki) Zamawiający zaleca ponumerować kolejnymi numerami.

 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej poprawkę).

 3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. Zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

  1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
   16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003r., poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

  2. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą. W  przeciwnym razie wszystkie dokumenty oferty zostaną ujawnione.

  3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa - nie ujawniać osobom trzecim” albo spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

  4. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących nazw i adresów Wykonawców oraz ceny (art. 8 ust. 3 w zw. z art. 86 ust. 4 ustawy).

 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

 5. W przypadku, gdy w jakichkolwiek dokumentach załączonych do oferty będzie podana waluta inna niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia waluty na PLN, wg średniego kursu walut NBP z dnia wszczęcia postępowania.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty lub oświadczenia jakie mają złożyć Wykonawcy wraz z ofertą

Wykonawcy wraz z ofertą składają:

    1. WYKAZANIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Z ART. 24 UST.1 USTAWY PZP:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ;

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    1. WYKAZANIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Z ART. 24 UST.2 PKT 5 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.


    1. WYMAGANE DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ,


    1. INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

1) Wypełniony Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ;

2) Wypełniony Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

3) Możliwość zatrudnienia podwykonawców:

Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia dopuszcza powierzenie części wykonania zamówienia podwykonawcom jedynie w zakresie dystrybucji paliwa gazowego.

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z  oryginałem przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do podpisania oferty). W przypadku wykonawców występujących wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z  oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

7) Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.


8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

 • W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z wykonawców wspólnie składających ofertę oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

 • Reszta dokumentów może być złożona wspólnie:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4)składane jest oddzielnie przez każdy podmiot występujący wspólnie, przy czym oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 3może być złożone wspólnie;

 • Oferta składana wspólnie musi być podpisana przez przedstawiciela upoważnionego przez wszystkich występujących wspólnie uczestników postępowania lub musi być podpisana przez każdego uczestnika występującego wspólnie;

 • oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

 • Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich
  w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi zostać przedłożone wraz z ofertą;

 • Uwaga: treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania.

 • wszelka korespondencja będzie dokonywana wyłącznie z pełnomocnikiem;

 • wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu, np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich działających wspólnie Wykonawców np. konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum;

 • Zamawiający przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego będzie żądał dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

9)Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

10) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w Rozdz. VII:

10.1) ust. 1 pkt. 1-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

10.2) ust. 1 pkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy;

11)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

VIII. Złożenie, modyfikacja, wycofanie oferty


1. Złożenie oferty

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Instytut Farmaceutyczny, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, budynek 17, pokój 12, Kancelaria (pracuje do 15:00)

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres jego siedziby: Instytut Farmaceutyczny, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa; Oznakowane następująco: „ZAMÓWIENIE PUBLICZNE– OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

,,Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca: sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynku nr 16 A/16 B Instytutu Farmaceutycznego–
ADZP 240-11/16


Nie otwierać przed dniem 12. 04. 2016 przed godz. 12:00”.

3) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) ponosi Wykonawca.

4) W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po upływie terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Zamawiający zwróci ofertę złożoną po upływie terminu do wniesienia odwołania.

5) Na kopercie z ofertą musi znajdować się nazwa i adres Wykonawcy, aby bez otwierania zwrócić ją nadawcy.2. Modyfikacja i wycofywanie oferty

    1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

    2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

    3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

    4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie

zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

    1. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami


1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem oraz drogą mailową. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na nr faksu: (22) 456-38-75 lub adres przetargi@ifarm.eu . Konsekwencje przekazania informacji na inny numer faksu lub maila ponosi Wykonawca. Zamawiający ma możliwość zapoznać się z treścią faksu lub maila tylko w dni robocze w godzinach pracy, tj. 8:00-15:00.

2. Dla dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych na podstawie art. 26 ust 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza tylko formę pisemną, która musi być złożona w siedzibie Zamawiającego do terminu wyznaczonego w wezwaniu (nie dopuszcza się dokumentu przesłanego w formie faksu lub maila).

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Instytut Farmaceutyczny, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa. Zapytania mogą być składane faksem pod numer (22) 456-38-75 lub e-mail: przetargi@ifarm.eu.

4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, o których mowa w pkt 3 niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3.

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej. 1. Zamawiający zamieści treść pytania i udzieloną odpowiedź na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ.

 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane Wykonawcom przez osoby nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.


   1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami


Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Małgorzata Radziejowska tel. (22)456-38-50przetargi@ifarm.eu
   1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
   1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


    1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Instytut Farmaceutyczny, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, budynek 17, pokój nr 12

Termin: 12. 04. 2016 do godziny 11:30.


    1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Farmaceutyczny, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, budynek 17, piętro I, pokój 111

Termin: 12.04.2016 o godzinie 12:00.
3. Sesja otwarcia ofert:

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informację z sesji otwarcia.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych Wykonawców lub upoważnionych przedstawicieli: • nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,

 • proponowane przez nich ceny.


XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN liczbą i słownie,
  z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

 2. Cena brutto oferty oraz wartości netto i wartości brutto określone w formularzu cenowym winny być podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, natomiast cena jednostkowa netto winna być podana z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku w przypadku wyrażenia jej w złotych lub do trzech miejsc po przecinku.

 3. Cena może być tylko jedna.

 4. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca uwzględni ceny jednostkowe paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej a także ceny stawek opłat taryfowych związanych z dystrybucją paliwa gazowego na podstawie obowiązującej Taryfy Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego w zakresie dostarczania paliw gazowych oraz dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Ceny nie będą zawierały ewentualnych opłat za przekroczenie Mocy umownej, opłat z tytułu niedostosowania się przez zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz innych opłat ustalonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na zasadach wynikających z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”

 5. Ceny jednostkowe i obliczenie wartości ogółem muszą być przedstawione w ofercie - wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz cenowy).

 1. Ustalona na dzień otwarcia cena nie zależy od zmiany kursu walut.

 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Wszystkie ceny (a także stawki lub kwoty) powinny zawierać w sobie ewentualne upusty

proponowane przez Wykonawcę.

 1. Ceny stawek opłat taryfowych związanych z dystrybucją paliwa gazowego mogą ulegać zmianie w przypadku zmiany Operatora Systemu Dystrybucyjnego.


XIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XV. Kryteria oceny oferty
1. Cena – 100%
W kryterium cena Zamawiający ofercie z najniższą ceną przyzna maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt, a punkty dla wszystkich pozostałych ofert zostaną wyliczone ze wzoru:

Pkt cena =

cena oferty z najniższą ceną

x 100

cena badanej oferty

 1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zdobędzie najwyższą liczbę punktów, tj. z najniższą ceną oraz będzie spełniała wymagania określone w SIWZ i ustawie.


XVI. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

 2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, od której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej – zgodnie z Działem VI ustawy PZP.

XVIII. Warunki umowy


 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej SIWZ.

 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

 4. Istotne dla stron postanowienia umowy zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.

 5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w

umowie w następujących przypadkach:

 • zmiany cen w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego

 • Zmiany stawki opłat sieciowych gazu ziemnego określone i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 • Zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

 • Zmniejszenie/zwiększenie ilości punktów poboru gazu wskazanych w pkt. 3.5 SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) , możliwość zmiany mocy oraz grupy taryfowej.

wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy; zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną umowy; zmiany danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego i uczestników postępowania.

 • W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 • cesji (aneksowania) danej umowy na każdym obiekcie z uwagi na możliwe wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności (np. dzierżawa, najem, wydanie decyzji o oddaniu w trwały zarząd budynku)

 • Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


XIX. Ogłoszenie wyników

Wyniki postępowania zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zostaną ogłoszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego.
XX. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert (po ich otwarciu) w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

 2. Zamawiający niezwłocznie wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;

 3. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;

 4. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (Dz. U. Nr 223, poz.1458) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz oferty Wykonawcy (wzór)

Załącznik nr 2 Formularze cenowe (wzory)

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 7 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
........................................................

(podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania Zamawiającego)Załącznik nr 1 do SIWZ (wzór Oferty Wykonawcy)


(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY

NAZWA FIRMY: ____________________________________________________________


REGON: __________________________ NIP_________________________
ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Zarejestrowana w_______________________________ pod nr________________
Internet: http:// __________________________________ pl

tel.______________ faks____________________


Osoba do kontaktów: __________________________ e-mail: ________________________
Osoba/y upoważniona/e do podpisania umowy _________________________________________
W nawiązaniu do ogłoszenia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.

,,Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca: sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynku nr 16 A/16 B Instytutu Farmaceutycznego –
ADZP 240-11/16

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczamy, że:


Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ :
za cenę netto: …………………………………………………………………………………………………………….zł.

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………zł.

należny podatek akcyzowy w wysokości………………….…………………………………………………zł.

wartość brutto ………………………………………………………………………………………………………….…zł.

słownie: …………………………………………………………………………………………….…………………………zł.


       1. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

 3. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

 4. Oferta została złożona na ......... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ... do nr ...

 5. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*

1) .................................................................................

2) .................................................................................

3) .................................................................................

4) ................................................................................................................................... ....................................................

/miejscowość i data/ /czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy/osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy/
* Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;

Załącznik nr 2do SIWZ


FORMULARZ CENOWY


Nazwa Wykonawcy:

............................................................................................................

Adres:

.............................................................................................................

Przedmiot zamówienia

,,Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca: sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynku Nr 16 A/16 B Instytutu Farmaceutycznego – ADZP 240-11/15

*/ Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę za sprzedaż gazu, opłaty abonamentowe i za usługę dystrybucji (opłaty stałe i zmienne) nie mogą być wyższe niż ceny obowiązujące na dzień składania oferty zgodnie z obowiązującą taryfą Wykonawcy zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz taryfy usług dystrybucji PSG.


grupa taryfowa : W-5.1

moc umowna : 439 kWh/h

planowane zużycie 24 m-cy/730 dni

180 000 m3 x 11,235 = 2 022 300 kWhliczba jednostek

Cena jednostkowa

netto


( z akcyzą)

Wartość netto


Stawka VAT w %

Wartość brutto


1

2

3

4

5

6

Paliwo gazowe -sprzedaż

2 022 000 kWh

2 022 300 kWhAbonament za sprzedaż paliwa gazowego

24 m-ce

Opłata sieciowa zmienna

2 022 300 kWh

Opłata sieciowa stała

7 691 280 kWh/h*h
Razem:
Razem :

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE


art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy:

............................................................................................................Adres:

.............................................................................................................Przedmiot zamówienia

,,Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca: sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynku Nr 16 A/16 B Instytutu Farmaceutycznego – ADZP 240-11/16

Niniejszym, ubiegając się o udzielenie ww. zamówienia publicznego: 1. Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej”.


Oświadczam, że na czas realizacji zamówienia będziemy mieć/ mamy zawartą umowę
o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie objętym zamówieniem.

..........................................

/miejscowość i data/

.....................................................................................(pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej)


Załącznik nr 4 do SIWZOŚWIADCZENIE

art. 24 ust. 1 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)Nazwa Wykonawcy:

............................................................................................................Adres:

.............................................................................................................Przedmiot zamówienia

,,Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca: sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynku Nr 16 A/16 B Instytutu Farmaceutycznego – ADZP 240-11/16

Oświadczam, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,


o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
........................................

/miejscowość i data/
........................................................

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) - oświadczenie składa każdy ze wspólników osobno.Załącznik nr 5 do SIWZ

Istotne postanowienia UMOWY NR ADZP 240 – 11/16

1) Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wyborze jego oferty przekaże do


akceptacji Zamawiającego proponowany projekt umowy.

2) Wszelkie informacje zawarte w przygotowanych przez Wykonawcę umowie muszą być zgodne z warunkami, opisem przedmiotu zamówienia przestawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania przetargowego oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3) Po akceptacji projektu umowy, Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego oraz przedłoży do podpisu gotową do realizacji umowę.

4)Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed OSD Wykonawca przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy oraz złoży wniosek o zmianę mocy umownej, które to zmiany mają obowiązywać od 01.08.2016

5)Wraz z oferta Wykonawca przedstawi projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ


Informacja o Podwykonawcach

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................


Adres Wykonawcy ....................................................................................................

Oświadczam, iż przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia


powierzę / nie powierzę* podwykonawcy następujący zakres dostaw:
Podwykonawcy wykonają:

Lp.

Zakres powierzonych dostaw
..........................................

/miejscowość i data/

......................................................../czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

*) niepotrzebne skreślić


UWAGA:

W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest załączyć


do oferty niniejsze, wypełnione i podpisane oświadczenie z zakresem prac, jakie Wykonawca planuje powierzyć podwykonawcy.
Brak dołączenia do oferty oświadczenia Zamawiający uzna za potwierdzenie,
że Wykonawca wykona całość prac bez udziału podwykonawców.
Załącznik nr 7 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

,,Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca: sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynku Nr 16 A/16 B Instytutu Farmaceutycznego – ADZP 240-11/16
zgodnie z art.26 ust.2 pkt.2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz.331 z późn. zm.)
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu
……….……….…………………………..

(miejscowość ,data)

………………………………………………………….

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy


2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

……….……….…………………………..

(miejscowość ,data)

………………………………………………………….

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy


*-należy wypełnić pkt.1 lub 2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna