Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii


V. Rozpatrując wniosek spółki „Fabryka Mediów” Sp. z o.oPobieranie 203.19 Kb.
Strona3/4
Data27.04.2016
Rozmiar203.19 Kb.
1   2   3   4

V.

Rozpatrując wniosek spółki „Fabryka Mediów” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, KRRiT stwierdziła, co następuje:

1. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze wyspecjalizowanym muzyczno-edukacyjno-poradnikowym pod nazwą „Patio FM” ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Łodzi w województwie łódzkim.

Wnioskodawca przedstawił komplet wymaganych dokumentów.

2. Wnioskodawca zaprojektował program dla młodych, „inteligentnych słuchaczy” w wieku od 16 do 30 lat: licealistów, studentów, absolwentów szkół średnich
i uczelni. Zamierza poprzez odpowiednią propozycję programową wspomagać młodzież w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i zawodowym. Planuje dostarczanie informacji i wiedzy o świecie, chce - jak pisze – „kształtować uczucia wyższe, postawy społeczne i obywatelskie oraz rozwijać kreatywność i podmiotowość, upowszechniać zdobycze nauki, techniki i kultury, pomagać w dokonywaniu odpowiednich wyborów i rozwiązywaniu problemów życiowych”. Zamierza również dostarczać rozrywki i propagować aktywny wypoczynek i zdrowy styl życia. Planuje stworzenie radia interaktywnego, w którym słuchacze będą mogli współtworzyć program pod nazwą „Patio FM”. Ma być on tworzony w ramach, jak informuje Wnioskodawca, powstającego inkubatora technologicznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, którego celem jest wpływanie na rozwój gospodarczy i społeczny regionu łódzkiego poprzez pobudzenie przedsiębiorczości społeczności lokalnej.

Projektowany program ma być nadawany przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia. Udział poszczególnych rodzajów audycji w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00, zaplanowano następująco: audycje informacyjne – 10,2 %, audycje publicystyczne – 17,4 %, audycje rozrywkowe (słowne i słowno-muzyczne) – 5,9 %, audycje sportowe – 6,8 %, audycje edukacyjne i poradnicze – 20,7 %, audycje religijne – 0,9 %, muzyka w programie – 29,1 %, autopromocja i zapowiedzi – 1,7 %, płatne elementy programu – 7,2 %.

Wnioskodawca deklaruje wysoki udział warstwy słownej w programie - 61,9 % (bez autopromocji i płatnych elementów) tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00, w tym warstwa słowna audycji realizujących specjalizację wyniesie 46,5 % tygodniowego czasu emisji w godz. 6.00-23.00. Łączny udział audycji realizujących specjalizację – jak deklaruje Wnioskodawca - wyniesie 75,6 % ww. czasu.

Analiza nadesłanej ramówki programu potwierdza deklaracje Wnioskodawcy dotyczące założeń programowych i wysokiego udziału warstwy słownej w programie, natomiast udział audycji realizujących wyspecjalizowany charakter programu jest niższy od planowanego i wynosi 72,7% tygodniowego czasu emisji w godz. 6.00-23.00, ale i tak jest wyższy niż minimum określone w art. 4 pkt. 4a ustawy o radiofonii i telewizji.

Wyspecjalizowany charakter programu będzie realizowany przez różne rodzaje audycji, a głównie przez edukacyjno-poradnicze oraz publicystyczne.

Dziedziny będące przedmiotem audycji edukacyjno-poradniczych będą różnorodne: od najciekawszych i najważniejszych osiągnięć nauki i techniki, technik komputerowych, ekonomii, po problemy związane ze światem filmu, fonografii, multimediów, książki i sztuki użytkowej, związane z kierunkami rozwoju współczesnej technologii i jej wpływu na codzienne życie, na sztuki plastyczne, architekturę, muzykę, zdrowie (m. in. promować będzie postawy proekologiczne i szerzyć edukację seksualną), naukę języków obcych (codzienne kursy języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo). Wnioskodawca zamierza także nadawać audycje edukacyjne o muzyce (rodzaje, style i odmiany muzyczne oraz techniki didżejskie). Część poradnicza w programie ma koncentrować się na dynamicznych zmianach gospodarczych, zmieniających się przepisach prawnych, poradach dla poszukujących pracy i zainteresowanych założeniem własnej firmy. Porady mają być również udzielane w audycji kontaktowej na żywo, w której słuchacze będą zgłaszać swoje problemy, a zespół doradców w studio je rozwiązywać.

W publicystyce realizującej specjalizację będą prezentowane dokonania, osiągnięcia ludzi, którzy mogą być wzorem dla młodych słuchaczy.

Innymi rodzajami audycji realizującymi wyspecjalizowany charakter programu będą:

- audycje sportowe poświęcone wszelkim formom sportu wyczynowego, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz omawianiu zagrożeń związanych z uprawianiem różnych dyscyplin sportowych.

- codzienna audycja religijna, w której nadawane będą komentarze do Ewangelii kształtujące postawy młodych ludzi.

Mają być również nadawane, bardzo rzadkie w radiu komercyjnym, reportaże. Planowane są dwa cykle: o ludziach owładniętych pasją i opisujące problemy „Polski lokalnej”.

Należy podkreślić, że Wnioskodawca zamierza realizować specjalizację nie tylko w czasie określonym przez ustawę o radiofonii i telewizji tj. w godz. 6.00-23.00, ale również po godz. 23.00. Będą to codzienne audycje edukacyjne, w których wspólnie ze słuchaczami ma być „pisany będzie utwór literacki” (proza, poezja, powieść)


i scenariusz filmowy oraz audycja edukacyjna o muzyce, w której przedstawiane
i omawiane będą gatunki muzyczne stanowiące format muzyczny projektowanego programu.

Zaprojektowane audycje mają stałe miejsce w ramówce (dni i pory nadawania). Należy podkreślić, że nie są to krótkie formy typu animacje prezenterskie ale formy długie (nawet 40 minutowe).

Planowany format muzyczny programu to muzyka klubowa: reggae, dancehall, minimal, ambient, house, trance, drum and bass, old scholl, hip-hop itp.

Pozostałe planowane do emisji rodzaje audycji to audycje nierealizujące specjalizacji: audycje informacyjne (dzienniki, pogoda), audycje rozrywkowe (konkursy i horoskop) oraz codzienne w dni powszednie audycje publicystyczne na żywo z udziałem słuchaczy.

Wnioskodawca deklaruje, że utwory słowno-muzyczne wykonywane w języku polskim stanowić będą 35 % kwartalnego czasu nadawania utworów słowno-muzycznych w programie. Deklarowana kwota przewyższa wymagania art. 15 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

Audycje wytworzone przez Wnioskodawcę lub na jego zamówienie albo we współpracy z innymi nadawcami mają stanowić 88,7 % tygodniowego czasu nadawania, a przewidywany udział w dobowym czasie nadawania audycji i innych przekazów niepochodzących od Koncesjonariusza wyniesie 11,3 %.

KRRiT stwierdziła, co następuje:

- analiza nadesłanej dokumentacji wykazała, że projekt programu pod nazwą „Patio FM” spełnia warunki Ogłoszenia. Program będzie miał charakter wyspecjalizowany muzyczno-edukacyjno-poradnikowy, skierowany do młodych słuchaczy w wieku od 16 do 30 lat, którego celem będzie wspomaganie młodzieży w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i zawodowym. Zaplanowano w nim udział audycji (słownych, słowno-muzycznych


i muzycznych) realizujących wyspecjalizowany charakter programu na poziomie 75,6% w tygodniu w godz. 6.00-23.00, czyli powyżej kwoty określonej
w ustawie o radiofonii i telewizji, w tym udział warstwy słownej realizującej specjalizację ma być także wysoki – 46,5 % czasu jw. Należy również podkreślić, że Wnioskodawca zadeklarował bardzo wysoki udział całej warstwy słownej
w programie. Ma ona zajmować 61,8 % tygodniowego czasu nadawania
w godz. 6.00-23.00.

Porównując wniosek spółki „Fabryka Mediów” Sp. z o.o. w zakresie założeń programowych z zawartością programów nadawców którzy prowadzą działalność koncesjonowaną na terenie Łodzi należy stwierdzić, że:

Wnioskodawca kierując swoją ofertę programową do ludzi młodych w wieku od
16 – 30 lat tj. licealistów, studentów, i absolwentów szkół średnich i wyższych zdublował w istotnym wymiarze już istniejącą ofertę w zakresie programu radiowego dostępną słuchaczom w programie pod nazwą „Studenckie Radio ŻAK Politechniki Łódzkiej” rozpowszechnianego na podstawie koncesji Nr 158/P/2003-R przez Politechnikę Łódzką.

Program tego nadawcy ma charakter wyspecjalizowany ze względu na poruszaną problematykę i odbiorcę, koncentruje się na problemach i działalności środowiska akademickiego.

Audycje słowne realizujące wyspecjalizowany charakter programu – tzn. dotyczące problemów i działalności: naukowej, kulturalnej, sportowej środowiska akademickiego (Politechniki Łódzkiej i środowiska akademickiego jako całości) – będą stanowiły nie mniej niż 10 % tygodniowego czasu nadawania programu. Audycje słowne i słowno-muzyczne prezentujące twórczość artystyczną środowiska akademickiego w Łodzi, jak też innych środowisk akademickich
w Polsce (kabarety studenckie, przeglądy piosenek studenckich itd.) będą stanowiły nie mniej niż 5 % tygodniowego czasu nadawania programu. Audycje słowne i słowno-muzyczne realizujące wyspecjalizowany charakter programu są emitowane w godzinach 8.00-24.00. Ponadto program zawiera własne audycje informacyjne nadawcy, dotyczące problemów i działalności uczelni, które znajdują się na obszarze objętym zasięgiem nadawania programu. Program pod nazwą „Studenckie Radio ŻAK Politechniki Łódzkiej” jest tworzony jako non profit i nie zawiera reklam i audycji sponsorowanych, co sprzyja realizacji społecznego zadania jakie postawił przed sobą nadawca – publiczna szkoła wyższa.

Do zbliżonej grupy docelowej tj. młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz starszej skierowany jest także inny, obecny w Łodzi program pod nazwą „Planeta FM” (dawna „Radiostacja”), rozpowszechniany przez spółkę „Radiostacja” Sp. z o.o. na podstawie koncesji Nr 046/P/2001-R. Program ten jest adresowany do młodzieży w wieku od 15 do 25 lat i ma charakter uniwersalny, tzn. zawiera różne gatunki i formy radiowe, a w szczególności: audycje informacyjne w wymiarze nie mniej niż 3 % w tygodniowym czasie nadawania programu, audycje publicystyczne -nie mniej niż 2 % tego czasu oraz magazyny-nie mniej niż 6 %. Nadawca tego programu przeznacza na audycje słowne nie mniej niż 15 % czasu nadawania programu w godzinach 6.30–23.00. Są one zgodnie z treścią realizowanej koncesji, poświęcone sprawom interesującym młodzież, a zwłaszcza edukacji, rynkowi pracy, działalności organizacji młodzieżowych, a w szczególności harcerstwu, problemom związanym


z okresem dorastania, kulturze młodzieżowej, propagowaniu zdrowego stylu życia, tzn. życia bez narkotyków, alkoholu i papierosów. Program pod nazwą „Planeta FM” zawiera także własne audycje informacyjne tworzone przez nadawcę dla określonej przez koncesję grupy docelowej. Dodatkowym zobowiązaniem tego Koncesjonariusza jest szczególna dbałość o poprawność językową, unikanie wulgaryzmów oraz prezentowanie postawy tolerancji i odpowiedzialności za wypowiadane opinie i sądy, co jest istotne ze względu na wiek słuchaczy. Program nie może zawierać audycji i innych przekazów, które mogłyby sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu.

Analizując zaproponowaną przez Wnioskodawcę – spółkę „Fabryka Mediów” Sp. z o.o. do realizacji strukturę gatunkową tygodniowego programu należy stwierdzić, że przeznaczone do realizacji audycje są obecne w programach nadawanych w Łodzi. I tak:

Audycje informacyjne zaplanowane do emisji w wymiarze 10,2 % tygodniowego czasu nadawania programu rozpowszechniane są w: programach nadawców o zasięgu ogólnokrajowym: „RMF FM” – 8,5 % tygodniowego czasu nadawania programu, „Radio ZET” – 9 % tygodniowego czasu nadawania programu, programach nadawców ponadregionalnych w szczególności zaś przez nadawcę programu wyspecjalizowanego – informacyjno - publicystycznego pod nazwą
„TOK FM Pierwsze Radio Informacyjne”, który przeznacza na oba te gatunki minium 70% tygodniowego czasu nadawania programu oraz w programach „Radio ESKA Rock” (dawne „Radio WAWA”) w wymiarze 7,2 %. I we wspomnianym powyżej „młodzieżowym” programie pod nazwą „Planeta FM” w wymiarze 3 % i akademickim programie pod nazwą Sudenckie Radio „ŻAK” Politechniki Łódzkiej.

Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do audycji publicystycznych, które Wnioskodawca zamierza rozpowszechniać w wymiarze 17,4 % tygodniowego czasu nadawania programu. Obecność tych audycji odnotowujemy we wszystkich w/w programach: „RMF FM” – 1,5 %, „Radio ZET” – 6 %. Publicystyka oprócz informacji jest podstawowym zadaniem nadawcy wyspecjalizowanego pod nazwą „TOK FM- Pierwsze Radio Informacyjne”, jest ona także nadawana w programach: „ESKA Rock” (dawne „Radio WAWA”) 2,6 % i „Planeta FM” w wymiarze 2 %.

Audycje informacyjne i publicystyka poświęcona sprawom lokalnym jest realizowana we wszystkich 3 uniwersalnych programach o zasięgu lokalnym (wymienianych już wcześniej) oraz w lokalnych programach wyspecjalizowanych muzycznych, jako odrębne zadanie mające wypełnić połowę słownej warstwy programu.

Można zatem podsumować, że z całej zaplanowanej warstwy słownej programu ponad połowa audycji stanowi powielenie już dostępnej słuchaczom w Łodzi oferty radiowej, ponieważ zadanie to realizują inni nadawcy, w szczególności ponadregionalny program wyspecjalizowany informacyjno – publicystyczny pod nazwą „TOK FM- Pierwsze Radio Informacyjne”.

Odnosząc się do innych zaprojektowanych w strukturze gatunkowej pozycji
tj. audycji sportowych 6,8 % oraz audycji religijnych należy stwierdzić, że ta tematyka dostępna jest:

- w przypadku sportu w programach: nadawcy ogólnokrajowego „RMF FM”


w wymiarze 0,7 % i nadawcy ponadregionalnego „Radio ESKA Rock” (dawne „Radio WAWA”) w wymiarze 0,2 %. Projektowany przez Wnioskodawcę wymiar audycji sportowych zdecydowanie przewyższa swoją wartością sposób realizacji tych gatunków przez obu w/w nadawców;

- przypadku audycji religijnych, jako podstawowe zadanie realizują je trzej nadawcy programów o charakterze wyspecjalizowanym społeczno – religijnym. ogólnokrajowe „Radio Maryja” Warszawskiej Prowincji Ojców Redemptorystów, „Radio Niepokalanów” Prowincji Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojcowie Franciszkanie) oraz „Radio VOX Łódź” Archidiecezji Łódzkiej.

Pozostaje zatem kwestia oceny innowacyjności samej specjalizacji programowej wybranej przez Wnioskodawcę tj. edukacji i poradnictwa, które miałyby wypełnić łącznie ponad 20 % tygodniowego czasu nadawania programu. Specjalizacja, którą wskazuje Wnioskodawca ma różnorodne cele – od prezentowania najciekawszych i najważniejszych osiągnięć nauki i techniki w tym komputerowych poprzez ekonomię, współczesne formy sztuki – film, fotografia, multimedia, aż do literatury, muzyki i sztuki użytkowej. Wszechstronność ale również wybór założonej do realizacji tematyki wskazuje na zbieżność zamiarów Wnioskodawcy z kręgiem zainteresowań reprezentowanych przez wybraną grupę docelową tj. młodzież
w wieku od 16 – 30 lat. Do tej grupy słuchaczy adresowane są już dwa programy rozpowszechniane w Łodzi tj. „Planeta FM” oraz „Studenckie Radio ŻAK Politechniki Łódzkiej”, których zadania przedstawiono już wcześniej. Biorąc zatem pod uwagę potrzeby całej społeczności zamieszkującej na obszarze objętym zasięgiem rozpowszechniania niniejszej koncesji należy stwierdzić, że program Wnioskodawcy pod nazwą „Patio FM” byłby kolejnym programem tworzonym dla wąskiej grupy odbiorców mających już dostęp do programów, które z założenia podejmują problematykę i zagadnienia interesujące uczącą się i studiującą młodzież w wieku od 16 – 30 lat.

Również warstwa muzyczna programu „Patio FM” nie jest nowa w porównaniu z gatunkami muzycznymi obecnymi w innych rozgłośniach łódzkich, ponieważ zakładany do realizacji format muzyczny – muzyka klubowa na którą mają się składać reggae, dancehill minimal, ambient, house, trance, drum and bass, old scholl, hip – hop to współczesne formy muzyki popularnej.

Biorąc pod uwagę, że wymienione przez Wnioskodawcę minima, trace, drum and bass, to rodzaje muzyki elektronicznej, old school to klasyczne wykonanie współczesnych utworów muzycznych, a hip hop to wywodzący się z rapu i spokrewniony z reggae, podobnie jak dancehill młodzieżowy ruch muzyczno – awangardowy, to należy uznać, że propozycja ta prawie w całości pokrywa się z warstwą muzyczną, która zgodnie z zapisami koncesji powinna wypełniać program młodzieżowej rozgłośni – „Planeta FM” (dawna Radiostacja). Zgodnie z treścią koncesji Nr 046/P/2001-R, wykonywanej przez nadawcę tego programu mają być w nim obecne utwory muzyczne i słowno-muzyczne należące do awangardy polskiej i światowej muzyki młodzieżowej (np. hip-hop, rap, metal, muzyka etniczna, muzyka elektroniczna).

3. Wnioskodawca dostarczył dane określające nakłady techniczne zezwalające na uruchomienie produkcji i emisji programu ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Łodzi, realizując założenia programowe przedstawione we wniosku z wymaganą jakością techniczną.

4. Wniosek w części ekonomiczno-finansowej zawiera informacje o Wnioskodawcy i jego udziałowcach.

Wnioskodawca, spółka „Fabryka Mediów” Sp. z o.o., przedstawiła we wniosku bilanse i rachunki wyników za lata 2005 - 2006.

Wynika z nich, że w tych latach Spółka nie prowadziła działalności gospodarczej
i nie posiadała żadnego majątku.

Środki z podwyższonego w 2007 r. kapitału zakładowego mają być przeznaczone na inny projekt inwestycyjny, związany z uruchomieniem kanału telewizyjnego.

Zaplanowano, że sfinansowanie przedsięwzięcia (inwestycje, opłata koncesyjna oraz działalność początkowa) nastąpi z kapitału własnego oraz z pożyczki od udziałowca.

Do wniosku załączono kopię umowy z dnia 10 kwietnia 2007 roku zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Instytutem Postępowania Twórczego Sp. z o.o.


w zakresie udzielenia pożyczki wraz z zaświadczeniem bankowym z dnia
11 kwietnia 2007 roku o stanie konta Wnioskodawcy, dokumentującym realizację tej umowy.

Wniosek uzupełniono o aneks do wyżej wymienionej umowy, który precyzuje cel udzielenia pożyczki, zgodnie z którym miałaby być przeznaczona na realizację projektu radiowego pn. „Patio FM”.

Z dokumentów finansowych Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o. za lata 2005 – 2006, obejmujących rok 2004, wynika, że wartość przychodów Spółki z podstawowej działalności wzrastała corocznie o ok. 25 %.

W latach 2004 – 2005 Spółka posiadała prawidłowe relacje majątku obrotowego


w stosunku do krótkoterminowych zobowiązań. Natomiast w 2006 r. Spółka dokonała znaczących inwestycji w majątek trwały (budynki). Inwestycje finansowane były wzrostem zadłużenia krótko i długoterminowego. Co prawda majątek obrotowy na koniec 2006 r. pokrywał krótkoterminowe zobowiązania zaledwie w 50 %, to jednak w ich strukturze 69 % stanowił kredyt obrotowy.
Z opinii bankowej z dnia 6 kwietnia 2007 roku wynika, że Spółka posiada zdolność kredytową oraz (na dzień wystawienia zaświadczenia) wolne środki do wykorzystania w ramach przyznanej wielocelowej linii kredytowej. Oznacza to, iż bank po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Spółki stoi na stanowisku, że potencjał finansowy Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o. daje możliwość spłaty obecnego poziomu zadłużenia, jak i jego dalszego wzrostu.

Z bilansów i rachunków wyników mniejszościowego udziałowca, Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, za lata 2005 – 2006, obejmujących również rok 2006, wynika, że w omawianych latach Uczelnia na prowadzonej działalności gospodarczej generowała dodatnie wyniki finansowe.

Na koniec 2006 r. Uczelnia posiadała bardzo wysoką nadwyżkę majątku obrotowego (w tym wysoki stan środków pieniężnych) nad ogólnym zadłużeniem.

Wniosek zawiera również bilans i rachunek wyników za rok 2006 trzeciego udziałowca Wnioskodawcy, spółki Armada Capital Sp. z o.o., która jest własnością Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o.

W tym okresie Spółka nie generowała przychodów, a jej aktywność gospodarcza ograniczona była do długoterminowej działalności inwestycyjnej w udziały i akcje
w jednostkach powiązanych, co było finansowane z kredytów i pożyczek od podmiotów niepowiązanych kapitałowo.

Z zaświadczeń z ZUS i urzędów skarbowych wynika, że wyżej omówieni udziałowcy Wnioskodawcy nie posiadają zaległości z opłatą składek ubezpieczeniowych oraz w podatkach.

Wg załączonych do wniosku dokumentów i informacji, Spółka – Wnioskodawca może dysponować niezbędnymi środkami finansowymi potrzebnymi do realizacji przedstawionego we wniosku planu finansowego.

Potencjał finansowy zarówno Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o., jak


i Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej może stanowić dodatkowe zabezpieczenie finansowe dla realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Wobec przedstawionych powyżej argumentów odnoszących się do kryteriów zawartych w art. 36 ust 1 ustawy o radiofonii i telewizji, a w szczególności do punktu 1 tego artykułu, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się w szczególności stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez nadawców działających na obszarze objętym koncesją, organ koncesyjny odmówił spółce „Fabryka Mediów” Sp. z o.o. z siedzibą w siedzibą


w Łodzi udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Łodzi w województwie łódzkim.

VI.

Rozpatrując wniosek spółki „Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRRiT stwierdziła, co następuje:

1. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany (rozszerzenie) koncesji Nr 160/P/2003-R z dnia 28 listopada 2003 roku, polegającej na przyznaniu prawa do rozpowszechniania programu za pomocą dodatkowej stacji nadawczej zlokalizowanej w Łodzi w województwie łódzkim.

Wnioskodawca rozpowszechnia na podstawie koncesji Nr 160/P/2003-R program radiowy pod nazwą „103,7 Roxy FM”, adresowany do mieszkańców Warszawy i okolic.

Wniosek został złożony zgodnie z warunkami Ogłoszenia.

2. Koncesja zobowiązuje Wnioskodawcę do nadawania całodobowego programu pod nazwą „103,7 Roxy FM”, o charakterze wyspecjalizowanym kulturalno–muzycznym, który ma przedstawiać i komentować wydarzenia, trendy i zjawiska


z różnych dziedzin kultury i sztuki: literatury, teatru, muzyki, filmu, sztuk plastycznych oraz prezentować na antenie muzykę rozrywkową dowolnego formatu.

Program ma zawierać audycje i inne przekazy słowne i słowno-muzyczne dotyczące różnych dziedzin kultury i sztuki: recenzje, felietony, wywiady, opinie słuchaczy itp. dotyczące poruszanych zagadnień kulturalnych, audycje informujące o bieżących wydarzeniach kulturalnych w miejscowościach objętych zasięgiem nadawania,


w Polsce i na świecie, a także muzykę rozrywkową dowolnego formatu.

Audycje i inne przekazy realizujące wyspecjalizowany charakter programu, stanowić mają nie mniej niż 70 % miesięcznego czasu nadawania programu w godzinach


6.00-23.00 rozliczanego w okresach tygodniowych, w tym audycje słowne, elementy słowne w audycjach słowno-muzycznych i inne przekazy słowne dotyczące kultury mają stanowić nie mniej niż 6 % miesięcznego czasu nadawania programu
w godz. 6.00-23.00, rozliczanego w okresach tygodniowych.

W programie mają być także nadawane audycje słowne i inne przekazy słowne dotyczące tematyki lokalnej, odnoszące się do miejscowości objętych zasięgiem nadawania programu, inne niż audycje i przekazy dotyczące wyspecjalizowanego, kulturalno-muzycznego charakteru programu. Powinny one stanowić łącznie nie mniej niż 2 % miesięcznego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00, rozliczanego w okresach tygodniowych.

Łączny udział w programie audycji słownych, elementów słownych w audycjach słowno-muzycznych i innych przekazów słownych mają stanowić nie mniej niż 12 % miesięcznego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00, rozliczanego
w okresach tygodniowych.

Audycje i inne przekazy niepochodzące od Koncesjonariusza nie mogą stanowić więcej niż 33 % dobowego czasu nadawania programu w godzinach 6.00 – 23.00.

Analiza układu ramowego aktualnie nadawanego programu wykazała, że Wnioskodawca realizuje koncesję w zakresie programu. Udział audycji słownych
i elementów słownych w audycjach słowno-muzycznych realizujących tematyczną specjalizację programu dwukrotnie przewyższa minimum zapisane w koncesji i wynosi 13 % tygodniowej emisji programu w godz. 6.00-23.00. Udział tematyki lokalnej również jest wyższy od wymaganego i wynosi 2,8 % tygodniowej emisji programu w godzinach 6.00-23.00. Łącznie warstwa słowna zajmuje 15,8 % tygodniowej emisji programu w godz. 6.00-23.00.

Wnioskodawca deklaruje, że po rozszerzeniu koncesji nie zamierza wprowadzać zmian w ramówce programu, a jedynie w ramach już istniejących audycji poszerzyć tematykę lokalną o wiadomości kulturalne i lokalny serwis informacyjny o informacje dotyczące nowych miejscowości.

Jednakże deklaracji Wnioskodawcy w zakresie udziału w programie audycji słownych i innych przekazów słownych dotyczących specjalizacji oraz łącznego udziału warstwy słownej w programie nie potwierdza kontrola programu pod nazwą 103,7 Roxy FM (Warszawa) wyemitowanego w dniach 10-16 września 2007 roku. Z monitoringu wynika, że:


 • program oznaczany jest na antenie niezgodnie z koncesją („Roxy FM” zamiast „103,7 Roxy FM”);

 • audycje słowne i inne przekazy słowne realizujące specjalizację programu stanowią 4,6 % tygodniowego czasu nadawania w godz. 6.00-23.00, zamiast wymaganych 6 % ww. czasu (z ramówki złożonej we wniosku wynika 13 % ww. czasu);

 • udział tematyki lokalnej był zgodny z koncesją i wynosił 2 % tygodniowego czasu nadawania w godz. 6.00-23.00. (z ramówki złożonej we wniosku wynika 2,8 % ww. czasu);

 • udział warstwy słownej wynosi 11,2 % tygodniowej emisji programu zamiast wymaganych 12 % ww. czasu (z ramówki złożonej we wniosku wynika 15,8 %).

Z analizy ramówki i monitoringu wynika, że w programie Wnioskodawcy nadawane są wyłącznie audycje tworzone przez Koncesjonariusza. Wnioskodawca wypełnia więc warunek koncesji określający udział w programie audycji wytworzonych przez Wnioskodawcę lub na jego zamówienie albo we współpracy z innymi nadawcami.

Wnioskodawca deklaruje, że po pozytywnym rozpatrzeniu przez KRRiT jego wniosku o rozszerzenie koncesji, wystąpi z odrębnym wnioskiem o zmianę nazwy programu z „103,7 Roxy FM” na „Radio Roxy FM”.

KRRiT stwierdziła, że przedstawiony projekt jest zgodny z warunkami Ogłoszenia. Analiza ramówki złożonej we wniosku wskazuje, że koncesja w zakresie programu jest realizowana. Jednak przeprowadzony monitoring programu wykazuje, że Wnioskodawca nie realizuje koncesji, a zatem trudno uznać ramówkę przedstawioną we wniosku za wiarygodną w zakresie realizacji warunków koncesji.

Odnosząc się do wniosku z punktu widzenia art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy należy stwierdzić, że program pod nazwą „103,7 Roxy FM” nie stanowiłby istotnego uzupełnienia zróżnicowania oferty programowej dostępnej słuchaczom w Łodzi.

W części słownej tj. w zakresie audycji słownych i słowno muzycznych dotyczących różnych dziedzin kultury i sztuki, które miałyby wypełnić nie mniej niż 6 % miesięcznego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00 nie byłby nową propozycją programową w Łodzi. Specjalizacja wskazana przez Wnioskodawcę pokrywa się z zadaniami innego nadawcy rozpowszechniającego na tym obszarze na podstawie koncesji Nr 122/P/2002-R swój program pod nazwą „RMF Classic”
tj. spółki „OPERA FM” Sp. z o.o. Nadawca, o którym mowa rozpowszechnia program o charakterze wyspecjalizowanym muzyczno-literackim.

Program ten w tygodniowym czasie nadawania zawiera m.in.: • serwisy informacyjne, serwisy kulturalne, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, przeglądy prasy, prognozę pogody - nie mniej niż 1 % tygodniowego programu;

 • relacje z imprez i wydarzeń kulturalnych, publicystykę kulturalną, reportaż
  (w tym przedpremierowy - teatr, kino, książka), wywiady z twórcami kultury, krytykę, felietony - nie mniej niż 1,5 % tygodniowego programu;

 • słuchowiska radiowe, krótkie formy literackie - powieść w odcinkach, poezję i fragmenty prozy, krótkie formy kabaretowe, parodie literackie - nie mniej niż 1 % tygodniowego programu;

 • rankingi (listy) bestsellerów książkowych, przebojów kinowych, teatralnych, konkursy i quizy na tematy kulturalne - nie mniej niż 0,5 % tygodniowego programu;

 • pozostałe elementy słowne programu w audycjach muzycznych i słowno-muzycznych, poświęcone wyspecjalizowanemu charakterowi programu - nie mniej niż 2 % tygodniowego programu.

W zakresie pozostałej części warstwy słownej, w tym w szczególności w odniesieniu do tematyki lokalnej, program Wnioskodawcy powielałby zadania realizowane przez trzech nadawców programów uniwersalnych poświęconych tematyce lokalnej („Radio Parada”, „Pogoda 89,6 FM Pogodne Przeboje”, „Złote Przeboje 101,3 FM”) oraz nadawców dwóch programów wyspecjalizowanych muzycznych o zasięgu lokalnym („Radio WAWA 90,1” i „Radio ESKA Łódź”), których dodatkowym zadaniem jest także realizacja tematyki lokalnej. Zadania programowe wymienionych powyżej nadawców zostały szczegółowo przedstawione przy prezentacji wniosku spółki „Radio SBB Rodło” Sp. z o.o.

W odniesieniu do proponowanej przez Wnioskodawcę specjalizacji muzycznej, określonej jako muzyka rozrywkowa dowolnego formatu to byłby to trzeci z kolei nadawca programu poświęconego muzyce rozrywkowej, oprócz obecnych w Łodzi programów tego typu wspomnianych powyżej stacji „Radio ESKA Łódź” oraz „Radio WAWA 90,1”. Muzykę rozrywkową w dowolnym formacie nadają wszystkie rozgłośnie w Łodzi z wyjątkiem programu „RMF Classic”.

3. Wykorzystywana obecnie przez Wnioskodawcę baza techniczna wraz
z zaplanowanymi do zakupu urządzeniami zezwoli na realizację programu w przedstawiony we wniosku sposób.

4. Wnioskodawca realizuje obecnie dziewiętnaście koncesji na nadawanie lokalnych programów radiowych.

Z bilansów i rachunków wyników za lata 2005 – 2006 spółki „Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. wynika, że w 2006 roku Spółka wypracowała przychody, które były o 48 % wyższe od pozyskanych w poprzednim roku. Spółka w omawianych jak i w poprzednich latach ponosiła wysokie straty na działalności gospodarczej, na skutek czego jej kapitał własny na koniec 2006 roku posiadał wysoką ujemną wartość.

Spółka finansowała swoją działalność długoterminowymi pożyczkami od jedynego udziałowca, spółki Agora S.A., których poziom na koniec 2006 roku pozwala zarówno na bieżące regulowanie płatności jak i na realizację planów rozwojowych w postaci poszerzenia działalności o dodatkową stację.

Na potwierdzenie możliwości finansowania zaplanowanego przedsięwzięcia Wnioskodawca przedstawił informację banku BPH, z której wynika, że spółka „Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. posiada lokaty terminowe w kwocie siedmiocyfrowej.

Zgodnie z załączonymi zaświadczeniami z ZUS i Urzędu Skarbowego, Wnioskodawca nie posiada zaległości w płatnościach.

Wnioskodawca założył, że w związku z rozszerzeniem działalności o stację nadawczą w Łodzi, koszty działalności Spółki wzrosłyby (w tym m.in. koszty wynagrodzeń, promocji, emisji, opłat do ZAiKS), jednocześnie Wnioskodawca oszacował przewidywany przyrost przychodów.

Jako źródło sfinansowania przedsięwzięcia (opłata koncesyjna + inwestycja techniczna + działalność bieżąca) zaplanowano własne środki, którymi Spółka dysponuje dzięki udzielonym przez udziałowca długoterminowym pożyczkom.

Według załączonych do wniosku dokumentów i informacji, do dnia wydania niniejszej decyzji, Wnioskodawca udokumentował dysponowanie środkami finansowymi niezbędnymi na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.

Wobec przedstawionych powyżej argumentów odnoszących się do kryteriów zawartych w art. 36 ust 1 ustawy o radiofonii i telewizji, a w szczególności do punktu 1 tego artykułu, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się w szczególności stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez nadawców działających na obszarze objętym koncesją, organ koncesyjny odmówił spółce „Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dokonania zmiany (rozszerzenia) koncesji Nr 160/P/2003-R, poprzez przyznanie prawa do rozpowszechniania programu ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Łodzi w województwie łódzkim.: KoncesjeSync -> Decyzje
Decyzje -> Decyzja nr dk – 320/2006 – 4/125/P z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-r z dnia 17 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 386/2005 – 4/128/P z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-r z dnia 21 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku „
Decyzje -> Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
Decyzje -> Postanowienie nr dk 256/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna