Przewodnik po przedmiocie I. Karta przedmiotuPobieranie 55.17 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar55.17 Kb.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

I. KARTA PRZEDMIOTU:

PNJF Zintegrowane kształcenie kompetencji

( I ROK GRUPA ZAAW.)


CEL PRZEDMIOTU

C1 Poszerzenie wiedzy oraz słownictwa poprzez analizę i komentarz różnorodnych dokumentów autentycznych z zakresu cywilizacji i kultury społeczeństwa francuskiego obszaru językowego (literatura, kino, teatr, telewizja, muzyka, prasa, reklama, internet)

C2 Opanowanie umiejętności budowania prezentacji zagadnienia lub artykułu; swobodnego wypowiadania się na dany temat, zabrania głosu w dyskusji

C3 Praca nad fragmentami filmów, fotografiami, artykułami prasowymi, reportażami radiowymi i telewizyjnymi, reklamami w celu doskonalenia wypowiedzi ustnej i pisemnej

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość języka francuskiego na poziomie A2+

2. Podstawowa wiedza w zakresie cywilizacji i kultury francuskiego obszaru językowego

3. Umiejętność pracy w zespole

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK W1 Wiedza na temat kultury i cywilizacji francuskiej

EK W2 Wiedza na temat kina francuskiego

EK W3 Wiedza na temat współczesnej literatury francuskiej

EK W4 Wiedza na temat internetu

EK W5 Wiedza na temat mechanizmów reklamy

EK U1 Umiejętność przygotowania wypowiedzi ustnej

EK U2 Umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnej

EK U3 Umiejętność prowadzenia dyskusji, argumentacji

EK U4 Umiejętności poprawnej prezentacji wybranego zagadnienia

EK U5 Umiejętność selekcji oraz doboru właściwych źródeł informacji

EK K1 Osiągnięcie wysokiej kompetencji komunikacyjnej

EK K2 Kierowanie pracą w zespole

EK K3 Tworzenie i przedstawianie własnych sądów i opinii

EK K4 Przygotowanie do indywidualnego doskonalenia kompetencji

EK K5 Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w środowisku zawodowym

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – Ćwiczenia (ĆW)

Liczba godzin

ĆW1. Énigme criminelle : histoire à inventer, mini dictionnaire du crime : Bonnie et Clyde

2

ĆW2. Quiz : Les médias en France. Télévision : Télé ou telly ? (article + discussion + exercices de vocabulaire)

2

ĆW3. Cinéma : jeux de rôles à partir de photos, mini dictionnaire du cinéma : El ciné, exercices de vocabulaire : Tous en scène

2

ĆW4. Test de vocabulaire : crime, télévision, cinéma

2

ĆW5. Devinette : On connaît la chanson … + présentations des chansons préférées

2

ĆW6. Le Roi Soleil – présentation du spectacle, projection suivie de discussion

2

ĆW7. Internet : première leçon de surf (histoire de la Toile, exercices de vocabulaire, glossaire de l’Internet)

2

ĆW8. Le site d’une enterprise imaginaire – création et présentation

2

ĆW9. Test de vocabulaire : Internet

2

ĆW10. L’architecture des paroles : atelier d’écriture

2

ĆW11. Marc Lévy, Et si c’était vrai ? (roman vs adaptation ; projection et discussion)

2

ĆW12. Mémoires : Georges Perec, Je me souviens vs Sylwester Latkowski, Pamiętam jak

2

ĆW13. Sujet d’actualité – article de presse + discussion

2

ĆW14. Quiz de civilisation française

2

ĆW15. Film : Le dîner de cons de Francis Veber (projection et discussion)

2

Suma godzin

30

II SEMESTR

2

ĆW1. Film : Le Petit Nicolas de Laurent Tirard (projection et discussion)

2

ĆW2. Île déserte – naissance de l’État (création et présentation d’un pays idéal)

2

ĆW3. « Les pires inventions de la dernière décennie » (article + discussion)

2

ĆW4. « Je suis dans la dèche » et d’autres expressions argotiques ; Ne parlez pas… franglais ! (exercices de vocabulaire)

2

ĆW5. Test de vocabulaire (argot + franglais)

2

ĆW6. Stars de la chanson française : quiz

2

ĆW7. Roméo et Juliette – présentation du spectacle, projection suivie de discussion

2

ĆW8. « Blog : le journal intime de la génération numérique » (article + discussion)

2

ĆW9. Quiz de civilisation française

2

ĆW10. Publicité : analyse du discours publicitaire, Philippe Delerm, Panier de fruits

2

ĆW11. Création et présentation de la campagne publicitaire (cinéma, musique, politique)

2

ĆW12. L’architecture des paroles : atelier d’écriture

2

ĆW13. Sujet d’actualité – article de presse + discussion

2

ĆW14. Les films français et leurs succès

2

ĆW15. Film : Bienvenue chez les Ch’tis de Dany Boon (projection et discussion)

2

Suma godzin

30

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Płyty CD-audio, płyty DVD

Podręczniki do cywilizacji francuskiej, słowniki, glosariusze

Fotokopie artykułów prasowych/internetowych

Prezentacje

SPOSOBY OCENY

F1 Test ze słownictwa (2 w I semestrze, 1 w II semestrze)

F2 Prezentacja (2 w semestrze)

F3 Wypowiedź pisemna (1 w semestrze)

P1 Ocena semestralna jest średnią ocen F1, F2, F3 oraz oceny aktywności studenta podczas pracy na zajęciach

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Przygotowanie się do testu ze słownictwa

5

Wykonanie prezentacji

3 x 2= 6

Praca nad wypowiedzią pisemną

5

SUMA

16/semestr

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU

2/semestr

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

CHOVELON Bernadette, ABBADIE Christian, MORSEL Marie-Hélène,

L'expression française écrite et orale. Grenoble, Presses Universitaires Grenoble, 2003.

LANCIEN  Thierry,  De la vidéo à Internet : 80 activités thématiques, Paris, Hachette, 2004.

MERMET Gérard, Francoscopie 2010, Paris, Brochu, 2009.

SIRÉJOLS Évelyne, Prendre au mot, Paris, Didier, 1989.

Fragmenty utworów :

DELERM Philippe, Panier de fruits, Paris, Librio, 1999.

PEREC Georges, Je me souviens, Paris, Hachette, 1978.

LATKOWSKI Sylwester, Pamiętam jak, Gdańsk, Słowo / Obraz Terytoria, 2001.

LEVY Marc, Et si c’était vrai, Paris, Laffont, 2000.

artykuły (L'Express, Le Point, Ça m'intéresse, Lire, Le Monde, Le canard enchaîné, Studio, etc.)PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Edyta Kociubińska, ekociub@kul.pl

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Efekty kształcenia

Wiedza


Student nie posiada żadnej wiedzy na temat kultury, cywilizacji, kina, literatury, internetu, reklamy.

Student posiada dostateczną wiedzę na temat kultury, cywilizacji, kina, literatury, internetu, reklamy.

Student posiada zadowalającą wiedzę na temat kultury, cywilizacji, kina, literatury, internetu, reklamy.

Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat kultury, cywilizacji, kina, literatury,internetu, reklamy.

Efekty kształcenia

UmiejętnościStudent nie potrafi przygotować wypowiedzi ustnej / pisemnej, nie bierze udziału w dyskusji, nie potrafi przygotować

prezentacji, dobrać odpowiednich źródeł i wyeliminować błędów językowych.


Student potrafi w dostatecznym stopniu przygotować wypowiedź ustną / pisemną, rzadko bierze udział w dyskusji, potrafi przygotować zadowalającą prezentację, ma problem z doborem odpowiednich źródeł i wyeliminowaniem błędów językowych.Student potrafi przygotować w miarę poprawną wypowiedź ustną / pisemną, bierze udział w dyskusji, potrafi przygotować dobrą prezentację, ma niewielki problem z doborem odpowiednich źródeł i wyeliminowaniem błędów językowych.

Student potrafi przygotować oryginalną wypowiedź ustną / pisemną, bierze aktywny udział w dyskusji, potrafi przygotować wyczerpującą prezentację, nie ma problemu z doborem odpowiednich źródeł i wyeliminowaniem błędów językowych.

Efekty kształcenia

KompetencjeStudent nie pracuje nad osiągnięciem kompetencji komunikacyjnej, nie potrafi kierować pracą w zespole, przedstawiać własnych sądów i opinii, nie jest zainteresowany indywidualnym doskonaleniem kompetencji, nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy w środowisku zawodowym.

Student pracuje dostatecznie nad osiągnięciem kompetencji komunikacyjnej, ma problemy z kierowaniem pracą w zespole, przedstawianiem własnych sądów i opinii, nie wykazuje zainteresowania indywidualnym doskonaleniem kompetencji, nie próbuje wykorzystać zdobytej wiedzy w środowisku zawodowym.

Student aktywnie pracuje nad osiągnięciem kompetencji komunikacyjnej, potrafi zadowalająco kierować pracą w zespole, przedstawiać własne sądy i opinie, wykazuje zainteresowanie indywidualnym doskonaleniem kompetencji, stara się wykorzystać zdobytą wiedzę w środowisku zawodowym.

Student intensywnie pracuje nad osiągnięciem kompetencji komunikacyjnej, potrafi swobodnie kierować pracą w zespole, przedstawiać własne sądy i opinie, wykazuje duże zainteresowanie indywidualnym doskonaleniem kompetencji, potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę w środowisku zawodowym.

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna