Przeznaczenie czasopismaPobieranie 6.95 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar6.95 Kb.
BIBLIOTHECA FRAGMENTA AGRONOMICA
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Przeznaczenie czasopisma


Bibliotheca Fragmenta Agronomica jest czasopismem nieregularnym (z numerem ISNN), wydawanym przez Polskie Towarzystwo Agronomiczne na zasadzie sponsoringu, rozprowadzanym do odbiorców wskazanych przez sponsorów oraz do Naukowych Bibliotek Rolniczych. Czasopismo zamieszcza wyłącznie abstrakty prac naukowych w języku polskim lub angielskim o charakterze oryginalnym lub abstrakty prac już opublikowanych w czasopismach naukowych. Dotyczy to problematyki objętej zainteresowanymi PTA z zakresu uprawy roli i roślin, użytkowania łąk i pastwisk, gospodarki wodnej i składnikami pokarmowymi, organizacji i ekonomiki gospodarstw wiejskich oraz ochrony przestrzeni rolniczej.

Układ abstraktu: abstrakty o objętości, dokładnie 2 (wyjątkowo 4) stron maszynopisu formatu A-4, muszą mieć charakter „miniprac” naukowych i umożliwiać pełną orientację w przedmiocie i wynikach badań. Typowy układ abstraktu obejmuje: tytuł, imiona i nazwiska autorów, afiliację autorów koniecznie z adresem e-mail pierwszego autora, wprowadzenie – koniecznie z hipotezą lub celem badań, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, b. krótki wykaz piśmiennictwa.

Sposób podawania wyników: obowiązują jednostki SI oraz przedrostki o mnożniku tysiąc, np. mikro (μ), mili (m) oraz kilo (k), mega (M), w jednostkach należy stosować zapis potęgowy, np. mg P kg-1, kg N ha-1, mg K dm-3, pierwiastki nie mogą być podawane w formach tlenkowych, całkowitą zawartość składników podawać w g kg-1, gęstość gleby w Mg m-3, a zwięzłość w MPa, plony tylko w t ha-1, wyniki podawać do trzech miejsc znaczących, np. 0,02, 10,2, 120. Symbol % należy stosować po liczbie bez spacji. Myślnik stosować dla warstw i lat, np. 0–30 cm, 2001–2004. Łącznik stosować dla wyrażeń typu: 5-letni, 50-gramowy, 25-procentowy, dwu- i czteropolowy, Gawrońska-Kulesza, Egnera-Riehma. W tekście polskim w liczbach należy stosować przecinek dziesiętny, a w tekście angielskim kropkę dziesiętną. Liczby od jednostek miar lub wskaźników muszą być zawsze oddzielone spacją.

Format pracy: Tekst pracy: czcionka 11 Times New Roman, odstęp pomiędzy wierszami 1,5, tekst wyrównany dwustronnie, marginesy 2,5 cm, w tekście nie stosować twardych spacji i dzielenia wyrazów, a numery stron zaznaczyć ołówkiem, tytuł pracy dużymi literami i pogrubioną czcionką, tytuły rozdziałów małymi literami i pogrubiona czcionką. Tabele poza tekstem (w oddzielnym pliku) z tytułami i opisami. W tabelach czcionka 10 Times New Roman, pojedynczy odstęp pomiędzy wierszami. Rysunki w oddzielnym pliku bez podpisów ale ze wszystkimi opisami. Wielkość rysunków powinna być taka, aby po zmniejszeniu o 1/3 rysunek pozostawał czytelny. Podpisy pod rysunkami na końcu tekstu.

Sposób nadsyłania abstraktów: abstrakty prac oryginalnych, przygotowanych w formie doniesień lub posterów na konferencje naukowe i naukowo-techniczne, należy nadsyłać w terminie i na adres podany przez organizatora konferencji, drogą elektroniczną w formie załącznika do poczty e-mail. Abstrakty zamawiane przez Redakcje Bibliotheca należy nadsyłać na adres redakcji: z zaznaczeniem w temacie poczty „abstrakt BFA”.

Abstrakty nie podlegają recenzjom, a jedynie ocenie redakcyjnej pod względem sprecyzowanych wyżej wymagań. Abstrakty niespełniające tych wymagań będą zwracane Autorom, ewentualnie z uwagami umożliwiającymi ich zamieszczenie. Za treść abstraktu całkowitą odpowiedzialność merytoryczną ponosi Autor.


Puławy, wrzesień 2005 r.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna