Psychologia reklamyPobieranie 9.7 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.7 Kb.

PSYCHOLOGIA REKLAMY


Semestr: 5

Rodzaj zajęć: wykład i ćwiczenia

Całkowita liczba godzin: 45


PROWADZĄCY: dr Ireneusz Ścigała
CELE PRZEDMIOTU:

 1. Zapoznanie studentów z psychologicznymi mechanizmami oddziaływania reklamy
  na człowieka.

 2. Analiza różnych form działalności reklamowej i wykorzystywanych w nich prawidłowości psychologicznych.

 3. Przedstawienie podstawowej wiedzy na temat koncepcji wpływu społecznego
  i wykorzystywania ich w reklamie.

 4. Przygotowanie do analizy reklam i kampanii reklamowych.PROGRAM:


 1. Historia reklamy. Tradycyjne i współczesne formy reklamy: specyfika reklamy w mediach elektronicznych.

 2. Mechanizmy warunkujące zachowanie człowieka jako punkt wyjścia dla analizy wpływu reklamy na zachowanie, postawy i osobowość.

 3. Spostrzeganie reklamy: zależności ilościowe (progi, prawo Webera, percepcja podprogowa i związane z nią mity).

 4. Jakościowe reguły psychologii percepcji: znaczenie kontekstu, ruchu i wyrazistości bodźców.

 5. Barwa w reklamie: termiczne, przestrzenne i symboliczne oddziaływanie barw. Synestezje wzrokowe
  i słuchowe.

 6. Procesy uwagi jako czynniki określające wpływ reklamy na funkcjonowanie poznawcze i zachowanie człowieka. Przetwarzanie automatyczne i kontrolowane. Wykorzystywanie bezrefleksyjności
  w reklamie.

 7. Procesy pamięciowe a reklama. Pamięć deklaratywna i proceduralna. Wykorzystanie wiedzy na temat schematów poznawczych w reklamie. Efekt świeżości i efekt pierwszeństwa. Sieciowy model pamięci a reklama.

 8. Procesy decyzyjne w reklamie. Podstawowe rodzaje heurystyk decyzyjnych wykorzystywanych przez konsumentów. Strategie decyzyjne wykorzystywane przez konsumentów.

 9. Marka produktu. Psychologiczne mechanizmy wytwarzania lojalności wobec marki. Charakterystyka konsumentów cechujących się wysoką i niską lojalnością wobec marki. Rozszerzanie marki – główne sposoby i ocena ich efektywności.

 10. Procesy afektywne w reklamie. Znaczenie siły i znaku procesów afektywnych w procesie odbioru reklamy. Zjawisko przeniesienia procesów afektywnych z zewnętrznego źródła na reklamowany produkt. Schemat dziecięcości.

 11. Badanie skuteczności reklamy: techniki pośrednie i bezpośrednie. Znaczenie grupy kontrolnej. Czynniki pozareklamowe warunkujące wielkość sprzedaży.

 12. Marketing i reklama polityczna. Kształtowanie image’u kandydatów. Zmiana wizerunku w trakcie kampanii wyborczej.


METODA OCENY I FORMA ZALICZENIA: zaliczenie na ocenę, test złożony z 40 pytań.
LITERATURA:

Doliński, D. (2001). Psychologia reklamy. Wrocław: AIDA.Falkowski, A., Tyszka, T. (2001). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

Falkowski, A. (2001). Praktyczna psychologia poznawcza: Marketing i reklama, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna