„Psychologia zaburzeń” Carson/Butcher/Mineka, gwp 2003. 1+2Pobieranie 125.58 Kb.
Strona6/6
Data10.05.2016
Rozmiar125.58 Kb.
1   2   3   4   5   6

„Psychiatria” Bilikiewicz , 2004 .58.

48/10-rozum = mózg nowy. Wszelkie informacje m.n. dostaje tylko z hipokampa i c. migdałowatego

/11-gdy brak kontroli struktury przejmują ją inne układy – ewolucyjnie starsze. ¦¦ czasem kryzys => „archaiczna gadzia fizjonomia …zza ludzkiej maski”

134/40- niedopuszczalne „intuicyjne” rozpoznania  tylko FAKTY - zawsze uzasadnione i udokumentowane (  : „jeżeli fakty nie potwierdzają teorii, to tym gorzej dla faktów”)

212/58-napad padaczkowy można wywołać u każdego zdrowego człowieka ! próg drgawkowy.

213/59-zjawisko kindlingu (rozpalenie) długie drażnienie podprogowe „spontaniczna” padaczka372/84- REAKCJE DYSOCJACYJNE :  stres  derealizacja, depersonalizacja, „działanie we śnie”, perseweracja ( powtarzanie mantry ). Dawniej  reakcja krótkiego spięcia. Reakcja na stres wyzwala silną emocję, nie podlegającą kontroli działania. To jest właśnie AFEKT PATOLOGICZNY

592/114- Lęk , a szczególnie atak paniki -- jako reakcja na ostry bodziec stresowy

/115- napad lęku panicznego : nagły początek, poczucie duszenia się, pocenie się, drżenie lub trzęsienie się, ucisk w klatce piersiowej, utrata panowania nad zachowaniem, derealizacja

649/129-„inne zakłócenia … ( w niepoczytalności) obejmuje: stany patologiczne (lękowe, stres), a także stany fizjologiczne – jak szczególnie silne emocje ( gniew, przerażenie, rozpacz ). dla prawa czynnik etiologiczny jest obojętny !!! (  art. 31 k.k. )

722/165- reakcja krótkiego spięcia impulsy uczuciowe z „ominięciem” świadomości

725/172- socjopata – definicja

/173-stany wyjątkowe : kilka minut do kilkunastu godzin, np. afekt patologiczny „inne zakłócenia czynności art. 31 § 1 k.k.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Stres w etiologii przestępstw agresywnych” Heitzman .60.


48/63- drażnienie podwzgórza i ciała migdałowatego wywołuje agresję, wściekłość i gniew. W jakimś stopniu podlegają one woli człowieka. Jednak neurochemia i hormony mogą wywołać wybuch agresji w sposób niekontrolowany i sprzeczny z intencjami. ( być może w ciele migdałowatym istnieje ognisko epileptogenne, odpowiedzialne za agresję )

53/78- frustracja silniej pobudza do agresji gdy oglądamy akty przemocy / 11.09.2001 W.T.C. !!!

63/97- „kropla powodująca przelanie kielicha” ¦¦ Lęk – kluczowa rola w etiologii agresji

/98- lęk odgrywa przy zabójstwach zdecydowanie większą rolę, niż przypuszczamy (Gierowski)

64/100- sprawcy zabójstw o niskim poziomie agresywności  zabijają w silnej presji sytuacyjnej

/101- stosunek opinii społecznej do sprawców z motywacją sytuacyjną jest łagodniejszy i usprawiedliwiający. Brak poczucia winy sprawcy nie stoi temu na przeszkodzie

/102- zachowanie antysocjalne ma wysoką stabilność od wczesnego dzieciństwa

86/136- odporność na uraz =„bariera dla bodźca” (stimulus barier).¦¦ po przekroczeniu regresja i PTSD

/137- ASD = krótkotrwałe zaburzenie u osób zdrowych psychicznie. Ustępuje w kilka godzin lub dni

87/138- nagłe zniszczenie czyjegoś domu  u mnie podwójnie: 27.09.2001 + 11.09.2001-WTC

92/142- podstawowe kryterium: stresor ( u mnie 2 = 11.9.2001- świadek + 27.9.2001- uczestnik )

98/151- ASR ciężkie: minimum 4 z objawów: zawężenie uwagi, agresja, rozpacz lub poczucie beznadziejności, nieodpowiednia (niecelowa) aktywność

/152- diagnoza ASR obejmuje ( dawny ) „szok psychiczny”

110/160- „ostra katastroficzna reakcja stresowa” charakteryzuje się PANIKĄ + dysocjacją

121/180- w ASD i w PTSD   e-opiatów  aby  ból. Ewolucyjnie = przetrwanie sytuacji ekstr.

140/207- PTSD u świadków traumy – szczególnie będącej wynikiem dział. Ludzi (11.9.2001 W.T.C.)

142/213- polskie prawo karne nie dostrzega postępu ostatnich 30 lat. Tkwi nadal w psychiatrii lat 50. i 60.-tych (niestety część „biegłych” też „tkwi” w starociach, ale uznaje tylko nowe pieniądze )

/214- pierwsza faza afektu  szybkie narastanie napięcia ( Pobocha, 1991 ) ¦¦ gdy bodźce wyzwalające uraz są „nie do zniesienia”  subiektywna gotowość natychmiastowego działania

/215- faza druga  gwałtowne pobudzenie, wściekłość, „biała gorączka”, poczucie krzywdy. Zawężenie, a zachowanie ma charakter nagłej, zaskakującej, nieoczekiwanej reakcji. Zmieniona barwa głosu, drżenie, szpary powiekowe szeroko otwarte, a źrenice są poszerzone

143/216- narzędzia agresji – przypadkowe, „pod ręką”, działanie impulsywne, stereotypowe, niemal automatyczne. Zachowanie sprzeczne ze skalą wartości i dotychczasowym działaniem. To wypadkowa niezwykłej sytuacji.

/217- „nie da się” nie uwzględnić diagnozy „sytuacyjnego tła motywacyjnego” (Maczudze „dało się”)

/218- trzecia faza afektu to faza zejściowa. Wyczerpanie, skrucha, chęć pomocy i wezwanie policji

/219- K. Daszkiewicz - „sytuacyjny” charakter afektów. Odpowiedzialność, a nawet wyłączenie odpowiedzialności zależy od natężenia afektu

147/227- obrona konieczna – gdy znalezienie się przez przyszłego sprawcę w stanie bezpośredniego zagrożenia życia (???!!!) Nieprawda !  por. A. Marek ¦¦ Katowice, II AKa 295/2000, 1-12-2000, KZS 2002/3/41, a cytowany(Kulczycki,1989)- pisze o czym innymOSNKW 1987/1-2/5

154/244- charakterystyczne są ofiary afektów: - celowo prowokują lęk, a w konsekwencji i agresję sprawcy. Powodowały kumulację lęku i poczucie zagrożenia.

157/254- „klasyfikacja DSM-IV-R była zesłana przez niebodla obiektywizmu w sądownictwie!

/255- biegły psychiatra … każdorazowo musi dostarczyć naukowe dowody

166/274- „w USA nie należą do rzadkości przypadki…osoby z PTSD oskarżane o przekroczenie obrony koniecznej zostają uniewinnieni, gdy zostanie udowodnione, iż kiedy zostały napadnięte to wchodziły w stan automatyzmu, który uniemożliwiał im kierowanie zachowaniem”

/275- PTSD  USPRAWIEDLIWIONE przekroczenie obrony koniecznej: szczególnie przy prowokacji ze strony przyszłej ofiary + traumie i poczuciu uzasadnionego zagrożenia

170/283- obecne badania nad biologiczną nieuchronnością agresji przy reakcjach neuromediatorów w stanach lęku, ostrego i przewlekłego stresu ( hipoteza )

171/289- postęp nad ASD/PTSD (biologia stresu i lęku) … pozostaje nieznany dla psychiatrów i prawników. Niedostatki w szkoleniu psychiatrów ( „co najmniej” )

184/295- zaburzenia osobowości miało 85,7 % wszystkich badanych (!!!)

196/302- 91,4 % miało znacznie ograniczoną poczytalność. 1 osoba – niepoczytalna.

227/321- w większości nic nie zapowiadało tragedii ( dlatego późniejsze ofiary do końca wykańczały późniejszych sprawców. „Płytka wyobraźnia to kalectwo”. Może by warto było przeprowadzić analizę ofiar – pod kątem ich np. wykształcenia, pochodzenia i ideologicznego światopoglądu.)

230/326- postępowanie dowodowe w sądzie wymaga jak największej precyzji i minimalnej dowolności

/327- wyjątkowo częsta wyjściowa diagnoza nieprawidłowej osobowości (socjopatia, psychopatia)

/328- cechy nieprawidłowej osobowości: stałe napięcie, rozdrażnienie, zagrożenie, wyobcowanie, wroga i nieufna postawa do świata

246/338- zasadniczym powodem powstania „spiętrzenia afektu” jest traumatyczny uraz i stres. Istotne znaczenie w agresji ma długotrwałość sytuacji konfliktowej z przyszłymi ofiarami i wygenerowane poczucie krzywdy, lęku i zagrożenia. ( pytanie: Kto „wygenerował” ? )

250/350- PTSD/ASD skutkują w pewnych warunkach NIEUCHRONNOŚCIĄ agresji ( no to jak się ma pojęcie „nieuchronności” do wymogu z art. 1 § 3 k.k. „nie można przypisać winy w czasie czynu” bo skoro jest to coś „nieuchronnego”, to gdzie jest „wina”? – Szanowny Panie J.H. ?  vide: „casus a nullo praestatur”, czy też „coactio non est imputabilis” )

251/356- „…na tyle zawężał świadomość sprawców, że niemożliwym stawało się uruchomienie procesów adaptacyjnych” (  ale już „możliwa jest” pełna poczytalność – wolne żarty !!!)

/357- wybór pomiędzy ucieczką, a atakiem i wybranie ataku sugeruje REGRESJĘ zachowania ( analogicznie do walki o przetrwanie )

/358- w niemal wszystkich sprawach ASD/PTSD…opiniowano ograniczoną poczytalność (a sądy i tak to lekceważą – więc wszystko jest „w porządku”. „Biegły” wnioskuje 31 § 2 k.k., „sąd” tego nie uznaje ( bo „nie musi”) i w efekcie skazuje się czasem niewinnego człowieka. Nieprawdopodobna krzywda, a wszyscy tylko „umywają ręce” – jak Piłat. )

/359- sprawcą agresywnego przestępstwa może stać się każdy, nie znający mechanizmów stresu, wyzwalania agresji i skutecznego sposobu zabezpieczania się przed nią. Nieuchronność agresji zależy nie tyle od samego sprawcy, co od znalezienia się w szczególnej sytuacji. to samo tył okładki książki !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Psychiatria kliniczna” Kaplan/Sadock, Urban & Partner 2004 .61.
189/46- lęk napadowy  regresja + dominacja lęku nad osobowością. Całkowite załamanie tłumienia,

291/91- zaburzenie paranoiczne osobowości: /Rojszczaki !/  przypisywanie innym złych intencji. Paranoicy są podejrzliwi, nieufni, wrogo nastawieni, drażliwi, reagują gniewem, osoby uparcie zbierające dowody niesprawiedliwości wobec siebie ( Jan Rojszczak  „lista” !). Stosują mechanizmy projekcji i są uprzedzeni do innych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Jak działa umysł” Pinker, KiW 2002 .63.

74/15- inteligencja jest więc zdolnością osiągnięcia celu mimo przeciwności dzięki decyzjom opartym na racjonalnych (podporządkowanych prawdzie) regułach.

380/60- prawdopodobieństwa pojedynczego zdarzenia nie można wyliczyć

423/73- „kierować się emocjami, a nie rozumem” = poświęcenie długofalowych interesów dla doraźnego zysku. Umiejętność odsunięcia nagrody w czasie = samokontrola lub opóźnienie gratyfikacji. To jest oznaka inteligencji ( czyli zdolności przewidywania przyszłości i właściwego planowania )

426/74- wielu przestępców działa, jakby nie liczyli się z przyszłością. Przestępstwo <= wynika z niskiej inteligencji

436/80- wykrywacz oszustów i strategia wet za wet  nie dopuszcza udzielania pomocy bezczelnym oszustom ( to tacy, którzy nie odwzajemniają przysług, lub oddają za mało )

/81- detektor subtelnego oszukiwania  pobudza demona emocji  kontynuować lub zerwać stosunki

/82- gniew chroni osobę narażoną na oszustwo. Gdy wykryjemy oszustwo klasyfikacja niesprawiedliwości oburzenie agresja: kara oszusta poprzez zerwanie stosunków lub skrzywdzenie go. NIEMAL KAŻDY GNIEW JEST SŁUSZNY. Ludzie skrzywdzeni => wściekli => muszą znaleźć zadośćuczynienie /// To norma, a nie patologia !!! ///

442/88- zdrowy rozsądek się czasem myli (w kwestii o zwycięstwo), gdy kalkulujemy, jak się zachowa przeciwnik (płytka wyobraźnia to kalectwo)

459/103- Łajdacy są przeświadczeni o własnej prawości. WIELU ZŁYCH LUDZI TO IDEOLODZY I MORALIŚCI. ( „Jeśli Hitler był aktorem, to takim, który wierzył w swoją rolę.” ) / ! doktorat Rojszczaka + książka Woleńskiego /

538/121- dlaczego nie widzimy stomatologów, czy profesorów uniwersyteckich pojedynkujących się o MIEJSCE NA PARKING? Bo dzisiaj państwo ma monopol na legalną przemoc. Inaczej jest na wiejskich terenach granicznych ( rojszczakowy Rzepin )

/122- zasoby stomatologów i profesorów domy, konta bankowe – trudno ukraść (pytanie do biegłych: co by robili stomatolodzy i profesorowie, gdyby jakiś rojszczak im zabierał cały ich dorobek – bo „ mu się należy” )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Mózg emocjonalny” Joseph LeDoux 2000 .64.

36/21- gdy nie ma bodźców, o wymyślamy prawdopodobne bodźce i sądy, i wierzymy, że są prawdziwe

37/22- wiele działań mózgu jest nieświadome. Mózg tworzy wyjaśnienia zachowań na podstawie obrazu samych siebie, wspomnień, aktualnej sytuacji społecznej, etc. (Jadwiga Rojszczak  pierwsze „spotkanie” z A.K. )

71/29- aktywizacja stereotypów  automatyczna  bez względu na osobę. stereotyp  pierwsza nasza reakcja na widok nieznanej osoby

72/30- gdy ktoś należy do innej grupy rasowej  aktywizacja stosunku negatywnego (przekonanie o wrogości i agresji innej osoby)  błędne koło podtrzymujące stereotyp

83/37- emocje NIE są : myślami lub rozumowaniem

129/44- Darwin  żmija sykliwa w Zoo  emocje są silniejsze, niż wola ludzka

153/52- przestraszeni różni ludzie robią te same rzeczy w podobnych sytuacjach, bo schematy reakcji lękowych są genetycznie zaprogramowane w mózgu

153/53- kot i szczur. Gdy kot jest daleko szczur ucieka lub zamiera. Gdy kot zapędzi szczura w ślepy zaułek szczur wydaje pisk i rzuca się na kota. U ludzi uderzające podobieństwo.

183/62- bezpośrednie połączenia wzgórza z ciałem migdałowatym pozwalają po prostu na ominięcie kory przy przesyłaniu impulsów

191/69- droga z wzgórza do ciała migdałowatego jest powierzchowna, ale też i 2 razy szybsza (12 milisekund), niż druga droga przez korę

192/70- zanim kora zidentyfikuje zagrażający bodziec, ciało migdałowate już rozpoczyna reakcję obronną. Rolą kory jest hamowanie zbytecznej reakcji.Ewolucyjnie lepsza jest nadwrażliwość na zagrożenie.

193/71- droga podkorowa tylko jeden odcinek (wzgórze c. migdałowate). Droga korowa potrzeba kilku ogniw (co wydłuża czas).

204/74- reakcje obronne ukształtowała ewolucja. Pojawiają się automatycznie (bezwiednie), zanim mózg zdąży pomyśleć o tym, co robi. Myślenie wymaga czasu, a reakcja na niebezpieczeństwo często musi być bardzo szybka.

287/98- obkurczenie drzewa dendrycznego w powtarzalnym stresie społecznym

289/102- łatwo po wydarzeniu wywołać nieprawdziwe wspomnienia lub „pamiętać” to, co nigdy się nie wydarzyło. Ale ludzie są „święcie przekonani”.

295/111- stres może zmienić nie tylko hipokamp, ale też i korę czołową. Uszkodzenie kory przedczołowej stresem  hamuje korę. A tym samym stres może zwalniać hamulec, jaki kora nakłada na ciało migdałowate.

303/115- STRES URAZOWY, WSTRZĄS POURAZOWY: „NIE MOGĘ ZŁAPAĆ TCHU”

305/118- być może w PTSD bierze udział bezpośrednie połączenie pomiędzy ciałem migdałowatym i obszarami podkorowymi. Dlatego ataki te są tak gwałtowne i niekontrolowane. Następuje reakcja emocjonalna, zanim kora zdąży zorientować się, na co reaguje.

306/119- wzgórkowe drogi prowadzące do ciała migdałowatego zaczynają dominować nad korowymi, pozwalając tym niskiego szczebla przetwarzającym sieciom na przejęcie dominującej roli. Uzyskanie świadomej, zależnej od woli kontroli nad tymi podkorowymi drogami staje się trudniejsze.

315/131- połączenia od kory do ciała migdałowatego są dużo słabsze, niż w przeciwnym kierunku.Dlatego tak łatwo opanować emocjom  myśli świadome i tak trudno uzyskać świadomą kontrolę nad emocjami.

360/137- ciało migdałowate potrafi zdominować korę i przejąć nad nią kontrolę. Myśli łatwo mogą wyzwolić emocje, ale ich wyłączenie nie jest łatwe.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Inteligencja Emocjonalna” Daniel Goleman .67.


s.24- znaczenie emocji zostało potwierdzone faktem ich wdrukowania ich w nasz system nerwowy, jako wewnętrznych, automatycznych skłonności.

s.39- eksplozje emocjonalne są czymś w rodzaju „porwania” czy „uprowadzenia”. Wtedy układ limbiczny ogłasza stan wyjątkowy podporządkowując swoim pilnym zadaniom pozostałą część mózgu. Porwanie takie przebiega błyskawicznie, zanim kora nowa (mózg myślący) zda sobie sprawę z tego, co się dzieje.

s.43- ciało migdałowate jest taką centralą alarmową– aktywizujących ciało do walki lub ucieczki. Wydziela się dużo noradrenaliny – wprawiając mózg w stan pogotowia.

s.52- „linia ekspresowa” wzgórze => ciało migdałowate

s.53- „emocja prekognitywna” - gdy emocja wyprzedza myśl.

s.54- ciało migdałowate może zareagować wybuchem wściekłości lub napadem strachu, zanim kora zdąży zorientować się, co się dzieje.

s.56- mechanizm porwania emocjonalnego obejmuje dwojaki dynamizm: pobudzenie ciała migdałowatego i zahamowanie procesów zachodzących w korze. W takich chwilach umysł racjonalny zostaje całkowicie zdominowany przez emocjonalny.

s.57- przednie części lewego płata czołowego mogą wyłączyć lub przynajmniej stłumić emocje, z wyjątkiem najsilniejszych negatywnych. Ciało migdałowate to wyzwalacz emocji. Lewy płat to ich wyłącznik.

s.101- często nie mamy żadnej kontroli nad tym kiedy i jaka emocja nas ogarnia. Chodzi tu o bardzo intensywne, krańcowe formy emocji.

s.108- Ten wysoki poziom pobudzenia może zainspirować i popchnąć do agresji, kiedy rozwścieczeni i „tracąc zdolność rozpoznawania swych czynów

s.260- diagnoza - rak . „Czułem się, jakbym został napadnięty w drzwiach własnego domu

s.265- hormony stresu - … norepinefryna (noradrenalina)], a także endoopiaty [beta endorfina i enkefalina]. -stres powoduje zalanie hormonami ciała.

s.312- trauma od ludzi jest gorsza niż katastrofy naturalne, bo wstrząsa podstawą ufności w bezpieczeństwo świata interpersonalnego.

s.314- wstrząs pourazowy to niebezpieczne obniżenie nerwowego progu alarmu => istnieje wtedy możliwość wystąpienia reakcji porwania emocjonalnego. (PTSD jako podłoże ASD). - Nerwową podstawą takich reakcji jest szeroko rozprzestrzeniający się proces zmian chemicznych w mózgu, który rozpoczyna jeden jedyny przypadek porażającego strachu. ( Audi A6 – jesień 2000 roku ).

s.315- nie jest ważny powód urazu przy wstrząsie pourazowym. Każdy stres, na którego przyczynę nie mamy żadnego wpływu, wywiera takie same skutki biologiczne. Kluczową rolę stanowi tu zwrot: „na którego przyczynę nie mamy żadnego wpływu”.

s.318- wstrząs pourazowy: nadmierne uaktywnienie w systemie wydzielania endorfin. Endorfiny działają na mózg silnie znieczulająco – podobnie do opium i innych narkotyków.

s.320- warunkowanie lęku – zachodzi w połączeniu pomiędzy wzgórzem, ciałem migdałowatym i przednimi częściami płatów czołowych. Tak powstaje droga porwania neuronalnego (emocjonalnego).

s.445- umysł emocjonalny jest dużo szybszy, niż umysł racjonalny. Szybkość reakcji wyklucza jakąkolwiek refleksję, czy analizę, która jest znakiem szczególnym umysłu myślącego.

s.446- ponieważ wybuch emocji następuje niemal natychmiast po jej wyzwoleniu, ta ocena potrzeby działania musi być automatyczna, tak szybka, że nigdy nie przedostaje się do naszej świadomości

s.448- Nasze najintensywniejsze uczucia są bezwiednymi, odruchowymi reakcjami.

s.457- jeszcze inna droga prowadzi z ciała migdałowatego do miejsca sinawego w pniu mózgu, który wytwarza norepinefrynę (noradrenalinę) i rozsyła ja do różnych części mózgu. Norepinefryna zwiększa ogólną reaktywność mózgu. Zalewa ona korę,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychologia Społeczna” Kenrick, Neuberg, Cialdini, .68.


133/7- podstawowy błąd atrybucji niedocenianie sytuacji

134/8- dlaczego nie docenia się SYTUACJI ? - bo tak jest prościej !!!

134/9- sytuacje determinujące zachowanie – są często „niewidoczne” dla obserwatorów.

146/12- „najprościej” każde ludzkie zachowanie tłumaczyć  „osobowością”

161/14- dobry detektyw: primo- czy zachowanie było zamierzone, a skutki możliwe do przewidzenia ( jeżeli nie to jest to wypadek spowodowany przez POTĘŻNĄ SIŁĘ MOTYWACYJNĄ)

509/15- psychopatia to dzisiaj antyspołeczne zaburzenie osobowości

509/16- psychopatę cechuje brak uczuć. Popełnia przestępstwa „na zimno”.

526/17- każde żywe stworzenie się broni, gdy zostanie przyparte do muru

529/23- ludzie często kupują broń – ze strachu

530/24- agresja usprawiedliwiona wtedy, gdy wynika ona z potrzeby obrony.
1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna