Pszczyna 30. 03. 2011 sprawozdanie z działalności fundacji organizacji pozytku publicznego za 2010 rok fundacjaPobieranie 142.43 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar142.43 Kb.


Pszczyna 30.03.2011


SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

- ORGANIZACJI POZYTKU PUBLICZNEGO

ZA 2010 ROK


FUNDACJA

ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE

43-200 PSZCZYNA

UL. SZYMANOWSKIEGO 12
Wpisu do KRS dokonano 04.03.2009 roku pod numerem KRS 0000324984.

Nadania statusu organizacji pożytku publicznego dokonano 27.10 2009 r. poprzez dokonanie wpisu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
NIP: 638-176-02-76

REGON: 241 164 282
Zarząd Fundacji
Jolanta Giers

Prezes Zarządu Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci

40-833 Katowice

ul. Sławka 24/7,
Ewa Wójcik-Gil

V-ce Prezes Zarządu Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci

41-106 Siemianowice Śląskieul. Grunwaldzka 14a/27


Cele i działania Fundacji
Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci powstała w celu sprawowania całościowej opieki nad dziećmi chorymi na nieuleczalne schorzenia obarczone ryzykiem przedwczesnej śmierci, ich rodzeństwem i rodzicami.

Swoje cele Fundacja zapisała w Statucie.

Zgodnie z punktem II § 5 Statutu - cele statutowe Fundacji to:


  1. nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami, rozumianej jako otoczenie opieką dzieci i młodzieży ze schorzeniami ograniczającymi życie, poprzez aktywne i całościowe podejście obejmujące fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy, podniesienie jakości życia dziecka, wspieranie rodziny, leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opiekę w czasie umierania i w okresie żałoby,


  1. nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki nad przewlekle chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi,

  2. nieodpłatne wsparcie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli
   z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie,

  3. nieodpłatne rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą.


Fundacja realizuje cele przez:


  1. organizowanie i finansowanie ośrodków opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i innych krajach,

  2. prowadzenie leczenia w zakresie hospicjum stacjonarnego,

  3. pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby — na sfinansowanie kosztów pogrzebu,

  4. organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci (obejmującego zarówno rodziny pacjentów Śląskiego Hospicjum dla Dzieci, jak również rodziny dzieci, młodzieży i młodych dorosłych zmarłych w innych okolicznościach, np. w szpitalu) — polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych; świadczonej przez psychologów, lekarzy, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, pielgrzymek lub innych form terapii,

  5. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej,

  6. prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i leczenia bólu,

  7. prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej, pediatrii, anestezjologii i leczenia bólu,

  8. współpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej:

   1. z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin w kraju i za granicą,

   2. z instytucjami państwowymi i samorządowymi,

  9. organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej,

  10. organizowanie i finansowanie nadzoru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej,

  11. prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu oraz dla innych hospicjów.


W celu realizacji zapisów Statutu Fundacji podjęto niżej wymienione działania:


 1. Realizacja dalszej współpracy z Warszawskim Hospicjum dla Dzieci w zakresie wsparcia merytorycznego oraz pomocy finansowej na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla zespołu medycznego, realizującego opiekę medyczną nad dziećmi .

W 2010r realizowano postanowienia umowy zawartej pomiędzy Fundacją WHD a Fundacją Śląskie Hospicjum dla Dzieci. Zgodnie z jej zapisami Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci pokrywała
na przestrzeni 2010r wynagrodzenia zespołu medycznego oraz udzieliła wsparcia finansowego na częściowe pokrycie kosztów najmu lokalu oraz kosztów zakupu paliwa. Fundacja WHD pokryła także koszty reklamy i medialnego rozpowszechnienia działalności Fundacji poprzez objęcie Kampanią Reklamową polegającą na :

 • umieszczeniu na bilbordach rozlokowanych w całej aglomeracji plakatów identyfikujących Fundację z jej logo oraz numerem KRS,

 • wydruku ulotek z logo Fundacji oraz numerem KRS,

 • akcjach promocyjnych w Multikinach (spoty).

 • pokrycie kosztów emisji spotów reklamowych w Telewizji Katowice

Ponadto WHD sfinansowała (pokryła koszty) naprawy sprzętu medycznego, ubezpieczenia samochodów, przeglądów technicznych, zakupu opon samochodowych.


 1. Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie zespołu opieki hospicyjnej w utworzonym NZOZ- ie - Śląskie Hospicjum Domowe dla Dzieci

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Śląskie Hospicjum Domowe dla Dzieci objął opieką dzieci

z chorobami nieuleczalnymi, obarczonymi ryzykiem przedwczesnej śmierci. Świadczenia medyczne udzielane w domu chorego całkowicie bezpłatnie są zapewnione przez całą dobę we wszystkie dni w roku. W ramach sprawowanej opieki chory ma zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i rehabilitacyjną. Ponadto pacjenci i ich rodziny objęci są opieką socjalną i psychologiczną. Hospicjum wypożycza rodzinom specjalistyczny sprzęt medyczny, którego ilość zwiększono poprzez dotację uzyskaną ze środków woj. śląskiego. NZOZ korzysta z pomocy konsultantów różnych specjalności medycznych, głównie z neurologa i otolaryngologa.


W 2010roku skład Zespołu Medycznego przedstawiał się następująco ;

Lekarze - Ewa Wójcik – Gil – Kierownik NZOZ-u,

- Aleksandra Kępińska – Garbas

Pielęgniarki - Grażyna Alweil

- Magdalena Stolecka

- Magdalena Dylong

- Mariola Kaczmarczyk

- Elżbieta Tomczok

Pracownik socjalny - Anna Karkoszka

Rehabilitant - Sebastian Szumielewicz

Psycholog - Paweł Zioło

W ciągu całego 2010 r. do hospicjum zgłoszono 54 dzieci, przyjętych zostało 23 dzieci.

Hospicjum w ciągu 2010 opiekowało się 34 podopiecznymi. Byli to pacjenci w wieku od 2 miesięcy do 28 roku życia, ze schorzeniami:


 • wady OUN - 9 pacjentów ,

 • mózgowe porażenie dziecięce - 4 pacjentów,

 • dysplazja oskrzelowo-płucna - 6 pacjentów,

 • zespół wad wrodzonych - 3 pacjentów,

 • wada serca - 1 pacjentów,

 • choroby metaboliczne - 4 pacjentów,

 • zespoły genetycznie uwarunkowane:

-rdzeniowy zanik mięśni -4 pacjentów,

-zanik mięśni typu Duchenne’a -1 pacjent,

-zespół Edwads’a -1 pacjent,

-zespół Patau’a -1 pacjent.


Z powodu poprawy stanu zdrowia wypisano 7 dzieci, zmarło 3 dzieci.
Na dzień 31.12.2010 pod opieką hospicjum pozostawało 21 dzieci, w wieku od 2 miesięcy do 28 r. życia, ze schorzeniami :


 • wady OUN - 6 pacjentów,

 • mózgowe porażenie dziecięce - 3 pacjentów,

 • dysplazja oskrzelowo płucna - 2 pacjentów,

 • zespół wad wrodzonych - 3 pacjentów,

 • choroby metaboliczne - 3 pacjentów,

 • zespoły genetycznie uwarunkowane:

  • rdzeniowy zanik mięśni - 3 pacjentów

  • zanik mięśni typu Duchenne’a - 1 pacjent.

Wizyty medyczne w domach podopiecznych odbywały się:
 • przez pielęgniarki-min. 2 x w tygodniu,

 • przez lekarzy- min. 2x w miesiącu,

 • przez rehabilitanta w zależności od zgłaszanych potrzeb i zleceń lekarskich,

 • przez psychologa w zależności od zgłaszanych potrzeb i zleceń lekarskich.

Zespół pielęgniarsko-lekarski dbał o leczenie dokuczliwych objawów, udzielał pomocy i szkolił rodziny w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych i instruował w zakresie obsługi niezbędnego sprzętu medycznego. W ramach możliwości finansowych Fundacja zaopatrywała rodziny w leki i środki pielęgnacyjne. W zależności od potrzeb, zapewniano niezbędne konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne. Zespół organizował transport dzieci do szpitali i poradni, pełnił opiekę nad dziećmi na prośbę rodziców (potrzeba wyjścia do urzędu, lekarza, na zakupy itp.), przygotowywał drobne upominki z okazji świąt i urodzin, towarzyszył rodzicom na ich życzenie w trudnych sytuacjach, np. zgonu dziecka, wykonywał niezbędne czynności po śmierci dziecka i uczestniczył w pogrzebie.


Porady psychologiczne udzielone zostały prawie wszystkim rodzinom; z pomocy korzystały zarówno dzieci chore, jak i ich rodzeństwo i rodzice. Rozwiązywano szereg problemów związanych z chorobą dzieci, z akceptacją rozpoznania, naturalnego przebiegu choroby i jej zakończenia a także dotyczących relacji wewnątrz rodziny i różnych kłopotów pojawiających się w trakcie opieki nad dzieckiem nieuleczalne chorym lub bezpośrednio niezwiązanych z chorobą .
Rehabilitant w trakcie wizyt wykonywał zabiegi fizjoterapeutyczne poprawiające jakość życia dzieci, uczył rodziców obsługi niezbędnego do opieki sprzętu medycznego ( ssak, asystor kaszlu ), a także wszystkich, potrzebnych w danym przypadku zabiegów ( masaż, oklepywanie, ćwiczenia usprawniające itp.).W hospicjum prowadził wypożyczalnię sprzętu, dbając o jego sprawność.
Pacjenci hospicjum zamieszkiwali na terenie woj. śląskiego w miejscowościach:

 • Tychy- 6,

 • Pszczyna-1,

 • Mikołów-1,

 • Łaziska Górne-1,

 • Ornontowice-2,

 • Katowice-2,

 • Chorzów-3,

 • Bytom-2,

 • Piekary Śl.-1,

 • Ruda Śląska-1,

 • Tarnowskie Góry-1,

 • Gliwice- 3,

 • Czeladź-1,

 • Będzin-1,

 • Sosnowiec-3,

 • Dąbrowa Górnicza-1,

 • Rogów-1,

 • Racibórz-1,

 • Strumień-1,

 • Meszna-1. 1. Podjęcie działań związanych z pozyskaniem kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielnie świadczeń medycznych z zakresu długoterminowej domowej opieki hospicyjnej.

Celem pozyskania środków finansowych, pozwalających na samodzielne przejęcie kosztów działalności statutowych, jak również kosztów ogólnozakładowych, Zarząd dwukrotnie w 2010 r. wystąpił z wnioskiem do Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach o ogłoszenie postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zespołu domowej opieki paliatywnej dla dzieci w 2010 roku. Na oba pisma otrzymano negatywne odpowiedzi.

Dopiero w miesiącu czerwcu 2010 r. uzyskano pierwsze informacje o możliwości zawarcia kontraktu. Wobec powyższego Oferta do NFZ przygotowana w sierpniu 2010 roku została złożona do NFZ w wymaganym przez NFZ terminie. Ocena oferty potwierdziła poprawność jej wykonania. Kontrakt przyznany na cztery ostatnie miesiące 2010 r. obejmował świadczenia dla 20 pacjentów.
Fundacja zgodnie z zapisami punktu V § 19 Statutu może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą.

Dochody z jej prowadzenia będą przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji.


Zakres działalności gospodarczej zgodnej z zapisami w KRS przedstawia się następująco:  1. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach — PKD 47.61.Z,

  2. sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –

PKD 47.63.Z,

  1. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach — PKD 47.89.Z,

  2. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet — PKD 47.91.Z,

  3. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami — PKD 47.99.Z,

  4. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany — PKD 49.39.Z,

  5. transport drogowy towarów — PKD 49.41.Z

  6. działalność wspomagająca edukację — PKD 85 .60.Z,

  7. działalność szpitali – PKD 86.10.Z,

  8. praktyka lekarska ogólna — PKD 86.21 .Z,

  9. praktyka lekarska specjalistyczna — PKD 86.22.Z,

  10. praktyka lekarska dentystyczna — PKD 86.23 .Z,

  11. działalność fizjoterapeutyczna — PKD 86.90.A,

  12. praktyka pielęgniarek i położnych — PKD 86.90.C,

  13. działalność paramedyczna — PKD 86.90.D,

  14. pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana — PKD 86.90.E,

  15. pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską — PKD 87.10.Z,

  16. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych — PKD 87.30.Z,

  17. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem — PKD 87.90.Z,

  18. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi — PKD 68.20.Z,

  19. produkcja artykułów piśmiennych — PKD 17.23.Z,

  20. pozostałe drukowanie — PKD 18.12.Z,

  21. pozostała działalność wydawnicza — PKD 58.19.Z,

  22. działalność związana z tłumaczeniami — PKD 74.30.Z,

  23. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura — PKD 82.11.Z,

  24. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura — PKD 82.19.Z,

  25. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana — PKD 82.99.Z,

  26. działalność agenci i reklamowych — PKD 73.11 .Z,

  27. działalności fotograficznej — PKD 74.20.Z,

  28. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych — PKD 90.02.Z,

  29. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku — PKD 18.13.Z,

  30. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana — PKD 32.99.Z

  31. wydawanie książek – PKD 58.11 .Z,

  32. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków — PKD 58.14. Z

  33. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie mieszkalnych – PKD 41.20.Z,

  34. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z,

  35. działalność wspomagająca edukację — PKD 85.60.Z,

  36. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane — PKD 85.59.B,

  37. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne — PKB 56.10.A,

  38. ruchome placówki gastronomiczne — PKD 56.10.B,

  39. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) — PKB 56.21.Z,

  40. przygotowywanie i podawanie napojów — PKD 56.30.Z,

  41. pozostałe zakwaterowanie — PKD 55.90 Z.

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego realizując cele poprzez prowadzenie działalności w niżej wymienionym zakresie:
 1. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz materiałów gdzie indziej niesklasyfikowane

 2. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenie gdzie indziej niesklasyfikowane

 3. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 4. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 5. Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana

 6. Pozostała działalność wydawnicza

 7. Działalność bibliotek

 8. Pozostałe zakwaterowanie

 9. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 10. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

 11. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 12. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana

 13. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

 14. Wykonywanie fotokopii przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

 15. Działalność wspomagająca wystawiane przedstawień artystycznych

 16. Działalność wspomagająca edukację

 17. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Działalność Zarządu
W 2010r Zarząd działał w składzie jak na wstępie. W marcu ponownie Rada Fundacji dokonała wyboru Zarządu II kadencji:

Prezesem została - Jolanta Giers,

Wiceprezesem została - Ewa Wójcik –Gil.

Kluczowe decyzje podejmowane były w oparciu o konsultacje z Radą Fundacji, pozostałe konsultowane w trzyosobowym składzie:

- Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji - Janusz Świetliński

- Prezes Zarządu Fundacji - Jolanta Giers

- Kierownik NZOZ-u - Ewa Wójcik-Gil

Rok 2010 był tak naprawdę dla Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci pierwszym, pełnym rokiem działalności.

Na przestrzeni 2010r Zarząd Fundacji wspólnie z Radą Fundacji podejmował różnego typu działania, przedsięwzięcia i akcje, których celem było nie tylko promowanie Fundacji i jej celów statutowych
w województwie śląskim ale również pozyskanie środków finansowych na ich realizację. Ponadto wspólnie rozwiązywano bieżące problemy Fundacji.

Jedną z najważniejszych spraw była konieczność zmiany siedziby NZOZ-u z uwagi na wysokie koszty najmu lokalu i brak zgody wynajmującego na obniżenie czynszu. Działania ukierunkowane zostały na poszukiwanie odpowiedniego, nowego lokalu dla NZOZ-u. Po otrzymaniu lokalu przy Placu Św. Anny 2 w Tychach działania Zarządu polegały na jak najszybszym uruchomieniu w nim działalności NZOZ-u.

Z uwagi na fakt, że działania te przeciągały w czasie z przyczyn niezależnych od Zarządu, to koniecznym stało się odłożenie decyzji o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu w Pszczynie do 30.11.2010r tj do chwili, w której wiadomo było, w jakim terminie będzie oddany nowy lokal. Uwarunkowane było to koniecznością zachowania ciągłości procesu udzielania świadczeń medycznych i wywiązania się z zapisów umowy z NFZ. W przypadku przerwania ich udzielania mogłoby skutkować utratą kontraktu.

Zgodnie z podpisaną umową najmu lokalu koszty związane z eksploatacją nowej siedziby, to koszt czynszu, energii elektrycznej i cieplnej. Szacunkowa, łączna wartość to około 1000 zł (ze względu na brak możliwości podania dokładnej wartości, koszty energii elektrycznej i wody oszacowano na kwotę łącznie 250zł.).


Ponadto na początku roku wszczęto działania, aby Fundacja znalazła się w wykazie Ministerstwa Sprawiedliwości zawierającym organizacje uprawnione do otrzymywania nawiązek i kar pieniężnych, zasądzanych przez Sądy. W tym celu złożono odpowiednie dokumenty do Departamentu Orzeczeń i Probacji. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji skierowano do wszystkich Sądów Okręgowych pisma z informacją
o profilu działania Fundacji z prośbą o jej wspieranie.

Z pozyskanych w ten sposób środków finansowych pokryto koszty zakupu drobnego sprzętu


i aparatury medycznej oraz sprzętu jednorazowego użytku.
Działania promujące Fundację podczas trwania kampanii reklamowej w celu pozyskania 1% polegały na propagowaniu działalności poprzez umieszczanie ogłoszeń w gazetach o zasięgu o lokalnym ( Dziennik Zachodni, Echo Miasta) oraz na portalach internetowych.
Kolejne działania to aplikowanie o uzyskanie dotacji ze środków budżetu Województwa Śląskiego finansowanych w ramach otwartego Konkursu Ofert na realizację Zadań Publicznych w Dziedzinie Polityki Społecznej – Wsparcie Działalności Hospicyjnej w 2010 roku, zakończone podpisaniem umów na realizację zadań.
I. Realizacja pierwszego Zadania skupiała się w trzech głównych obszarach:

 • organizacja spotkań, wyjazdów i imprez integracyjnych,

 • organizacja wypoczynku wakacyjnego dla trzech pacjentów i ich rodzin,

 • zabezpieczenie rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej w zakresie środków pielęgnacyjnych, drobnego sprzętu medycznego i środków opatrunkowych.

W ramach organizacji spotkań, wyjazdów i imprez integracyjnych Fundacja zorganizowała: urodziny dla 12 pacjentów, wraz ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym zorganizowała Dzień Dziecka, który odbył się 04 czerwca w ZOO w Chorzowie, Realizując harmonogram zadania zorganizowano a także wyjście z pacjentami i ich rodzeństwem do kina na film Toy Story 3. Wypoczynek wakacyjny zorganizowano dla trzech pacjentów i ich rodzin. Dwie rodziny odpoczywały w Zakopanem, jedna w Kamesznicy koło Węgierskiej Górki. Ze względu na powódź, jaka miała miejsce w letnich miesiącach 2010 r. nie odbył się wyjazd do Szczyrku dla jednej z rodzin. Dużym wydarzeniem wśród podopiecznych Fundacji było zorganizowanie wspólnej dla wszystkich rodzin imprezy Mikołajkowej, ponadto w drugiej połowie grudnia, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pracownicy Fundacji odwiedzali domy pacjentów, wręczając im drobne upominki.


II. Realizacja drugiego Zadania skupiała się w dwóch głównych obszarach:

 • wypożyczanie sprzętu pomocniczego w opiece hospicyjnej przez wypożyczalnię funkcjonującą w ramach NZOZ Śląskie Hospicjum Domowe dla Dzieci, transport sprzętu do domu chorego wraz z przeszkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu,

 • doposażenie wypożyczalni, prowadzonej przez Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci, w sprzęt pomocniczy w opiece hospicyjnej.

Wypożyczalnia sprzętu dla pacjentów Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci w pierwszym okresie działalności pomogła bezpośrednio nie tylko podopiecznym NZOZ-u, ale również innym potrzebującym, których Fundacja otaczała opieką.Wiek pacjentów, którym wypożyczono sprzęt był zróżnicowany. Najmłodszym dzieckiem będącym naszym podopiecznym był 3 miesięczny Wojtuś, natomiast najstarszą pacjentką, która korzysta z naszego sprzętu to 28 Kamila.

Zasięg terytorialny realizowanego zadania obejmował:


 • Powiat Tychy: Tychy i Jaroszowice

 • Powiat Mikołowski: Mikołów, Ornontowice

 • Sosnowiec

 • Katowice

 • Piekary Śląskie

 • Dąbrowę Górniczą

 • Łaziska Górne

 • Jastrzębie Zdrój

 • Tarnowskie Góry

 • Będzin

 • Racibórz

 • Gliwice

 • Pszczynę

Dzięki uzyskanej dotacji Fundacja mogła realizować cele statutowe promując tym samym działalność Fundacji. Rezultaty przedsięwzięcia były w pełni zgodne z przewidywanymi. Uzyskano poprawę jakości życia pacjentów poprzez wypożyczenie im łóżek i materacy przeciw-odleżynowych, ssaków, nebulizatorów czy asystorów kaszlu. Wypożyczenie niezbędnego do opieki sprzętu pozwoliło rodzicom dziesięciorga dzieci zabrać je z oddziałów szpitalnych do domu. Bez tego sprzętu sytuacja taka nie mogłaby mieć miejsca.


W 2010 roku wypożyczono niezbędny sprzęt medyczny 21 pacjentom Hospicjum. Wykaz wypożyczonego sprzętu:

  1. Rodzina Nr 1: ssak, koncentrator tlenu, inhalator, pulsoksymetr

  2. Rodzina Nr 2: ssak, koncentrator tlenu, pulsoksymetr

  3. Rodzina Nr 3: ssak, koncentrator tlenu, pulsoksymetr

  4. Rodzina Nr 4: ssak, koncentrator tlenu, inhalator, pulsoksymetr

  5. Rodzina Nr 5: ssak, koncentrator tlenu

  6. Rodzina Nr 6: materac pneumatyczny

  7. Rodzina Nr 7: ssak, koncentrator tlenu, nebulizator, pulsoksymetr

  8. Rodzina Nr 8: ssak, masażer, ssak

  9. Rodzina Nr 9: inhalator, ssak, asystor kaszlu, inhalator, pulsoksymetr

  10. Rodzina Nr 10: ssak, łóżko, materac, materac pneumatyczny

  11. Rodzina Nr 11: ssak

  12. Rodzina Nr 12: ssak, asystor kaszlu, inhalator

  13. Rodzina Nr 13: materac pneumatyczny, materac pneumatyczny

  14. Rodzina Nr 14: ssak, koncentrator tlenu, asystor kaszlu, łóżko, materac, materac pneumatyczny, pulsoksymetr

  15. Rodzina Nr 15: asystor kaszlu, łóżko, materac, materac pneumatyczny

  16. Rodzina Nr 16: materac

  17. Rodzina Nr 17: ssak, koncentrator tlenu, inhalator, wózek, komórka z ładowarką

  18. Rodzina Nr 18: koncentrator tlenu, pulsoksymetr, ssak

  19. Rodzina Nr 19: ssak, koncentrator tlenu, nebulizator, pulsoksymetr

  20. Rodzina Nr 20: pulsoksymetr

  21. Rodzina Nr 21: koncentrator tlenu, pulsoksymetr, ssak

Organizacja imprez urodzinowych, spotkań integracyjnych i wyjazdów wakacyjnych pomogła dzieciom i ich rodzinom zapomnieć o chorobie i przywrócić choć na chwilę radość na ich twarzach. rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej udzielona w zakresie zakupu środków pielęgnacyjnych, drobnego sprzętu medycznego i środków opatrunkowych umożliwiła wykorzystanie własnych środków finansowych rodzin na inne cele.


Przedsięwzięciem o zasięgu ponad-lokalnym była Konferencja Naukowa – Opieka Paliatywna
w Pediatrii,
która odbyła się 14 maja 2010r. w Domu Lekarza w Katowicach, w ramach Śląskich Dni Pediatrii i Chirurgii Dziecięcej. Przedsięwzięcie to zorganizowano wspólnie z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym i Towarzystwem Chirurgów Dziecięcych, Fundacją Warszawskie Hospicjum dla Dzieci oraz Zakładem Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚUM, pod patronatem Arcybiskupa Damiana Zimonia –Metropolity Katowickiego, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Konferencji przewodniczył Prof. Janusz Świetliński i Doc. Tomasz Dangel

Gośćmi Konferencji był Konsultant Wojewódzki ds. Medycyny Paliatywnej Dr n.med. Jadwiga Pyszkowska oraz przedstawiciele Fundacji i Stowarzyszeń o tym samym profilu działalności : Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Śląskiego Hospicjum Domowego dla Dzieci, Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Społecznego Towarzystwa „Hospicjum „Cordis” z Mysłowic, Fundacji Iskierka. Uczestniczyli w niej lekarze specjaliści, lekarze rodzinni, pielęgniarki, zespoły opieki paliatywnej dla dzieci i dorosłych. Po konferencji odbyło się spotkanie z zaproszonymi rodzicami chorych dzieci. Łącznie Konferencja zgromadziła około 200 uczestników.


23 stycznia 2010 Fundacja była beneficjentem Balu Charytatywnego, organizowanego corocznie przez Starostwo Mikołowskie na różne cele. Podczas Balu odbyła się aukcja obrazów, loteria fantowa i inne atrakcje, które pozwoliły na zebranie środków finansowych dla Fundacji.
11 marca 2010r odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Aukso w Teatrze Małym w Tychach, przy współudziale uczniów ze Szkoły Muzycznej a także Szkoły ART. Dochód ze sprzedaży biletów przeznaczony został na działalność statutową Fundacji.

4 listopada 2010r odbył się już drugi Koncert Organowy Prof. Henryka Botora oraz młodej wiolonczelistki Kingi Piotrowskiej w Kościele Św. Magdaleny w Tychach, zorganizowany dzięki przychylności Proboszcza parafii ks. Janusza Lasoka. Koncert połączony był z publiczną zbiórką pieniężną.


Zgodnie z uzyskanymi decyzjami odpowiednich organów państwowych, w obu tych miastach Fundacja mogła przeprowadzać zbiórki publiczne pieniężne, które odbyły się :
W TYCHACH

 • 30.05.2010r - podczas festynu „Święto Dzieci Dużych i Małych” zorganizowanego
  z okazji Dnia Dziecka, wspólnie z Radą i Zarządem Osiedla ABC, na

Placu Baczyńskiego

 • 23- 24.06.2010r - podczas trwania Dni Tyskich na Palcu pod Żyrafą

 • 04.11.2010r - Koncert Henryka Botora

W PSZCZYNIE • 21-22.08 2010r - podczas trwania Dni Pszczyny

 • 19.09.2010r - podczas trwania odpustu w Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Boskiej Częstochowskiej

 • 16.12.2010r - podczas trwania koncertu Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej
  z Bielska –Białej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim.

Z przebiegu każdej ze zbiórek sporządzano stosowne sprawozdania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Sprawozdanie z wykonania przebiegu zbiórek pieniężnych w Pszczynie zostanie złożone do Burmistrza. Natomiast z uwagi na pozytywne ustosunkowanie się Prezydenta miasta Tychy do prośby Fundacji o przedłużeniu ważności Decyzji do 31.12.2011r, sprawozdanie takie zostanie złożone za okres dwóch lat, w 2012r

Wszystkie organizowane przedsięwzięcia pozwoliły na zebranie środków w wysokości 7 573,30 zł., które umożliwiły częściowe pokrycie kosztów działalności Fundacji i NZOZ-u.

Przychody i koszty działalności
Przychody Fundacja uzyskiwała z niżej wymienionych źródeł.

Poniższe tabelaryczne zestawienie przedstawia kształtowanie się poszczególnych rodzajów przychodów:
zestawienie otrzymanych przychodów w 2010 roku

l.p.

wyszczególnienie

wartość

1

dotacja WHD

705 983,67 zł

2

przychody z NFZ Kontrakt + Warta

206 985,80 zł

3

darowizna firma

26 986,57 zł

4

darowizna osoba fizyczna

97 565,77 zł

5

przychody z 1%

141 501,49 zł

7

przychody finansowe (odsetki)

409,83 zł

8

dotacja ROPS

24 950,00 zł

razem

1 204 383,13 zł

Koszty z prowadzonej działalności statutowej Fundacji jak i udzielanych świadczeń medycznych przedstawiały się następująco:
 • na realizację celów statutowych,

z uwagi na fakt, że Fundacja udziela świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta oraz uzyskuje informacje o stanie zdrowia pacjentów poprzez wywiad telefoniczny to koszty rozmów telefonicznych i koszty paliwa to koszty związane z realizacją celów statutowych
Rodzaje ponoszonych kosztów :

zestawienie wybranych rodzajów kosztów w 2010 roku

l.p.

wyszczególnienie

wartość

1

wynagrodzenia

107 483,53 zł

2

składki zus

19 676,23 zł

3

usługi medyczne – kontrakty lekarskie i pielęgniarskie

538 569,20 zł

4

podatek PIT 4

6 793,00 zł

5

usługi telekomunikacyjne

15 491,43 zł

7

media

3 948,02 zł

8

czynsz za lokal

59 000,00 zł

10

pozostałe usługi ( w tym pocztowe i informatyczne)

13 468,37 zł
 • Fundacja w 2010r nie prowadziła działalności gospodarczej, nie poniosła więc kosztów w celu jej prowadzenia.


Struktura zatrudnienia
Na koniec 2010 w Fundacji zatrudnionych było 10 osób, w tym 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Skład Zespołu Medycznego NZOZ-u realizującego cele statutowe Fundacji składał się z :

 • 2 lekarzy (w tym jeden z zatrudnionych lekarzy pełnił również funkcję Kierownika NZOZ-u),

 • 5 pielęgniarek,

 • 1 rehabilitant,

 • 1 psycholog,

 • 1 pracownik socjalny.


Struktura wynagrodzeń
Umowy kontraktowe ( ujęte w Sprawozdaniu Finansowym jako usługi obce)

 • 2 lekarzy (w tym jeden z zatrudnionych lekarzy pełnił również funkcję Kierownika NZOZ-u),

 • 4 pielęgniarki


Umowy o pracę

 • 1 pielęgniarka

 • 1 rehabilitant,

 • 1 pracownik socjalny.


Umowa zlecenie

 • 1 psycholog

Tabelarycznie

l.p.

wyszczególnienie

wartość

1

Umowa o pracę

88 898,53 zł

2

Umowa zlecenie

18 585,00 zł

3

Kontrakt

538 569,20 zł

razem

646 052,73 zł

Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia brutto, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie

w działalności gospodarczej dla osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, danych o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla osób kierujących:

Załącznik Sprawozdanie Finansowe za 2010r


Ponadto informujemy, że członkom Zarządu i innych organów Fundacji nie były wypłacane żadne wynagrodzenia, co powoduje brak możliwości podania ich rocznej wysokości czy tez przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie w podziale na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.
Majątek Fundacji

Na majątek Fundacji składają się środki finansowe, przelewane na rachunek bankowy, założony


w Banku Zachodnim WBK i Banku Spółdzielczym, pochodzące z wykazanych powyżej źródeł przychodu wskazane powyżej w tabelarycznym zestawieniu.
Nie nabyto obligacji, udziałów czy akcji w spółkach prawa handlowego.
Otrzymane środki trwałe w 2010 przedstawia poniższa tabela

zestawienie otrzymanej darowizny z WOŚP-u w 2010 roku

l.p.

wyszczególnienie

ilość sztuk

cena jednostkowa

wartość ogółem

1

Skoda Octawia

1

84 152,04 zł

84 152,04 zł

2

pulsoxymetr

3

3 774,71 zł

11 324,13 zł

3

pulsoxymetr

1

10 725,71 zł

10 725,71 zł

4

pompy strzykawkowe

4

3 468,50 zł

13 874,00 zł

razem

120 075,88 zł

Pozostałe środki trwale i wyposażenie zakupione we własnym zakresie :

- przewoźne EKG na wartość 3 903,90 zł ,

- ssak medyczny – 4 szt. o wartości łącznej 5000,00 zł,

- koncentrator tlenu – 1 szt. o wartości 2600,00 zł

- pulsoksymetr – 1 szt. o wartości 569,00 zł- ciśnieniomierz – 4 szt. o wartości łącznej 211,99 zł
W okresie sprawozdawczym nie dokonano zakupu nieruchomości.
Pozostałe działania Fundacji
Fundacja w 2010r nie wykonywała działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)
Akcje własne w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową
Działania te polegały głównie na uczestnictwie podczas w imprezach organizowanych
w Tychach i Pszczynie i zostały szczegółowo omówione w powyższym sprawozdaniu.
Informacja o rozwoju wolontariatu

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIATU 2010r.


 1. SPOTKANIA WTORKOWO-CZWARTKOWE:
  • MARZEC - 2 spotkania

  • prezentacja – NASI PODOPIECZNI – 9 wolontariuszy

  • projekcja filmu „HOSPICJUM WIDZIANE OD ŚRODKA” – 9 wolontariuszy
  • KWIECIEŃ - 1 spotkanie

  • podsumowanie akcji „zajaczek”, rozstrzygnięcie konkursu na nazwę czwartkowych spotkań, film „Pokonać uprzedzenia” – 8 wolontariuszy
  • MAJ -1 spotkanie

  • przygotowanie zaproszeń dla dzieci do ZOO – 7 wolontariuszy
  • CZERWIEC - 1 spotkanie

  • podsumowanie Dnia Dziecka w Chorzowskim ZOO – przekazanie informacji przez wolontariuszki, oglądanie zdjęć, ustalenie planu działania na Dni Tyskie – 10 wolontariuszy
  • LIPIEC - 1 spotkanie

  • Przygotowanie akcji „KINO”, przekazanie informacji o Dniach Pszczyny + wstępne ustalenia – 10 wolontariuszy
  • SIERPIEŃ – 2 spotkania

  • przekazanie informacji z wyjścia do kina, nauka robienia aniołków z masy solnej – 10 wolontariuszy

  • przekazanie informacji ze zbiórki na ślubie w Tychach, przekazanie informacji z Dni Pszczyny, malowanie aniołków – 10 wolontariuszy
  • WRZESIEŃ – 2 spotkania

  • przekazanie informacji z akcji „ŚLUB” i festynu odpustowego, malowanie aniołków, nauka wykonywania dekoracyjnych choinek – 10 wolontariuszy

  • ustalenie dni i godzin kolejnych spotkań oraz ustalenie kto i co ma przynieść – 5 wolontariuszy
  • PAŹDZIERNIK – 2 spotkania

  • przygotowywanie form pod choinki, wizyta dziennikarki z Gazety Pszczyńskiej p.Urszuli Gutowskiej – rozmowa z wolontariuszami o ich pracy w hospicjum. – 12 wolontariuszy

  • przygotowywanie choinek świątecznych – 9 wolontariuszy
  • LISTOPAD – 2 spotkania

  • przekazanie informacji o planowanej zabawie mikołajkowej i koncercie choru ATH, przygotowanie kolejnej partii aniołków, choinek i stroików – 9 wolontariuszy

  • ustalenie kto będzie na Mikołaja i na koncercie, przekazanie Oli Danielczyk materiałów do wykonania dekoracji na Mikołaja, wycinanie i malowanie choinek – dekoracji mikołajkowej – 10 wolontariuszy
  • GRUDZIEŃ – 2 spotkania

  • ustalenie planu zabawy mikołajkowej, zakończenie robienia ostatnich stroików i dekoracji mikołajkowych, przygotowanie paczek dla dzieci – 10 wolontariuszy

  • wigilia – 8 wolontariuszy 1. AKCJE :
  • MARZEC - 1 akcja

  • AKCJA ZAJĄCZEK - przygotowanie kartek dla dzieci, zdobienie jajek, strojenie koszyczków, przygotowanie stroików – 13 wolontariuszy
  • CZERWIEC - 2 akcje

  • DZIEŃ DZIECKA W CHORZOWSKIM ZOO – 9 wolontariuszy

  • DNI TYSKIE – 6 wolontariuszy
  • LIPIEC – 1 akcja

  • Wyjście do kina „TOY STORY 3” – 4 wolontariuszy

  • SIERPIEŃ – 2 akcje

  • ŚLUB – ZBIÓRKA – 2 wolontariuszy

  • DNI PSZCZYNY – 12 wolontariuszy
  • WRZESIEŃ – 2 akcje

  • ŚLUB – ZBIÓRKA – 2 wolontariuszy

  • FESTYN ODPUSTOWY – 12 wolontariuszy
  • LISTOPAD – 1 akcja

  • KONCERT W KOŚCIELE ŚW.MAGDALENY W TYCHACH – 3 wolontariuszy
  • GRUDZIEŃ – 2 akcje

  • ZABAWA MIKOŁAJKOWA – 15 wolontariuszy

  • KONCERT CHARYTATYWNY CHÓRU ATH Z BIELSKA-BIAŁEJ – 10 wolontariuszy


Informacja o pomocy socjalnej
Wsparcie rzeczowe i finansowe dla podopiecznych:


 • Łącznie 31 rodzin pacjentów pozostających pod opieką Hospicjum zaopatrywano
  od 05.2010 do 12.2010 w środki czystości oraz artykuły szkolne, ubrania i zabawki,
  które otrzymywaliśmy w formie darowizn od firm, mających swoje siedziby na terenie powiatu pszczyńskiego oraz od szkół i osób fizycznych.
 • 29 pacjentów hospicjum regularnie zaopatrywano od 09.2010 do 12.2010 w paczki pampersów oraz podkładów, które zostały zakupione z dotacji ROPS oraz środków własnych.
 • 21 rodzin wsparto w ciężkiej sytuacji finansowej poprzez zakup i dostarczenie leków bądź też poprzez refundację kosztów poniesionych w związku z ich zakupem:

  1. Rodzina Nr 1: 300,00 zł

  2. Rodzina Nr 2: 393,84 zł

  3. Rodzina Nr 3: 98,53 zł

  4. Rodzina Nr 4: 291,92 zł

  5. Rodzina Nr 5: 154,98 zł

  6. Rodzina Nr 6: 87,87 zł

  7. Rodzina Nr 7: 399,67 zł

  8. Rodzina Nr 8: 146,81 zł

  9. Rodzina Nr 9: 171,47 zł

  10. Rodzina Nr 10: 323,89 zł

  11. Rodzina Nr 11: 1 131,15zł

  12. Rodzina Nr 12: 221,50zł

  13. Rodzina Nr 13: 65,00 zł

  14. Rodzina Nr 14: 289,88 zł

  15. Rodzina Nr 15: 118,50 zł

  16. Rodzina Nr 16: 11,54 zł

  17. Rodzina Nr 17: 70,00 zł

  18. Rodzina Nr 18: 15,00 zł

  19. Rodzina Nr 19: 28,50 zł

  20. Rodzina Nr 20: 116,00 zł

  21. Rodzina Nr 21: 115,47 zł

Łącznie na wartość = 4 551,52 zł
Ponadto udzielono wsparcia finansowego dla 4 rodzin będących w bardzo ciężkiej sytuacji życiowo-finansowej poprzez zakup środków żywności:


  1. Rodzina Nr 1: 47,93 zł

  2. Rodzina Nr 2: 101,57 zł

  3. Rodzina Nr 3: 100,57 zł

  4. Rodzina Nr 4: 98,70 zł

Łącznie na wartość = 348,77 zł


 • W ramach środków finansowych uzyskanych z dotacji ROPS oraz środków własnych zorganizowano i sfinansowano w okresie wakacyjnym wyjazdy wypoczynkowe dla 3 rodzin .

 • Poniesiono koszt badania USG dla pacjentki Hospicjum w wysokości 50 zł.

 • Poniesiono koszt kupna wózka dla pacjentki Hospicjum w wysokości 400 zł.

 • Pokryto koszt dojazdu pacjenta Hospicjum wraz z mamą na badania u lekarza specjalisty w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w wysokości 250 zł.

 • Poniesiono koszt na zakupu dwóch tapczanów dla pacjentów Hospicjum w wysokości 1200 zł.


Wsparcie socjalne oraz poradnictwo socjalne:


 • Przeprowadzono łącznie 25 rodzinnych wywiadów socjalnych w celu rozpoznania sytuacji ekonomicznej, mieszkaniowej oraz prawnej rodziny pacjenta.

Główne problemy: sytuacja mieszkaniowa oraz sytuacja finansowa.


 • Udzielono pomocy w uzyskiwaniu informacji i poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów natury finansowej oraz prawnej łącznie 17 rodzinom; kontaktowano się w tym celu i występowano w interesie rodzin pacjentów w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Spółdzielniach Mieszkaniowych, Biurach Komorniczych, Urzędach Miasta, Sądach Rodzinnych.

Główne problemy: uzyskiwane świadczenia, zadłużenie mieszkaniowe, alimenty.


 • 14 rodzin objęto szczególną opieką i poradnictwem socjalno-prawnym (we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej) ze względu na sytuację finansową (np. utrata pracy, zmiana pracy, utrata zasiłków, niemożność podjęcia pracy) oraz mieszkaniową (np. pogarszające się warunki mieszkaniowe, mieszkanie z rodzicami, zadłużenie mieszkaniowe).


Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci, 43-200 Pszczyna, ul. Szymanowskiego 12

tel./fax (032) 447 40 18

e-mail: fundacja@hospicjumdladzieci-slask.org.pl

www.hospicjumdladzieci-slask.org.pl

NZOZ Śląskie Hospicjum Domowe dla Dzieci, 43-200 Tychy, Pl. Św. Anny 2

tel./fax (032) 447 36 84

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 67 1090 1186 0000 0001 1169 0159


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna