Publikacje: kowalik janina, Pułapki społeczne Elemera HankissaPobieranie 31.9 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar31.9 Kb.
dr Janina Kowalik

Ważniejsze publikacje:Publikacje:

1. KOWALIK Janina, Pułapki społeczne Elemera Hankissa, Kielce: Studia Kieleckie, 1988.

2. KOWALIK Janina, Samorząd Terytorialny 1990 – 1994, Kieleckie Studia Społeczne nr 3, ISSN 1230-5049, pod red. K. B. Janowskiego, WSP Kielce 1996, s.181-195.

3, KOWALIK Janina, Mieszkańcy Kielc wobec aktualnych problemów społecznych, Kielce, Wyd. Świętokrzyskie Centrum FRDL 1995. 41s.

4. . KOWALIK Janina, Percepcja osób niepełnosprawnych przez mieszkańców Kielc, Materiał konferencyjny II Ogólnopolskiej Konferencji Miasta bez Barier Kielce 1996

5. KOWALIK Janina, Organizacje pozarządowe a samorząd lokalny, Opracowanie wyników badań statystycznych prowadzonych wśród organizacji pozarządowych na terenie Kielc, Materiał konferencyjny, II Forum Organizacji Pozarządowych w Kielcach 1996: Biuletyn „Poza rządem”, luty 1997.

6. KOWALIK Janina, Urząd miasta Kielce 1998 - raport z badań socjologicznych prowadzonych w ramach FRDL Kielce, ekspertyza dla Urzędu miasta Kielce, Wydany w ramach FRDL Kielce.53 s.

7. KOWALIK Janina, Problemy i perspektywy samorządności lokalnej (w:) Phenomena T. IV-V, ISSN1425-8293 pod red. B. Burlikowskiego i L. Zakrzewskiego, Wyd. WSP Kielce 1997, s. 407-419.

8. KOWALIK Janina, Miasto - zatomizowana społeczność bezradnych ludzi; (w:) Zagrożenia społeczne w wielkim mieście, red. E. Michałowska, Łódź: Wyd. Absolwent, 1998.

9.KOWALIK Janina, Badania socjologiczne dla potrzeb lokalnych społeczności, (w:) Jak rozpocząć Dialog w gminie?, pod red. T. Żołnierczyka, Kielce: Wyd. Świętokrzyskie Centrum FRDL, 1998.

10. KOWALIK Janina, Mieszkańcy Kielc na drodze do społeczeństwa obywatelskiego, (w:) Miasto. Studia nad Kielcami, red. K. Frysztacki, A Kościołek, Kielce: Wyd. Gens.1998.155-174

11. KOWALIK Janina, Komunalny zarząd nad oświatą w Kielcach 1996-1998, (w:), redakcja, wstęp i zakończenie Janina Kowalik, Warszawa: Wyd. FRDL, 1999., ISBN:83-86909-82-X

12. Janina Kowalik , (red.) Samorząd a szkoły ponadpodstawowe. Doświadczenia wielkich miast w latach 1996-1998, Warszawa: Wyd. FRDL, 1999., ISBN:83-86909-82-X, ss.117

12.Janina KOWALIK, Fundusze Lokalne – sposób na lokalne problemy, Raport z badań społecznych przeprowadzonych w ramach projektu „Bądź partnerem – Daj Szansę”, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii, Kielce 2003.ss.21

13. Janina KOWALIK, Szanse i zagrożenia bezpośrednich wyborów wójtów i burmistrzów w opinii szefów zarządów gmin III kadencji – raport z badań, Samorząd Terytorialny nr 6/2003, Warszawa, ISSN 0867-4973 38-64 ss. 38-56

14. Janina KOWALIK , Ekonomiczny wymiar otoczenia samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-1998. W poszukiwaniu czynników skuteczności., Rocznik Politologiczny nr 1/2003, Kielce, ISSN 1731-4526

15. Janina KOWALIK, Katarzyna ROGALIŃSKA, Współpraca zagraniczna wybranych gmin świętokrzyskich – raport z badań, (w: )Przedsiębiorczość w regionie świętokrzyskim w świetle wstąpienia do Unii Europejskiej, Miscellanea Oeconomicae nr 7/2/2003, Studia i materiały.

16. Janina KOWALIK , Między partycypacją a zarządzaniem. W poszukiwaniu determinantów skuteczności samorządów miejskich, , Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004., s.

17. Janina Kowalik, Współpraca zagraniczna gmin świętokrzyskich, , jak również: Ausländische Zusammenarbeit der Świętokrzyskie Gemeinden (Bericht aus der Untersuchung), Zeszyty Naukowe WSAP, Rok II – nr 1(2)/2003, ISSN 1643-9775, ss.13-46.

18. Janina Kowalik, Zmieniamy nasze miasto. Raport z konsultacji programu rewitalizacji Miasta z mieszkańcami, UM Kielce, 2004 r., http://kielce.um.kielce.pl/um_polish/dok/zmieniamy_miasto_rap.doc.

19.Janina Kowalik, Wybrani w bezpośrednich wyborach, SAMORZĄD TERYTORIALNY 6/2005 ss. 5 – 30, ISSN 0867-4973 INDEX 00374733 5 -

20.Janina Kowalik, Wybrani w bezpośrednich wyborach. Raport z badania, Zeszyty Naukowe WSAP Kielce Rok III-IV nr 1-2 (3-4)/2005, ss.9-48, ISSN 1643-9775

21. Janina Kowalik, Kielce- moje miasto. Priorytety inwestycyjne w Mieście w ocenie mieszkańców, publikacja internetowa http://kielce.um.kielce.pl/um_polish/dok/moje_miasto_raport.doc., s. 80

22. J. Kowalik, Der Einflus der Stetigkeit der Selbsverwaltungssysteme in Polen auf die Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit von Lokalgemeinschaften, Zeszyty Naukowe WSAP Kielce nr 1-2 (3-4)/2005, ss.9-48, ISSN 1643-9775

23. J. Kowalik, Autokracja czy demokracja w gminie, Zeszyty Naukowe WSAP Kielce nr 1-2 (3-4)/2005, ss.161-178, ISSN 1643-9775

24. J. Kowalik, Diagnoza możliwości w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy na terenie powiatu jędrzejowskiego, Wyd. FRDL, Kielce 2006, ss. 40.

23. J. Kowalik, Czynniki wpływające na potencjalne zachowania wyborców w wyborach samorządowych 2006 w kontekście zmiany pozycji organu wykonawczego w gminie, Ateneum Political Science 14-15 /2006, Wydawnictwo Adam Marszałek ISBN 83-7441-096-5, ISBN 978-83-7441-096-0, ISSN 1505-2192

24. J. Kowalik, Gmina Godziszów- niepoprawność polityczna czy efekt manipulacji?,w: Poprawność polityczna – równość czy wolność?, pod redakcja Ryszarda Stefańskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń – Kielce 2007, ISBN 987-83-7441-724-2, ss. 194-207.

25. J.Kowalik, W.Szostak, Metodologiczne problemy nauk o polityce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2007, ISBN 978-83-7133-357-6, ss. 251

26. J.Kowalik, Diagnoza stanu infrastruktury drogowej w województwie świętokrzyskim, Infrastruktura drogowa w województwie świętokrzyskim – wyniki końcowe, „Drogi do rozwoju”. Infrastruktura drogowa i komunikacyjna w Regionie Świętokrzyskim – w poszukiwaniu innowacyjności, (w:) Analiza strukturalna gospodarki Regionu Świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności Regionu, pod redakcją Janusza Kota, Wydawnictwo Instytutu Ekonomii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007 r., odpowiednio: s. 28-30, ss. 58-60, s. 275-299. ISBN: 83-87798-60-6 ",

27.M. Poborski, J. Kowalik, M. Stachowicz, J. Stachowicz, Transformacja usług komunalnych w celu podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu. Wnioski z badań, publikacja internetowa, http://www.pu.kielce.pl/iekon/zporr/raport.html .

28. J.Kowalik, Demokracja sondażowa czy sondowanie demokracji, w: Polacy wobec wyborów 2005 roku, red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007 r, ISBN 978-83-7133-353-8 s.127-142.

29. J. Kowalik, Modelowy ustrój samorządu gminnego na podstawie doświadczeń wójtów, burmistrzów i prezydentów miast czwartej kadencji, (w:) Samorząd terytorialny w Polsce – szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej, Z. Strzelecki (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008 r., s. 101 – 115. ISBN 978-83-7378-357-7

30. J. Kowalik, Życie na krawędzi – osoby doświadczające problemów zdrowia psychicznego w społecznym odbiorze, (w:) Jakość życia. Od wykluczonych do elity, R. Derbis (red.), AJD, Częstochowa 2008, s. 529-551. ISBN 978-83-7455-035-2

31. J. Kowalik, D. Kossak, Działalność jednostek badawczo-rozwojowych, wykorzystanie badań naukowych w przemyśle, technologie poprawiające efektywność zarządzania przedsiębiorstwem, rozwiązania systemowe służące transferowi osiągnięć naukowych do przemysłu i stymulacji nauki przez przemysł – raport z badań panelowych, (w:) Identyfikacja wiodących technologii w województwie świętokrzyskim, K. Grysa i L. Płonecki (red.), Foresight, Kielce 2008, s. 132 – 162. ISBN: 978-83-88906-27-5

32. J. Kowalik, Raport wiodących technologii – podsumowanie pracy grupy ekspertów, (w:) Identyfikacja wiodących technologii w województwie świętokrzyskim, K. Grysa i L. Płonecki (red.), Foresight, Kielce 2008, s. 374 – 397. ISBN: 978-83-88906-27-5

33. J. Kowalik, Raport wiodących technologii (w:) Raport Foresight wiodących technologii województwa świętokrzyskiego, K. Grysa i L. Płonecki (red.), Foresight, Kielce 2008, s. 24 – 46. ISBN: 978-83-88906-32-9

34. J. Kowalik, D. Krzemionka – Brózda, Opinia o trafności wybranych technologii i szansach na ich skuteczne wdrożenie – analiza wniosków z badań przeprowadzonych metodą grup fokusowych, (w:) Raport Foresight wiodących technologii województwa świętokrzyskiego, K. Grysa i L. Płonecki (red.), Foresight, Kielce 2008, s. 64 – 87. ISBN: 978-83-88906-32-9

35. J. Kowalik, Czy należy poprawiać reformę samorządową z 1998 r. w obszarze administracji publicznej w regionie, (w:) Tożsamość województwa świętokrzyskiego w kontekście kraju i Unii Europejskiej, A. Kasińska-Metryka i Rafał Miernik (red.) Kielce 2008, s. 67-73, ISBN 83-87798-68-1

36. J. Kowalik, Wykorzystać swoją szansę. Doświadczenia samorządów w korzystaniu z funduszy unijnych, publikacja internetowa, www.frdl.org.pl , ss. 37

37. J. Kowalik, Polityczne aspekty funkcjonowania administracji gminnej w Polsce, (w:) Standardy wykonywania władzy publicznej, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Renata Pal (red.) KUL, Lublin – Stalowa Wola 2008, s.184-202. ISBN:978-83-86916-27-3

38. J. Kowalik, Oświata w samorządzie gminnym – zmiany systemowe i ich skuteczność, w: Współczesne problemy prawa oświatowego, M. Pyter (red.)Wyd. Elpil, Lublin 2009, ss. 7-34 ISBN 978-8386916-57-539. J. Kowalik, Między rywalizacją a współpracą – gmina i powiat po reformie 1998 r., w:Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, (red.), Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, ss.123 – 139 ISBN978-83-7601-323-7, ISSN 1897-4392

40. J. Kowalik, Samorząd gminny z perspektywy wójtów i przewodniczących rad, (w:) Samorząd terytorialny. Ale jaki? A. Lutrzykowski (red.), Toruń 2009, s. 220-236, ISBN 9788376114170

41. J. Kowalik, Rządowa i samorządowa administracja w regionie w poszukiwaniu konsensusu [w:] Administracja publiczna w Europie małych ojczyzn, K. Kiczka (red.) Wyd.WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań 2009, ss. 215-231, ISBN 9788360038093

42. J. Kowalik, Dylematy i zagrożenia demokracji lokalnej w kontekście umocnienia władzy wykonawczej w gminie, (w:) Demokracja w Polsce i w świecie, S. Zyborowicz (red) Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 95-113. ISBN 978-83-7611-587-0

43. J. Kowalik, O niektórych uproszczeniach i stereotypach w ocenie funkcjonowania samorządowej gospodarki lokalnej w Polsce, w: Mity i stereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość, A. Kasińska-Metryka i Michał Gołoś (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, ISBN978-83-7611-565-8, ss. 296-314

44. A. Cyran-Mądzik, J. Kowalik, I. Rycerska, Polskie Stronnictwo Ludowe – stabilny bufor między PiS a PO Wybory samorządowe w województwie świętokrzyskim, w: Wybory do sejmików województw w 2006 r., R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak (red.),Wyd. Marina, Wrocław 2010, ISBN 978-83-61872-24-5, s. 207-221

45. J. Kowalik, Model zatrudnienia przejściowego, w: „Niepełnosprawność i rehabilitacja”, styczeń – marzec 2010, issn1642-1981 ss. 47-62.

46. K. Miaskowska-Daszkiewicz, Janina Kowalik, Samorząd terytorialny w Niemczech, w: Samorząd Terytorialny w Europie Zachodniej, L. Rajca (red.), Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2010, ISBN 978-837151-876-8, ss. 121-143

47. T. Dyr., J. Kowalik, M. Wilman, Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II Etap). Program wykonawczy do RSI. Propozycje projektów, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2010, s.64

48.T. Dyr., J. Kowalik, M. Wilman, Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II Etap). Program Badań Regionalnych do RSI. Propozycje badań, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2010, ss. 2249. Współpraca przy badaniach i monitoringu, „Lobbing w samorządzie województwa. Raport z badań i monitoringu”, Grzegorz Makowski (red.) Warszawa 2010, ISBN 978-83-7689-037-1

Studium przypadków dla Instytutu Spraw Publicznych:

1. Lotnisko Masłów (s. 22)

2. Zmiana lokalizacji szpitala psychiatrycznego w Kielcach (s. 16)

50. J. Kowalik, Aktywność obywateli w samorządzie gminnym z perspektywy władz lokalnych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K, Politologia, vol. XVII,1 Lublin 2010, s. 85-107, ISSN1428-9512


51. J. Kowalik, Wójt, burmistrz, prezydent miasta – przywódca lokalny czy menedżer, (w:)Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, A. Kasińska-Metryka (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, ISBN 978-83-7611-948-9, s. 336-350
52. J. Kowalik, Samorząd regionalny w Polsce: przez decentralizację do podmiotowości (abstrakt), (Regional self Government in Poland: Through Decentralization to subjectivity, (w:) Decentralizacia a efektiwvnost verejnej sprawy w podmienkach regionov Europskiej Unie. Zbornik abstarktov, ISBN 978-80-557-0087-8, s. 34-35.

53. J. Kowalik, Samorząd regionalny w Polsce: przez decentralizację do podmiotowości, (Regional self Government in Poland: Through Decentralization to subjectivity, (w:) Decentralizacia a efektivnost verejnej sprawy w podmienkach regionov Europskiej Unie, red. J. Kralik, E. Kovalcowa, H. Mohelska, M. Litterova,Banska 2011, ISBN 978-80-557-0088-5, EAN 9788055700885, s. 223-235

54. J. Kowalik, (redakcja i wprowadzenie), A. Bednarz, XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia – Problemy – Perspektywy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, ISBN 978-83-7611-847-5, s.337

55. J. Kowalik, Walory i deficyty samorządowego władztwa nad regionem w Polsce, (w:) Europa regionów, M. Gołoś, A. Kasińska-Metryka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, ISBN 978-83-7611-904-5, s. 303-32156. J. Kowalik, Wójt, burmistrz, prezydent miasta – między politykiem a menedżerem, (w:) Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, W. Konarski, A. Durska, Sz. Bachrynowski (red.) Wyd. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62443-15-4, s. 341-356


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna