Pytania I odpowiedzi do testu wyboru „Makroekonomia Milewski część IIIPobieranie 17.09 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar17.09 Kb.
Pytania i odpowiedzi do testu wyboru „Makroekonomia” Milewski część III

 • Aby obniżyć naturalną stopę bezrobocia, państwo powinno: ograniczyć niedoskonałości rynku pracy.

 • Amortyzacja jest to różnica między: inwestycjami brutto a inwestycjami netto.

 • Aby obliczyć PNB należy skorygować PKB o: dochody netto z własności za granicą.

 • Bezrobotni to: część zasobów siły roboczej.

 • Bezrobocie strukturalne spowodowane jest: niedopasowaniem struktury podaży i popytu na siłę roboczą.

 • Bezrobocie keynesistowskie: jest rezultatem niedostatecznego popytu na dobra.

 • Bezrobocie ukryte: ma miejsce wtedy, gdy zmniejszenie liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie nie powoduje ograniczenia rozmiarów produkcji tego przedsiębiorstwa.

 • Budżet państwa spełnia funkcje: fiskalną.

 • Całkowity popyt na pieniądz w ujęciu nominalnym jest w danej: wprost proporcjonalny do nominalnego PKB i odwrotnie proporcjonalny do stopy procentowej.

 • Deflowanie to: podzielenie nominalnej produkcji w cenach bieżących wytworzonej w ostatnim roku badanego okresu przez indeks wzrostu ogólnego poziomu cen.

 • Dewaluacja waluty krajowej powoduje: przesunięcie w prawo krzywej BB.

 • Działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury polega na: hamowaniu spadku globalnego popytu w okresie recesji.

 • Do automatycznych stabilizatorów koniunktury zalicza się: podatki pośrednie.

 • Dług publiczny to: finansowe zobowiązanie państwa z tytułu zaciągniętych pożyczek.

 • Deficyt budżetowy może prowadzić do zmniejszenia: inwestycji prywatnych.

 • Do automatycznych stabilizatorów koniunktury zalicza się: politykę gwarantowanych cen na produkty rolne.

 • Ekspansywna polityka fiskalna w gospodarce zamkniętej (przy dodatnio nachylonej krzywej LM i ujemnie nachylonej IS) powoduje: wzrost dochodu i stopy procentowej.

 • Ekspansywna polityka pieniężna w gospodarce zamkniętej (przy dodatnio nachylonej krzywej LM i ujemnie nachylonej krzywej IS) powoduje: wzrost dochodu i spadek stopy procentowej.

 • Efektem wzrostu poziomu inwestycji jest: wzrost poziomu oszczędności.

 • Ekonomia podaży traktuje interweniowanie państwa w gospodarkę jako: jeden z najważniejszych czynników zewnętrznych zakłócających działanie mechanizmu rynkowego.

 • Efekt „wypychania” oznacza: spadek inwestycji prywatnych.

 • Głównymi instrumentami realizacji funkcji redystrybucyjnej przez państwo są: system podatkowy i wydatki budżetowe.

 • Inwestycje są ujemnie skorelowane z poziomem stopy procentowej.

 • Jeśli podaż pieniądza nie zmieni się, wzrost stopy procentowej spowoduje: zwiększenie poziomu dochodu narodowego w stanie równowagi.

 • Krzywa IS w gospodarce otwartej w stosunku do krzywej IS w gospodarce zamkniętej jest: bardziej stroma.

 • Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej jest koncepcją gospodarki wolnorynkowej z nowoczesnym, realistycznie zorganizowanym: systemem zabezpieczeń społecznych.

 • Koszt posiadania pieniądza: nie zmienia się pod wpływem zmian oczekiwanej stopy inflacji.

 • Metoda sumowania dochodów polega na: sumowaniu dochodów czynników produkcji.

 • Mnożnik pieniężny wzrośnie, gdy: konsumenci będą utrzymywać mniej gotówki w stosunku do depozytów.

 • Na zmiany nominalnego PKB w danym okresie wpływają: zmiany cen i wielkość produkcji.

 • Niewystarczający popyt globalny na dobra powoduje powstanie: bezrobocia keynesistowskie.

 • Polityka pieniężna polega na: zmianie wielkości podaży lub zwiększaniu wydatków.

 • Przykładem dóbr publicznych są: usługi dostarczane przez policję i wojsko.

 • Państwo spełnia następujące funkcje ekonomiczne w gospodarce: stabilizacyjna, redystrybucyjna i lokacyjna.

 • Polityka fiskalna oddziałuje przede wszystkim na: popytową stronę gospodarki.

 • Polityka fiskalna i pieniężna oddziałują na gospodarkę: krótkookresowo.

 • Państwo może oddziaływać na stronę podażową gospodarki przez: wspieranie postępu technicznego.

 • Przy recesji monetaryści zaleciliby zastosowanie: ekspansywnej polityki pieniężnej.

 • PKB w cenach rynkowych = PKB w cenach czynników produkcji.

 • Polityka fiskalna w systemie kursów sztywnych jest tym bardziej skuteczna, im: bardziej przepływy kapitałowe są wrażliwe na zmiany stopy procentowej.

 • PKB na 1 mieszkańca: określa poziom rozwoju gospodarczego danego kraju.

 • Podejście popytowe kształtowania się dochodu narodowego opisuje gospodarkę: w warunkach niepełnego wykorzystania czynników produkcji.

 • Przedstawiciele nowej ekonomii klasycznej stoją na stanowisku, aktywna polityka stabilizacyjna jest: nieskuteczna zarówno w krótkim jak i w długim okresie, ponieważ państwo nie jest w stanie trwale oddziaływać na wielkości realne, takie jak produkcja i zatrudnienie.

 • Popyt spekulacyjny na pieniądz wynika głównie z funkcji pieniądza jako: środka przechowywania bogactwa.

 • Pojedynczy bank kreuje pieniądz: udzielając kredytu.

 • Rewolucja waluty krajowej powoduje: przesunięcie w lewo krzywej BB.

 • Równowaga bilansu płatniczego może oznaczać, że: deficyt bilansu obrotów bieżących jest zrekompensowany nadwyżką w bilansie obrotów kapitałowych.

 • Rozmiary eksportu zależą głównie od: stosunku cen krajowych do zagranicznych i kursu walutowego.

 • Rozporządzalne dochody osobiste wyrażają: dochody osobiste pomniejszone o podatek dochodowy i powiększone o płatności transferowe.

 • Spadek współczynnika wrażliwości popytu spekulacyjnego na zmiany stopy procentowej powoduje: zwiększenie nachylenia krzywej LM.

 • Stopa bezrobocia: pokazuje, jaką część zasobów siły roboczej stanowią bezrobotni.

 • Spadek dochodów budżetowych może wynikać: z niskiej sprawności systemu podatkowego i celnego.

 • Transakcyjny popyt na pieniądz wynika z tego, że: pieniądz jest wykorzystywany do zakupu produktów i usług.

 • Zwiększenie wydatków konsumpcyjnych przy danym poziomie dochodu spowoduje: zwiększenie stopy procentowej, co doprowadzi do równowagi na rynku towarowym.

 • W gospodarce otwartej ze sztywnym kursem walutowym deficyt bilansu płatniczego powoduje, że: spada podaż pieniądza krajowego.

 • W gospodarce otwartej ze sztywnym kursem walutowym krzywa IS przesuwa się w lewo na skutek: rewaluacji waluty krajowej.

 • W gospodarce otwartej ze sztywnym kursem walutowym nadwyżka bilansu płatniczego powoduje, że: wzrasta podaż pieniądza krajowego.

 • W gospodarce otwartej w warunkach płynnego kursu walutowego nadwyżka bilansu płatniczego powoduje, że: rośnie kurs walutowy.

 • Wzrost cen krajowych powoduje: przesunięcie w lewo krzywej BP.

 • Wzrost podatków autonomicznych powoduje: przesunięcie krzywej IS w lewo.

 • W sytuacji nadwyżki podaży globalnej nad globalnym popytem przedsiębiorcy: zmniejszą produkcję.

 • W sytuacji wzrostu w gospodarce popytu globalnego: krzywa IS przesuwa się w prawo.

 • Według przedstawicieli ekonomii dobrobytu, w warunkach konkurencji doskonałej mechanizmy rynkowe prowadzą samoczynnie do równowagi: do równowagi cząstkowej oraz jednocześnie do równowagi ogólnej.

 • Wartość PNN jest zawsze mniejsza od wartości PNB.

 • Wzrost stopy opodatkowania: zmniejsza agregatowy popyt.

 • Wzrost stopy opodatkowania przy danym poziomie wydatków państwa: zmniejsza poziom równoważącego gospodarkę dochodu narodowego.

 • Wzrost krańcowej skłonności do oszczędzania: zmniejsza konsumpcję.

 • Wykorzystując metodę sumowania produktów do pomiaru PKB, należy pamiętać, że: sumować należy wartość dodaną lub dobra finalne.

 • Wzrost skłonności ludzi do trzymania większej ilości pieniądza w formie gotówki i mniejszej w formie depozytów spowoduje: spadek podaży pieniądza.

 • Wzrost nominalnej stopy procentowej powoduje wzrost: kosztu posiadania pieniądza.

 • W skład zasobów siły roboczej wchodzą: zatrudnieni i bezrobotni.

 • Wyróżniamy dwa główne składniki bilansu płatniczego: bilans obrotów bieżących i bilans obrotów kapitałowych.

 • W gospodarce występuje równowaga na rynku pracy, jeśli: nie występuje bezrobocie keynesistowskie.

 • Wzrost poziomu inwestycji jest efektem: spadku kosztów wyposażenia kapitałowego.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna