Pytania: Myślenie jako proces budowania reprezentacji wewnętrznych. Rola spostrzeżeń i wyobrażeń w myśleniuPobieranie 193.46 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar193.46 Kb.
  1   2   3   4
Pytania:

Myślenie:

1. Myślenie jako proces budowania reprezentacji wewnętrznych.

2. Rola spostrzeżeń i wyobrażeń w myśleniu.

3. Pojęcia matrycowe i naturalne. Teorie pojęć naturalnych.

5. Teoria przestrzeni semantycznej Osgoda.

6. Teoria Rasch.

7. Operacje dokonywane na pojęciach a efekty procesu myślenia.

8. Myślenie jako proces rozwiązywania problemów.

9. Hipotetyczny model rozwiązywania problemów.

10.Charakterystyczne zjawiska i procesy występujące w procesie rozwiązywania problemów.

11. Reguły i style rozwiązywania problemów.

12. Myślenie twórcze.

13. Strukturalne i procesualne podejście do twórczości.

14. Wyobrażenia twórcze.

15. Myślenie metaforyczne.

16. Myślenie przez analogię.

17. Intuicja twórcza.

18. Twórcze przetwarzanie informacji.
PAMIĘĆ:

1. Modele pamięci: model magazynowy.

2. Teorie zapominania.

3. Uwaga.

4. Nowe paradygmaty badania pamięci.

5. Paradygmat poziomów przetwarzania.

6. Pamięć epizodyczna i semantyczna.

7. Inne rodzaje pamięci (długotrwała, krótkotrwała, sensoryczna).

8. Modele pamięci semantycznej.


PERCEPCJA


1.Rola wiedzy i nastawień w proc postrzegł.

2.Percepcja wzrokowa

3.Obrazy konkurencyjne. Percepcja jako proces wyodręb. sensownych całości.

4.Założenia i prawa psychologii postaci.

5.Percepcja przestrzeni fizycznej trójwymiarowej: rola informacji zawartej w obiektach, widzenie dwuoczne.

6.Percepcja obrazów dwuwymiarowych.

7.Prawo Webera-Fachnera

8.Prawo potęgowe Stewensa i Ekmana. Spostrzeganie przestrzeni fizyczn. a przestrzeni psychologicznej (subiektywnej).

9.Przestrzeń subiektywna jako przestrzeń symboliczna.

10.Psychologia architektury i środowiska.

11.Proksymika Halla.

12.Mapy poznawcze.

13.Percepcja architektury.

14.Percepcja obiektów symbolicznych w przestrzeni.

15.Percepcja literatury i rzeźby.

16.Percepcja reklamy.
Reprezentacje poznawcze:

1. Model psychologii poznawczej.

2. Tradycje paradygmatu poznawczego w psychologii.

3. Koncepcja G. KELLY’EGO konstruktów osobistych.

4. Koncepcje schematowe.

5. Procesualne koncepcje umysłu.

6. Spór wokół teorii reprezentacji poznawczych: wiedzy deklaratywnej i proceduralnej.

7. Spór wokół mechanizmów przetwarzania informacji: kodów opartych na sądach i kodów przestrzennych.

8. Teoria podwójnego kodowania PAIVO.

Uczenie się


1. Uczenie się jako ujawnianie w zachowaniu nowego doświadczenia.

2. Rodzaje uczenia się.

3. Adaptacja sensoryczna a habituacja.

4. Uczenie się poprzez bezpośrednie kojarzenie S – R a uczenie poznawcze.

5. Schematy warunkowania klasycznego i instrumentalnego.

6. Uczenie się reakcji złożonych i nabywanie wiedzy.

7. Czynniki działające w trakcie uczenia się.

8. Rola powtórzeń – prawo częstości Heurystyki.

9. Analiza krzywych uczenia się – prawo ćwiczenia.

10. Uczenie się jako funkcja miejska w szeregu i objętości materiału.

11. Rozłożenie powtórzeń w czasie – uczenie się z przerwami.

12. Sposoby powtarzania.

21,22. Wpływ czynników poprzedzających uczenie się – transfer. Rodzaje transferu i czynników nań wpływające.

23. Retro aktywne ułatwianie i hamowanie, sposoby ich pomiaru.

24. Czynniki wywierające wpływ na zapominanie.

25. Uczenie się społeczne Dollarda i Millera.

26. Konflikt.

27. Uczenie się zastępcze.

1. W jaki sposób określa się przedmiot psychologii?

Psychologia jest nauką o zachowaniu i mechanizmach regulujących zachowanie. Nie każde zachowanie człowieka interesuje psychologów jednakowo. Mniej zachowanie typu – odruch, bardziej zachowanie w sytuacjach złożonych. Zachowanie jest sterowane przez szereg czynników:


 1. wewnętrzne

 • fizjologiczne

 • psychiczne

 1. zewnętrzne

 • środowiskowe

 • fizyczne

 • społeczne

Cele psychologii jako nauki:

 1. opisywanie jakiegoś fragmentu rzeczywistości (jak człowiek zachowuje się w danych warunkach)

 2. wyjaśnienie, dlaczego człowiek zachowuje się w danych warunkach ta a tak (na podstawie zgromadzonej wiedzy)

 3. przewidywanie – kryterium pewności posiadanej wiedzy (gdy jesteśmy w stanie przewidzieć zachowanie jednostki)

 4. sterowanie ludzkim zachowaniem.

2. Wymień najważniejsze założenia psychoanalitycznej koncepcji człowieka.

Według psychoanalitycznej koncepcji człowieka zachowanie ludzi zależy od wewnętrznych sił dynamicznych zwanych popędami (potrzebami lub dążeniami). Psychoanalitycy wyróżniają dwie klasy popędów:


 1. pierwotne np. zdobywanie pokarmu, popęd seksualny, potrzeba kontaktu ze światem

 2. wtórne – potrzeba bezpieczeństwa, potrzeby osobiste związane z własnym ja. Popędy te są nieświadome, często występują między nimi konflikty (wewnętrzne – w człowieku działają sprzeczne siły dynamiczne, dąży on jednocześnie do osiągnięcia niezgodnych celów, zewnętrzne, gdy istnieje sprzeczność między dążeniem jednostki, a celami innych ludzi). Człowiek nie może samodzielnie rozwiązać tych konfliktów. Jedynym sposobem jest psychoanaliza stworzona przez Freuda. Aby rozwiązać konflikt powstają mechanizmy w sposób nieświadomy, np.:

 1. racjonalizacja- nieadekwatne wyjaśnianie przyczyn zachowań

 2. projekcja- przypisywanie innym niepożądanych cech

 3. pozorowanie reakcji

 4. sublimacja, agresja


Osobowość wg psychoanalityków obejmuje 3 sfery:

  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna