Pytania na egzamin magisterskiPobieranie 15.4 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.4 Kb.

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI

 1. mgr Teresa Podhorska
 1. Metody konstrukcji złożonych deklaracji

 2. Instrukcje iteracyjne

 3. Tworzenie i usuwanie zmiennych dynamicznych

 4. Zmienne i zarządzanie pamięcią (słowa kluczowe: auto register static, extern)

 5. Dynamiczne struktury danych

 6. Arytmetyka wskaźników

 7. Sposoby przekazywania parametrów do funkcji

 8. Funkcje rekurencyjne

 9. Pochodne typy danych


2. prof. Walery Rogoza


 1. Paradygmaty programowania.

 2. Koncepcja abstrakcyjnego typu danych.

 3. Paradygmat programowania obiektowego.

 4. Przeciążanie funkcji i operatorów w języku C++.

 5. Kapsułkowanie danych i funkcji-członków klasy w C++.

 6. Sposoby inicjalizacji ukrytych danych klasy w C++.

 7. Sposoby rozwiązania problemu wycieki pamięci w C++.

 8. Mechanizmy dostępu do składowych klasy tworzonych statycznie i dynamicznie.

 9. Definicje systemu rozproszonego i systemu równoległego.

 10. Wymagania stawiane systemom rozproszonym.

 11. Wymiary przezroczystości systemów rozproszonych.

 12. Modele statyczne i dynamiczne modelu metaobiektowego systemu rozproszonego.

 13. Typy warstwy pośredniej w systemach rozproszonych bazujących na paradygmacie programowania obiektowego.

 14. Najgłówniejsze składniki architektury CORBY.

 15. Składniki architektury DCOMU.

 16. Istota problemu niejednorodności warstwy pośredniej w systemach rozproszonych, protokoły interoperabilności.

 17. Języki programowania zarządzane i nie zarządzane w środowisku Microsoft.NET.

 18. Najgłówniejsze funkcje oprogramowania CLR w środowisku Microsoft.NET:

 19. Definicja i wykorzystanie wspólnego systemu typów danych CTS w środowisku Microsoft.NET.

 20. Specyfikacja wspólnego języka CLS w środowisku Microsoft.NET.


3. dr inż. Michał Fedorov

1. Pojęcie procesu wytwarzania systemów informatycznych. Przykłady procesów i ich charakterystyka.

2. Metody szacowania nakładów pracy.

3. Zarządzanie ryzykiem w procesie wytwórczym.

4. Metody ustalenia wymagań stawianych oprogramowaniu.

5. Pojęcie komponentu. Typy komponentów i ich charakterystyka.

6. Język modelowania UML. Scharakteryzować podstawowe diagramy.

7. Proces modelowania wymagań funkcjonalnych.

8. Pojęcie architektury systemu informatycznego i jej widoki w procesie wytwórczym.

9. Pojęcie wzorca. Wzorce architektury.

10. Dekompozycja i jej miejsce w procesie projektowania systemów informatycznych.

11. Zadanie diagramów dynamicznych UML

12. Diagramy statyczne UML i ich zadanie i ich związek z kodem

13. Wymienić rodzaje i scharakteryzować wzorce projektowe

14. Testy alpha i beta

15. Testy metodą białej skrzynki

16. Testy metodą czarnej skrzynki

17. Omówić paradygmat obiektowy.4. dr inż. Krzysztof Kraska
1. Wyjaśnij znaczenie pojęcia refaktoryzacji oprogramowania.
2. Wyjaśnij funkcję Aktora na diagramach przypadków użycia UML.
3. Wyjaśnij funkcję Przypadku Użycia na diagramach UML.
4. Omów pojęcia agregacji i zawierania na diagramach UML.
5. Scharakteryzuj wzorzec projektowy Fasada (ang. Facade).
6. Scharakteryzuj wzorzec projektowy Fabryka (ang. Factory).
7. Scharakteryzuj wzorzec projektowy Singleton.
8. Omów technologię Servletów oraz Java Server Pages.
9. Omów technologię Enterprise Java Beans.
10. Omów technologię Java Naming and Directory Interface (JNDI).
11. Omów technologię Java Messaging System (JMS).
12. Wymień trzy filary Szybkiego Wytwarzania Aplikacji (ang. Rapid Development)
tworzące tzw. Skuteczne Wytwarzanie (ang. Efficient Development).
13. Wyjaśnij znaczenie trójkąta wyboru Harmonogram-Koszt-Produkt (podstawy
zarządzania) dla Szybkiego Wytwarzania Aplikacji (ang. Rapid Development).
14. Omów kaskadowy (ang. Waterfall) model wytwarzania oprogramowania (ang.
software lifecycle model), jego zalety i wady.
15. Omów model wytwarzania oprogramowania (ang. software lifecycle model)
określany jako Code-and-Fix, jego zalety i wady.

Prof. W. BieleckiTechniki kompilacji


 1. Formalna definicja gramatyki i języka

 2. Gramatyki jednoznaczne i wieloznaczne

 3. Klasyfikacja gramatyk

 4. Problem rozbioru gramatycznego

 5. Analiza leksykalna

 6. Analiza syntaktyczna metodami wyprowadzania

 7. Analiza syntaktyczna metodami redukowania

 8. Wewnętrzne postaci programu źródłowego (notacja polska, czwórki, trójki, drzewa)

 9. Zadania analizy semantycznej

 10. Generowanie przekładu

 11. Techniki optymalizacji przekładu


Przetwarzanie równoległe


 1. Definicja przetwarzania równoległego i rozproszonego, różnica miedzy przetwarzaniem

 2. równoległym a rozproszonym

 3. Rodzaje zależności danych

 4. Podstawowe transformacje pętli

 5. Przyspieszenie i efektywność,
 6. Prawa Amdahl’a i Gustaffson’a


 7. Paradygmaty programowania równoległego i rozproszonego (programowanie równoległości danych,

 8. Programowanie danych dzielonych, programowanie z przesyłaniem komunikatów)

 9. Mechanizmy synchronizacji dostępu do sekcji krytycznej

 10. Metodyka projektowania algorytmów równoległych

 11. Czas wykonania programu rozproszonego(czas obliczeń, czas komunikacji, czas przestojów)

 12. Modele wydajności aplikacji rozproszonych

 13. Pragmy API OpenMP C/C++


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna