Pytania z biologii komórki i histologiiPobieranie 23.94 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar23.94 Kb.
Pytania z biologii komórki i histologii.


 1. Podaj skład chemiczny jądra komórkowego.

 2. Wymień stadia profazy mejotycznej

 3. Wymień kolejne stadia mitozy. Jakie procesy zachodzą w metafazie.

 4. |Co to jest centrosom, budowa i funkcja.

 5. Podaj definicję i znaczenie biologiczne apoptozy

 6. Podaj 4 różnice pomiędzy komórką prokaryotyczną i eukaryotyczną

 7. Co to jest i jaka jest funkcja glikokaliksu

 8. Podaj czym różni się symport od antyportu

 9. Podaj w jaki sposób transportowane są do komórki lipidy i glukoza.

 10. Wymień etapy mitozy. Jakie procesy zachodzą w telofazie.

 11. Narysuj schematycznie anafazę mitozy i mejozy I

 12. Narysuj schematycznie metafazę mitozy i mejozy I.

 13. Podaj cztery różnice pomiędzy mejozą a mitozą.

 14. Podaj cztery funkcje jądra komórkowego

 15. Podaj skład chemiczny jądra komórkowego.

 16. Wymień substancje transportowane do i z jądra komórkowego.

 17. Jaka jest funkcja jąderka.

 18. Wymień etapy mitozy. Jakie procesy zachodzą w telofazie.

 19. Czym różni się metafaza mitozy od metafazy I podziału komórkowego.

 20. Opisz na czym polega teoria endosymbiozy

 21. Podaj cztery funkcje białek błony komórkowej

 22. Podaj skład chemiczny błony komórkowej

 23. Podaj sposoby transportu małych cząsteczek przez błonę komórkową

 24. Podaj sposoby transportu dużych cząsteczek przez błonę komórkową

 25. Podaj różnicę pomiędzy dyfuzją prostą i ułatwioną

 26. Podaj różnicę pomiędzy dyfuzją i transportem aktywnym

 27. Podaj cztery funkcje tkanki nabłonkowej.

 28. Wymień z jakich warstw i z jakich związków zbudowana jest błona podstawna.

 29. Wymień rodzaje połączeń, którymi są zespolone komórki nabłonków.

 30. Podaj czym różnią się rzęski od mikrokosmków.

 31. Podaj występowanie i funkcje nabłonka:

 1. jednowarstwowego płaskiego

 2. jednowarstwowego walcowatego

 3. jednowarstwowego sześciennego

 4. wielowarstwowego płaskiego rogowaciejącego

 5. wielowarstwowego płaskiego nierogowaciejącego

 1. Podaj różnicę pomiędzy gruczołem endo- i egzokrynnym.

 2. Wymień z jakich warstw składa się naskórek.

 3. Wymień 4 funkcje aktywne skóry.

 4. Wymień z jakich warstw i z jakich związków zbudowana jest błona podstawna.

 5. Wymień rodzaje połączeń, którymi są zespolone komórki nabłonków.

 6. Podaj czym różnią się rzęski od mikrokosmków.

 7. Podaj występowanie i funkcje nabłonka:

  1. walcowatego

  2. jednowarstwowego sześciennego

  3. wielowarstwowego płaskiego rogowaciejącego

  4. wielowarstwowego płaskiego nierogowaciejącego

e. jednowarstwowego płaskiego


 1. Podaj różnicę pomiędzy gruczołem holokrynnym i apokrynnym.

 2. Podaj różnicę pomiędzy gruczołem endo- i egzokrynnym.

 3. Wymień z jakich warstw składa się naskórek.

 4. Podaj cztery funkcje bierne skóry

 5. Wymień 4 funkcje aktywne skóry.

 6. Wymień rodzaje komórek budujących naskórek.

 7. Podaj funkcje keratynocytów.

 8. Jakie są funkcje melanocytów.

 9. Jakie funkcje pełnia komórki Merkla.

 10. Jakie są funkcje komórek Langerhansa.

 11. Co to są glikozaminoglikany i jaka jest ich rola w budowie skóry.

 12. Wymień rodzaje włókien występujących w skórze właściwej

 13. Podaj skład włókien elastycznych.

 14. Wymień rodzaje receptorów występujących w skórze.

 15. Gruczoły potowe ekrynowe – występowanie i funkcja.

 16. Gruczoły potowe apokrynowe – występowanie i funkcja.

 17. Jaki układ nerwowy pobudza wydzielanie gruczołów apokrynowych.

 18. Co to jest hipohidroza i czym jest powodowana.

 19. Co to jest hiperhidroza i czym jest powodowana.

 20. Podaj elementy tworzące aparat włosowy.

 21. Podaj czym różni się skóra podeszwy od skóry palca.

 22. W której części włosa występują melaniny?

 23. Podaj funkcje układu limfatycznego

 24. Wymień różnice w budowie tętnicy i żyły

 25. Wymień rodzaje naczyń włosowatych.

 26. Podaj gdzie występują naczynia włosowate fenestrowate.

 27. Podaj występowanie i jakie są funkcje tkanki węzłowej.

 28. Wymień rodzaje i umiejscowienie zastawek występujących w sercu.

 29. Podaj występowanie i budowę krążenia wieńcowego.

 30. Gdzie występuje i jakie funkcje pełni żyła wrotna?

 31. Co to są anastomozy i gdzie występują?

 32. Wymień cztery funkcje krwi

 33. Wymień rodzaje i podaj funkcje białek osocza

 34. Wymień rodzaje i podaj funkcje granulocytów

 35. Wymień rodzaje i funkcje agranulocytów

 36. Podaj 3 funkcje erytrocytów

 37. Podaj jaki rodzaj hemoglobiny występuje w życiu płodowym i czym różni się od hemoglobiny osób dorosłych

 38. Wymień dwa enzymy biorące udział w krzepnięciu krwi

 39. Na czym polega zjawisko diapedezy

 40. Podaj definicję zjawiska chemotaksji, jakie komórki krwi wykazują to zjawisko?

 41. Podaj dwie funkcje eozynofili.

 42. Wymień po dwie funkcje neutrofili i bazofili.

 43. Wymień dwa rodzaje komórek, które mogą powstać z monocytów.

 44. Podaj różnice pomiedzi limfocytami T i B.

 45. Wymień rodzaje limfocytów T.

 46. Co to jest erytropoetyna?

 47. Wymień komórki, jakie mogą powstać z mieloblastu.

 48. Wymień komórki, jakie powstają z komórki macierzystej szpiku.

 49. Co to jest GALT i gdzie występuje?

 50. Co to jest SALT i gdzie występuje?

 51. Co to jest BALT i gdzie występuje?

 52. Gdzie występują komórki dendrytyczne i jakie są ich funkcje?

 53. Podaj dwie funkcje grasicy?

 54. Jaka jest rola miazgi czerwonej w śledzionie?

 55. Jaka jest rola miazgi białej w śledzionie?

 56. Wymień funkcje tkanki mięśniowej.

 57. Wymień typy komórek kurczliwych.

 58. Wymień organy zbudowane z mięśni gładkich.

 59. Podaj różnice pomiędzy mięśniem gładkim i szkieletowym.

 60. Podaj różnice między mięśniem sercowym i szkieletowym

 61. Czym rożni się omięsna od środmięsnej?

 62. Narysuj z jakich elementów składa się sarkomer.

 63. Opisz rolę wapnia w fizjologii skurczu mięśnia.

 64. Jakie zjawiska zachodzą w sarkomerze w czasie skurczu mięśnia?

 65. Wymień typy włókien mięśniowych budujących mięsień szkieletowy.

100. Jakie mediatory powodują skurcz mięśnia:


  1. Szkieletowego

  2. Gładkiego

  3. Sercowego

101.Jaka jest rola tkanki węzłowej w mechanizmie skurczu mięśnia sercowego?

102. Na czym polega badanie histopatologiczne.

103. Jakie związki zabarwia eozyna?

104. Jakie związki zabarwia hematoksylina?

105. Do czego słuzy badanie cytologiczne?

106. Rodzeje glikoprotein występujących w tkance łącznej.

107. Jakie narządy tworzy tkanka łączna siateczkowata?

108. Z jakiego rodzaju tkanki zbudowana jest krezka?

109. Wystepowanie i funkcje tkanki tłuszczowej brunatnej.

110. Wystepowanie i funkcje tkanki chrzęstnej szklistej.

111. Wystepowanie i funkcje tkanki chrzęstnej włóknistej.

112. Wymień komórki budujące tkankę kostną.

113. Co to są osteony?

114. Wymień rodzaje neuronów.

115. Występowanie włókien nerwowych bezrdzennych.

116. Co to jest łuk odruchowy?

117. Wymień rodzaje synaps.

118. Podaj elementy składowe i działanie synapsy.

119. Wymień neuromediatory synaps pobudzających.

120. Wymień neuromediatory synaps hamujących.

121. Podaj budowę nerwu rdzeniowego.

122. Rodzaje i funkcje komórek glejowych.

123. Budowa i funkcje rdzenia kręgowego.

124. Wymień elemeny budujące kresomózgowie.

125. Budowa i funkcje móżdżku.

126. Podaj definicję antygenu.

127. Podaj definicję przeciwciała.

128 Rodzaje i funkcje przeciwciał.

129. Co to jest odpowiedź pierwotna i wtórna.

130. Co nazywamy i jakie jest zastosowanie szczepionek.

131. Podaj definicję i zastosowanie surowic odpornościowych.

132. Podaj przykłady odporności nabytej biernej.

133. Na czym polega pamięć immunologiczna.

134. Co to są gruczoły parakrynne.

135. Wymień hormony wydzielane przez tylny płat przysadki.

136. Podaj hormony wydzielane przez tarczycę i skutki ich niedoboru.

136. Wymień hormony wydzielane przez korę nadnerczy.

137. Jaka jest przyczyna cukrzycy.

138. Czym powodowana jest i jakie są objawy:

a. choroby Gravesa-Basedowa

b. tężyczki

139. Co to są hormony tropowe.

140. Jakie hormony są wydzielane przez jajnik w fazie lutealnej?

141. Jakie jest działanie FSH?

142. Wymień dwa hormony, które są pochodnymi cholesterolu.

143. Wymień dwa hormony, które są białkami.

143. Co to są gonadotrofy?

144. Co to są somatotrofy?

145. Na jakie tkanki działa:

a. melanotropina

b. tyreotropina

c. prolaktyna

d. oksytocyna

145. Podaj rolę podwzgórza w regulacji działania układu nerwowego.

146. Wymień hormony wydzielane przez:

a. trzustkę

b. rdzeń nadnerczy

c. szyszynkę

147.Jakie hormony wydzielają komórki

a. pęcherzykowe tarczycy

b. przypęcherzykowe tarczycy

148. Co to jest glukoneogeneza?

149. Jakie hormony są wydzielane w organizmie człowieka przy wzroście poziomu cukru

we krwi?


150. Jakie hormony wydzielane są w układzie pokarmowym?


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna