Pytania zaliczeniowe do poszczególnych modułÓw zajęĆ z metodologii nauk społecznychPobieranie 15.06 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar15.06 Kb.
PYTANIA ZALICZENIOWE DO POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW ZAJĘĆ Z

METODOLOGII NAUK SPOŁECZNYCH

I. Historia pojęcia nauki; natura nauki; nauka w społeczeństwie i w kulturze. Rozmaitość i jedność nauki


 1. Co to jest metodologia nauk społecznych?

 2. Wieloznaczność terminu nauka (definicja).

 3. Przedmiot i cel nauki.

 4. Zadania nauki


II. Typy nauk i metodologiczne osobliwości nauk


 1. Co to są: nauki formalne i realne; aprioryczne i aposterioryczne; dedukcyjne i indukcyjne; nomotetyczne i idiograficzne .

 2. Osobliwość nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych

a) co jest ich przedmiotem?

 1. Historia nauk społecznych


III. Prawdziwość i pewność poznania


 1. Co to jest poznanie?

 2. Wymień typy poznania.

 3. Co to jest prawda (klasyczna definicja prawdy)?

 4. Kryteria prawdy

 5. Jakie są stany umysłu względem prawdy?

 6. Co to jest sceptycyzm?

 7. Co to jest relatywizm?


IV. Problem racjonalności i irracjonalności poznania. Granice poznania


 1. Jaka jest różnica między racjonalizmem a racjonalnością?

 2. Co to jest racjonalizm?

 3. Co to jest irracjonalizm?

 4. Omów typy racjonalności: ontologiczną, epistemologiczną, metodologiczną i prakseologiczą, aksjologiczną.


V. Rodzaje wiedzy i granice myślenia naukowego. Od poglądów do praw naukowych w pedagogice (teoria i empiria)


 1. Podaj definicję wiedzy.

 2. Omów rodzaje wiedzy.

 3. Czym różni się wiedza naukowa od wiedzy potocznej?

 4. Co to jest wiedza w pedagogice?

 5. Co to jest wiedza intersubiektywnie kontrolowalna i intersubiektywnie komunikowalna?

 6. Co to jest teoria naukowa?

 7. Co to jest prawo naukowe?

 8. Jakie są główne etapy dochodzenia do prawa naukowego?


VI. Jak uchronić wiedzę pedagogiczną/wiedzę w pedagogice od iluzji


 1. Co to jest iluzja?

 2. Zaprezentuj i omów rodzaje iluzji wg F. Bacona.

 3. W jaki sposób można chronić wiedze naukową przed iluzjami?

 4. Co to jest paradygmat?

 5. Na czym polega uzasadniony i nieuzasadniony pluralizm?

 6. Co to jest ideologia?VII. Elementy semiotyki logicznej – logiki języka (znak, język, funkcje wyrażeń, zdania, nazwy, funktory, wadliwości wyrażeń językowych, definicje)


 1. Czym zajmuje się semiotyka.

 2. Jakie są działy semiotyki logicznej?

 3. Co to jest nazwa?

 4. Co to jest pojęcie?

 5. Co to jest wyrażenie?

 6. Podaj przykłady wyrażeń: synonimicznych, bliskoznacznych, wieloznacznych, homonimicznych

 7. Co to jest zakres nazwy?

 8. Co to jest treść nazwy?

 9. Co to jest desygnat?

 10. Na czym polegają działania na treściach nazwy?

 11. na czym polegają działania na zakresach nazwy?

 12. Co to jest nonsens?

 13. Co to jest absurd?

 14. Co to jest definicja?

 15. Jakie są podstawowe człony definicji?

 16. Podaj typowe błędy definiowania (formalne i pozaformalne).


VIII. Dyskursywne myślenie (wnioskowanie indukcyjne i dedukcyjne), antynomie,

rozumowanie


 1. Co to jest dyskursywne myślenie?

 2. Co to jest rozumowanie?

 3. Wymień typy rozumowania.

 4. Co to jest wnioskowanie?

 5. Omów wnioskowanie niezawodne i zawodne

 6. Co to jest rozumowanie złożone?

 7. Co to jest dowodzenie?

 8. Co to jest wyjaśnianie (tłumaczenie)?

 9. Co to jest sprawdzanie (rozstrzyganie)?

 10. Co to jest heurystyka?

 11. Co to jest algorytm?

 12. Podaj synonimy terminu paradoks.

 13. Co oznacza termin: implicite, explicite?

 14. Wymień funktory ważne w formalnych regułach rachunku zdań.

 15. Wylicz pięć faz Deweyowskiej strategii rozwiązywania problemów.


IX. Pytania, źródła przekonań, dyskusja, dyskurs


 1. Źródła przekonań (racjonalne i nieracjonalne)

 2. Rodzaje pytań.

 3. Co to jest problem, kwestia, zagadnienie?

 4. Typologie błędów w rozumowaniu (rozumowanie pozorne i rozumowanie wadliwe)

 5. Co to jest erystyka?

 6. Co to jest dyskusja?

 7. Co to jest dyskurs (filozoficzne pojecie)?

 8. Zdefiniuj terminy: agitacja, perswazja, demagogia, propaganda, sofistyka, populizm.

 9. Omów argumenty: ad personam, ad hominem, ad rem, ad auditores.


X. Czy pedagogika jest nauką autonomiczną? Słabości metodologiczne pedagogiki


 1. Co to jest autonomia?

 2. Jaka jest różnica miedzy dziedzina a dyscyplina naukową?

 3. Podaj kryteria zewnętrzne i wewnętrzne autonomiczności nauk.

 4. Jak się ma teoria do praktyki?

 5. Czy w pedagogice są obecne naukowe prawa (problem artefaktów)?

 6. Omów problem: pedagogika czy nauki o wychowaniu/nauki pedagogiczne


XI. Zagadnienie interdyscyplinarności badań


 1. Co to są badania interdyscyplinarne?

 2. Co to są badania transdyscyplinarne?

 3. Co to są badania multidyscyplinarne?

 4. Co to są badania z pogranicza?

 5. Które wyrażenie jest poprawne: pedagogika jest nauką interdyscyplinarną? czy Pedagogika prowadzi badania interdyscyplinarne?

 6. Co to jest metodyczny eklektyzm?

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna