Pzp II 3411 14 /06 Cena 7 zł specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 111.08 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar111.08 Kb.


Znak sprawy: IM. PZP II 3411 - 14 /06 Cena 7 zł
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:


Prezydent Miasta Opola

45-015 Opole, Rynek-Ratusz

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


Zakup komputerów przenośnych typu notebook wraz z oprogramowaniem oraz drukarek

CPV: 30213100-6, 30233231-9, 30233234-0, 30241500-5, 30242100-8, 30241600-6
Zatwierdzam:
Opole, dnia …………………………


1. ZAMAWIAJĄCY
PREZYDENT MIASTA OPOLA, 45-015 OPOLE, Rynek-Ratusz. Wydział Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych. 45-018 Opole. Plac Wolności 7-8,
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro, z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), nazywanej w dalszej części Prawem.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów przenośnych typu notebook wraz

z oprogramowaniem oraz drukarek zgodnie z wykazem załączonym do specyfikacji.

CPV: 30213100-6, 30233231-9, 30233234-0, 30241500-5, 30242100-8, 30241600-6
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:


 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wy­konania zamówienia, tj. w ciągu ostatnich trzech lat wykonali min. 2 dostawy sprzętu komputerowego;

 3. dysponują niezbędnym potencjałem oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;

 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)

Ocena spełnienia warunków będzie się odbywała na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

- oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert],

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw komputerów, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców, wykaz ten musi zawierać min. dwie dostawy,- dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
6. INNE ZALECENIA I ZASTRZEŻENIA


 1. Wszystkie wymienione wyżej dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby (podpis i imienna pieczęć) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

 2. Jeżeli wykonawca ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną zgodnie z KRS-em. Na pełnomocnictwie należy przykleić znaczki opłaty skarbowej wartości 15 zł (art. 1 ust. 1 pkt.2 ustawy o opłacie skarbowej). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą wystawienia (sporządzenia) dokumentu pełnomocnictwa (art. 6 ust. 4 ustawy o opłacie skarbowej).

 3. Jeżeli pełnomocnictwo będzie miało formę aktu notarialnego, stosowną opłatę pobierze notariusz, a podstawa prawna i sposób obliczenia opłaty będą zawarte w treści dokumentu.


7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 Prawa zamawiający wybiera przekaz pisemny i za pomocą faksu, jako obowiązujące zamawiającego i wykonawców sposoby przekazywania dokumentów wymienionych w art. 28 ust 1 Prawa.

 1. Pisma do zamawiającego będą przesyłane lub składane na adres:

Urząd Miasta Opola. Wydział Inwestycji Miejskich. Referat Przetargów i Zamówień Publicznych. 45-018 OPOLE. Plac Wolności 7-8.

 1. Przekaz za pomocą faksu będzie kierowany na numer 0-77-454 98 44.

 2. Adres poczty elektronicznej e-mail: pzp@um.opole.pl

 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest: Pan Jarosław Starszak – Wydział Informatyki, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz, tel. 077/4511979

 4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w zakresie procedury przetargowej jest Pan Radosław Rembiś - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, 45-018 Opole, Pl. Wolności 7 – 8, tel. 077/4511922, faks 077/45498448. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 Prawa Wykonawca jest związany ofertą do upływu 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


 1. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna.

 2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.

 3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 4. O wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji oferenci zwracają się do zamawiającego z zachowaniem sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszej specyfikacji, w rozdziale 6 p.t. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

  Pismo o wyjaśnienia treści SIWZ ma mieć dopisek: zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do procedury – Zakup komputerów przenośnych typu notebook wraz z oprogramowaniem oraz drukarek.

 1. Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa.

 2. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zeszyte lub zbindowane). Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.

 1. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie ma być adresowane następująco: Urząd Miasta Opola Referat Przetargów i Zamówień Publicznych. 45-018 Opole. Plac Wolności 7-8 pokój 117 B, z dopiskiem Zakup komputerów przenośnych typu notebook wraz z oprogramowaniem oraz drukarek.

  Opakowanie również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy.


10. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERT


 1. Zgodnie z art. 84 Prawa Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert,

zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub wprowadzeniu zmian.

 1. Powiadomienie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian ma mieć opakowanie (kopertę) opisane jak wyżej z dopiskiem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.

 2. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT


 1. Ofertę należy złożyć na adres:

Wydział Inwestycji Miejskich

Referat Przetargów i Zamówień Publicznych

45-018 Opole

Plac Wolności 7-8

Pokój 117 B

do 12 października 2006 r. 10 00

2. Oferty zostaną zanumerowane w kolejności ich wpływu z zapisem daty wpływu, godziny

i minuty.
12. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT


 1. Otwarcie ofert nastąpi


12 października 2006r. o godz. 10 30

w budynku Urzędu Miasta Opola

Plac Wolności 7-8

45-018 Opole

w sali narad III piętro
 1. Zamawiający otwiera oferty według zasad podanych w art. 86 ust. 2, 3 i 4 Prawa.

 2. W przypadku nieobecności Wykonawców przy otwarciu ofert, Zamawiający przesyła

dokument z otwarcia na ich pisemny wniosek.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY


 1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.

 2. W odpowiednich rubrykach należy podać ceny jednostkowe netto na poszczególne pozycje oraz wartości netto wynikające z wymnożenia ceny jednostkowej przez ilość sztuk.

 3. Suma wartości netto za poszczególne pozycje jest ceną netto oferty.

 4. Do wartości netto za całość zamówienia należy dodać podatek VAT. Tak wyliczona wartość jest ceną ofertową brutto, którą należy podać w formularzu ofertowym cyfrowo i słownie.


14. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONANIA OCENY OFERTY
Przy ocenie oferty będzie obowiązywało jedno kryterium przedmiotowe; cena = 100%.

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru : (Cn : Cb) x 100

gdzie:

Cn - najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert,Cb-cena oferty badanej.

Oferta w całości spełniająca wymogi specyfikacji i mająca najniższą cenę ofertową otrzyma 100 punktów i będzie dla zamawiającego ofertą najkorzystniejszą.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.


 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania w formie pisemnej.

 2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawcę-spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przed podpisaniem umowy wykonawca winien złożyć zamawiającemu dokument zawierający uprawnienia do zaciągania zobowiązań w myśl art. 230 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r.( Dz. U. Nr 1037 z późn. zm.).16. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO TREŚCI UMOWY.
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 16 Prawa Zamawiający załącza do specyfikacji wzór umowy i wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na warunkach podanych w tym wzorze.


17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej w kolejności pisanej następująco:

Protest – Dział VI, Rozdział 2;

18. INFORMACJE DODATKOWE.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
OFERTA PRZETARGOWA

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………

NIP ………………………..

Regon………………………

Telefon …………………..

Faks ………………………

e-mail:…………………….

Oferujemy wykonanie zamówienia Zakup komputerów przenośnych typu notebook wraz z oprogramowaniem oraz drukarek
za cenę ofertową ( wartość brutto) = …………………………………… zł

słownie………………………………………………………………………………..złotych

według załączonego zestawienia.
 • Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

 • Akceptujemy 21 dniowy termin płatności.

 • Na sprzęt udzielamy gwarancji na warunkach określonych powyżej.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu związania rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 • Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w okresie związania ofertą i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dnia…………… ……………………………….(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)
...…………………...

(pieczęć wykonawcy)OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

na podstawie przepisów art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie pn.: Zakup komputerów przenośnych typu notebook wraz z oprogramowaniem oraz drukarek oświadczamy że:
 • posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 • znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 • nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn podanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data ……………………… …………………………………………………(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)


WYKAZ DOSTAW

Wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie. Wykaz ten musi zawierać min. dwie dostawy komputerów.
L.p.

Przedmiot zamówienia

i

odbiorca


Daty wykonania

Miejsce

wykonania

Wartość

usług


1


2
Data ………………… ………………………………………………….(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr ........

zawarta w dniu pomiędzy:

firmą ...................

zwaną dalej Sprzedawcą reprezentowaną przez:

l.

........................................................................................a Gminą (Miastem) Opole, Opole - Rynek Ratusz 1 zwanym w dalszej części umowy Kupującym reprezentowanym przez:

..........................................................................................................


§ 1

1. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą przetargową stanowiącą integralną część niniejszej umowy Sprzedawca dostarczy Kupującemu sprzęt komputerowy w następujących zestawieniach:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. Oferta Sprzedawcy została wybrana w trybie art. ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)


§ 2

1. Termin dostawy wynosi 7 dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt własnym transportem i na koszt własny.

3. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Kupującego

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają na kwotę...........................zł, słownie:.................. zł, netto.

Kwota jw. zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT.

5. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za całość dostawy w terminie 21 dni

od dnia doręczenia faktury. Na fakturze Sprzedawca określi jednostkowe ceny

poszczególnych asortymentów sprzętu i oprogramowania. W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy odsetki ustawowe.

6. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez osoby

upoważnione, reprezentujące strony umowy. Ze strony Kupującego osobą upoważnioną do podpisania protokołu jest Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola.

7. W przypadku nie dotrzymania określonego w umowie terminu dostawy lub usunięcia wad sprzętu ujawnionych w okresie gwarancji przez Kupującego, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

8. Za odstąpienie od wykonania umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu odstępne w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto.

9. Kupujący ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli szkoda powstała w wyniku zwłoki przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z tytułu nie objętego karą umowną.

10. W treści faktury powinien znajdować się numer seryjnego urządzenia, jeżeli urządzenie taki numer posiada.
§ 3

1. Wraz z przedmiotem dostawy Sprzedawca dostarczy Kupującemu stosowny dokument gwarancyjny, przy czym termin gwarancji wynosi na komputery ........... miesięcy gwarancji, na drukarki ............................. lata gwarancji.

2. Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o wykryciu wad w dostarczonym sprzęcie, w terminie zgodnym z dokumentem gwarancyjnym, bądź też zgodnym z przepisami o rękojmi, gdyby dokument gwarancyjny przewidywał krótszy termin zawiadomienia.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji sprzętu przez Kupującego.

4. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do bezpłatnego usunięcia wad sprzętu w ciągu 7 pełnych dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia wady. Usunięcie wad odbywać się będzie na miejscu u Kupującego. W przypadku niemożności usunięcia wady na miejscu Sprzedawca zapewni własny transport do punktu serwisowego. Czas transportu sprzętu do i z punktu serwisowego wlicza się do okresu 7 dni przeznaczonego na usunięcie wad. Na czas naprawy dłuższy niż 7 pełnych dni kalendarzowych Sprzedawca zapewni na własny koszt sprzęt zastępczy o takich samych parametrach.

5. W razie braku usunięcia wad lub naprawy sprzętu w terminie określonym w ust. 4, jak również w razie braku dostarczenia sprzętu zastępczego Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Kupującemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych przewidzianych w umowie.
§4

l. W zakresie nieobjętym umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd w Opolu.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i po przeczytaniu całości podpisano.
Nazwa urzą-dzenia

Wymagane parametry

Oferowany

model/ typ


Cena jednost-kowa netto

Ilość

Wartość netto

Drukarka

Drukarka laserowa - monochromatyczna o następujących parametrach:

- drukarka formatu A4

- Szybkość druku w czerni: min. 20 stron/minutę

- Jakość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

- Procesor :min. 133 MHz

- Pamięć: min. 16 MB

- Podajnik papieru: 250 arkuszy

- Interfejsy: port USB zgodny z 2.0, port równoległy

- system druku dwustronnego

- Język drukarki: PCL 6, PCL 5e, PostScript Level 2

- Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98, 2000, XP, MS-DOS

Do drukarki dołączony kabel Centronix dl. min. 3 m

Gwarancja: min. 1 rok

Sprzęt musi posiadać certyfikat CE

10
Drukarka

Drukarka laserowa - monochromatyczna o następujących parametrach:

- drukarka formatu A4

- Szybkość druku w czerni: min. 20 stron/minutę

- Jakość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

- Procesor :min. 133 MHz

- Pamięć: min. 16 MB

- Podajnik papieru: 250 arkuszy

-Interfejsy: port USB zgodny z 2.0, interfejs sieciowy RJ-45 Ethernet 10/100.

- system druku dwustronnego

- Język drukarki: PCL 6, PCL 5e, PostScript Level 2

- Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98, 2000, XP, MS-DOS

Do drukarki dołączony kabel Centronix dł. min. 3 m

Gwarancja: min. 1 rok

Sprzęt musi posiadać certyfikat CE

13
Drukarka

Drukarka laserowa - monochromatyczna o następujących parametrach:

- drukarka formatu A4

- Szybkość druku w czerni: min. 23 stron/minutę

- Jakość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

- Procesor. > 200 MHz

- Pamięć: min. 128 MB

- Podajnik papieru: 1 x 250 arkuszy

- Interfejsy: port USB zgodny z 2.0, LPT, interfejs sieciowy RJ-45 Ethernet 10/100

- system druku dwustronnego

- Język drukarki: PCL 6, PCL 5e, PostScript Level 3

- Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98, 2000,XP, MS-DOS,

Do drukarki dołączony kabel Centronix dł. min. 3 m

Gwarancja: min. 1 rok

Sprzęt musi posiadać certyfikat CE

4
Drukarka

Drukarka laserowa - kolorowa o następujących parametrach:

- Drukarka formatu A4

- Szybkość druku w czerni: min 26 str./min.

- Jakość druku w czerni: min. 600x600

- Jakość druku w kolorze: min. 600x600

- Procesor :min. 500 MHz

- Pamięć: min. 128 MB

- Podajnik papieru: min. 500 arkuszy

- Interfejsy: port USB zgodny z 2.0, interfejs sieciowy RJ-45 Ethernet 10/100.

- system druku dwustronnego

- Język drukarki: PCL 6, PCL 5e, PostScript Level 3

- Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98, 2000, XP, MS-DOS

Do drukarki dołączony kabel USB dł. min. 3 m

Gwarancja: min. 1 rok

Sprzęt musi posiadać certyfikat CE
1
Drukarki

Drukarka atramentowa - kolorowa o następujących parametrach:

- drukarka formatu A3

- Szybkość druku w czerni: min. 25 stron/minutę przy A4

- Szybkość druku w kolorze: min. 15 stron/minutę przy A4

- Jakość druku w czerni: min. 1200 x 1200 dpi

- Jakość druku w kolorze: min. 4800x 1200dpi

- Pamięć: min. 32 MB

- Podajnik papieru: 1 x 150 arkuszy

- Interfejsy: port USB zgodny z 2.0, LPT

- Język drukarki: PCL 3

- Obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows 98/2000/XP.

- Do drukarki dołączony kabel USB min. 3 m

Gwarancja: min. 1 rok

Sprzęt musi posiadać certyfikat CE

2
Notebook

Konfiguracja:

-Wyświetlacz: rozmiar min. 15" TFT,

- Procesor dwurdzeniowy: Intel Core Duo lub AMD Turion 64 X2

- Zintegrowana karta graf. na układzie ATl lub Nvidia

- Pamięć: 2 GB RAM

- DVD ± R/RW Dual Layer

- FDD 1,44 zew. USB,

- HDD min. 120 GB/5400 rpm 8MB cache,

- Karta sieciowa GigaLAN 10/100/1000 Mbps,

- Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11 b/g

- Wbudowany moduł Bluetooth

- Wew. czy1nik kart multimedialnych,

- dodatkowe interfejsy: min. 3x port USB 2.0, 1x port IEEE1394, 1x port S-Video (TV-out),

1x port VGA, 1 x wyjście Audio Out,1x wejście mikrofonu,1x port RJ-11 MOdem,1x PCMCIA typ II,

- czas pracy baterii: min. 3 h

- Dodatki: torba na komputer + dokumenty oraz zewnętrzna mysz optyczna z rolką.

Oprogramowanie: Windows XP Prof. Pl, Microsoft Office 2003 Basic Edition Pl OEM,

polskojęzyczny program antywirusowy z rocznym abonamentem posiadający: zaporę sieciową, monitor antywirusowy, aplikacje antyszpiegowska.

Komputer dostarczony z zainstalowany i skonfigurowanym oprogramowaniem wraz z nośnikami instalacyjnymi, dokumentacją oraz licencjami potwierdzającymi legalność oprogramowania.

Gwarancja na komputer: min. 2 lata gwarancja "door-to-door",

Sprzęt musi posiadać certyfikat CE
1
Notebook

Konfiguracja:

-Wyświetlacz: rozmiar 17" TFT, rozdzielczość WXGA+ (1440 x 900)

- Procesor: Intel Pentium lub AMD Sempron

- Zintegrowana karta graf. na układzie ATl lub Nvidia

- Pamięć: 1024 MB RAM

- DVD ± R/RW Dual Layer

- FDD 1,44 zew. USB,

- HDD min. 60 GB/5400 rpm 8MB cache,

- Karta sieciowa GigaLAN 10/100/1000 Mbps,

- Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11 b/g

- Wbudowany moduł Bluetooth

- Wew. czytnik kart multimedialnych,

- dodatkowe interfejsy: min. 3x port USB 2.0, 1x port IEEE1394, 1x port S-Video (TV-out),

1x port VGA, 1x wyjście Audio Out,1x wejście mikrofonu,1x port RJ-11 Modem,1x PCMCIA typ II,

- Dodatki: torba na komputer + dokumenty oraz zewnętrzna mysz optyczna z rolką.

Oprogramowanie: Windows XP Prof. Pl, Microsoft Office 2003 Basic Edition Pl OEM,

polskojęzyczny program antywirusowy z rocznym abonamentem posiadający: zaporę sieciową, monitor antywirusowy, aplikacje antyszpiegowska.

Komputer dostarczony z zainstalowany i skonfigurowanym oprogramowaniem wraz z nośnikami instalacyjnymi, dokumentacją oraz licencjami potwierdzającymi legalność oprogramowania.

Gwarancja na komputer: min. 2 lata gwarancja "door-to-door",

Sprzęt musi posiadać certyfikat CE

3
Razem wartość netto


Podatek VAT ... %


Razem wartość brutto

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna