Quality commitment



Pobieranie 55.28 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar55.28 Kb.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH

QUALITY COMMITMENT

For Erasmus student placements

This Quality Commitment replicates the principles of


the European Quality Charter for Mobility

THE SENDING HIGHER EDUCATION INSTITUTION* UNDERTAKES TO:

Define the learning outcomes of the placement in terms of the knowledge, skills and competencies to be acquired

Assist the student in choosing the appropriate host organisation, project duration and placement content to achieve these learning outcomes

Select students on the basis of clearly defined and transparent criteria and procedures and sign a placement contract with the selected students.

Prepare students for the practical, professional and cultural life of the host country, in particular through language training tailored to meet their occupational needs

Provide logistical support to students concerning travel arrangements, visa, accommodation, residence or work permits and social security cover and insurance

Give full recognition to the student for satisfactory completed activities specified in the Training Agreement

Evaluate with each student the personal and professional development achieved through participation in the Erasmus programme

THE SENDING INSTITUTION* AND HOST ORGANISATION JOINTLY UNDERTAKE TO:

Negotiate and agree a tailor-made Training Agreement (including the programme of the placement and the recognition arrangements) for each student and the adequate mentoring arrangements



Monitor the progress of the placement and take appropriate action if required

THE HOST ORGANISATION UNDERTAKES TO:

Assign to students tasks and responsibilities (as stipulated in the Training Agreement) to match their knowledge, skills, competencies and training objectives and ensure that appropriate equipment and support is available

Draw a contract or equivalent document for the placement in accordance with the requirements of the national legislation

Appoint a mentor to advise students, help them with their integration in the host environment and monitor their training progress

Provide practical support if required, check appropriate insurance cover and facilitate understanding of the culture of the host country



THE STUDENT UNDERTAKES TO:

Comply with all arrangements negotiated for his/her placement and to do his/her best to make the placement a success

Abide by the rules and regulations of the host organisation, its normal working hours, code of conduct and rules of confidentiality

Communicate with the sending institution about any problem or changes regarding the placement

Submit a report in the specified format and any required supporting documents at the end of the placement

In the event that the higher education institution is integrated in a consortium, its commitments may be shared with the co-ordinating organisation of the consortium



KARTA JAKOŚCI PRAKTYKI ERASMUSA

Niniejsza Karta Jakości odzwierciedla założenia

Europejskiej Karty na rzecz Jakości Mobilności


INSTYTUCJA WYSYŁAJĄCA BĘDĄCA INSTYTUCJĄ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO* ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

Określić oczekiwane efekty praktyki w kategoriach wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, jakie mają nabyć studenci.

Pomóc studentom w wyborze odpowiedniej instytucji przyjmującej, programu praktyki oraz jej czasu trwania, ażeby umożliwić studentowi osiągnięcie tych rezultatów.

Wybrać studentów na podstawie przejrzystych, jasno określonych kryteriów i procedur oraz podpisać umowę na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki z wybranymi studentami.

Przygotować studentów do życia zawodowego i kulturalnego, a także do warunków życia codziennego panujących w kraju goszczącym, przede wszystkim poprzez szkolenie językowe ukierunkowane na ich potrzeby zawodowe.

Zapewnić studentom wsparcie logistyczne w odniesieniu do podróży, zakwaterowania, kwestii związanych z uzyskaniem wizy/ pozwolenia na pobyt lub pracę, ubezpieczenia społecznego oraz innego typu ubezpieczenia.



W pełni uznać praktykę zrealizowaną w zadawalającym stopniu przez studenta, zgodnie z „Porozumieniem o programie praktyki”.

Dokonać - wraz z każdym studentem - oceny jego rozwoju osobistego i zawodowego, jaki miał miejsce dzięki uczestnictwu w programie Erasmus.

INSTYTUCJA WYSYŁAJĄCA* I INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WSPÓLNIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ:

Wynegocjować i podpisać „Porozumienie o programie praktyki” dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta (uwzględniające program praktyki i warunki uznania) oraz poczynić odpowiednie ustalenia dotyczące opieki mentora (indywidualnego doradcy/opiekuna).



Monitorować postępy studenta podczas praktyki oraz podjąć odpowiednie działania, o ile zajdzie taka potrzeba.

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

Przydzielić studentom zadania i obowiązki (jak wyszczególniono w „Porozumieniu o programie praktyki”) odpowiadające ich wiedzy, umiejętnościom, kwalifikacjom oraz celom szkolenia, a także zapewnić im dostęp do odpowiedniego wyposażenia i materiałów.

Sporządzić umowę lub równorzędny dokument dot. praktyki zgodnie z wymogami prawa krajowego.



Wyznaczyć mentora (opiekuna), odpowiedzialnego za doradzanie studentom, pomoc w integrowaniu się ze środowiskiem lokalnym oraz śledzenie ich postępów w procesie szkoleniowym.

Zapewnić wsparcie praktyczne, o ile zajdzie taka potrzeba, sprawdzać czy studenci posiadają odpowiednie polisy ubezpieczeniowe oraz ułatwiać im zrozumienie kultury kraju goszczącego.



STUDENT ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

Przestrzegać wszystkich ustaleń wynegocjowanych w związku z daną praktyką i dołożyć wszelkich starań, aby pomyślnie ukończyć praktykę.

Stosować się do zasad i przepisów instytucji przyjmującej, obowiązujących w niej godzin pracy, kodeksu postępowania oraz zasad zachowania poufności.

Kontaktować się z instytucją wysyłającą w przypadku wszelkich problemów lub zmian dotyczących praktyki.

Po zakończeniu praktyki przedłożyć sprawozdanie w przewidzianym formacie wraz z wszelką wymaganą dokumentacją.

* W przypadku, gdy instytucja szkolnictwa wyższego jest zrzeszona w konsorcjum, może dzielić się obowiązkami z koordynatorem konsorcjum.




TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT

LLP-ERASMUS PROGRAMME

I. DETAILS OF THE STUDENT

Name of the student:

Subject area: Academic year: 2008/09

Degree :

Sending institution: College of Economy Tourism and Social Sciences in Kielce



II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD

Host organisation: GRECOTEL




Planned dates of start and end of the placement period: from 16.06.2009 till 30.09.2009 , that is 3,5 months




Knowledge, skills and competence to be acquired: Getting to know the organization of work in a 4 and 5 star Hotel.

Detailed programme of the training period: During the training period student will perform tasks , on various positions in a hotel

Tasks of the trainee:


 • Taking orders from guests

 • Observation of different workstations in a hotel

 • Work on the main restaurant

 • Working at the bar

 • Serving the VIP guests

 • Preparing the tables

 • Preparing drinks

 • Decorating tables for various occasions

Monitoring and evaluation plan:

The trainee will be monitored by His/her supervisor and by Practice coordinator from School. Apon the end of Training the student will receive a certificate with detailed information concerning practical training - dates, position and hotel name, signed by Human Resources Manager.




III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES

By signing this document the student, the sending institution and the host organisation confirm that they will abide by the principles of the Quality Commitment for Erasmus student placements set out in the document below.



The student

Student’s signature

........................................................................... Date:




The sending institution

We confirm that this proposed training programme agreement is approved. On satisfactory completion of the training programme the institution will award ……. ECTS credits or will record the training period in the Diploma Supplement.



Coordinator’s name and function

...................................................................

Coordinator’s signature

.............................................................................


Date: ...................................................................





The host organisation

The student will receive a financial support for his placement Yes No

The student will receive a contribution in kind for his placement Yes No

We confirm that this proposed training programme is approved. On completion of the training programme the organisation will issue a Certificate to the student.



Coordinator’s name and function

...................................................................

Coordinator’s signature

..............................................................................


Date: ...................................................................



PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE–ERASMUS

WYJAZD NA PRAKTYKĘ

W ROKU AKADEMICKIM 2008/09

UMOWA NR .............../2008/09
pomiędzy:

1. Nazwa i adres uczelni, telefon, fax, e-mail:

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH

Tel/fax +48413458588 enowak@etins.edu.pl 25-666 Kielce ul. Ponurego Piwnika 49

dalej zwaną/ym “Uczelnią”, reprezentowaną/ym przez Panią/Pana:

Rektor dr Jan Telus

a
2. Panią/Panem: imię i nazwisko oraz adres studenta, telefon, fax, e-mail:

dalej zwaną/ ym “Beneficjentem”


postanowienia umowy:
Artykuł 1 - Przedmiot i czas trwania umowy

1.1 Celem niniejszej umowy jest określenie zobowiązań każdej ze stron w związku z wyjazdem


na praktykę w programie LLP-Erasmus. Postanowienia niniejszej umowy (za wyjątkiem tych, które dotyczą przyznanego stypendium) odnoszą się także do studenta, który - spełniając wszystkie kryteria formalne programu - nie otrzymuje stypendium (student Erasmusa bez stypendium)

1.2 Niniejsza umowa obowiązuje w okresie od 1 czerwca 2008 do 30 września 2009. Praktyka


w zagranicznej instytucji musi być rozpoczęta i zakończona w okresie obowiązywania umowy.

  1. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować program praktyki uzgodniony w „Porozumieniu
   o programie praktyki” (Training Agreement), stanowiącym integralną część niniejszej umowy, podczas pobytu trwającego

Od: (dzień, miesiąc, rok)

16.06.2009

Do: (dzień, miesiąc, rok)

30.09.2009

co stanowi łącznie:

miesięcy: 3,5

w

Nazwa instytucji przyjmującej:

GRECOTEL

Kraj:

GRECJA


Artykuł 2 – Finansowanie praktyki i przeznaczenie stypendium

2.1 Uczelnia zapewni Beneficjentowi wsparcie finansowe Wspólnoty na realizację praktyki


z budżetu programu LLP-Erasmus (dalej: Erasmus). Stypendium Erasmusa jest przeznaczone
na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na praktyce
w instytucji przyjmującej.

  1. Kwota dofinansowania, jaką Beneficjent otrzyma z budżetu programu LLP-Erasmus (dalej: Erasmus) wynosi …. EUR na miesiąc (słownie: …..............................................................................…. ). Ostateczna kwota dofinansowania z budżetu programu Eramsus zostanie określona przez uczelnię:

 1. na podstawie zaświadczenia z instytucji przyjmującej o określającego rzeczywisty czas pobytu w kraju docelowym;

 2. po uwzględnieniu ewentualnej redystrybucji zwolnionych lub dodatkowych środków.

Uczelnia gwarantuje wypłatę stypendium na pierwotnie uzgodniony okres pobytu w instytucji przyjmującej. Wypłata stypendium na ewentualne uzgodnione pomiędzy stronami przedłużenie pobytu nie jest gwarantowana.
Artykuł 3 – zobowiązania stron umowy

  1. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z kryteriami formalnymi, które powinni spełniać studenci zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus i że spełnia te kryteria.

  2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z zasadami programu odnoszącymi się do wyjazdów studentów (załącznik do umowy pomiędzy uczelnią a Narodową Agencją) i że będzie przestrzegał tych zasad.

  3. Strony umowy oświadczają, że zapoznały się i zobowiązują się przestrzegać zasad realizacji praktyki, wymienionych w Karcie Jakości Praktyki Erasmusa.

  4. Beneficjent przyjmuje stypendium i zobowiązuje się zrealizować praktykę, działając na swoją własną odpowiedzialność i według programu uzgodnionego przez strony przed wyjazdem w „Porozumieniu o programie praktyki ”. O jakichkolwiek zmianach w TA beneficjent musi bezzwłocznie powiadomić Uczelnię. Jeżeli Uczelnia wyrazi zgodę na proponowane zmiany, wprowadzona zostanie odpowiednia pisemna poprawka do TA.

  5. Beneficjent zobowiązuje się złożyć w Uczelni w terminie do……………….:

a) zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji przyjmującej, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki;

b) zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej;



c) sprawozdanie z praktyki oraz Ankietę Stypendysty Erasmusa wypełnioną według wzoru
i w formie wymaganej przez Uczelnię;

  1. Na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 3.4 umowy Uczelnia zobowiązuje się
   do zaliczenia Beneficjentowi praktyki na zasadach obowiązujących w Uczelni. Uczelnia może odmówić zaliczenia praktyki jedynie w przypadku, kiedy Beneficjent nie zrealizuje programu określonego w TA lub nie przedstawi dokumentów wymienionych w punkcie 3.4 umowy lub nie spełni innych warunków określonych pomiędzy stronami jako niezbędne do otrzymania zaliczenia.

  2. Niezrealizowanie uzgodnionego w TA programu praktyki lub niezłożenie przez Beneficjenta określonych w punkcie 3.4 umowy dokumentów może stanowić podstawę do wezwania Beneficjenta do zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium. W przypadku zaistnienia przyczyny niezależnej od Beneficjenta, określonej jako „siła wyższa” (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem), uczelnia może odstąpić od żądania zwrotu kwoty lub zmniejszyć jej wysokość. Przypadek taki wymaga potwierdzenia w formie pisemnej z Narodowej Agencji Programu LLP-Erasmus (dalej: Narodowa Agencja). Uczelnia bezzwłocznie poinformuje beneficjenta o decyzji podjętej przez Narodową Agencję.

  3. W przypadku niedostarczenia wymaganych i określonych w punkcie 3.4 umowy dokumentów lub
   w przypadku niespełnienia innych postanowień niniejszej umowy przez Beneficjenta, instytucja wysyłająca ma prawo do wypowiedzenia umowy.

  4. Beneficjent oświadcza, że nie otrzymał żadnego innego stypendium na pokrycie tych samych kosztów związanych z wyjazdem na praktykę, określonym w punkcie 1.3, z innych programów wspólnotowych lub innych inicjatyw Komisji Europejskiej.

  5. Beneficjent zobowiązuje się, za wyjątkiem przypadku zaistnienia przyczyny niezależnej
   od Beneficjenta, o której mowa w punkcie 3.7 umowy, do:

 1. zwrotu na żądanie Uczelni części lub całości otrzymanego stypendium w przypadku niewypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy;

 2. zwrotu na żądanie Uczelni części lub całości otrzymanego stypendium w przypadku anulowania umowy przez Uczelnię.

Wysokość zwrotu określa Uczelnia.

  1. Beneficjent oświadcza, że został poinformowany o obowiązku uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i konieczności ubezpieczenia się (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu na praktyce. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z formalnościami związanymi z legalizacją pobytu w kraju, w którym będzie odbywał praktykę.

  2. Beneficjent oświadcza, że otrzymał Kartę Studenta Erasmusa.

  3. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że nie będzie mógł ubiegać się ponownie o wyjazd
   na praktykę w programie Erasmus w latach 2008-2013 (dotyczy to również wyjazdu bez stypendium).

  4. W czasie pobytu Beneficjenta na praktyce Uczelnia będzie kontynuowała wypłatę stypendiów krajowych (np. socjalne, za wyniki w nauce), do których Beneficjent nabył prawo przed wyjazdem. Uczelnia zapewni Beneficjentowi możliwość ubiegania się o ww. stypendia po powrocie studenta
   z praktyki.


artykuł 4 – warunki płatności stypendium

4.1 Wypłacenie stypendium nastąpi przelewem na konto wskazane poniżej przez beneficjenta.




  1. Uczelnia może zdecydować o wypłaceniu ostatniej raty stypendium Beneficjentowi po wypełnieniu wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w stosunku do Uczelni oraz instytucji przyjmującej.

Płatności będą realizowane na konto bankowe Beneficjenta jak wyszczególniono poniżej:

Nazwa banku: .......................................................

Adres oddziału: .................................................................

Dokładna nazwa posiadacza rachunku: .......................................................................................

Pełny numer konta ................................................................................................

KOD SWIFT banku:..................................................................


artykuł 5 – obowiązujące prawo i jurysdykcja sądowa

  1. Przyznanie i wypłata stypendium programu Erasmus jest dokonywana na podstawie postanowień umowy, zasad wspólnotowych mających do niej zastosowanie oraz zgodnie
   z zasadą subsydiarności - prawu polskiemu
   . Uczelnia i Beneficjent mogą wnieść sprawę dotyczącą decyzji podjętych przez drugą stronę w odniesieniu do zastosowania przepisów umowy oraz ustaleń dotyczących jej realizacji do właściwego sądu zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Wszelkie sprawy sporne związane z niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z prawodawstwem polskim.


artykuł 6 - warunki ogólne

6.1 Odpowiedzialność

Każda ze stron umowy zwolni drugą stronę z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej za szkody poniesione przez nią lub jej personel w wyniku realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem, że takie szkody nie wynikają z poważnego i celowego wykroczenia popełnionego przez drugą stronę lub jej personel.

Narodowa Agencja i Komisja Europejska lub ich personel nie zostaną pociągnięci


do odpowiedzialności w przypadku roszczenia z tytułu umowy związanego z wszelkimi szkodami wynikłymi podczas realizacji praktyki. Z tego powodu Narodowa Agencja lub Komisja Europejska nie będą rozpatrywać wszelkich wniosków o odszkodowanie lub zwrot kosztów towarzyszących takiemu roszczeniu.
6.2 Ochrona danych

Wszystkie dane osobowe zawarte w umowie będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją umowy i działaniami uzupełniającymi realizację umowy przez Uczelnię, Narodową Agencję i Komisję Europejską, z możliwością przekazania danych władzom odpowiedzialnym za inspekcję i audyt zgodnie z prawodawstwem Wspólnoty (Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)).

Na pisemny wniosek Beneficjent może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i skorygować wszelkie informacje, które są niepoprawne lub niepełne. Beneficjent powinien kierować wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych do Uczelni i/lub Narodowej Agencji. Beneficjent może wnieść skargę z tytułu przetwarzania swoich danych osobowych przez Uczelnię i/lub Narodową Agencję do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w odniesieniu do korzystania z tych danych przez Komisję Europejską.
6.3 Kontrole i audyty

Strony umowy zobowiązują się do przedstawienia wszelkich szczegółowych informacji, o które wnioskuje Komisja Europejska, Narodowa Agencja lub każda inna zewnętrzna instytucja upoważniona przez Komisję Europejską lub Narodową Agencję w celu skontrolowania, czy praktyka i przepisy umowy są prawidłowo realizowane.



  1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.5 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony.
Za Beneficjenta Za Uczelnię
Nazwisko i imię studenta Nazwisko i imię prawnego przedstawiciela Uczelni

podpis podpis

data data
Pieczęć Uczelni



ERA_MOB-SW_2008



©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna