R phrases ? Yes karta charakterystyki preparatu niebezpiecznegoPobieranie 189.1 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar189.1 Kb.

Bayer CropScience

(A18) PL1

R phrases ? YES

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.02.140.1171) z późniejszymi zmianami.


ALISTER GRANDE 190 OD

/
Wersja 1 / PL

Przejrzano dnia: 18.10.2006

102000013772

Wydrukowano dnia: 19.10.2006
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA.
Changes:

Date , User, what?

2006-10-16 MB (A30) Kap 9, 10 Remove methods
2006-10-13 MB (A28) Kap 14 change design hazard inducer

(A27)


2006-09-06 MB (A26) Kap 14 IMDG, IATA Output LABEL instead of CLASS

2006-09-06 MB (A25) Kap 14 ADR, RID, ADNR, del UN

2006-08-09 MB (A24) Kap 15 Registration restrictions for Denmark Line feed after each phrase

2006-08-09 MB (A23) Kap 7 add phrase for DE1

2006-08-09 MB (A22) Kap 11 remove CMR information

2006-07-18 MB (A21) Kap 16 Disclaimer EU

2006-07-26 MB (A20) Kap 8 Re-entry information for NL-Crop

2006-06-20 MB (A19) Kap 16 Disclaimer Denmark

2006-06-19 MB (A18) Kopfzeile, special Output for Poland

2006-06-02 MB (A16) Kap 15 Kennzeichnung, output field REG_BASE bold and delete 4. Instance

2006-06-02 MB (A15) Kap 15 Kennzeichnung Gefahrensymbole grafik für Denmark

2006-05-31 MB (A17) Kap 8 Special Phrase for SDS_EU_GB3

2006-03-14 MB (A14) Kap 15 LTU Registrierdatum

2006-06-22 MB (A13) Kap 15 change denmark fixe text Uddannelse into property

2006-04-21 MB (A12) Kap 15 Add registration restrictions for Denmark

2006-04-21 MB (A11) Kap 15 Registration: add nordic variants DK,SE,NO,FI in LTU

2006-04-21 MB (A9) Kap 13 Add waste information for denmark

2006-04-21 MB (A8) Kap 2 additional Phrase for Nordic variants

2006-03-13 MB Header new for GB3 and FR3 _BGA

2005-12-14 MB (A7) Kap 15 Vorschriften Störfall, add fields N2, N3, N4

2005-11-18 MB (A6) chap 16 Supplier address

2005-11-17 MB (A4) Additional Emergency for Hungaria

2005-11-17 MB (A5) kap14 fixed phrase X14.00000205 remove

2005-10-12 MB Kap 1 Remove Identifier ZEXP, ZFCODE, ZSPEC

2005-10-07 HA Kap 10 Schüttdichte

18-08-2005 MB Kap 11 akute inhalative Tox Aendern Reihenfolge Testsubstanz – Remark

04-07-2005 MB Kap 8 Aenderung Text der COSHH phrase fur GB

2005-06-16-MB Kap 8 ueberarbeiten OEL-Werteausgabe

14-06-2005 MB Kap 8 Aenderung Text der COSHH phrase fur GB

03-06-2005 HA Kap 15 CHIP 3 (C6)

09-05-2005 HA Kap. 15 RegisterDate new (C5)

08-04-2005 MB Kap 9, 10, keine Methode fuer GB, FR bei Eigensch. Flammpunkt, Selbstentzündlichkeit, Thermische Zersetzung

28-02-2005 MB Kap 9 Explosivität ZCS 1014_008

16-02-2005 MB, Kap 10, diskrete Wdh für SAP_EHS_1014_021_REMARK

20-02-2005 HA, Kap 14 UK Carriage Regulation from ADR C1

13-01-2005 MB, add Kap 15, Giftklasse Belgien

03-12-2004, MB chag Kap 15, special handling in labeling for GB

03-12-2004, MB chg Kap 11 hautreizung, Augenreizung, erweiterung LTU auf …R1

02-12-2004, MB chg Kap 2, 15 Legend R phrases standard added

01-12-2004, MB chg Kap 12, add Abbaubarkeit Expositionsdauer (A1)

09-11-2204, MB chg Kap 14, chg EMS

04-11-2004, MB chg Kap 15, add Rubrique

24-09-2004, MB, chg kap 7, Weitere Angaben zu Lagerbedingungen, entfernt 24.9.04

17-09-2004, MB, chg, kap 2, NAM CC langtext, neu NAM CAS langtext

08-09-2004 MB, cgh, Kap 9, ueberarbeiten pH, zus. Konzentration in %

23-08-2004, HA, chg, Kap 9, Austausch der LTU von G1014022VA auf G1014007VA

16-06-2004, MB, chg, Kap 12, Bakterientox, formatierung

16-06-2004, MB, chg, Kap 11, Senibilisierung, formatierung

16-06-2004, MB, alle Kapitel, polnische Phrasen, PL1

27-05-2004, MB chg kap 15, besondere Kennzeichnung, Vortextphrase getauscht

18-05-2004, MB chg kap 14, zweite Nebengefahr auch ausgeben

12-05-2004, MB new kap 9 minimum explosionskonzentration

12-05-2004, MB chg kap 14, CDG, new phrase

12-05-2004, MB, chg kap 1, remove : bei postfach

2.4.04, MB, neu: Lagerklasse Spanien

Informacja o wyrobie


Znak firmowy

ALISTER GRANDE 190 OD

Kod fabrykacji (UVP)

06134512

Wykorzystanie

herbicyd
Firma

Bayer Sp. z. o. o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

PolskaAdresse Griechenland in griechisch
Adresse Russland in russisch


Numer telefonu

+48(0)22/572 35 00

Telefaks

+48(0)22/572 36 03

Auskunftgebender Bereich

Notruf


Numer telefonu alarmowego

+48(0)22/823 85 46

Telefax

Notrufnummer - Zusatz z.B. ORFILA


Vertrieb oder Ähnliches

(A4) Additional Emergency for Hungaria 2005_11_10

(A4) END
2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Typ związku

chemische Charakertisierung

Dyspersja olejowa (OD)

Diflufenikan 180 g/l, Jodosulfuron metylosodowy 4,5 g/l, Mezosulfuron metylowy 6 g/l, Mefenpyr dietylowy 27 g/l


Gefährliche Inhaltsstoffe Neu-------------------------------------------------------------------

Składniki niebezpieczne

Nazwa Chemiczna

Nr CAS / Nr EINECS

Symbol(e)

Zwrot(y) R

Stężenie [%]

Diflufenikan

83164-33-4


R52/53

collect r legende

ende collect r-legende17,00

wenn zusätzlich Untergrenze oder Obergrenze dann komma

Untergrenze

Obergrenze
Mezosulfuron metylowy, sól sodowa

208465-19-4N

R50/53

collect r legende

ende collect r-legende0,60

wenn zusätzlich Untergrenze oder Obergrenze dann komma

Untergrenze

Obergrenze
Jodosulfuron metylosodowy

144550-36-7N

R50/53

collect r legende

ende collect r-legende0,50

wenn zusätzlich Untergrenze oder Obergrenze dann komma

Untergrenze

Obergrenze
Eter poliglikoluXi, N

R38, R41, R43, R51/53

collect r legende

ende collect r-legendeUntergrenze

>= 1,00 - Obergrenze

20,00


Dioktylo sulfobursztynian sodu

577-11-7

209-406-4Xi

R36/38

collect r legende

ende collect r-legendeUntergrenze

>= 1,00 - Obergrenze

20,00


Solwent nafta (ropa naftowa), lekkie związki aromatyczne

64742-95-6Xn, N

R10, R37, R51/53, R65, R66, R67

collect r legende

ende collect r-legendeUntergrenze

>= 1,00 - Obergrenze

10,00


(A8) Nordic Variants only, additional phrase

PL1
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.05,201,1674).
3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Wskazania ryzyka dla ludzi i środowiska

Działa drażniąco na oczy i skórę.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PL1
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.03.171.1666) z późniejszymi zmianami.


4. PIERWSZA POMOC

allgemeine Hinweise

Einatmen

HautkontaktKontakt przez skórę

Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie. Natychmiast zmyć mydłem z dużą ilością wody. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.


Augenkontakt

Kontakt z oczami

Natychmiast spłukać dużą ilością wody, nie krócej niż 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuować płukanie oczu. Zabezpieczyć nieuszkodzone oko. Zasięgnąć pomocy medycznej w przypadku utrzymywania się i rozwoju podrażnienia.


Verschlucken

Połknięcie

NIE prowokować wymiotów. Przepłukać usta, podać węgiel aktywny. Uzyskać pomoc lekarską.


Hinweise für den Arzt

Uwagi dla lekarza
Smptome

Objawy

Do chwili obecnej nie są znane żadne objawy.


Risiken

BehandlungPierwsza pomoc

Leczenie objawowe.

Nie ma antidotum.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

geeignete LöschmittelOdpowiednie środki gaśnicze

woda


piana

dwutlenek węgla (CO2)

suchy proszek
nicht zu verwenden

besondere Gefahren bei BrandbekämpfungSpecyficzne zagrożenia w czasie zwalczania pożaru

W wypadku pożaru mogą wydostać się:

fluorowodór

tlenek węgla (CO)

tlenki siarki

tlenki azotu (NOx)


Schutzausrüstung bei Brandbekämpfung

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków

W razie pożaru, założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem powietrza.


Brandbekämpfung zusätzliche Hinweise

Informacja uzupełniająca

Zebrać oddzielnie zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie można jej usuwać do kanalizacji.6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Personenbezogene VorsichtsmassnahmenOsobiste środki ostrożności

Użyć środków ochrony osobistej.


Umweltschutzmassnahmen

Środowiskowe środki ostrożności

Nie wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji.

W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze.
Verfahren zur Reinigung und Aufnahme

Metody oczyszczania

Wchłonąć w obojętny materiał sorpcyjny (np. piasek, żel krzemionkowy, pochłaniacz kwasów, pochłaniacz uniwersalny, trociny).

Zebrać i przenieść do właściwie oznakowanych pojemników.
Zusätzliche Hinweise bei Freisetzung

Porady dodatkowe

Na temat informacji dotyczących bezpiecznego obchodzenia się patrz rozdział siódmy.

Na temat informacji dotyczących osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział ósmy.

Informacje na temat postępowania z odpadami patrz rozdział trzynasty.7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE

HandhabungOperacje
Hinweise zum sicheren Umgang

Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się

Dostarczyć wystarczającą ilość powietrza i/lub wyciąg w pokoju pracy.
Brand und Explosionsschutz

Temperaturklasse

Brandklasse

Lagerung UeberschriftMagazynowanie

2006-08-09 MB (A23) Kap 7 add phrase for DE1

Anforderung an Lagerräume und Behälter

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych.
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen, entfernt 24.9.04

Zusammenlagerungshinweise

Wytyczne składowania

Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt.


Lagerklasse gemäss VCI

Lagerklasse Spanien

Lagerstabilität

stabilność w trakcie składowania

Lagerstabilität: Lagerdauer


Okres przechowywania

> 24 Mies.

Lagerstabilität: Lagertemperatur

Temperatura magazynowania

0 - 30 °C

Lagerstabilität: Feuchtigkeitsbedingungen

Lagerstabilität: Bemerkung

Temperaturtoleranz

Geeignete Werkstoffe fuer Transport: Werkstoff

Odpowiednie materiały

Pojemniki wytłaczane z wewnętrzną powłoką ochronną z kopolimeru alkoholu etylenowinylowego (EVOH).

Pojemniki wytłaczane z wewnętrzną powłoką ochronną z poliamidu (PA)

Pojemniki fluorowe HDPE (wysokiej gęstości polietylen)


Ungeeignete Werkstoffe fuer Transport: Werkstoff
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Ausgabe nur in der englischen Variante

Luftgrenzwerte, 2005-06-14, auch Ausgabe Wert in PPM

Ausgabe der Werte


Zusätzliche Hinweise

Technische Schutzmaßnahmen

Persönliche Schutzausrüstung

Sprzęt ochrony osobistej

2006-05-24 MB (A17) Special Phrase for SDS_EU_GB3


Atemschutz

Ochrona dróg oddechowych

Stosować ochronę układu oddechowego dostosowaną do EN 140 filtr typu A.

Ochrona układu oddechowego obowiązuje tylko podczas kontroli niebezpiecznych pozostałości lub krótkotrwałych czynności, gdy wszystkie możliwe kroki będą podjęte do zredukowania ekspozycji u źródła np. obudowa bezpieczeństwa i/lub miejscowy wyciąg wentylacyjny. Zawsze śledzić i przestrzegać instrukcji producentów dotyczących noszenia i utrzymywania.
Handschutz

Ochrona rąk

Nosić oznaczone przez CE (lub odpowiednik) kauczukowo nitrylowe rękawice (minimalna grubość 0,40 mm). Umyć w przypadku zanieczyszczenia. Wyrzucić w przypadku zanieczyszczenia wewnątrz, uszkodzenia lub kiedy nie można usunąć zanieczyszczenia z zewnątrz. Umyć ręce zawsze przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz korzystaniem z toalety.


Augenschutz

Ochrona oczu

Nosić gogle dostosowane do EN166 (zasięg użycia 5 lub odpowiedni).


Haut und Körperschutz

Ochrona skóry i ciała

Nosić standardowy kombinezon i ubranie ochronne typu 3.

Jeżeli jest to możliwe nosić dwie warstwy ubrań. Poliester/bawełna lub bawełna powinny być noszone całkowicie pod odpornym chemicznie kombinezonem i powinny być często prane.
Hygienemassnahmen

Środki higieny

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu.

Zanieczyszczony produktem materiał nie powinien być przechowywany w kieszeniach spodni.
Schutzmassnahmen

Środki ochrony

Nie wdychać oparów.
PL1
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.05.212.1769). W przypadku braku wartości NDS, producent zaleca nieprzekraczanie wartości MAK.

2006-07-26 MB (A20) Kap 8 Re-entry information for NL-Crop9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Wygląd

Form


Postać

ciecz

Farbe

Barwa

beżowy


Geruch

Zapach

aromatyczny

Dane bezpieczeństwa

pH-Wert


pH

8,5 - 10bei

w

Konzentration oder Konzentration in %Genauigkeit Konzentartion

Konzentartion

sonst Konzentration in %

10 % Temperatur

(23 °C)
Remark


Phasenübergang fest/flüssig

Phasenübergang flüssig/gasförmig

Phasenübergang fest/gasförmig

Flammpunkt, 2005-04-08, Methode nicht mehr fuer GB, FRTemperatura zapłonu

84 °C
(A30)2006-10-13 Methode entfernt


Entzündlichkeit (fest/gasförmig)

Zündtemperatur

Selbstentzündungstemperatur, 2005-04-08, Methode nicht mehr fuer GB, FR


Temperatura samozapłonu

430 °C

w 1.004 hPa

(A30)2006-10-13 Methode entfernt


Mindestzündenergie

SADT


Obere Explosionsgrenze hier

Untere Explosionsgrenze hier

Minimum Explosionskonzentration (fest) 06-05-2004

Staubexplosionskennzahl

Staubexplosionsklasse (vorher Kap. 7)

Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Dichte


Gęstość

ca. 1,05 g/cm3 w 20 °C


Schüttdichte

Löslichkeit

Wasserlöslichkeit

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

Viskosität, dynamischLepkość dynamiczna

150 - 350 mPa.s w 20 °C


Lepkość dynamiczna

100 - 250 mPa.s w 20 °C


Viskosität, kinematische

Lepkość kinematyczna

300 - 500 mm2/s w 40 °C

naprężenie ścinające 20/sec
Oberflächenspannung

Napięcie powierzchniowe

27,6 mN/m w 25 °C


Schlagempfindlichkeit, nur das Ergebnis, 18.11.03

Brennzahl

Abbrandgeschwindigkeit

brandfördernde Eigenschaften

Explosivität, Methode wird ausgegeben 18.11.03

2005-02-28: Symbol Z1014008VE entfernt, Methode und Remark vertauscht

Partikelgrösse wird bis zur Klärung mit Specs entfernt 18.10.03

Staubgehalt

Sonstige Angaben
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Zu vermeidende Bedingungen

Selbsterhitzungsfähigkeit

Zu vermeidende Stoffe

Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung, 2005-04-08 keine Methode mehr fuer GB, FR

Gefährliche Reaktionen


Niebezpieczne reakcje

Bemerkung zur Stabilität

Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Tox akut oralOstra toksyczność drogą pokarmową

LD50 (szczur) > 5.000 mg/kg


Aktute inhalative Tox

Akute dermale ToxOstra toksyczność w kontakcie ze skórą

LD50 (szczur) > 2.000 mg/kg


Akute Tox. (andere)

HautreizungPodrażnienie skóry

Ergebnis

Drażniący skórę. Spezies

(królik)
Einstufung

Testsubstanz

Remark


Augenreizung

Podrażnienie oczu

Ergebnis

Drażniący oczy. Spezies

(królik)

Einstufung

Testsubstanz

Bemerkung
Sensibilisierung

Uczulenie

Ergebnis

substancja uczulająca Species

(mysz)

Zeilenvorschub, wenn Ergebnis oder Species


Klassifizierung

Methode

OECD Test Guideline 429, local lymph node assay (LLNA)Testsubstanz

Bemerkung
Toxizität bei wiederholter Verabreichung

Beurteilung Mutagenität

Beurteilung Kanzerogenität

Beurteilung Reprotox

Beurteilung Teratogenität

Sonstige Hinweise zur Tox

2006-08-09 MB (A22) Kap 11 remove CMR information
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Biologisch Abbaubar

Phys.-chem Eliminerbarkeit

Bioakkumulation

Verteilung in der Umwelt

Stabilität in Wasser

Stabilität im Boden

Überschrift nur, wenn Ökotoxische Wirkungen gepflegt sindEkotoksyczność

Fisch-TOXToksyczność dla ryb

Werttyp

LC50


Species

(Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy))

Werte

11,1 mg/lTesttyp

Expodauer

Czas ekspozycji: 96 h

Begleitanalytik
Daphnientox

Toksyczność dla daphnia

Werttyp

EC50 species

(pchła wodna (Daphnia magna))

Werte


17,7 mg/l

Testtyp


Czas ekspozycji: 48 h


Algentox

Toksyczność dla alg

Werttyp

EC50


Species

(Pseudokirchneriella subcapitata)

Werte

2,65 ľg/lTesttyp

Szybkość wzrostu

Czas ekspozycji: 72 h


Toksyczność dla alg

Werttyp

EC50


Species

(Lemna gibba (rzęsa))

Werte

68,4 ľg/lTesttyp

Czas ekspozycji: 7 d
Bakterientox

andere terrestrische Nichtsäuger

Überschrift nur, wenn Weitere Angaben zur Ökologie, gepflegt sind

Biologischer Sauerstoffbedarf

gelöster organischer Kohlenstoff

Chemischer Sauerstoffbedarf

Sonstige ökologische Hinweise
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

(A9) Waste information Denmark

Variant is not denmark, then the standard properties are printed

Hinweise zur Entsorgung und VerpackungWyrób

Nie usuwać odpadów do ścieków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrób może być wywożony na miejsce składowania odpadów lub do spalarni, po uprzednich konsultacjach z odpowiednimi władzami.
Entsorgung ungereinigter Verpackung

Opakowania nie oczyszczone

Trzykrotnie wypłukać pojemniki..

Nie używać opakowań dla innych produktów.

Wypłukane opakowania mogą być przyjęte przez wysypisko, poza tym można je spalić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie całkowicie opróżnione opakowanie powinno być traktowane jako odpad specjalny.

(A9) END

Abfallschlüssel

Klucz oznaczania odpadów dla nieużywanego produktu

020108 odpady agrochemiczne zawierające substancje niebezpieczne


PL1
Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.01.62.628) z późniejszymi zmianami.

 2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638) z późniejszymi zmianami.

 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206).

 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U.02.37.339) z późniejszymi zmianami.


14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Gefahrgutvotschriften ADRADR/RID/ADNR

Transport zulässig

UN-Nummer


Nr NZ

3082

Gefahrzettel

klasa

9

Verpackungsgruppe

Grupa towarowa ze względu na opakowania

III

Gefahrennummer

Kod niebezpieczeństwa

90

UN-Bezeichner, (A25) delete UN number

Opis wyrobów

SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA, CIECZ

(A28)Gefahrauslöser neu


Gefahrauslöser ADR

( JODOSULFURON METYLOSODOWY ROZTWÓR)

Ausgabe Special Provision (Sondervorschrift)

Gefahrgutvotschriften IMDG Teil 1


IMDG

Transport zulässigNr NZ

3082

klasa

(A26) Label1

9Klammer

Label2

Komma


Label3

Klammer


Grupa towarowa ze względu na opakowania

III

EmS aus Realstoff (Transportzusatzdaten)
EMS aus UN-Listenstoff, wenn am Realstoff nicht gepflegt

Transport zulässig ?EmS

F-A , S-F

Marine pollutant aus Realstoff (Transportzusatzdaten)Zanieczyszcza wody morskie

P

Gefahrgutvotschriften IMDG Teil 2

nur wenn Transport zugelassenOpis wyrobów

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(A28)Gefahrauslöser neu

Gefahrauslöser IMDG

(IODOSULFURON-METHYL SODIUM SOLUTION )

Gefahrgutvorschrift IATA
IATA

Transport zulässigNr NZ

3082

klasa

(A26) Label1

9Klammer

Label2

Komma


Label3

Klammer


Grupa towarowa ze względu na opakowania

III
Opis wyrobów

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(A28)Gefahrauslöser neu


Gefahrauslöser IATAC

(IODOSULFURON-METHYL SODIUM SOLUTION )

PL1
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.02.199.1671) z późniejszymi zmianami.

CDG Carriage of Dangerous Goods- UK only 03-05-2004, MB, chg

C1 mxxx

E-C1


Weitere Angaben für Transport (SDB)
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Erste Kennzeichnung

Gesetzliche Grundlage

Wenn Variante GB und REG_WORLD, dann wird Standardphrase ausgegeben, sonst Daten aus Merkmal

(C5)
Aus Merkmal
(A16)

Klasyfikacja i oznaczenie produktu zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 1999/45/EC i obowiązującymi zmianami.

Einstufung

Klasyfikacja:

Wymagane oznakowanie ostrzegające o zagrożeniach.


gefahrbestimmende Komponenten

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie: • Diflufenikan

 • Mezosulfuron metylowy, sól sodowa

 • Jodosulfuron metylo sodowy

 • Eter poliglikolu

(A15) Gefahrensymbole

Symbol(e)

Check Variant Denmark

Variant is not Denmark


Xi

Drażniący

N

Produkt niebezpieczny dla środowiska

(A15) END

Rsätze

Zwrot(y) RR36/38

Działa drażniąco na oczy i skórę.

R43

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

R50/53

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Ssaetze


Zwrot(y) S

S24

Unikać zanieczyszczenia skóry.

S35

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

S37

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

S57

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

allgemeine Nota

Nota zur Zubereitung

Zusatzinformation

Copra Information

Zweite Kennzeichnung

(A15) Gefahrensymbole

(A15) END

Rsätze


Dritte Kennzeichnung
(A15) Gefahrensymbole

(A15) END

Rsätze

(A16) XXX Vierte KennzeichnungEnde der Kennzeichnungen

PL1


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.03.173.1679) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.02.140.1171) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U.02.142.1194).


Kennzeichnung bestimmter Zubereitung

Besondere Kennzeichnung, Vortextphrase getauscht 26-05-2004

Szczególne oznakowanie

Aby uniknąć ryzyka dla ludzi i środowiska, stosować się do instrukcji użycia.


Zusätzliche Hinweise zur Einstufung

Informacja uzupełniająca

Klasyfikacja WHO: III (lekko niebezpieczne)
E-C6

Nationale Vorschriften

(A3) 2005_11_14 Registration number for Spain and Italy from Material classification
Nationale Vorschriften

(A3) 2005_11_14 Registrierung pro Variante LTU

(A11) 2006_03_02 add nordic variants DK,SE,NO,FI in LTU

(nur VBF, Registrierung,WGK, TA_LUFT


(A3) Ende Nationale Vorschriften

Giftklasse Belgien

Rubrique (FR) add 12.10.04

2006-06-22 MB (A13) Kap 15 change denmark fixe text Uddannelse into property

(A13) END

2006_04_21 MB (A12) Kap 15 add registration restrictions denmark

2006-08-09 MB (A24) Kap 15 Registration restrictions for Denmark Line feed after each phrase

(A12) END

Vorschriften Störfall

Registrierstatus

Sonstige Vorschriften (SDB)

Berufskrankheiten

Arbeitsmedizinische Vorsorge
16. INNE INFORMACJE

Informacje uzupełniające

Rsatz legende Components1 neuTekst zwrotów R zawartych w Sekcji 2


CodeR10

TextProdukt łatwopalny.
CodeR36/38

TextDziała drażniąco na oczy i skórę.
CodeR37

TextDziała drażniąco na drogi oddechowe.
CodeR38

TextDziała drażniąco na skórę.
CodeR41

TextRyzyko poważnego uszkodzenia oczu.
CodeR43

TextMoże powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Rsatz legende Components2 neuCodeR50/53

TextDziała bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.CodeR51/53

TextDziała toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.CodeR52/53

TextDziała szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.CodeR65

TextDziała szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.CodeR66

TextPowtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.CodeR67

TextPary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Rsatz legende Components3 neu

Rsatz legende Components4 neu

Rsatz legende Components5 neu

Rsatz legende Components6 neu

Rsatz legende Components7 neu

Rsatz legende Components8 neu

Rsatz legende Components9 neu

sonstige Angaben SDB - sonstige Angaben

PL1
Podstawa prawna


 1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz.U.04.11.94).

 2. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. wraz ze zmianami oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy obowiązującymi w Polsce (Dz.U.01.11.84).

 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz.U.02.99.896) z późniejszymi zmianami.

 4. IUCLID Data Bank (European Commision - European Chemicals Bureau).

 5. ESIS - European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

DISCLAIMER New 2005_11_ß9

Disclaimer Spanien 2005_08_09

Disclaimer Portugal 2005_09_27

Disclaimer Italien 2005_08_09

2006-06-08 MB (A19) Kap 16 Disclaimer Denmark

(A21) Disclaimer Europa 2006_07_17

sonstige Angaben SDB - Disclaimer


Dane na tej karcie są zgodne z dyrektywą 1991/155/EWG oraz z obowiązującymi zmianami. Ta karta uzupełnia wskazania producenta, ale nie zastępuje ich. Tutaj opisane dane są oparte na aktualnym stanie wiedzy. Oprócz tego chcemy użytkownikowi przypomnieć niebezpieczeństwo, jakie może wynikać z poza celowego stosowania produktu. Wymagane informacje są zgodne z aktualnym prawem Unii Europejskiej. Zainteresowane instancje są proszone, aby uważać także na wychodzące poza tym prawo narodowe.

Te informacje opierają się na naszym aktualnym stanie wiedzy. Dlatego nie powinny być interpretowane jako gwarancja określonych właściwości opisanych produktów, lub ich przydatności do poszczególnych zastosowań.


END DISCLAIMER New 2005_11_09

(A6) new 2005_11_18, Supplier number


(A6) End new supplier number

Schluss-satzOstatnio wprowadzone zmiany będą zaznaczone na marginesie. Ta wersja zastępuje wszystkie poprzednie.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna